Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Jednání ÚORP SH ČMS 19. 11. 2009
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes18
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden18
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc277
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056070
Jednání ÚORP SH ČMS 19. 11. 2009 Tisk
Středa, 02 Prosinec 2009 11:17

Záznam z jednání ÚORP SH ČMS konaného dne 19. listopadu 2009 v Praze.

 

Přítomni: vedoucí rady Ing. Jan Majer,

Členové rady: dle prezenční listiny (9 členů)

Omluveni: Teplý, Dostál, ostatní dle prezenční listiny

Za ústředí SH ČMS: Josef Netík

 

 

1) Jednání zahájil vedoucí ÚORP  SH ČMS Ing. Jan Majer

 

V úvodu byla projednána upozornění od některých okresních sdružení na zřejmě chybné vyznačení správných odpovědí v tabulce k otázkám v testech pro získání odbornosti preventista III a to k otázkám:

-          v testu „preventista III“, varianta A otázka č. 18, 19 a 31

-          v testu „preventista III“, varianta B otázka č. 20, 21 a 31

Podrobným rozborem byly námitky uznány a stanovena nutnost přepracovat znění otázky č. 18, 19 v testu „preventista III“, varianta A a v testu „preventista III“, varianta B otázka č. 20, 21 tak, aby otázka zněla jednoznačně. Současně byla uznána námitka k ve vyhodnocovací tabulce vyznačené odpovědi na otázku č. 31 v obou variantách testu „preventista III“.

V této souvislosti byla požádána členka ÚORP – odbornice – Ing. Lucie Kalvarová o přepracování testových otázek tak, aby jednoznačně vyjadřovaly danou věc a k tomu odpovídající odpověď spolu se změnou varianty odpovědi uvedené ve vyhodnocovací tabulce na ot. č. 31 v obou variantách téhož testu.

Přepracované testy a vyhodnocovací tabulku zaslat elektronickou cestou vedoucímu ÚORP ing. Majerovi na el. adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , v kopii na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript v termínu do 16. prosince 2009.

Vedoucí rady zajistí zveřejnění upravených dokumentů na webových stránkách SH ČMS.

 

2)         Program činnosti SH ČMS do roku 2015

 

V další části jednání představil vedoucí rady přítomným dokument „Program činnosti SH ČMS do roku 2015“ jako jediný, který byl v předsjezdovém období dán k diskusi nejširší členské základně a který byl poprvé představen na jednání sněmu starostů v říjnu 2009 v Přibyslavi. Vedoucí rady sdělil, že ještě na jednání sněmu starostů tento návrh připomínkoval a podle jeho návrhu byl do čl. IV „Preventivně výchovná oblast“ vložen text, který oproti stávajícímu návrhu rozšiřuje preventivně výchovnou činnost o „zprostředkovávání veřejnosti hlavních zásad požární ochrany pro oblast občanského života i podnikatelskou činnost vyjádřených v právních a technických předpisech ČR a EU. Působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov, provádění výrobní a jiné činnosti a na zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany“. Takto doplněný dokument byl pak vydán v materiálech z jednání sněmu a rozšířen do celé ČR.

Uvedená formulace představuje pro prevenci v SH ČMS velký závazek v oblasti vlastního vzdělávání na všech úrovních a zejména pak v oblasti neustálého získávání aktuálních informací z právních a technických předpisů a jejich popularizaci a správný výklad pro občany, podnikatele, obce a další cílové slupiny obyvatel. Z tohoto důvodu nutno provádět pravidelnou odbornou přípravu (semináře) nejméně jedenkrát za rok se všemi preventisty okrsků a ve sborech dobrovolných hasičů a dále získávat kvalitní a aktivní členy pro získávání odbornosti preventista III. a II stupně. Byla zdůrazněna dříve již deklarovaná potřebnost získat pro provádění seminářů lektory z řad příslušníků HZS krajů tj. z odborů prevence krajských ředitelství nebo oddělení prevence jejich územních odborů (aktuální informace o nových legislativních změnách a technických předpisech), a působení alespoň na úrovni okrsku preventistů I. stupně (techniků požární ochrany nebo odborně způsobilých osob podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Rovněž potřebnost preventivního působení mezi veřejností v oblasti otázek ochrany obyvatelstva vyžaduje začlenit do seminářů tuto problematiku a získat pro její výklad rovněž příslušníky HZS krajů.

Stálým úkolem je aktivizace odborných rad prevence na všech úrovních. Za tímto účelem byl na dřívějším jednání stanoven úkol předat seznamy a kontakty na okresní rady v jednotlivých krajích. S ohledem na velkou absenci členů rady – zástupců z krajů – nebyl úkol zcela splněn.

Vedoucímu rady byly předána seznamy z krajů:

-          Plzeňského,

-          Moravskoslezského,

-          Královéhradeckého,

-          Vysočina

Zástupci ostatních krajů předání seznamů neprovedli.

Po zvolení nových rad a jejich vedoucích bude nutno tyto seznamy v příštím roce aktualizovat a tyto rady instruovat a vést také metodicky přímo z ústředního orgánu prevence.

 

3)         Nařízení vlády o čištění spalinových cest

 

Na jednání byl představen návrh nařízení vlády (NV) o čištění spalinových cest, které by mělo nahradit již zastaralou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Návrh NV byl již v létě 2009 e-mailem zaslán všem členům rady a proto byly probrány jen hlavní zásady nového návrhu znění NV.

V této souvislosti byla zdůrazněna zřejmá neprovázanost s ČSN 73 4201: leden 2008 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, která by měla být do doby vydání NV přepracována.

