Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes576
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2052
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5726
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178781
Jednání 8.5.2010 Tisk
Úterý, 15 Červen 2010 08:38

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH
8. 5. 2010 v Přibyslavi
Přítomni: dle prezenční listiny  
  starostové OSH  ze 77 přítomno 75  
nepřítomno 2
starosta SH ČMS   přítomen 1
  VV SH ČMS   z 21 přítomno 16
       nepřítomno 5
  ÚKRR    ze 13 přítomno 11
       nepřítomno   2

Přítomno 70 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 96,2 %, Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Monika Homolková-Němečková z pověření VV SH ČMS zahájila SS OSH ČMS. V úvodu přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné. Z důvodu smutné události v OSH Teplice Shromáždění starostů OSH uctilo památku Jaroslava Fellera minutou ticha.
Poté přečetla z pozvánky program pro jednání SS OSH.
1. Zahájení, volba pracovních komisí
2. Zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2009 a plnění závěrů III. řádného sjezdu SH ČMS
3. Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2009
4. Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2009
5. Zprávy o činnosti ÚORad (mládeže, prevence, velitelů) za rok 2009
6. Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2009
7. Projednání návrhu materiálu Zakládací listina symbolů SH ČMS
8. Návrhy dokumentů pro jednání IV. sjezdu SH ČMS – program IV. sjezdu, jednací řád, volební řád, program činnosti SH ČMS do roku 2015
9. Vystoupení hostů, ocenění, diskuse
10.  Projednání a schválení usnesení
11. Závěr

Dále uvedla, že poštou byly zaslány materiály:
• Pozvánka na jednání SS OSH ČMS 8. 5. 2010
• Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2015
• Pohledávky mezi OSH a SH ČMS v roce 2010
• Plnění rozpočtu SH ČMS k 31. 12. 2009
• Seznam adres a telefonů OSH
• Návrh na Volební řád IV. sjezdu SH ČMS
• Návrh na Jednací řád IV. sjezdu SH ČMS
• Návrh na Program jednání IV. sjezdu SH ČMS
• Zakládací listina symbolů SH ČMS
• Hlasovací lístek
Hlasování: pro: 62 proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

Volba zapisovatelky: Tereza Švejdová

Volba skrutátorů:  Ing. Ivan Jirota
Ing. Josef Dvořák                         
p. František Malý
Ing. Karel Barcuch
p. Vladislav Štefl

Volba ověřovatelů:  p. Doc. Ing. Václav Liška, Dr.
p. Stanislav Kotrc 

Hlasování: pro: 62 proti: 0  zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené ověřovatele zápisu.

Volba návrhové komise :  VV SH ČMS  Lubomír Janeba
 Praha   Jindřich Riesner
Středočeský  Jan Špaček
Jihočeský  Jiří Novák
Plzeňský  Petr Jůzek
Karlovarský  Stanislav Hubáček
Ústecký  Pavel Veselý
Liberecký  Miroslava Havelková
Královéhradecký Ivan Kraus
Pardubický  Josef Jiruše
Vysočina  Bohumír Benáček
Jihomoravský Josef Gál
Olomoucký  Jan Brabec
Zlínský  Ing. Josef Bernátík
  Moravskoslezský Josef Pudich
Hlasování: pro: 62  proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

Hosté:    Ing. Josef Kubeš 
    Jan Žižka
    Ing. Yvona Legierská
    PeaDr. Světluše Prokešová
    Ing. Vlastimil Navrátil
    Jindřich Hejduk
    Ing. Petr Bratránek
    Ing. Jan Jonáček
    Jitka Nováková    
    
Hlasování: pro: 62 proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

2) Zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2009 a plnění závěrů III. řádného sjezdu
 SH ČMS

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.
Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2009 a plnění závěrů III. řádného sjezdu SH ČMS.

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2009

Materiál předložen písemně.

