Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes140
mod_vvisit_counterVčera176
mod_vvisit_counterTento týden1227
mod_vvisit_counterMinulý týden1274
mod_vvisit_counterTento měsíc4921
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7212
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096035597
Záznam z 14. 2. 2017 Tisk
Úterý, 28 Únor 2017 07:06

Záznam z  6. zasedání Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS, které se konalo dne 14. 2. 2017 v Praze

 

Přítomni:        J. Bochňák - předseda ÚKRR, K. Barcuch - místopředseda ÚKRR, J. Dvořák, J. Kumpán, V. Štefl, D. Bittnerová, M. Bělohlávek, B. Biegler, P. Lamoš, F. Malý,  A. Vovsík,  J. Jemelka, J. Juráň

Nepřítomen:   J. Říha

Hosté:             Karel Richter - starosta SH ČMS, Lubomír Janeba - náměstek starosty SH ČMS, Jana Březinová - právnička SH ČMS, Josef Kubeš - generální ředitel HVP a.s.

za Kancelář SH ČMS: I. Jirota

 

Jednání bylo svoláno jako řádné. Pozvánka obsahovala tento program:

 

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání
  2. Předběžný stav plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2016,
  3. Informace k hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS,
  4. Stav inventarizace majetku SH ČMS k 31.12.2016 s účastí členů ÚKRR,
  5. Projednání došlých stížností.
  6. Informace k systému vedení účetnictví v rámci SH ČMS,
  7. Stav vydávání nových členských průkazů,
  8. Různé (rozprava, poznatky členů ÚKRR).

Na počátku jednání ÚKRR vystoupil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, Přítomní uctili památku zesnulého starosty OSH Rychnov nad Kněžnou, Antonína Ulrycha. Poté starosta SH ČMS informoval o postupu při úpravě stanov vyvolané především ustanoveními občanského zákoníku, který požaduje registraci statutárních i kontrolních orgánů. Návrh spočívá ve změně kolektivního statutárního orgánu (výkonný výbor resp. výbor), na individuální statutární orgán - tj. starostu, u pobočných spolků. Tím bude dosaženo souladu stanov se současnými zápisy ve spolkovém rejstříku. Stávající kolektivní kontrolní a revizní orgán bude nahrazen "revizorem" , který nebude zapisován do spolkového rejstříku. U hlavního spolku -SHČMS,  zůstane kolektivní výkonný i kontrolní orgán. Zdůvodnění a výpis z usnesení VV je uveden v příloze tohoto zápisu.  Zároveň budou provedeny úpravy Stanov technického charakteru, které vyplynuly z  aplikace nového občanského zákoníku a samotné praxe. Vystoupení starosty SH ČMS doplnil jeho náměstek  Lubomír Janeba a právnička SH ČMS Mgr. Jana Březinová. V diskusi odpověděli na dotazy členů ÚKRR a požádali o podporu v prosazení uvedeného záměru v rámci členské základny.

Poté následoval schválený program. K  jednotlivým bodům bylo konstatováno a přijato:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

Předseda ÚKRR Jan Bochňák jednání zahájil, přivítal přítomné členy ÚKRR a seznámil je s programem jednání (dle pozvánky). Program jednání byl schválen jednomyslně. Zapisovatelem byl zvolen Ivan Jirota, ověřovateli Bohuslav Biegler a Antonín Vovsík

 

2. Předběžný stav plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2016

K uvedenému bodu vystoupil I. Jirota. Konstatoval, že se podařilo dodržet základní parametry schválené změny rozpočtu 2016. Hospodářský výsledek  je cca 3 mil Kč, podařilo se  vyčerpat přidělené dotace od MŠMT i MV, i naplnit vlastní zdroje.

 

ÚKRR vzala informaci na vědomí

 

3. Informace k hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS

K uvedenému bodu vystoupil generální ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny Ing. Josef Kubeš. Uvedl, že HVP a.s. dosáhla předpis pojistného ve výši 527 mil. Kč, což je o 7,3 procenta nižší než plánovaný. Hospodářský výsledek je  v souladu s plánem a dosahuje  cca 20 mil Kč před zdaněním, Představenstvo navrhne valné hromadě, aby čistý zisk byl použit na vyrovnání ztráty z minulých let (7,4 mil. Kč) a zbytek použít na zvýšení hodnoty akcií z 94 Kč na 96 Kč.

ÚKRR vzala informaci na vědomí

 

4. Stav inventarizace majetku SH ČMS k 31.12.2016 s účastí členů ÚKRR

Do inventarizačních komisí SH ČMS, CHH a ÚHŠ byli za ÚKRR jmenováni:

SH ČMS Praha                       Bělohlávek, Vovsík

CHH Přibyslav                       Štefl, Dvořák

ÚHŠ Jánské Koupele              Bochňák, Jemelka

ÚHŠ Bílé Poličany                  Bittnerová, Malý

Inventarizace probíhají v jednotlivých zařízeních dle harmonogramu, nejdále je inventarizace u ÚHŠ Bílé Poličany, kde musí být účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů ukončeno do 31.3.2016, u ostatních do 30.6.2017.

