Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes583
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2059
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5733
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178788
Shromáždění starostů 16.-17. 10. 2009 Tisk
Pondělí, 23 Listopad 2009 10:24

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH
16. a 17. 10. 2009 v Přibyslavi
16. 10. 2009
Přítomni: dle prezenční listiny
starostové OSH ze 77 přítomno 63
nepřítomno 14
starosta SH ČMS přítomen 1
VV SH ČMS ze 18 přítomno 16
nepřítomno 2
ÚKRR ze 14 přítomno 14
Přítomno 64 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 82,0 %, Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.
17. 10. 2009
Přítomni: dle prezenční listiny
starostové OSH ze 77 přítomno 69
nepřítomno 8
starosta SH ČMS přítomen 1
VV SH ČMS ze 18 přítomno 14
nepřítomno 4
ÚKRR ze 14 přítomno 12
nepřítomno     2
Přítomno 70 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 89,0 %, Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.
1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu
Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné. Oznámil, že na základě usnesení VV SH ČMS byl doplněn bod programu č. 9 o ocenění. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.
Poté přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.
16. října
1. Zahájení, volba pracovních komisí
2. Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
3. Zpráva o činnosti ÚKRR
17. října
4. Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2010 – plány práce
5. Zajištění VVH SDH
6. Přednáška o programu členské evidence
7. Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2009
8. Stav příprav IV. sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu a průběh předsjezdové diskuse
9. Vystoupení hostů, ocenění, diskuse
10. Schválení usnesení
11. Závěr
Dále uvedl, že poštou byly zaslány materiály:
Pozvánka na jednání SS OSH ČMS 16. a 17. 10. 2009
Metodický pokyn pro soutěž „Požární ochrana očima dětí“ pro rok 2010
Pohledávky mezi OSH a SH ČMS v roce 2009
Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2010 (zpracováno k 20. 9. 2009)
Průběžné plnění rozpočtu SH ČMS k 31. 8. 2009
Kalendář soutěží pro rok 2010
Seznam adres a telefonů OSH
Tiskopis: Sumář za okres
Zabezpečení výročních valných hromad sborů, výročních valných hromad okrsků, shromáždění delegátů sborů před IV. řádným sjezdem SH ČMS v roce 2010
Tiskopis: Zpráva (Shromáždění delegátů sborů okresu)
Při prezenci byly rozdány dodatečné materiály:
Program činnosti SH ČMS do roku 2015
Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a SS OSH na rok 2010
Pozvánka na XV. Reprezentační ples hasičů ČR
Dotace občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic pro
obce do 500 obyvatel
Český den proti rakovině 2010 (14. Květinový den)
Plnění cílů hospodářských organizací v působnosti SH ČMS v roce 2009 a návrh cílů
na rok 2010.
Hlasovací lístek
Hlasování: pro: 64 proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.
Volba zapisovatelky: Lucie Novotná
Volba skrutátorů: Ing. Ivan Jirota
Ing. Josef Dvořák
p. Josef Jemelka
Ing. Karel Barcuch
p. Vladislav Štefl
Volba ověřovatelů: p. Jiří Pátek
p. Luděk Sýkora
Hlasování: pro: 63 proti: 1 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené
ověřovatele zápisu.
Volba návrhové komise : VV SH ČMS Lubomír Janeba
Praha Ing. Antonín Maděra
Středočeský Zdeněk Mlejnský
Jihočeský Jiří Novák
Plzeňský Josef Černý
Karlovarský František Matoušek
Ústecký Jaroslav Pém
Liberecký Jiřina Brychcí
Královéhradecký Antonín Ulrich
Pardubický Marie Stará
Vysočina Luboš Zeman
Jihomoravský Jitka Fabiánová
Olomoucký Luděk Sýkora
Zlínský Zdeněk Janásek
Moravskoslezský Mgr. Jan Dumbrovský
Hlasování: pro: 64 proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.
Hosté: Ing. Josef Kubeš
Ing. Miloš Kříž, MBA
Ing. Yvona Legierská
Dr. Ivo Havlík
Bc. Mojmír Studník
MUDr. Michaela Fridrichová
Hlasování: pro: 64 proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.
2) Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.
Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za I. pololetí 2009
Ing. Jirota přednesl zprávu o hospodaření SH ČMS za I. pololetí.
Materiál předložen písemně