Ing. Jirota přítomným stručně okomentoval písemný materiál.
V roce 2009 celkové hospodaření skončilo vyšším přebytkem než bylo plánováno. Přebytek je způsoben rozpuštěním vytvořené rezervy na opravu CHH Přibyslav a lepšími výnosy z provizí. V několika oblastech v čerpání došlo oproti stanovenému rozpočtu  k drobným rozdílům, které se ale vzájemně kompenzují a tedy nemají negativní dopad do celkového plnění rozpočtu. 
Náklady:
• V provizích z poskytování mobilních služeb došlo k nárůstu s ohledem na zapojení většího množství uživatelů.
• Hasičské zboží se prodalo ve větším množství než se plánovalo a celkové roční tržby se zvýšily o necelých 800 tis Kč. Tento nárůst tržeb byl způsoben prodejem zboží na mezinárodní olympiádě CTIF v Ostravě.
• Získání dotace na opravu CHH Přibyslav se projevilo rozpuštěním vytvořené rezervy a nutností dodat vlastní zdroje k získané dotaci.
• Došlo k prodeji budovy v Přibyslavi a zároveň byla zakoupená nová budova tak zvaná „Bramborárna“ , která bude sloužit k rozšíření expozice.
• V oblasti Hasičského domu byly proti předpokladu navýšeny výnosy lepšími nájemními smlouvami.
Výnosy:
• Došlo k významnému nárůstu hrazené částky na úrazové pojištění členů o 550 tis. Kč.
• Vlastní náklady k dotacím se musely zvýšit s ohledem na povinnost dodržet 30% nákladů hrazených z vlastních zdrojů.
• Náklady spojené se zajištění účasti na mezinárodní olympiádě CTIF v Ostravě skončilo v plánované výši a ze stanovené rezervy bylo vyčerpáno kolem 150 tis Kč.
• Vzdělávání členů úspěšně probíhalo i v roce 2009 v rámci organizování univerzit třetího věku, které probíhají v Janských Koupelích, Bílých Poličanech a od loňského roku taky v Přibyslavi.   
• Ve zdaňovaných nákladech se promítla zůstatková cena prodaného majetku, která je vyvolána prodeje budovy v Přibyslavi a výdaj na opravu.
• Rozpočtované výdaje na hmotný inventář zaznamenaly překročení z důvodu nutnosti zajištění vybavení bytů spojených se stěhováním jednotlivých nájemníků a nutností upravit prostory pro nové nájemce.
V průběhu roku byla opět tvořena rezerva na opravu zadní fasády HD. Předpokládaný termín realizace a rozpuštění rezervy je stanoven na rok 2010. Splácení úvěru probíhá v pravidelných čtvrtletních splátkách a k dnešnímu dni zbývá k doplacení částka 40 342 723 Kč. Celý úvěr by měl být splacen v lednu roku 2016. Celkové hospodaření skončilo přebytkem.

4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2009
 
PhDr. Juráň přítomné starosty OSH stručně seznámil s činností ÚKRR za rok 2009. ÚKRR se sešla od III. řádného sjezdu SH ČMS na 20 zasedáních. Předseda ÚKRR se zúčstňoval zasedání Vedení a zasedání VV SH ČMS. Členové ÚKRR se pravidelně v roce 2009 zúčastňovali provádění inventarizace hospodářských prostředků SH ČMS a tématických kontrol. Všechny tyto kontrolní akce byly projednány s příslušnými odpovědnými pracovníky a při zasedání ÚKRR. Všichni členové ÚKRR se zúčastnili kontrolní akce „Dotace SH ČMS se zaměřením na čerpání prostředků z MV“. Kontrolní akce byla provedena u OSH ČR plošně. Zajištěné závady byly projednány přímo na OSH a také při zasedání ÚKRR. Informace o hospodářských výsledcích SH ČMS, hospodaření HVP a VPO podával na každém zasedání ÚKRR Ing. Jirota. Kontrolní akce na těchto subjektech nebyla v roce 2009 prováděna. ÚKRR na svých zasedáních však konstatovala, že hospodaření VPO, a. s. přes veškeré několikeré výměny vedoucího managementu je pro sdružení ztrátové
a prodělečné. Provoz propadáním do ztrát je kryt prodejem nemovitého majetku. Situací by se měly bezpochyby zabývat nové zvolené orgány sdružení a tuto radikálně řešit. Byla také provedena kontrola čerpání prostředků vynaložených SH ČMS na Mezinárodní soutěž CTIF v Ostravě. S výsledky kontroly bylo seznámeno Vedení SH ČMS a VV SH ČMS. Nebylo zde shledáno podstatných závad. V průběhu roku byly šetřeny stížnosti p. Tomáše Mužíka, stížnost OSH Liberec, stížnost bývalého starosty SDH Klokočůvky, stížnost A. Vláčila, SDH Olšany u Prostějova, stížnost p. Baláka, SDH Loket na starostu KSH Karlovy Vary
F. Matouška. Není dokončeno šetření stížnosti SDH Popovice týkající se OSH Benešov. Šetřením stížností byla pověřována převážná část členů ÚKRR. V mnoha případech šlo o narušení osobních vztahů, které neřeší příslušné sbory nebo okresy a ty narostou v nesnášenlivost, mnohdy i v nenávist. Smyslem činnosti revizní rad je vzniklé spory spíše v rámci Stanov urovnat, ne rozložit. Členové ÚKRR dávají na zasedáních své poznatky, náměty a upozornění, úkolem předsedy ÚKRR zůstává upozornit Vedení SH ČMS a VV SH ČMS na různé problémové oblasti s cílem jejich řešení. Na závěr poděkoval přítomným za plodné a aktivní volební období a výbornou spolupráci.

