Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes191
mod_vvisit_counterVčera237
mod_vvisit_counterTento týden2335
mod_vvisit_counterMinulý týden1947
mod_vvisit_counterTento měsíc6780
mod_vvisit_counterMinulý měsíc47890
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096264879
Zápis z 1. 3. 2017 Tisk
Středa, 08 Březen 2017 12:55

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  1.3.2017   v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

3. Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2016

4. Zpráva o vyřizování stížností za rok 2016

5. Informace o průběhu VH sborů a okrsků 2016/ 2017

6. Obsahová příprava školení funkcionářů Přibyslav (8.4.2017)

7. Projednávání návrhů na změny ve Stanovách SH ČMS

8. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)

9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluveného člena rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Dále uvedl, že z důvodu jeho předčasného odchodu z dnešního zasedání bude projednán nejdříve bod 7) a 8), dalším řízením zasedání pak pověřil člena VV SH ČMS, starostu OSH Tábor a současně člena ÚORVO pana Pazderu.  Z řad členů rady nebylo připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

42/17 ÚORVO  bere na vědomí program zasedání se všemi změnami.

 

K bodu 7) Vedoucí rady p. Janeba v tomto bodu jednání hovořil o připravovaných změnách Stanov SH ČMS ve vztahu k novému Občanskému zákoníku. Změny Stanov jsou mimo jiné dány požadavkem, aby spolky, které čerpají státní dotace, měly stanovy plně v souladu s NOZ. První dílčí změnu je nutné provést na dubnovém SS OSH, bude zaměřena na „statutára“, a kontrolní a revizní rady. Další změna se bude připravovat na rok 2018 a bude se týkat tzv. precizujících úprav článků Stanov SH ČMS, což představuje odstranění určitých nelogičností, které mohly vzniknou právě těmi potřebnými dílčími zásahy. Úprava statutára ve stanovách se bude týkat všech organizačních jednotek SH ČMS kromě hlavního spolku SH ČMS, to znamená KSH, OSH, SDH a okrsků. Nový občanský zákoník, mimo jiné, požaduje, aby byly zapsány i kontrolní a revizní orgány.  Je připraven návrh, aby se u SDH a okrsků KRR změnila na jednoho revizora s právy KRR, který by nebyl zapisován. U KSH a OSH by i nadále pracovaly KRR s výhledově doporučeným počtem tří osob, které by byly zapsány. Po zapracování všech změn bude návrh Stanov SH ČMS projednán VV SH ČMS,  po schválení následně rozeslán všem KSH a OSH k diskuzi nejméně 30 dnů před dubnovým zasedáním SS OSH. Návrh Stanov SH ČMS bude rozeslán také členům ÚORVO.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

43/17 ÚORVO    bere na vědomí informace  podané  vedoucím  rady  p. Janebou, současně   ukládá Kanceláři SH ČMS  zaslat návrh změn Stanov SH ČMS členům ÚORVO, kteří nejsou členy VV SH ČMS.

 

K bodu 8) Vedoucí rady p. Janeba připomenul, že mailem byli všichni členové rady seznámeni s návrhem Příloh ke Stejnokrojovému předpisu, které bylo nutné rovněž aktualizovat. V diskuzi pak zazněly jednotlivé připomínky, které budou postoupeny vydavateli tohoto materiálu. Mezi ně patří např. na listě, kde jsou zobrazeny výložky jednotlivých orgánů – u SDH odstranit text u výložek s 3 a 4 distinkcemi – „velitel družstva (hlídky)“ a „člen rady MH“, u všech tedy zůstanou jen léta členství. Další připomínka byla k  rozlišovacím znakům – upraveno, že pod tímto názvem budou umístěny pouze znak represe a čestný funkcionář, přibude nad Zasloužilým hasičem název Klopový odznak. Dále bylo doporučeno přidat zobrazení ještě jednoho levého rukávu, na kterém bude zobrazena domovenka ČR a čtvrcený znak ČR – označení, které užívají členové nejvyšších orgánů – Vedení a VV SH ČMS, dále členové ÚOR, pracovníci Kanceláře a reprezentanti SH ČMS po dobu reprezentace v zahraničí. Původní levý rukáv – odstranit domovenku ČR a nahradit ji domovenkou KSH, OSH, SDH nebo okrsku. Dále u nápisu Řády a medaile – odstranit slovo medaile a jako poslední – do přehledu medailí umístit zobrazení stužek u medaile Za mezinárodní spolupráci, která je třístupňová. Na závěr zazněl požadavek, aby před tiskem finálního dokumentu byl tento předložen fyzicky z důvodu porovnání barevnosti stuh a medailí se skutečností. Mailem odeslaný materiál, následně vytištěný na tiskárně neodhalí případné nesrovnalosti v barevnosti – každá tiskárna tiskne v jiné škále barev. Poté se vedoucí rady p. Janeba rozloučil a předal slovo p. Pazderovi.