Návrh rozpočtu na rok 2010 - návrh rozpočtu vychází z hlavních akcí, které budou příští rok absolvovány. Především se jedná o sjezd (rozpočtuje se 1 200 tis. Kč), je navržena rezerva 300 tis. Kč, která by mohla být použita i pro jiné nepředvídatelné události, které by se mohly stát. Na akci v Litoměřicích je rozpočtováno 50 tis. Kč. Je počítáno s výsledkem hospodaření po zdanění 1 030 tis. Kč, ale výsledná částka bude nižší, protože dochází ke splátce úvěru. Co se týká hasičského domu, jsou zde peníze, které by měly být vloženy do opravy fasády Hasičského domu a střechy (částka kolem 3 mil. Kč – z toho 0,5 mil. Kč bude z grantu).
Plnění rozpočtu – nejsou zde žádné velké odchylky. Dojde jen k nepatrným úpravám v některých položkách, které budou kompenzovány jinými.
Mezinárodní hasičská soutěž v Ostravě – vyčerpáno bylo 950 tis. Kč, z toho vyplývá čerpání z rezervy 150 tis. Kč.
Čerpání rozpočtu – vyvíjí se příznivě a položky budou dodrženy.
Pohledávky mezi OSH a SH ČMS - komentoval jednotlivé dlužníky a řekl, že problém je s Chomutovem, kde nejsou doplaceny členské příspěvky a je zde stále dluh, který vznikl v roce 2008 čerpáním dotace z MŠMT. Záležitost Jeseníku bude řešena kontrolou a pomocí z úrovně Ústředí. Byl dosažen vůbec nejnižší schodek. Věří, že příští rok už se dostaneme v tomto období na nulu.
3) Zprávo o činnosti ÚKRR
PhDr. Juráň přednesl svou zprávu.
Příloha č. 2 Zpráva o činnosti ÚKRR
4) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2010 – plány práce
Materiál předložen písemně
Ing. Karger oznámil přítomným, že materiál mají k dispozici ve svých složkách a není třeba jeho komentáře.
5) Zajištění VVH SDH
Materiál předložen písemně
p. Slámečka ústně okomentoval předložený materiál.
Organizační zabezpečení - v materiálu jsou stanoveny nejzazší termíny, do kdy se musí VVH sejít.
Obsahová záležitost – bylo rozhodnuto, že se na sjezdu nebudou projednávat stanovy, takže jediný dokument, který jde do diskuze na VVH je návrh dokumentu Program činnosti SH ČMS do roku 2015.
Nakonec popřál mnoho úspěchů na předsjezdových jednání a poděkoval za dosavadní spolupráci.
6) Přednáška o programu členské evidence
Bc. Studník řekl, že se podařilo splnit zadaný úkol. Evidence je hotová, program funguje, data se postupně sbírají. Nyní záleží na jednotlivých okresech, jak budou s programem zacházet, jak budou data zadávat. Data se musí předkládat různým orgánům a pokud budou zadávána poctivě, budou mnohem lepšího charakteru, než doposud.
Celý program je pověšený na internetu. V současné době je zazálohovaný a je zkušební. Oficiální verze čeká na spuštění. Stane se tak cca do konce týdne.
Poté na zkušební verzi podrobně vysvětlil, jak s tímto programem pracovat. Webové stránky, na kterých je program k dispozici jsou www.evidencesdh.cz.
Nakonec odpověděl na dotazy, které vzešly z řad starostů OSH a sdělil na sebe kontakt kvůli případným dotazům a připomínkám k programu.
7) Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2009
Ing. Kubeš sdělil základní údaje o vývoji HVP, a.s. za I. pololetí roku 2009.
Cíle - dosáhnout předepsaného pojistného 490 mil. Kč a zisku 13. mil. Kč.
Plnění obchodní činnosti – na konci září byl překročen ukazatel časového plánu o více než 30 mil. Kč. Tento vývoj předpokládá, že do konce roku plán překročí hranici 0,5 mld. Kč.  Počet pojistných smluv se meziročně zvýšil ze 140 na 180 tisíc.
Plnění hospodářských výsledků – při meziročním srovnání je HVP, a.s. za 3 kvartály o 3 mil. Kč zpět za výsledkem loňského roku za stejné období. Hlavními příčinami jsou katastrofické události letošního roku a velký rozvoj povinného ručení, kde bylo dosaženo trojnásobně vyšších obchodních výsledků, než předpokládal plán. S tímto rozvojem souvisely i mimořádné náklady.
Poté vyjádřil přesvědčení, že se cíle pro letošní rok splnit podaří a naváží na ně při plnění úkolů roku následujícího, kdy budou usilovat o 605 mil. předepsaného pojistného a 16. mil. hrubého zisku před zdaněním.
Jednání se zástupci DPO SR – přítomni byly starosta SH ČMS Ing. Richter, prezident DPO SR Dr. Minárik, generální sekretář DPO SR p. Horváth a předseda představenstva a GŘ HVP, a.s. Ing. Kubeš. Účel jednání byla možnost rozvinout činnost HVP, a.s. i na území Slovenské republiky. Licenci pro podnikání již HVP, a.s. má.
Nakonec informoval o přípravě marketingové akci pojišťovací seminář v Leningradu.
Ing. Kříž oznámil, že ke konci roku odchází a představil výsledky VPO, a.s. na základě prezentace, kde seznámil přítomné s retrospektivou za 3 roky jejich činnosti.