 

5) Zpráva o činnosti ÚORad (mládeže, prevece, velitelů) za rok 2009
 
p. Muška vedoucí ÚORM přítomné seznámil s činností ÚORM za rok 2009. V roce 2009 pracovalo ve všech okresech ČR v rámci SH ČMS 45 236 dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let, 1 541 předškolní mládeže do 6ti let se zapojilo do činnosti přípravky a kategorii mladých lidí uzavírá v rozmezí věku 18 – 26 let, v rámci které se do činnosti zapojilo 50 160 osob. ÚORM se v roce 2009 sešla celkem 8x. 21. února se v Radvanicích konalo školení lektorů Činovníků. V měsíci únoru se již tradičně konal tentokrát XX. ročník Havířovské haly. Ve dnech 12. - 15. března se dle plánu práce ÚORM mělo uskutečnit školení vedoucích mládeže – I. Kvalifikační stupně – ČINOVNÍK, vzhledem k nízkému počtu přihlášených nebyl však tento kurz realizován. Ve stejném termínu se v Ostravě konalo 78. zasedání mezinárodní komise vedoucích mládeže, které se za SH ČMS zúčastnili Ing. Monika Homolková-Němečková, Ing. Markéta Stržínková a Josef Krajča. V březnu byly zveřejněny přidělené dotace z MŠMT na činnost našeho úseku mládeže: 16 092 000 Kč v oblasti číslo 1 – přímá práce s organizovanou mládeží a 1 750 000 Kč v oblasti č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny. První dubnový víkend se konalo školení hospodářů okresních a krajských sdružení. Tradiční akce BAMBRIÁDA se konala třetí týden v květnu v 18 městech ČR. Akci pořádala Česká rada dětí a mládeže a mladí hasiči prezentovali svou činnosti v 16 pořadatelských městech. 1. - 5. července proběhlo v Třebíči Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu. Největší hasičská událost roku 2009 se konala v termínu 19. - 26. července v Ostravě. Mládežnický olympijský týden v Ostravě odstartovaly kromě nezbytné akreditace presentační výstavy jednotlivých zúčastněných národů, akce nesla název „Výstavka národů“ a proběhla na úvod světových hasičských her. Na start se postavilo 47 družstev z 27 zemí světa. Uvedl, že díky neuvěřitelné píli české hasičské mládeže, se ČR rozhodně nemusí stydět za své výkony a výsledky. Ostravské mládežnické olympiády se zúčastnila téměř tisícovka účastníků, jen dobrovolníků, kteří odvedli neskutečný díl dobré práce bylo na úseku mládeže více jak 200. Poděkování a slova uznání si zaslouží všichni. Olmypiáda skončila, ale táborová činnost mládeže SH ČMS byla v plném proudu. Z celkového počtu 314 táborů uspořádaných jednotlivými články SH ČMS, jich bylo 24 zimních a 290 letních. Mimořádná mezinárodní akce – Mezinárodní setkání hasičské mládeže, které se konala s podporou MŠMT ČR, proběhla v prostorách táborové základny v Jánských Koupelích. V roce 2009 bylo uspořádáno 1 121 víkendových akcí, kterých se zúčastnilo 18 807 dětí. V oblasti publikační a propagační byla v roce 2009 vydána s dotační podporou MŠMT ČR vzdělávací publikace Průvodce plněním odznaků odborností a rovněž byl již tradičně proveden dotisk drobných propagačních tiskovin. SH ČMS je stále členem střešní organizace sdružení dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží – České rady dětí a mládeže. Jak již bylo uvedena výše byla úseku mládeže SH ČMS v roce 2009 poskytnuta na jeho činnost státní dotace z MŠMT ČR. Díky této dotaci byla například vybudována cvičná tartanová dráha v hasičském areálu SDH Vlčnov z okresu Uherské Hradiště nebo klubovna mladých hasičů SDH Moravské Prusy z okresu Vyškov. Za trvalou přízeň náleží ministerstvu školství upřímné poděkování. V závěru p. Muška konstatoval, že počet MH se za posledních pět let zvýšil o pět tisíc a počet vedoucích o tři sta. SH ČMS se tímto řadí na první místo mezi mládežnickými organizacemi a uvedl, že toto je důkaz dobré práce celého sdružení.