Po diskuzi byl přijat následující závěr:

44/17 ÚORVO   bere na vědomí předložený materiál a   schvaluje všechny připomínky tak jak zazněly. Doporučuje všechny připomínky dodat vydavateli plakátů k doplnění nebo přepracování.

 

K bodu 2) Pan Pazdera převzal řízení a provedl následně kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání s konstatováním – splněno. V diskuzi byly opětovně zmíněny kvóty ZH, ale jako prvořadý úkol, bylo zmíněno upravit podmínky pro získání tohoto ocenění – úkol pro AZH a vedoucího p. Netíka.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

45/17 ÚORVO   bere na vědomí plnění přijatých usnesení, s konstatováním – splněno.

 

K bodu 3) V úvodu projednávání tohoto bodu navštívil zasedání rady starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, kterého p. Pazdera přivítal. Zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2016 vedoucí rady p. Janeba  zpracoval písemně, včetně došlých připomínek, byla členům rozeslána mailem a předána Kanceláři k zapracování do Výroční zprávy za rok 2016.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

46/17 ÚORVO bere na vědomí informace ke zprávě o činnosti za rok 2016.

 

K bodu 4) Se zprávou o vyřizování stížností a připomínek, která byla zpracována písemně, seznámil přítomné p. Pazdera, konstatoval, že zpráva byla rovněž projednána orgány SH ČMS. V diskuzi k ní nebylo připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

47/17 ÚORVO  bere na vědomí předloženou zprávu o vyřizování stížností a připomínek za rok 2016.

 

K bodu 5) V úvodu tohoto bodu seznámil p. Pazdera členy s tabulkovým přehledem počtu sborů a členů, které má Kancelář k dispozici z došlých Hlášení o činnosti jednotlivých okresů. K dnešnímu dni schází cca z 8 OSH. V diskuzi pak členové hovořili k průběhům VH 2016/2017.  Shodli se, že většina sborů pečlivě připravuje a svolává VH, ovšem s malou účastí členů, většina sborů  je nespokojena s nutností zveřejňovat majetek ve spolkovém rejstříku, množí se dotazy, proč si takové informace nemůže soud získat z finančního  úřadu. Na druhou stranu bylo upozorněno, že pokud bude sboru tato informace ve spolkovém  rejstříku scházet, vystavují se nebezpečí, že případný poskytovatel dotace ji nepřidělí z důvodu neprůhlednosti účetnictví. Praxe ukazuje, že než někdo dotaci poskytne, zjišťuje nejdříve zda je organizace řádně zapsána a zda má vše v souladu s novým Občanským zákoníkem. V diskuzi se vyjádřil pan starosta Ing.Richter, že po úpravě Stanov SH ČMS předpokládá podat SH ČMS připomínky k požadavkům ve spojitosti s novým Občanským zákoníkem. Závěrem bylo konstatováno, že naše organizace je v přeregistraci s velkým náskokem před ostatními občanskými sdruženími.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

48/17 ÚORVO   bere na vědomí všechny informace, které k tomuto bodu zazněly.