Na svém prvním shromáždění komentoval cíle, které si stanovili pro svou budoucí činnost (zajištění likvidity, zboží, interní procesy, obchodní aktivity, výroba).V současné době je situace následující: likvidita ano, zajištění zboží ano, interní procesy ano, rekonstrukce ISO, organizační struktury, obchodní aktivity ano, výroba, zrušena jako prodělečná. Za období své činnosti stabilizovali vnitřní systémy, finance i obchod.
Byl prodán majetek za celkovou hodnotu 115 mil. Kč. Po celkovém odpočtu (daň z převodu nemovitosti, daň z příjmu právnických osob, provize, posudky, snížení základního kapitálu,…) zůstalo z původních 115 mil. Kč necelých 25 mil. Kč. Byly splaceny úvěry, v současné době má VPO, a.s. jen jeden úvěr, a to 2 mil. Kč od SH ČMS, který bude splacen do konce roku. Celková suma restrukturalizace tedy činila 33 mil. Kč. Tuto sumu bylo potřeba získat úsporami. Řekl, že se za celé 3 roky povedlo vyvázat HVP, a.s. z vlastnického vztahu (snížením základního kapitálu).
Snížily se krátkodobé cizí zdroje a obchodní závazky, dále proběhla optimalizace skladů, byla změněna personální politika a zásadní byla změna v obchodní politice firmy.
Závěr: VPO je stabilizovanou firmou s restrukturazilovanou organizační strukturou a interními systémy. Jsou změněny systémy obchodu a logistiky a je nachystána na další růst (k tomu je potřeba jednotnost – spousta ze starostů OSH podporuje konkurenční firmy a ty se cítí natolik silné, že nepodporují žádnou morálku – přetahují zaměstnance, kradou obchody).
Nakonec poděkoval všem, kteří VPO, a.s. pomohli a popřál hodně úspěchů do budoucna.
MUDr. Fridrichová z Ligy proti rakovině poděkovala za zájem při akci květinového dnu v letošním roce. Další ročník se uskuteční 12. května 2010.
Liga má 20 let, je to 20 let proti vzestupu nádorového onemocnění v ČR. Hlavní náplní budoucího dne je karcinom prostaty. Poprosila o pomoc pro rok 2010 s tím, že agentura, která organizuje velké akce pro Ligu proti rakovině, by se spojila s okresním sdružením, které by mělo zájem spolupracovat. Každé toto sdružení by mělo možnost pozvat profesionála, který by přišel a pohovořil o nemocech a činnosti této organizace. Řekla, že bude velice ráda, když bude vzájemná spolupráce úspěšná.
8) Stav příprav IV. řádného sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu a průběh předsjezdové diskuse
p. Janeba oznámil, že počínaje IV. sjezdem, je vypuštěno slovo řádný a užívá se jen název IV. sjezd SH ČMS, slovo mimořádný se bude užívat, pouze pokud to bude třeba. K vyjádření a schválení je předložen Návrh programu činnosti SH ČMS do roku 2015. Je to v podstatě jediný materiál, který jde do předsjezdové diskuse, a to na všech úrovních. Přednesl návrh na usnesení tohoto bodu programu.
Poté proběhla diskuse, ze které vzešel názor, že by se materiál Program činnosti SH ČMS do roku 2015 měl dostat ke všem článkům Sdružení, tzn. i do všech sborů.
p. Liška navrhl, aby návrhová komise dala za úkol Vedení SH ČMS, aby se tento materiál publikoval v Hasičských novinách.
9) Ocenění, diskuse, vystoupení hostů
Přítomni byli oceněni vyznamenáními za svou činnost v uplynulém funkčním období.
p. Jiruše mluvil o propagační jízdě, kterou označil jako jedinečnou. V Jevíčku byla k vidění přípravka, večer byla diskuse s olympijskými vítězi z roku 73. Poděkoval a řekl, že to byla povedená akce.
p. Matoušek se v krátkosti vrátil k projevu pana starosty. Bylo oznámeno, že odstupuje starý management VPO, a.s. a byl předložen návrh nový. Řekl, že si myslí, že VPO, a.s. je velká akciová společnost a že dosazení generálního ředitele do takto velké společnosti by mělo proběhnout formou výběrového řízení a pokud nemá pan starosta kandidáty, byl by ochoten poslat přihlášku do výběrového řízení.
Ing. Majer v souvislosti se zahájenou diskusí k materiálu Program činnosti SH ČMS do roku 2015 řekl pár slov o preventivní činnosti: Praxe na úrovni prevence ukazuje, že se občané stále více zajímají o svou bezpečnost. Za celou dobu, co pracuje na úseku prevence, řešil spoustu dotazů z této oblasti. Řekl, že s ohledem na rozvoj právních předpisů v této oblasti je třeba, aby se preventisté stále vzdělávali. Jmenoval nové právní normy a technické předpisy. Občané se v této spleti předpisů ztrácí a hledají pomoc u hasičů. Musíme být připraveni tyto věci vysvětlovat, a proto se musíme vzdělávat.