Ing. Majer přítomné starosty SH ČMS seznámil s činností ústřední odborné rady prevence (ÚORP) za rok 2009. ÚORP se pravidelně na svých jednáních zabývá otázkou získávání členů SH ČMS k práci v oblasti prevence – referentů prevence a výchovné činnosti (preventistů) sborů dobrovolných hasičů v obcích (SDH) – a jejich odborné připravenosti k výkonu své funkce. Ve věci aktuální informovanosti preventistů na všech úrovních ÚORP postupně vypracovala návrh na změnu Metodického pokynu starosty SH ČMS k získávání odbornosti preventista II. a III. stupně, ve kterém se zavádí pravidelné vzdělávání preventistů formou každoročních seminářů, pořádaných na úrovni zejména okresních odborných rad prevence (OORP) s přizváním lektorů – odborníků na oblast prevence tj. zejména příslušníky HZS ČR z úseku prevence. Současně byla stanovena kritéria vzdělávání preventistů tak, aby vždy získávali poznatky z nových předpisů a upevňovali si znalosti stávajících. Podle aktuálních potřeb, zejména po zkušenostech z povodní roku 2002, je žádoucí, aby preventisté zaměřili své působení na občany rovněž v oblasti ochrany obyvatelstva a vysvětlovali zásady správného chování při vzniku mimořádných událostí. Za tím účelem ÚORP spolupracuje s Ústřední odbornou radou ochrany obyvatelstva. Konkrétním výsledkem této spolupráce bylo vydání příručky Ochrana člověka za mimořádných okolností, jejíž zásady budou pomáhat preventisté prakticky aplikovat. Za účelem úzké spolupráce preventistů s obcemi jsou směřováni na trvalou komunikaci se svou obcí s cílem informovat o práci sdružení, o povinnostech obcí, vyplývajících ze zákona o PO a jeho prováděcího předpisu a jít obcím v této oblasti naproti. V duchu propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů jsou preventisté směrováni na široké působení nejen ve vlastních SDH obcí, ale i na provádění preventivně výchovné činnosti (PVČ) zaměřené na různé skupiny obyvatelstva nejrůznějšími formami v závislosti na cílové skupině a jejím složení. Působení na mladou generaci je z úrovně ÚORP směrováno prostřednictvím všech úrovní odborných rad prevence a samotných preventistů na děti v předškolských a školských zařízeních všemi formami výše uvedené PVČ. Pro účinnější dopad působení na děti a mladou generaci citelně chybí větší množství propagačních materiálů, které by byly volně k dispozici preventistům na pomoc provádění PVČ. Výchova mladé generace směrem k zájmu o prevenci v požární ochraně je podchycena v nedostatečné míře a její kladné výsledky jsou více patrné v menších obcích. Proto se ÚORP na všech svých jednáních touto otázkou zabývá. Všechny dosud vydané metodické listy pro preventisty prošly obdobím konzultací a připomínek na jednáních ÚORP a jsou v současné době zveřejňovány na www stránkách SH ČMS. Programovým záměrem ÚORP je vydávání takových pomůcek i do budoucna.
