Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Jednání ÚORP 29. 4. 2010
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes22
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden22
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc281
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056074
Jednání ÚORP 29. 4. 2010 Tisk
Pondělí, 03 Květen 2010 12:14

Záznam z jednání ÚORP SH ČMS konaného dne 29. dubna 2010 v Praze.

Přítomni:  vedoucí rady Ing. Jan Majer,
Členové rady: dle prezenční listiny
Omluveni: Za ústředí SH ČMS: Josef Netík

 


1) Jednání zahájil vedoucí ÚORP  SH ČMS Ing. Jan Majer   

V úvodu přivítal členy vedoucí rady ing. Majer a všem poděkoval za práci v uplývajícím volebním období. Na základě výsledků krajských shromáždění představitelů OSH v republice byli někteří členové opětovně potvrzeni do ústřední odborné rady a někteří byli na dnešním jednání naposledy. Těm byl vysloven zvláštní dík a přání dalších úspěchů a zdaru v ostatních funkcích nebo jen v členství v SH ČMS.
Jednotliví členové pak stručně referovali o průběhu krajských shromáždění z hlediska projednávání otázek prevence, byl konstatováno, že někde na okresech dokonce ani rady prevence nejsou ustavené.
Vedoucím rady byl pak nastíněn další postup v této věci, a sice, bude-li sjezdem potvrzen opětovně do funkce vedoucího ÚORP, bude opětovně zjišťovat, které okresy to jsou a bude se snažit oslovit jejich starosty s tím, aby byla rada ustavena a zahájila činnost.
Současně připomněl, že podle plánu činnosti na rok 2010 je toto poslední jednání před červencovým sjezdem. Po sjezdu bude zformulován plán činnosti na zbývající část roku, v dalších letech tak, jak je zvykem – plán na každý celý rok.

V další části informoval o potřebnosti změny v testových otázkách pro získání odbornosti preventista II a III. Ing. Kalvarová reagovala tak, že po vydání nového předpisu na čištění komínů – NV č- 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv zahrne okruh tohoto předpisu jak do testových otázek tak do učebních textů a celkově budou dokumenty připraveny ke zveřejnění na webových stránkách SH ČMS v září 2010. Testové otázky s chybou byly z webových stránek odstraněny.


2) Kampaň „Bezpečná domácnost“

 Vedoucí rady na jednání představil prezentaci, kterou zpracoval ředitel odboru prevence HZS Moravskoslezského kraje Ing. Pokorný a kol. zaměřenou na úmrtí při požárech v domácnostech za léta 2005-2009. V rámci kampaně „Bezpečná domácnost“, kterou vyhlásilo GŘ HZS ČR, má i působení preventistů svoje místo a ÚORP se k této kampani hlásí. Bylo poukázáno na rozbor událostí z nejrůznějších hledisek a zejména na její závěr, kdy bylo konstatováno, že nejúčinnější je působení na občany tak, aby se k nim preventivní zásady dostávaly bezprostředně ve formách, které se k nim dostanou přímo „na stůl“ (tisk, letáčky, relace v rozhlase, místní kabelové TV apod.).
 Na podporu propagace instalací autonomních hlásičů kouře a přenosných hasicích přístrojů v domácnostech byly členům rady poskytnuty letáčky „pořiďte si hlásič požáru“ a „pořiďte si hasicí přístroj“ a některé další materiály se vztahem k požární prevenci.

 