ÚKRR vzala informaci na vědomí

 

5. Projednání došlých stížností

5.1 Usnesením ÚKRR č. 3/2016 byl kontrolní skupině ve složení K. Barcuch, J. Kumpán a M. Bělohlávek uloženo podat informaci o dokončení kontroly u MěSH Plzeň město a SDH Skvrňany. K. Barcuch učinil několik pokusů o sjednání termínu kontroly, ale bez úspěchu. Z uvedeného důvodu skupina vypracuje závěrečnou zprávu, kde shrne výsledky částečné kontroly. Poté ÚKRR přijme závěrečné usnesení.

Úkol  nadále trvá

5.2 ÚKRR  obdržela od VV SH ČMS  k prošetření stížnost na vedení OSH Plzeň jih. Stížnost zpracoval starosta SDH Spálené Poříčí 10.11.2016 a doplnil ji o předchozí stížnost z 15.1.2016 a rozsudky ve věci zpronevěry finančních prostředků z pokladny OSH Plzeň jih. Uvedené materiály byly zaslány předem  všem členům ÚKRR. Po obsáhlé diskusi bylo přijato toto usnesení:

Usnesení ÚKRR č. 4/2017

ÚKRR jmenuje kontrolní skupinu ve složení M Bělohlávek - vedoucí a  K. Barcuch, J.Kumpán - členové k prošetření stížnosti Karla Kovaříka - starosty SDH Spálené Poříčí na hospodaření a vedení účetnictví  OSH Plzeň jih. Kontrolní skupina může na vyžádání využít právní konzultace s Mgr. Březinovou pracovníky  Kanceláře sdružení.

Termín: 31.3.2017

5.3. ÚKRR projednala stanovisko k možnosti poskytnutí finančních prostředků pro okrsky, které nemají právní subjektivitu, tj. nemají přiděleno IČ a nejsou zapsány ve spolkovém rejstříku. (stížnost okrsku v rámci OSH Jihlava).

ÚKRR konstatuje, že nelze takovémuto okrsku poskytnou přímé finanční částky, neboť nemohou vést účetnictví. Finance mohou být poskytnuty a zúčtovány (dokladově) na příslušném OSH nebo některém SDH, které má právní subjektivitu.

 

6. Informace k systému vedení účetnictví v rámci SH ČMS

K uvedené problematice I. Jirota uvedl:

Od 1.1.2016 platí novela Zákona o účetnictví, která u spolků a pobočných spolků umožňuje vést jednoduché účetnictví pokud nejsou plátci DPH, nemají obrat za předchozí rok větší než 3 mil. Kč a majetek větší než 3 mil. Kč. Vedení jednoduchého účetnictví již není překážkou pro získání dotací ze státního rozpočtu.

Pro subjekty SH ČMS, které vedou jednoduché účetnictví, je vydán Metodický pokyn č.1/2016 - "Ekonomické, účetní a daňové zásady pro vedení jednoduchého účetnictví SDH v rámci SH ČMS". Jednoduché účetnictví lze vést i ručně nebo na počítači v exelovsé tabulce.

U OSH, KS, SHČMS, ÚHŠ a CHH je vedeno podvojné účetnictví. V současné době zpracovává SH ČMS účetnictví pro cca 50 OSH a KSH  na původním programu. Tento program může být používán do roku 2019 včetně.V roce 2016 byl na SH ČMS instalován server a na něm běží program Pohoda.  Uživatelé se k němu mohou přihlásit vzdáleným přístupem. V současné době v tomto systému pracují  SH ČMS, ÚHŠ, CHH a osm OSH a KSH

 

7. Stav vydávání nových členských průkazů

K uvedené problematice I. Jirota uvedl:

Vydávání nových členských průkazů souvisí s přečíslování subjektů v rámci SHČMS. Stávající členské průkazy budou platit do 31.12.2018. Nové průkazy mohou již nyní vystavit OSH v papírové podobě přímo z Evidenčního programu SH ČMS. Plastové průkazy budou vydávány pouze SH ČMS výhradně s podobenkou člena ve dvou variantách:

a) se symbolem EYCA - pro mladé hasiče a hasiče do 30 let - mohou využívat slevy zveřejněné na stránkách www.eyca.cz . Cena průkazu 10,- Kč pro mladé hasiče, 30,- Kč pro hasiče, obnova po 4 letech

b) bez symbolu EYCA - pro ostatní hasiče. Cena 10,- Kč bez omezení doby platnosti.

 

8.      Různé

 

8.1. Byl doplněn přehled kontrol OSH členy VV ve spolupráci se členy ÚKRR. Přehled je uveden v příloze.

 

8.2.  V návaznosti na připravovanou změnu Stanov v oblasti organizace kontroly SH ČMS, bude novelizován metodický pokyn  č. 1/2006 - "Provádění kontrolní činnosti organizačních jednotek kontrolními a revizními orgány SH ČMS". Návrh zpracuje Kancelář sdružení.

 

Předseda ÚKRR jednání v 13,45 hod. ukončil, poděkoval členům za aktivní přístup k projednávané problematice a připomněl, že příští jednání ÚKRR se bude konat dne 21.4.2017 v 17,00 hod. v Přibyslavi

 

Zapsal :           Ivan Jirota

Ověřili:           Bohuslav Biegler, Antonín Vovsík

Aktualizováno Úterý, 28 Únor 2017 07:12
 

plakat chp-2017