Na závěr svého vystoupení konstatoval, že tak, jak vyplynulo z diskuse na předcházejícím jednání výkonného výboru, je působení preventistů potřebné zaměřit také do řad členů dobrovolných jednotek tak, aby pro svoji práci u zásahu uměli vyhodnotit základní aspekty požární bezpečnosti staveb, se kterými se při zásahu mohou setkat, např. nebezpečí vyplývající ze ztráty nosnosti a stability stavebních konstrukcí, vliv požárně bezpečnostních zařízení (SHZ, odvody tepla a kouře aj.) na intenzitu a směry šíření požáru v budovách, vliv stavu únikových cest na evakuaci osob a další. Podle zpráv od některých členů ÚORP a členů VV nejsou v některých krajích podmínky pro činnost prevence vytvářeny, neboť v řadě okresů náplň činnosti OORP dostatečně neodráží snahu o široké preventivní působení na občany a obec, v některých případech nejsou OORP vůbec ustavené (!). V této souvislosti požádal shromáždění starostů o pomoc při opětovném postavení prevence na čestné místo v činnosti sdružení. Současně poděkoval za dosavadní spolupráci  v celém volebním období a za to, co se na úseku prevence podařilo.
p. Pumprla, vedoucí ÚORV přítomné seznámil s činností ÚORV za rok 2009. Rada se v roce 2009 sešla dle potřeby projednávaných úkolů na čtyřech řádných jednáních a na jednom jednání v rámci MČR družstev SDH SH ČMS. Rada jednala dle schváleného plánu práce na rok 2009 s tím, že se svolávala dle aktuelní potřeby řešení problémů. V Hasičských novinách byl   postupně publikován kalendář hasičských soutěží pro rok 2009. Kancelář SH ČMS dále pro své členy nabízí za velice výhodných cenových podmínek  Skripta z oboru PO, která byla vypracována jako učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru Požární ochrana a bezpečnost průmyslu sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – Technická univerzita Ostrava. Pro potřebu SDH bylo v roce 2009 publikováno nemálo odborných  článků v Hasičských novinách a časopise Alarm revue.  Odborná příprava tj. školení velitelů a strojníků JSDHO byla financována přímo po linii Hasičského záchranného sboru ČR a obcí. Tento způsob zajištění odborné přípravy vychází z koncepce HZS v této oblasti. Do systému jsou individuálně začleněna některá OSH na základě dílčích dohod s územními odbory HZS krajů. V ročníku 2009 se okrskových, okresních, krajských a republikového kola v disciplínách požárního sportu družstev mužů a žen účastnilo cca 1 600 družstev sborů dobrovolných hasičů obcí. Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v požárním sportu se konalo v termínu 18. 9.-20 9. 2009 v Ústí nad Labem. Za organizaci mistrovství lze především poděkovat KSH kraje Ústeckého, všem OSH Ústeckého kraje, KORV Ústeckého kraje, HZS Ústeckého kraje,  Kanceláři sdružení, ÚORV, organizačnímu štábu, technické četě a rozhodčím.  Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a SDH, které zajišťovaly pořadatelskou a organizační práci a též kvalitní technickou četu a překážky. I v tomto roce se konala soutěž v tradičních disciplínách CTIF, která byla pojata v duchu proběhlé mezinárodní soutěže v Ostravě 2009. Čtvrtá soutěž proběhla dne 27. 9. 2009 ve Dvoře Králové nad Labem. Na závěr soutěže bylo oznámeno, že v příštím roce bude soutěž vyhlášena jako mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF.  Český pohár Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m s překážkami pokračoval v roce 2009 již svým sedmým ročníkem. Ve spolupráci s firmou Yotiva a.s Brno se i v letošním roce pokračovalo s přímými přenosy závodů Českého poháru do sítě internetu s uchováním záznamů na videoserveru. Na třech závodech byla navíc instalována divácky atraktivní velkoplošná LED stěna. Za uskutečnění Českého poháru je třeba poděkovat generálnímu partneru Velkopopovickému Kozlu, Sdružení hasičů Čech, Moravy  a Slezska, společnostem Yotova a.s, Vítex, Alea, Pavliš Hartmann, hasící technika Červinka a všem ostatním partnerům. Na závěr svého příspěvku přítomným starostům OSH poděkoval za aktivní spolupráci ve volebním období roku 2005 – 2010.