Z tohoto důvodu navrhuje do materiálu Program činnosti SH ČMS do roku 2015 doplnit do článku 4 bod – Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i podnikatelskou činnost, vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU a působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov, provádění výrobní a jiné činnosti a působit tak i na zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany. Nakonec řekl, že v uplynulém období vykonali preventisté spoustu záslužné práce, za kterou poděkoval. Zdůraznil, že prevence je oblastí, kde stále ještě lze s minimálními prostředky dosáhnout maximálních výsledků.
p. Černý řekl, že sbory dobrovolných hasičů a funkcionáři z okresu Plzeň - jih požádali pana Černého, aby předal šek pro finanční hotovost SDH Milotice nad Bečvou, jako pomoc za povodně, které byly na Moravě.
Doc. Liška informoval, že VV SH ČMS na návrh Vedení SH ČMS rozhodl o tom, že v rámci Litoměřických slavnostní bude uděláno putování, které připomene Litoměřice a historii Sdružení i v jiných lokalitách. Poté konkrétně informoval o průběhu tohoto putování, které má zatím pracovní název „Dobrovolní hasiči pro Litoměřice“. Jakékoliv dobré nápady a náměty uvítá. Dále poprosil, aby se udělalo vše pro to, aby se věci ohledně materiálu Programu činnosti SH ČMS do roku 2015, opravdu prodiskutovalo. A popřál hodně zdaru a energie v tomto předsjezdovém období.
p. Jeník řekl, že má za povinnost poděkovat vedení za Ostravu, která udělala dobrovolných hasičům takové jméno, jaké si naše hnutí zaslouží. K materiálu ke sjezdu řekl, že je potřeba, aby se tento materiál opravdu šířil do všech sborů. Poděkoval managementu VPO, a.s. za to, co za celé 3 roky pro VPO, a.s. udělal a řekl, že pokud starosta navrhl nový management, pak je to nejsprávnější možná volba. Myslí si, že si s přístupem nového managementu můžeme VPO,a.s. udržet. Nakonec požádal VV SH ČMS, aby vybral do této funkce vybral člověka, který má hasiče nejen v hlavě, ale i v srdci.
Ing. Homolková – Němečková informovala o stavu vyúčtování dotace z MŠMT, která byla přerozdělena na účty OSH na základě vyúčtování. Poděkovala starostům za přístup, toleranci a podporu při přípravách a průběhu mezinárodní soutěže v Ostravě. Poděkování dále patřilo všem, kdo se olympijského ostravského kolotoče, zúčastnili. Konkrétně poděkovala panu Richardu Dudkovi, Josefu Krajčovi, Ing. Karlu Richtrovi a svému úzkému organizačnímu týmu a požádala okresní starosty o poděkování všem dobrovolníkům z jejich OSH prostřednictvím VVH. Dále informovala o účastni na MKVM v Manchesteru, kde byla Ostrava velice kladně hodnocena. Vyslovila uznání i organizátorům MČR hry Plamen a dorostu a organizátorům obou Letních škol. Dále informovala o konání listopadového školení rozhodčích I. kvalifikačního stupně a vyjádřila svůj dík za zodpovědný přístup okresních sdružení k této oblasti vzdělávání.
Ing. Richter informoval před příchodem návrhové komise o tom, že 5. a 6. listopadu přijede do Přibyslavi prezidium DPO SR kvůli podpisu smlouvy s Vedením SH ČMS. Tímto budou propojeny dlouholeté přátelské vztahy, které se Slovenskou republikou máme. Dále uvedl, že byla Slovákům a Polákům nabídnuta spoluúčast na Svatováclavského poháru. Pokud by se spoluúčastí souhlasili, mohlo by se z této akce stát mezinárodní mistrovství.
10) Schválení usnesení
Předseda návrhové komise, p. Janeba, seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.
Ing. Jan Karger vyzval sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení. (přítomno: 70 ze 78, tj. 89%).
Hlasování: pro: 70 proti: 0 zdržel se: 0
SS OSH ČMS schvaluje přednesený návrh usnesení.
11) Závěr
Ing. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci v končícím pětiletém funkčním období a za jejich aktivní dlouholetou činnost v požární ochraně. Řekl, že průběh posledního jednání utužil vazby mezi přítomnými starosty a dalšími funkcionáři. Uvedl, že se bude snažit dle časových možností navštívit co největší počet okresních jednání.
Dále řekl: „V tomto období dostávám na akcích po celé republice, ale i třeba od některých z vás dotaz, zda hodlám obhajovat post starosty. Pokud budu mít vaši důvěru, bude mi ctí stát pro další funkční období v čele této významné organizace.“ Úplně na závěr všem popřál hezké vánoční svátky a šťastný návrat domů.
Předsedající: Ing. Jan Karger ___________________________
Zapisovatelka: Lucie Novotná ___________________________
Ověřovatelé: p. Jiří Pátek ___________________________
p. Luděk Sýkora ___________________________