3) Nařízení vlády o čištění spalinových cest

Na jednání byl představen nový předpis - Nařízení vlády (NV) č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které ode dne nabytí účinnosti (1.1.2011) nahradí již zastaralou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Návrh NV byl již 2009 e-mailem zaslán všem členům rady. Byly probrány hlavní zásady nového znění NV.
V této souvislosti byla zdůrazněna neplatnost přílohy ČSN 73 4201: leden 2008 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, která uvádí jinou četnost čištění, než uvádí NV 91. NV je právní předpis a proto je nutné respektovat četnosti uváděné v něm, nikoliv v ČSN 73 4201. Tato norma bude podrobena revizi a vypuštěna zmíněná tabulka. 
K této problematice se rozvinula diskuse, ve které některá upřesnění uvedla tajemnice Společenstva kominíků ČR paní Ing. Rita Halbrštátová, která zastupovala na jednání prezidenta společenstva kominíků pana Emila Morávka. Paní Halbrštátová navrhla členům rady bezplatné zasílání časopisu „Kominický větsník“, kde vychází řada článků související s požární prevencí v této oblasti. K této nabídce byl vysloven všeobecný souhlas. Konkrétní adresy, na které bude věstník zasílán členům ÚORP poskytne společenstvu vedoucí rady po té, co jednotliví členové vysloví souhlas s poskytnutím své soukromé adresy pro tyto účely.
S ohledem na nové NV 91/2010 Sb., bylo jako hlavní téma pro provádění seminářů a školení preventistů v roce 2010 vyhlášeno téma NV č. 91/2010 Sb. spolu s výkladem zásad ustanovení ČSN EN 1443 – Komíny- všeobecné požadavky a ČSN 73 4201: leden 2008 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (mimo přílohy E „Lhůty kontrol a čištění“ – je nahrazena přílohou NV 91/2010 Sb. Jako doplňkové téma bylo vyhlášeno upřesňování výkladu ustanovení vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, zejména instalace autonomních hlásičů kouře a přenosných hasicích přístrojů v bytech, rodinných domech, chatách a chalupách se zdůrazněním žádoucí instalace i do objektů postavených a provozovaných před datem nabytí účinnosti vyhl. 23/2008 Sb., žádoucí místa instalace, počty hlásičů a hasicích přístrojů, jejich druhy, zásady provozu, údržba a kontroly. Současně byla zdůrazněna i důležitost témat se vztahem k ochraně obyvatelstva za mimořádných okolností (událostí). Zde je žádoucí spolupráce s odbornými radami ochrany obyvatelstva.

4) Účinnost práce preventistů směrem k obcím a veřejnosti

Vedoucí rady připomněl stále aktuální otázku činnosti preventistů SH ČMS v oblasti preventivně výchovné činnosti na pomoc obcím, podnikatelům a občanům. Prevence není jen účast na „otevřených dveřích požární zbrojnice“, ale zejména spočívá v naplňování ustanovení § 75 odst.1 písm. d) zákona o požární ochraně, tj. podíl SH ČMS na činnostech směřujících k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti.
Zde se nabízí řada aktivit počínaje besedami na školách, přes aktuální rozhlasové relace v místním rozhlase, články apod. Na pomoc preventistům byly vydány dosud 4 metodické listy, které jsou k dispozici na www stránkách SH ČMS.
Opětovně byl vznesen požadavek na zvýšení aktivity preventistů ve všech oblastech jejich působení.

 

5) Návrh změny zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Na jednání minulé rady byl představen věcný záměr změny zákona o požární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V současné době byly původní oblasti změn již opětovně přehodnoceny, bohužel jejich znění ani prezentace není dosud k dispozici. Bylo pouze konstatováno, že „otevření“ tohoto právního předpisu je citlivá záležitost, že změna zákona by nepochybně vyvolala i změnu jeho některých prováděcích předpisů (zejména vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a že praxe je v současné době taková, že by tyto předpisy byly vydány ve znění co nejjednodušším, tj., řada ustanovení, která nyní poskytují relativně podrobný návod jak a co dělat, by byla uvedena jen „heslovitě“. Tím by bylo nutné vydávat mnoho podružných návodů, stanovisek, metodik apod.

 

6)    Závěr

V závěru J.Vrba podal návrh na „modernizaci“ soutěže POOD o oblasti mediálních prezentací (foto, video, prezentace) s hasičskou tématikou. Bylo konstatováno, že soutěž „požární ochrana očima dětí“ (POOD) si modernizaci zaslouží, je pozorovatelná stagnace ale, současně, že bude nutné takou změnu dobře promyslet, zhodnotit možnosti jednotlivých stupňů SH ČMS takové práce vyhodnocovat (vybavení hardware a software), vznést požadavky na základní znalosti členů komisí s prací v definovaném programu, bude nutné předem dobře nadefinovat rozsah prací, jakým programem musí být zpracována a další otázky, které musí být řešeny s pomocí počítačového odborníka.
Tato otázka byla tedy odsunuta na pozdější dobu.


7) informace p. Netíka, zástupce Ústředí SH ČMS

Pan Josef Netík podal informace o některých nových skutečnostech v SH ČMS, o přípravě IV. sjezdu (červenec 2010 Ostrava) a průběhu okresních a krajských shromáždění delegátů a poděkoval všem členům rady za práci v celém období po III. řádném sjezdu v r. 2005 v Klatovech.


Po tomto vystoupení vedoucí rady ing. Jan Majer ještě jednou poděkoval za práci v celém uplynulém období a jednání rady ukončil.

 

 

V Praze dne 29. dubna 2010                                Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer
   

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 03 Květen 2010 12:48
 

plakat chp-2017