 
6) Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2009

Ing. Kubeš pozdravil přítomné starosty OSH a úvodem krátce informoval o hospodářských výsledcích HVP. HVP, a. s. Se nachází týden po konání řádné valné hromady, která hodnotila hospodářské výsledky 2009. Řádná valná hromada proběhla v relativně poklidné atmosféře, oproti předchozím rokům a rozhodla zejména následující body: Rozdělila zisk letošního roku, který činil, před zdaněním necelých 7 mil. Kč a po zdanění 5.494.491 Kč, tak že:
• část zisku ve výši 549.449 Kč byla převedena do rezervního fondu společnosti
• část zisku ve výši 219.780 Kč byla přidělena do sociálního fondu
• část zisku ve výši 4.725.262 Kč byla rozdělena tak, že:
 - část zisku ve výši 4.163.959 kč byla spolu s nerozděleným ziskem minulách let ve     výši 7.644.041 Kč použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních         zrojů o 11.808.000 Kč
 - 561.303 Kč zůstalo nadále ponecháno jako nerozdělený zisk
Hlasování na valné hromadě bylo již tradiční – všichni akcionáři, včetně p. Doležala, zastupujícího hlavního akcionáře SH ČSM hlasovali ve shodě, naopak zástupce Moravia banky většinu navrhovaných opatření neodsouhlasil, případně se hlasování zdržel. V tuto dobu máme za sebou již 4 měsíce roku 2010. Co se týká obchodních činností, HVP má celoroční plán uzavřít pojistné smlouvy za celkové předepsané splátkové pojistné 605 mil Kč. Ve čtvrtletí HVP měla výsledek, který se shodoval s časovým plánem pro toto období, to znamená, že HVP meziročně za stejné období předepsala o 18 mil Kč. Více. Hospodářský výsledek byl za 3 měsíce – 2,3 mil. Kč. K tomu Ing. Kubeš poznamenal, že za samotný leden byla výsledkem ztráta – 3,2 mil. Kč, za samotný únor – 5,1 mil. Kč, ale za březen už byl výsledný zisk ve výši 6 mil. Kč. Špatný hospodářský výsledek za první 2 měsíce byl ovlivněn zejména škodami na havarijním pojištění a povinném ručení z důvodu zimních kalamit. V letošním roce stojí před HVP úkol udělat zisk 16 mil. Kč před zdaněním a předepsat pojistné ve výši 605 mil. Kč. Aby se nám to podařilo splnit, musí HVP ozdravit kmen povinného ručení, který jsme v loňském roce získali od velkých makléřů a částečně ho nahradit smlouvami, které uzavřou pojišťovací agenti HVP, zejména ve spolupráci s jednotlivými SDH. Tímto Ing. Kubeš požádal přítomné starosty o spolupráci s HVP, a. s., aby svým osobním příkladem starostové OSH zvýšili i aktivitu dobrovolných hasičů v jednotlivých SDH a pomohli tak náročné úkoly letošního roku splnit. Na závěr uvedl, že kolegové z HVP, a. s. nyní oznámí výsledky soutěže vyhlášené v roce 2009, která oceňuje nejaktivnější SDH a OSH za uplynulý rok.
1. místo – OSH Příbram – 100. 000 Kč.
2. místo – OSH Pelhřimov – 50. 000 Kč
3. místo – OSH Žďár nad Sázavou – 25. 000 Kč
p. Nováková z HVP, a. s. přítomné stručně informovala o konečných přípravách a základních informacích o připravovaném semináři do ruského Petrohradu, který se bude konat týden po SS OSH.
p. Žižka se přítomným představil a stručně je seznámil se svým profesním životopisem. Uvedl důvody proč přijal generálního ředitele VPO, a. s. včetně názoru, že VPO, a. s. je nedílnou součástí hasičů. Dále uvedl, že loni měla VPO, a. s. zisk 200 tis. Kč. Ihned po nástupu do VPO, a. s. zjistil, že hospodářská a finanční krize se objevila i ve VPO, a. s. Po svém nástupu ihned zredukoval náklady, bylo propuštěno 10 zaměstnanců a nastolil vyšší kontrolu poboček. Nyní se firmy vzpamatovávají z finanční krize a VPO, a. s. není výjimkou. Aktuální úkol je navýšit obrat a vzhledem k tomu, že obchod se začíná rozbíhat, tak vše vypadá zatím pozitivně. Uvedl, že navštívil všechny okresní sdružení v kraji a diskutovali o vztahu k VPO, a. s. Dále uvedl, že se bohužel nepodařilo, aby se genmjr. Ing. Miroslav Štěpán sám angažoval a apeloval na HZS krajů, aby nakupovali potřebné zboží u VPO, a. s. Bohužel v tomto oboru je konkurence neúprosná a VPO, a. s. je pro zákazníky prý příliš drahá. Starostové OSH i IV. sjezd SH ČMS musí vyjádřit přesvědčení, že o VPO, a. s. stojí a chtějí mít takovouto firmu na blízku. Na závěr poděkoval za vystoupení.
PeaDr. Prokešová se přítomným starostům OSH představila jako jednatelka Fire Editu, s. r. o. a stručně informovala o svém profesním životopise. Ve Fire Editu, s. r. o. nastala po 10ti letech změna a to právě v pozici jednatele. Uvedla, že hospodaření za rok 2009 činilo ztrátu 81 tis. Kč. Jako důvod uvedla finanční celosvětovou krizi. Výnosy společnosti klesly cca o 22% a náklady klesly cca o 20%. Objem pohledávek za rok 2009 se podařilo snížit o 10% a současně se snížily závazky společnosti o 14%. Finanční situace v průběhu roku 2009 byla ve společnosti stabilní a ke konci roku činila hotovost 223 tis. Kč. Společnost neměla a nemá žádnou půjčku. Pro rok 2010 je plánován hospodářský výsledek 115 tis. Kč. V současné době je financování společnosti zajištěno formou inzerce. Návrh plánů pro rok 2010 vzhledem k finanční krizi:
• ustanovit Redakční radu – rada bude změnu obsahu čísla, tak, aby časopis zaujal širší veřejnost
• společnost Fire Edit, s. r. o. v současné době hledá inzertního poradce ze všech regionů ke  spolupráci
• hloubková analýza výdajů na tisk časopisu – na základě analýzy zvážit možnost navázat kontakt s jinými dodavateli s výhodnějšími podmínkami
• analýza na mzdové náklady
• spolupráce mezi Hasičskými novinami, tiskovým mluvčím SH ČMS a Fire Edit, s. r. o. – tato schůzka se již uskutečnila – spolupráce již probíhá.
Na závěr poděkovala za možnost vystoupení a vyjádřila přesvědčení, že spolupráce mezi Fire Edit, s. r. o. a KSH či OSH bude i nadále na dobré úrovni.