NV je v současné době zaslána k notifikaci do Bruselu a po jejím potvrzení by měla vejít v platnost.

K této problematice se rozvinula diskuse, ve které některá upřesnění k dotazům a nejasnostem provedl prezident společenstva kominíků – člen rady – pan Emil Morávek.

 

4)         Účinnost práce preventistů směrem k obcím a veřejnosti

 

Vedoucí rady připomněl stále aktuální otázku činnosti preventistů SH ČMS v oblasti preventivně výchovné činnosti na pomoc obcím, podnikatelům a občanům. Prevence není jen účast na „otevřených dveřích požární zbrojnice“, ale zejména spočívá v naplňování ustanovení § 75 odst.1 písm. d) zákona o požární ochraně, tj. podíl SH ČMS na činnostech směřujících k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti.

Zde se nabízí řada aktivit počínaje besedami na školách, přes aktuální rozhlasové relace v místním rozhlase, články apod. Na pomoc preventistům byly vydány dosud 4 metodické listy, které jsou k dispozici na www stránkách SH ČMS.

V této souvislosti byly vzneseny připomínky k uspořádání www stránek, konkrétně pod záložkou prevence. K jednání byl přizván administrátor stránek pan Josef Nitra, který po dohodě operativně provedl přesun a uspořádání stránek tak, aby vyhovovaly potřebám prevence pro lepší orientaci v nich.

Vedoucí rady citoval dokument, který vytvořil odbor prevence HZS Pardubického kraje. V tomto dokumentu je vyhodnoceno dosavadní období roku 2009 z hlediska kontrol státního požárního dozoru HZS tohoto kraje u obcí. V dokumentu se konstatují zjištěné nedostatky, které jsou vyjádřeny v procentech. Nejvíce závad (u 70 % kontrolovaných obcí) bylo zjištěno v oblasti provádění preventivně výchovné činnosti, u 54 % obcí není nebo je chybně zpracován požární řád obce, 51 % obcí nevede dokumentaci PO, 38 % obcí nemá zřízené ohlašovny požárů nebo jsou tyto nefunkční a 14 % obcí nezabezpečilo nebo má nepoužitelné zdroje požární vody. Materiál byl poskytnut k dispozici členům rady a na jeho základě byla konstatována malá účinnost práce preventistů směrem k obcím obecně, tj. nejen v Pardubickém kraji. Obdobně je tomu tak nepochybně i v dalších krajích. Opětovně byl vznesen požadavek na zvýšení aktivity preventistů ve všech oblastech jejich působení.

 

5) Návrh změny zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Na jednání rady byl představen věcný návrh změny zákona o požární ochraně, který navrhuje rozsáhlou novelizaci v návaznosti na změny legislativy a zkušeností s jeho uplatňováním v praxi za uplynulé období.

Změny jsou navrhovány v těchto oblastech:

-          terminologie

-          povinnosti MŠMT

-          začleňování činností

-          povinnosti podnikatelů

-          ochrana lesů

-          subjekty kritické infrastruktury

-          odborná způsobilost fyzických osob

-          povinnosti občanů

-          osobní a věcná pomoc

-          nařízení krajů

-          vyhlášky obcí

-          výkon státního požárního dozoru

-          jednotky požární ochrany

-          sankce

 

Ing. Kalvarová při příležitosti záměru novelizace zákona o PO vznesla návrh na intervenci předkladatele návrhu s požadavkem zakotvit do návrhu změny zákona o PO ustanovení o preventistech SDH, kteří získali odbornost podle zásad metodického pokynu SH ČMS tak, aby byli považováni za preventisty s odbornou přípravou ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) stávajícího znění zákona o PO a mohli tak vykonávat činnosti v oblasti školení ostatních zaměstnanců (§ 16a odst. 1 písm. c) zákona o PO) a provádět pravidelné kontroly ve smyslu ustanovení § 12 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a to u obcí a jimi provozovaných činností.

Vedoucí rady přislíbil tuto problematiku konzultovat s předkladatelem změn zákona o PO – MV Generálním ředitelstvím HZS ČR, Odborem prevence.

 

 

6)  změna „hlavičky“ dokumentu „osvědčení o úspěšném získání odbornosti preventista“

 

Na jednání bylo poukázáno na nesprávné uvedení hlavičky na vzoru „osvědčení o úspěšném absolvování přípravy odbornosti SH ČMS a získání odbornosti v oblasti požární prevence“. (příloha č. 2 k Metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 2 ze dne 27.11.2008).

Rada konstatovala, že hlavička na citovaném dokumentu je uvedena nesprávně a upřesňuje znění na:

„Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní (Krajské) sdružení v ……… , ÚHŠ (CHH) v ………. ,“

Tato změna bude nově uvedena na příloze č. 2 k Metodickému pokynu starosty SH ČMS a upozornění na změnu zveřejněno na www stránkách sdružení pod záložkou „prevence“.

 

7) informace p. Netíka, zástupce Ústředí SH ČMS

 

Pan Josef Netík podal informace o průběhu mezinárodní soutěže CTIF v Ostravě, o některých nových skutečnostech v SH ČMS, o přípravě IV. sjezdu (červenec 2010 Ostrava) a průběhu VVH ve sborech a poděkoval všem členům rady za práci v celém období po III. řádném sjezdu v r. 2005 v Klatovech.

 

 

Po tomto vystoupení vedoucí rady ing. Jan Majer poděkoval za práci v roce 2009 a jednání rady ukončil.

 

 

 

V Praze dne 19. listopadu 2009                                Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 02 Prosinec 2009 18:23
 

plakat chp-2017