Domů » Prevence » Archiv » Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes128
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden128
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2713
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044918
Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří Tisk
Pátek, 06 Únor 2009 06:24

Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří

Pořídit si je se vyplatí!

Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříň nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek.
I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti (nově jen pro nové rodinné domy), hasiči na základě svých bohatých zkušeností jejich pořízení velmi doporučují.

Stejně jako u "hlásičů požáru," také u hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími přístroji stanoví § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu.
Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, pak v příloze č. 4 přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově postavených rodinných domech, bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a v prodejních stáncích.

Jaký typ hasicího přístroje je povinný pro rodinný dům?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny rodinné domy schválené po 1.7. 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje) Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopnosti 34 A (tedy na požáry pevných látek) musí být schopen uhasit požár dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru. Hašení při zkoušce začíná po 8 minutách po zapálení hořlavé kapaliny umístěné na hranici.
Pokud vlastníte starší ale stále funkční hasicí přístroj, který nemá na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, stačí nahlédnout do přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008, kde je převodní tabulka. V ní lze zjistit, zda daný hasicí přístroj splňuje minimální požadavky dané vyhláškou.
Vyhláška č. 23/2008 Sb. sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).
Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.

Kde a za kolik lze přenosný hasicí přístroj koupit?

Kontakty na výrobce a prodejce přenosných hasicích přístrojů je možné snadno najít na internetu (například na webových stránkách Profesní komory požární ochrany www.komora-po.cz). Tyto prostředky lze pořídit i v hobbymarketech, u některých benzínových pump apod. Např. hasicí přístroj s hasicí schopností 34 A, který jako povinné minimum stanoví pro rodinné domy vyhláška č. 23/2008 Sb., lze pořídit již od 700 Kč. Záleží ale na každém, jak vysokou míru bezpečnosti si chce zajistit pro sebe a své blízké a zda si tedy domácnost nevybaví také dalšími, třeba i nákladnějšími, prostředky v oblasti požární ochrany.

Kam umístit přenosný hasicí přístroj?

Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži apod.). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Jestliže ponecháte přístroj někde zapadlý v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat.
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu
(např. řetízkem nebo podstavcem). Podmínky umístění hasicích přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Jak hasicí přístroj kontrolovat?

Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 - 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a průvodní dokumentací výrobce.
Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem. Upozorňujeme, že příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR neprovádějí a ze zákona ani nemohou provádět kontroly v domácnostech a tedy ani kontroly přenosných hasicích přístrojů.
Pořízení ale ani provoz přenosných hasicích přístrojů nejsou příliš nákladné. Cena za jejich kontrolu se pohybuje maximálně ve stokorunách.
Každý hasicí přístroj musí být opatřen plombou spouštěcí armatury a typovým štítkem, který by měl obsahovat název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, a také vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například hašení elektrických zařízení pod napětím apod.).

Jaký hasící přístroj si zakoupit?

Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení se v místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by měl být.

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

  • Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
  • Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
  • Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.
  • Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
  • Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí přístroje.

Jednou z možností je vybavit si domácnost práškovým hasicím přístrojem (např. o objemu hasiva např. 6 kilogramů). Lze si jej pořídit již za cenu od 1000 Kč. Jsou to (na rozdíl třeba od vodních hasicích přístrojů) téměř univerzální přístroje, které lze vedle hašení pevných látek použít bez obav také na hořlavé kapaliny a plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i na elektrické zařízení pod proudem. Nevýhodou práškových hasicích přístrojů je nepořádek, který po použití zanechají - např. škody na jemné mechanice a elektronice mohou být dokonce nevratné.
Vodní hasicí přístroje jsou zase nejvhodnější pro hašení pevných hořlavých látek (dřevo, papír, uhlí, textil), jejich nevýhoda je však v tom, že se jimi nesmí hasit zařízení pod napětím, nejsou příliš účinné ani při hašení hořlavých kapalin (např. benzínu).
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení hořlavých kapalin jako benzín, nafta, olej.
Na trhu jsou rovněž k dostání sněhové hasicí přístroje - ty jsou vhodné zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a plynů.
Existují také plynové hasicí přístroje, dražší ale vysoce účinný přístroj vhodný k hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento typ použít při hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení.

Pohotovým a účinným pomocníkem pro případ začínajícího požáru je také hasicí sprej s nejrůznějšími náplněmi. Hlavní výhodou je zejména snadná manipulace (a z ní plynoucí rychlý zásah), dále pak spolehlivost a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

Jak hasí různé hasicí přístroje

  vodní pěnové sněhové práškové plynové
benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně obtížně
Elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
Knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné
Hobliny, piliny výborně výborně nevhodné dobře nevhodné
Počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře výborně dobře

Jak hasicí přístroj používat?

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi (1. vytáhni pojistku! 2. nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu!)
Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, resp. na hořící předměty - ne do plamenů, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Udržujte dostatečný odstup od požáru, dávejte pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo abyste se při používání vodních přístrojů neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru (plameny jdou většinou nahoru) U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Po uhašení dejte pozor, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.
Snažte se vždy používat hasicí přístroj s hasivem, které je vhodné pro hašení hořící látky. Při použití nesprávného typu hasicího přístroje (např. vodního přístroje na benzín) může být hašení málo účinné, zdlouhavé a dokonce může způsobit větší škody než samotný požár.
Někdy je výhodnější použít spíše jemnější techniky než hasicí přístroj (např. u požáru v raném stádiu) - zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.)

Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (byť sebekratší dobu), je nutné dát přístroj znovu naplnit a zkontrolovat. Kdybyste totiž proti požáru použili již částečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před zdoláním plamenů.

Rychlé použití přenosného hasicího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však vlastními silami uhasit požár v pokročilém stádiu (např. v pokoji zcela zaplněném zplodinami hoření) pouze hasicími přístroji nemá smysl, i když jich máte několik. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.
Přenosný hasicí přístroj nedokáže uhasit již plně rozvinutý požár, proto nikdy s přivoláním hasičů neváhejte.

Pamatujte, že investovat do zajištění svého života se vždy vyplatí a škody způsobené případným požárem vždy mnohonásobně překračují náklady vynaložené např. na pořízení hasicího přístroje nebo "hlásiče požáru." Nemluvě o ohrožení životů a zdraví.

Více informací o vyhlášce č. 23/2008 Sb. naleznete na www.mvcr.cz/hasici/vyhlaska

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 06 Únor 2009 06:28
 

plakat chp-2017