7) Projednání návrhu materiálu Zakládací listina symbolů SH ČMS

Materiál předložen písemně.

p. Slámečka přítomné starosty OSH seznámil a stručně okomentoval písemný materiál, který byl starostům doručen poštou s časovou rezervou před jednáním SS OSH. Uvedl některé změny, které ÚORVO zapracovala do Zakládací listiny. Tento písemný materiál VV SH ČMS předkládá SS OSH ke schválení. Na závěr uvedl, že Metodický pokyn starosty schválil VV SH ČMS na svém jednání dne 25. 3. 2010.

8) Návrhy dokumentů pro jednání IV. sjezdu SH ČMS – program IV. sjezdu, jednací řád, volební řád, program činnosti SH ČMS do roku 2015

Materiály předloženy písemně.

p. Janeba stručně okomentoval písemné materiály. Uvedl, že materiály zůstali bez větších změn, menší tzv. kosmetické změny byly provedeny u programu IV. sjezdu (posunutí času u prezence), Volebního řádu (u volby náměstků a barevné rozlišení ÚKRR) a v Programu činnosti SH ČMS do roku 2015 byly opraveny pouze gramatické chyby.  Navrhl, aby Shromáždění starostů SH ČMS dokumenty projednalo a v usnesení SS OSH doporučilo předložit materiály IV. sjezdu SH ČMS.
Ing. Aulický přítomné stručně seznámil s aktuálními přípravami na IV. sjezd SH ČMS. Nabídl starostům OSH možnost ubytování od 2. 7. v Ostravě. Pokud někdo projeví zájem o možnost ubytování o den dříve na IV. sjezd SH ČMS, požádal aby dotyčné OSH kontaktovalo Kancelář SH ČMS do 10. června. Po tomto termínu už nebude možné rezervovat ubytování o den dříve. Ubytování ve dne 2. 7. si budou jednotlivá OSH hradit z vlastních zdrojů včetně stravování. Na závěr upozornil, že stravování na IV. sjezdu SH ČMS bude na čipové karty – v případě ztráty bude delegát nucen uhradit 100 Kč a v případě ztráty klíčů od pokoje, kde budou delegáti ubytováni, částka činí 1700 Kč.
Ing. Homolková-Němečková přítomné seznámila s navrženým seznamem hostů na IV. sjezd SH ČMS, který navrhl VV SH ČMS. Seznam přečetla a následně jako zástupce VV SH ČMS vybídla starosty ke schválení seznamu hostů.

Poté proběhlo představení jednotlivých kandidátů na starostu SH ČMS, náměstky starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR.