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

16. a 17. 10. 2009 v Přibyslavi

16. 10. 2009

Přítomni: dle prezenční listiny

starostové OSH ze 77 přítomno 63

nepřítomno 14

starosta SH ČMS přítomen 1

VV SH ČMS ze 18 přítomno 16

nepřítomno 2

ÚKRR ze 14 přítomno 14

Přítomno 64 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 82,0 %, Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

17. 10. 2009

Přítomni: dle prezenční listiny

starostové OSH ze 77 přítomno 69

nepřítomno 8

starosta SH ČMS přítomen 1

VV SH ČMS ze 18 přítomno 14

nepřítomno 4

ÚKRR ze 14 přítomno 12

nepřítomno     2

Přítomno 70 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 89,0 %, Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

 

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné. Oznámil, že na základě usnesení VV SH ČMS byl doplněn bod programu č. 9 o ocenění. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Poté přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.

 

16. října

1. Zahájení, volba pracovních komisí

2. Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

3. Zpráva o činnosti ÚKRR

17. října

4. Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2010 – plány práce

5. Zajištění VVH SDH

6. Přednáška o programu členské evidence

7. Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2009

8. Stav příprav IV. sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu a průběh předsjezdové diskuse

9. Vystoupení hostů, ocenění, diskuse

10. Schválení usnesení

11. Závěr

 

Dále uvedl, že poštou byly zaslány materiály:

Pozvánka na jednání SS OSH ČMS 16. a 17. 10. 2009

Metodický pokyn pro soutěž „Požární ochrana očima dětí“ pro rok 2010

Pohledávky mezi OSH a SH ČMS v roce 2009

Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2010 (zpracováno k 20. 9. 2009)

Průběžné plnění rozpočtu SH ČMS k 31. 8. 2009

Kalendář soutěží pro rok 2010

Seznam adres a telefonů OSH

Tiskopis: Sumář za okres

Zabezpečení výročních valných hromad sborů, výročních valných hromad okrsků, shromáždění delegátů sborů před IV. řádným sjezdem SH ČMS v roce 2010

Tiskopis: Zpráva (Shromáždění delegátů sborů okresu)

Při prezenci byly rozdány dodatečné materiály:

Program činnosti SH ČMS do roku 2015

Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a SS OSH na rok 2010

Pozvánka na XV. Reprezentační ples hasičů ČR

Dotace občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic pro

obce do 500 obyvatel

Český den proti rakovině 2010 (14. Květinový den)

Plnění cílů hospodářských organizací v působnosti SH ČMS v roce 2009 a návrh cílů

na rok 2010.

Hlasovací lístek

Hlasování: pro: 64 proti: 0 zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

Volba zapisovatelky: Lucie Novotná

 

Volba skrutátorů: Ing. Ivan Jirota

Ing. Josef Dvořák

p. Josef Jemelka

Ing. Karel Barcuch

p. Vladislav Štefl

 

Volba ověřovatelů: p. Jiří Pátek

p. Luděk Sýkora

 

Hlasování: pro: 63 proti: 1 zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené

ověřovatele zápisu.

 

Volba návrhové komise : VV SH ČMS Lubomír Janeba

Praha Ing. Antonín Maděra

Středočeský Zdeněk Mlejnský

Jihočeský Jiří Novák

Plzeňský Josef Černý

Karlovarský František Matoušek

Ústecký Jaroslav Pém

Liberecký Jiřina Brychcí

Královéhradecký Antonín Ulrich

Pardubický Marie Stará

Vysočina Luboš Zeman

Jihomoravský Jitka Fabiánová

Olomoucký Luděk Sýkora

Zlínský Zdeněk Janásek

Moravskoslezský Mgr. Jan Dumbrovský

Hlasování: pro: 64 proti: 0 zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

 

Hosté: Ing. Josef Kubeš

Ing. Miloš Kříž, MBA

Ing. Yvona Legierská

Dr. Ivo Havlík

Bc. Mojmír Studník

MUDr. Michaela Fridrichová

Hlasování: pro: 64 proti: 0 zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

 

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za I. pololetí 2009

 

Ing. Jirota přednesl zprávu o hospodaření SH ČMS za I. pololetí.

Materiál předložen písemně

 

Návrh rozpočtu na rok 2010 - návrh rozpočtu vychází z hlavních akcí, které budou příští rok absolvovány. Především se jedná o sjezd (rozpočtuje se 1 200 tis. Kč), je navržena rezerva 300 tis. Kč, která by mohla být použita i pro jiné nepředvídatelné události, které by se mohly stát. Na akci v Litoměřicích je rozpočtováno 50 tis. Kč. Je počítáno s výsledkem hospodaření po zdanění 1 030 tis. Kč, ale výsledná částka bude nižší, protože dochází ke splátce úvěru. Co se týká hasičského domu, jsou zde peníze, které by měly být vloženy do opravy fasády Hasičského domu a střechy (částka kolem 3 mil. Kč – z toho 0,5 mil. Kč bude z grantu).