 

K bodu 6) V tomto bodu jednání seznámil členy rady p. Pazdera s obsahovou přípravou školení funkcionářů SH ČMS, které se připravuje na 8.4.2017 v Přibyslavi. Tomuto školení nebude tentokrát předcházet zasedání ÚORVO. Vedoucí rady p. Janeba spolu s Ing.Aulickým navrhují následující program školení:

1) Návrhy změn Stanov SH ČMS pro jednání SS OSH 22.4.2017

(Ing. Aulický, Mgr. Březinová)

2) Statistická ročenka MV - GŘ HZS ČR – práce s údaji z pohledu potřeb SH ČMS

(Ing. Vonásek)

3) Úkoly SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva  (Mgr. Martínek)

4) Ekonomika SH ČMS – hospodaření pobočných spolků, EET a další  (Ing. Jirota)

5) Kynologie a SH ČMS  (p. Schejbal)

6) Činnost na úseku represe za rok 2016  (gen. Ing. Zadina)

Členové rady přijali navržený program bez připomínek. Bylo doporučeno, aby se členové rady tohoto školení zúčastnili. Termín pro nahlášení účasti na školení byl stanoven na 31.3.2017.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

49/17 ÚORVO   bere na vědomí navržený program školení funkcionářů SH ČMS, konaného 8.4.2017 v Přibyslavi a  ukládá členům rady  nahlásit v termínu svou účast na něm.                                                                 T:  do  31.3.2017

 

K bodu 8) Na doplnění tohoto bodu navázal p. Pazdera informacemi z jednání orgánů, vedení bylo zrušeno ze dvou důvodů – členové vedení a další se zúčasnili pohřbu starosty OSH Rychnov nad Kněžnou pana Antonína Ulrycha, další důvod byl omluva GŘ HZS a tím pádem přeložení zasedání na 7.3.2017. K VV SH ČMS sdělil, že průběh byl zaznamenám v zápise, který je umístěn na našich webových stránkách. Zmínil se o příspěvku 50 tisíc korun, který byl schválen členovi SH ČMS ze Sboru dobrovolných hasičů Nesměřice, navrhuje, aby SH ČMS vytvořilo fond SH ČMS pro podobné situace, které se mohou našim členům v jejich dobrovolné činnosti stát, navrhne také VV SH ČMS.

p.Netík – informoval členy rady o připomínkách ke stávajícímu Statutu ZH, připomínky zaslal vedoucímu rady p.Janebovi, některé však byly bez uvedení autora, je nutné, aby p. Netík tyto nedostatky odstranil a konstruktivně je sám doplnil. Bylo doporučeno zařadit jako bod jednání na příští zasedání ÚORVO.

p.Pazdera – seznámil členy rady s dopisem panu Janebovi od Ing.Zdeňka Otmara z SDH Ploužnice, OSH Semily, který se týkal změn kritérií při udělování titulu ZH včetně odpovědi p. Janeby.

p.Pazdera – seznámil členy rady s návrhem na doplnění Statutu odborných rad – konkrétně do odborné rady represe o problematiku „sekce psovodů SH ČMS“.

Citace: „Při ústřední odborné radě represe zřizuje VV SH ČMS sekci psovodů záchranných psů SH ČMS

- Ústřední odborná rada represe vede sekci psovodů záchranných psů SH ČMS

- Velitel psovodů SH ČMS schválený dle Metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti Ústřední odborné rady  represe sekce  psovodů záchranných psů SH ČMS a podmínek k získání odbornosti SH ČMS psovod záchranného psa I. II. III. a IV. stupně je automaticky členem rady ÚORR.

- Psovodi registrovaní v sekci psovodů se musí řídit Metodickým pokynem SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti Ústřední odborné rady  represe sekce psovodů záchranných psů SH ČMS a podmínek k získání odbornosti SH ČMS psovod záchranného psa I. II. III. a IV. stupně“ – konec citace.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

50/17 ÚORVO  bere na vědomí,  všechny informace, které v tomto bodu zazněly, souhlasí se zařazením bodu „Statut ZH“ na dalším zasedání rady, souhlasí s připomínkou týkající se automatického členství u ÚORR s doplňkem Statutu odborných rad – ÚORR.

 

K bodu 9) Závěrem poděkoval starosta SH ČMS Ing.Richter členům rady  za velkou aktivitu a práci, kterou systematicky v radě odvádí, a poblahopřál člence rady pí. Evě Vovsíkové k získání odznaku odbornosti Hasič I., s doplňkem, že je první ženou v SH ČMS, která odznak získala. Pan Pazdera poté poděkoval členům za aktivitu, účast na dnešním zasedání, připomenul , aby se nezapomněli nahlásit do 31.3.2017 na školení funkcionářů, v závěru popřál také šťastnou cestu domů, rovněž připomenul termín tentokrát výjezdního zasedání v Jihomoravském kraji 17.-18. května 2017.

 

plakat chp-2017