9) Diskuse, vystoupení hostů

p. Hejduk přítomné shromáždění pozval na 5. celorepublikový svaz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky. Hasičské slavnosti Litoměřice 2010 se uskuteční 11. až 12. června na Výstavišti Zahrada Čech. Pořadatelem je Sdružení pro obnovu a zachování hasičských tradic, ve spolupráci s městem Litoměřice, HZS ČR a SH ČMS. V rámci výročí 10ti let HZS Litoměřice se bude konat i velká výstava a den otevřených dveří v HZS. Na závěr uvedl, že o přihlášky na slavnostní průvod jednotlivých SDH je mnohem větší zájem než v roce 2007.
Ing. Brychcí (OSH Jablonec nad Nisou) informovala o proběhnuté soutěži na OSH Jablonec  nad Nisou „Jablonecká Hala 2010“. Soutěž byla zdařilá i ze strany nových rekordů. Bohužel při této soutěži se přišlo na podvod ohledně kategorie při startování. Strůjcem tohoto podvodu byl jeden ze starostů OSH. Vyjádřila přesvědčení, že starostové OSH by měli jít příkladem a být vzorem pro všechny hasiče z SDH a nezadávat ani záminku k podvodu natož se jakéhokoliv podvodu zúčastnit.
p. Dudek (OSH Ostrava-město) ve svém diskusním příspěvku uvedl, že na základě pověření Shromáždění představitelů SDH OSH Ostrava-město vyjadřuje nesouhlas s konáním semináře, který pořádá HVP, a. s. druhý květnový víkend v Petrohradu. Uvedl, že  z jeho pohledu, hodnotí hasičská veřejnost tuto akci jako neefektivní. Navrhl, že pokud  HVP, a. s. uvažuje i do budoucna o pořádání podobných akcí, měla by se zaměřit i na jiné cílové skupiny než jsou starostové OSH, např. členy rad, starosty SDH apod. Dále navrhl, že by z tohoto semináře měla být zpracována veřejné závěrečná zpráva, ze které by bylo patrné, co akce HVP a.s. a SH ČMS přinesla, v čem byla prospěšná. Následně stručně informoval o místních přípravách IV. sjezdu SH ČMS, který se bude konat v Ostravě. Poté otevřel téma „Novela zákona PO“ a refundace mzdy. Navrhl aby VV SH ČMS vytvořil pracovní orgán, který by se podrobně zabýval řešením tohoto problému.
Ing. Kubeš reagoval na příspěvek p. Dudka a uvedl, že cílová skupina HVP, a. s. jsou hasiči, v tomto případě zejména starostové OSH a další funkcionáři, kteří touto cestou získají zásadní informace o podpoře a rozvoji podnikání HVP a.s. a odborný seminář je odměnou za jejich píli v této činnosti.
Ing. Homolková-Němečková informovala přítomné o stěžejních akcích úseku mládeže, které proběhly v první polovině roku 2010 – porada vedoucí odborných rad, kurz Činovníků a HVT. Dále podala informace k nové publikaci Průvodce plněním odznaků odborností, výukovém CD-romu a novém způsobu označování získaných kvalifikací odznaků odborností. Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem ohledně čerpání státní dotace z MŠMT v roce 2010 a organizačních přípravách MČR hry Plamen a dorostu, které proběhne v termínu 7.-11.7.2010 v Litomyšli.

10) Schválení usnesení

Předseda návrhové komise, p. Janeba, seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.
Ing. Homolková-Němečková vyzvala sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení. (přítomno:  ze 78 tj. 84,6%).
 Hlasování: pro: 66 proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje přednesený návrh usnesení.

11) Závěr

Ing. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání. Ještě jednou pogratuloval nově zvoleným starostům.  Uvedl, že Shromáždění starostů jistě věkově omládlo díky nově zvoleným starostům. Reagoval na příspěvek p. Dudka a uvedl, že ohledně novely zákona PO je opravdu zapotřebí více zapracovat a VV SH ČMS se zamyslí a promyslí určité kroky v tomto ohledu.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů a uvedl, že se na všechny přítomné těší na IV. sjezdu SH ČMS.
Předsedající:  Ing. Monika Homolková-Němečková  __________________________
Zapisovatelka: Tereza Švejdová          __________________________
Ověřovatelé:  Doc. Ing. Václav Liška       ___________________________
   p. Stanislav Kotrc       ___________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017