Plnění rozpočtu – nejsou zde žádné velké odchylky. Dojde jen k nepatrným úpravám v některých položkách, které budou kompenzovány jinými.

Mezinárodní hasičská soutěž v Ostravě – vyčerpáno bylo 950 tis. Kč, z toho vyplývá čerpání z rezervy 150 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu – vyvíjí se příznivě a položky budou dodrženy.

Pohledávky mezi OSH a SH ČMS - komentoval jednotlivé dlužníky a řekl, že problém je s Chomutovem, kde nejsou doplaceny členské příspěvky a je zde stále dluh, který vznikl v roce 2008 čerpáním dotace z MŠMT. Záležitost Jeseníku bude řešena kontrolou a pomocí z úrovně Ústředí. Byl dosažen vůbec nejnižší schodek. Věří, že příští rok už se dostaneme v tomto období na nulu.

 

3) Zprávo o činnosti ÚKRR

 

PhDr. Juráň přednesl svou zprávu.

Příloha č. 2 Zpráva o činnosti ÚKRR

 

4) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2010 – plány práce

Materiál předložen písemně

 

Ing. Karger oznámil přítomným, že materiál mají k dispozici ve svých složkách a není třeba jeho komentáře.

 

5) Zajištění VVH SDH

Materiál předložen písemně

 

p. Slámečka ústně okomentoval předložený materiál.

Organizační zabezpečení - v materiálu jsou stanoveny nejzazší termíny, do kdy se musí VVH sejít.

Obsahová záležitost – bylo rozhodnuto, že se na sjezdu nebudou projednávat stanovy, takže jediný dokument, který jde do diskuze na VVH je návrh dokumentu Program činnosti SH ČMS do roku 2015.

 

Nakonec popřál mnoho úspěchů na předsjezdových jednání a poděkoval za dosavadní spolupráci.

 

6) Přednáška o programu členské evidence

 

Bc. Studník řekl, že se podařilo splnit zadaný úkol. Evidence je hotová, program funguje, data se postupně sbírají. Nyní záleží na jednotlivých okresech, jak budou s programem zacházet, jak budou data zadávat. Data se musí předkládat různým orgánům a pokud budou zadávána poctivě, budou mnohem lepšího charakteru, než doposud.

 

Celý program je pověšený na internetu. V současné době je zazálohovaný a je zkušební. Oficiální verze čeká na spuštění. Stane se tak cca do konce týdne.

 

Poté na zkušební verzi podrobně vysvětlil, jak s tímto programem pracovat. Webové stránky, na kterých je program k dispozici jsou www.evidencesdh.cz.

 

Nakonec odpověděl na dotazy, které vzešly z řad starostů OSH a sdělil na sebe kontakt kvůli případným dotazům a připomínkám k programu.

 

7) Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2009

 

Ing. Kubeš sdělil základní údaje o vývoji HVP, a.s. za I. pololetí roku 2009.

Cíle - dosáhnout předepsaného pojistného 490 mil. Kč a zisku 13. mil. Kč.

Plnění obchodní činnosti – na konci září byl překročen ukazatel časového plánu o více než 30 mil. Kč. Tento vývoj předpokládá, že do konce roku plán překročí hranici 0,5 mld. Kč.  Počet pojistných smluv se meziročně zvýšil ze 140 na 180 tisíc.

Plnění hospodářských výsledků – při meziročním srovnání je HVP, a.s. za 3 kvartály o 3 mil. Kč zpět za výsledkem loňského roku za stejné období. Hlavními příčinami jsou katastrofické události letošního roku a velký rozvoj povinného ručení, kde bylo dosaženo trojnásobně vyšších obchodních výsledků, než předpokládal plán. S tímto rozvojem souvisely i mimořádné náklady.

Poté vyjádřil přesvědčení, že se cíle pro letošní rok splnit podaří a naváží na ně při plnění úkolů roku následujícího, kdy budou usilovat o 605 mil. předepsaného pojistného a 16. mil. hrubého zisku před zdaněním.

Jednání se zástupci DPO SR – přítomni byly starosta SH ČMS Ing. Richter, prezident DPO SR Dr. Minárik, generální sekretář DPO SR p. Horváth a předseda představenstva a GŘ HVP, a.s. Ing. Kubeš. Účel jednání byla možnost rozvinout činnost HVP, a.s. i na území Slovenské republiky. Licenci pro podnikání již HVP, a.s. má.

Nakonec informoval o přípravě marketingové akci pojišťovací seminář v Leningradu.

 

Ing. Kříž oznámil, že ke konci roku odchází a představil výsledky VPO, a.s. na základě prezentace, kde seznámil přítomné s retrospektivou za 3 roky jejich činnosti.

Na svém prvním shromáždění komentoval cíle, které si stanovili pro svou budoucí činnost (zajištění likvidity, zboží, interní procesy, obchodní aktivity, výroba).V současné době je situace následující: likvidita ano, zajištění zboží ano, interní procesy ano, rekonstrukce ISO, organizační struktury, obchodní aktivity ano, výroba, zrušena jako prodělečná. Za období své činnosti stabilizovali vnitřní systémy, finance i obchod.

Byl prodán majetek za celkovou hodnotu 115 mil. Kč. Po celkovém odpočtu (daň z převodu nemovitosti, daň z příjmu právnických osob, provize, posudky, snížení základního kapitálu,…) zůstalo z původních 115 mil. Kč necelých 25 mil. Kč. Byly splaceny úvěry, v současné době má VPO, a.s. jen jeden úvěr, a to 2 mil. Kč od SH ČMS, který bude splacen do konce roku. Celková suma restrukturalizace tedy činila 33 mil. Kč. Tuto sumu bylo potřeba získat úsporami. Řekl, že se za celé 3 roky povedlo vyvázat HVP, a.s. z vlastnického vztahu (snížením základního kapitálu).

Snížily se krátkodobé cizí zdroje a obchodní závazky, dále proběhla optimalizace skladů, byla změněna personální politika a zásadní byla změna v obchodní politice firmy.

Závěr: VPO je stabilizovanou firmou s restrukturazilovanou organizační strukturou a interními systémy. Jsou změněny systémy obchodu a logistiky a je nachystána na další růst (k tomu je potřeba jednotnost – spousta ze starostů OSH podporuje konkurenční firmy a ty se cítí natolik silné, že nepodporují žádnou morálku – přetahují zaměstnance, kradou obchody).

 

Nakonec poděkoval všem, kteří VPO, a.s. pomohli a popřál hodně úspěchů do budoucna.

 

MUDr. Fridrichová z Ligy proti rakovině poděkovala za zájem při akci květinového dnu v letošním roce. Další ročník se uskuteční 12. května 2010.

Liga má 20 let, je to 20 let proti vzestupu nádorového onemocnění v ČR. Hlavní náplní budoucího dne je karcinom prostaty. Poprosila o pomoc pro rok 2010 s tím, že agentura, která organizuje velké akce pro Ligu proti rakovině, by se spojila s okresním sdružením, které by mělo zájem spolupracovat. Každé toto sdružení by mělo možnost pozvat profesionála, který by přišel a pohovořil o nemocech a činnosti této organizace. Řekla, že bude velice ráda, když bude vzájemná spolupráce úspěšná.

 

8) Stav příprav IV. řádného sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu a průběh předsjezdové diskuse

 

p. Janeba oznámil, že počínaje IV. sjezdem, je vypuštěno slovo řádný a užívá se jen název IV. sjezd SH ČMS, slovo mimořádný se bude užívat, pouze pokud to bude třeba. K vyjádření a schválení je předložen Návrh programu činnosti SH ČMS do roku 2015. Je to v podstatě jediný materiál, který jde do předsjezdové diskuse, a to na všech úrovních. Přednesl návrh na usnesení tohoto bodu programu.

 

Poté proběhla diskuse, ze které vzešel názor, že by se materiál Program činnosti SH ČMS do roku 2015 měl dostat ke všem článkům Sdružení, tzn. i do všech sborů.

 

p. Liška navrhl, aby návrhová komise dala za úkol Vedení SH ČMS, aby se tento materiál publikoval v Hasičských novinách.

 

9) Ocenění, diskuse, vystoupení hostů

 

Přítomni byli oceněni vyznamenáními za svou činnost v uplynulém funkčním období.

 

p. Jiruše mluvil o propagační jízdě, kterou označil jako jedinečnou. V Jevíčku byla k vidění přípravka, večer byla diskuse s olympijskými vítězi z roku 73. Poděkoval a řekl, že to byla povedená akce.

 

p. Matoušek se v krátkosti vrátil k projevu pana starosty. Bylo oznámeno, že odstupuje starý management VPO, a.s. a byl předložen návrh nový. Řekl, že si myslí, že VPO, a.s. je velká akciová společnost a že dosazení generálního ředitele do takto velké společnosti by mělo proběhnout formou výběrového řízení a pokud nemá pan starosta kandidáty, byl by ochoten poslat přihlášku do výběrového řízení.

 

Ing. Majer v souvislosti se zahájenou diskusí k materiálu Program činnosti SH ČMS do roku 2015 řekl pár slov o preventivní činnosti: Praxe na úrovni prevence ukazuje, že se občané stále více zajímají o svou bezpečnost. Za celou dobu, co pracuje na úseku prevence, řešil spoustu dotazů z této oblasti. Řekl, že s ohledem na rozvoj právních předpisů v této oblasti je třeba, aby se preventisté stále vzdělávali. Jmenoval nové právní normy a technické předpisy. Občané se v této spleti předpisů ztrácí a hledají pomoc u hasičů. Musíme být připraveni tyto věci vysvětlovat, a proto se musíme vzdělávat.

Z tohoto důvodu navrhuje do materiálu Program činnosti SH ČMS do roku 2015 doplnit do článku 4 bod – Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i podnikatelskou činnost, vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU a působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov, provádění výrobní a jiné činnosti a působit tak i na zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany. Nakonec řekl, že v uplynulém období vykonali preventisté spoustu záslužné práce, za kterou poděkoval. Zdůraznil, že prevence je oblastí, kde stále ještě lze s minimálními prostředky dosáhnout maximálních výsledků.

 

p. Černý řekl, že sbory dobrovolných hasičů a funkcionáři z okresu Plzeň - jih požádali pana Černého, aby předal šek pro finanční hotovost SDH Milotice nad Bečvou, jako pomoc za povodně, které byly na Moravě.

 

Doc. Liška informoval, že VV SH ČMS na návrh Vedení SH ČMS rozhodl o tom, že v rámci Litoměřických slavnostní bude uděláno putování, které připomene Litoměřice a historii Sdružení i v jiných lokalitách. Poté konkrétně informoval o průběhu tohoto putování, které má zatím pracovní název „Dobrovolní hasiči pro Litoměřice“. Jakékoliv dobré nápady a náměty uvítá. Dále poprosil, aby se udělalo vše pro to, aby se věci ohledně materiálu Programu činnosti SH ČMS do roku 2015, opravdu prodiskutovalo. A popřál hodně zdaru a energie v tomto předsjezdovém období.

 

p. Jeník řekl, že má za povinnost poděkovat vedení za Ostravu, která udělala dobrovolných hasičům takové jméno, jaké si naše hnutí zaslouží. K materiálu ke sjezdu řekl, že je potřeba, aby se tento materiál opravdu šířil do všech sborů. Poděkoval managementu VPO, a.s. za to, co za celé 3 roky pro VPO, a.s. udělal a řekl, že pokud starosta navrhl nový management, pak je to nejsprávnější možná volba. Myslí si, že si s přístupem nového managementu můžeme VPO,a.s. udržet. Nakonec požádal VV SH ČMS, aby vybral do této funkce vybral člověka, který má hasiče nejen v hlavě, ale i v srdci.

 

Ing. Homolková – Němečková informovala o stavu vyúčtování dotace z MŠMT, která byla přerozdělena na účty OSH na základě vyúčtování. Poděkovala starostům za přístup, toleranci a podporu při přípravách a průběhu mezinárodní soutěže v Ostravě. Poděkování dále patřilo všem, kdo se olympijského ostravského kolotoče, zúčastnili. Konkrétně poděkovala panu Richardu Dudkovi, Josefu Krajčovi, Ing. Karlu Richtrovi a svému úzkému organizačnímu týmu a požádala okresní starosty o poděkování všem dobrovolníkům z jejich OSH prostřednictvím VVH. Dále informovala o účastni na MKVM v Manchesteru, kde byla Ostrava velice kladně hodnocena. Vyslovila uznání i organizátorům MČR hry Plamen a dorostu a organizátorům obou Letních škol. Dále informovala o konání listopadového školení rozhodčích I. kvalifikačního stupně a vyjádřila svůj dík za zodpovědný přístup okresních sdružení k této oblasti vzdělávání.

 

Ing. Richter informoval před příchodem návrhové komise o tom, že 5. a 6. listopadu přijede do Přibyslavi prezidium DPO SR kvůli podpisu smlouvy s Vedením SH ČMS. Tímto budou propojeny dlouholeté přátelské vztahy, které se Slovenskou republikou máme. Dále uvedl, že byla Slovákům a Polákům nabídnuta spoluúčast na Svatováclavského poháru. Pokud by se spoluúčastí souhlasili, mohlo by se z této akce stát mezinárodní mistrovství.

 

10) Schválení usnesení

 

Předseda návrhové komise, p. Janeba, seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.

Ing. Jan Karger vyzval sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení. (přítomno: 70 ze 78, tj. 89%).

Hlasování: pro: 70 proti: 0 zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje přednesený návrh usnesení.

 

11) Závěr

 

Ing. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci v končícím pětiletém funkčním období a za jejich aktivní dlouholetou činnost v požární ochraně. Řekl, že průběh posledního jednání utužil vazby mezi přítomnými starosty a dalšími funkcionáři. Uvedl, že se bude snažit dle časových možností navštívit co největší počet okresních jednání.

 

Dále řekl: „V tomto období dostávám na akcích po celé republice, ale i třeba od některých z vás dotaz, zda hodlám obhajovat post starosty. Pokud budu mít vaši důvěru, bude mi ctí stát pro další funkční období v čele této významné organizace.“ Úplně na závěr všem popřál hezké vánoční svátky a šťastný návrat domů.

Předsedající: Ing. Jan Karger ___________________________

Zapisovatelka: Lucie Novotná ___________________________

Ověřovatelé: p. Jiří Pátek ___________________________

p. Luděk Sýkora ___________________________

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017