Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes613
mod_vvisit_counterVčera872
mod_vvisit_counterTento týden3289
mod_vvisit_counterMinulý týden9339
mod_vvisit_counterTento měsíc13093
mod_vvisit_counterMinulý měsíc27138
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096223302
Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 3.12.2008, Praha Tisk
Středa, 14 Leden 2009 19:57

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulých zasedání ÚORVO
 • Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS
 • Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2008
 • Informace o činnosti AZH za rok 2008
 • Plán práce ÚORVO na rok 2009
 • Příprava 15. zasedání ÚORVO
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, který se členům omluvil za neuskutečněná a zpožděná jednání rady v důsledku pracovních a osobních důvodů, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina), dále seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady. Konstatoval splnění přijatých usnesení s výjimkou č. 39/07, které trvá. K uvedenému usnesení vznikla diskuze, ze které vyplynulo, že materiál je nutné dokončit a jeho vydání je možné uskutečnit např. i po sjezdu, navíc se nabízí provedení v elektronické podobě (s ohledem na náklady za tisk), ve které by nebyly žádným problémem případné doplňky nebo úpravy.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

  12/08 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno, s výjimkou usnesení 39/07, které nadále trvá.
  13/08 ÚORVO bere na vědomí, že připravovaný metodický materiál bude obsahově dokončen v roce 2009 a schvaluje, aby hlavní bod únorové zasedání rady byl věnován metodickému materiálu „Na pomoc výborům SDH“.

  T: 18.2.2009

  14/08 ÚORVO ukládá p.Janebovi a p.Slámečkovi při projednávání Edičního plánu SH ČMS na zasedání VV SH ČMS v měsíci lednu 2009 zařadit i návrh vydání metodického materiálu „Na pomoc výborům SDH“.

  T: 22.1.2009

K bodu 3) Informace z jednání centrálních orgánů předal ústně členům rady p.Janeba. Dne 24.10.2008 projednal VV SH ČMS mimo jiné návrh rozpočtu na rok 2009, plány práce orgánů SH ČMS, přípravu mezinárodní soutěže CTIF v Ostravě – starosta SH ČMS Ing.Richter byl přítomen na jednání mezinárodního výboru CTIF, kde byl ustaven organizační výbor celé akce, dále byla projednána příprava SS OSH (25.10.2008), návrhy na vyznamenání u nichž bylo doporučeno zpřísnění podmínek pro udělení výjimek s ohledem na jejich vysoký nárůst, dále se hovořilo o ocenění zasahujících účastníků u tragédie ve Studénce (zřícení mostu na projíždějící vlak), byl schválen metodický pokyn pro získávání odbornosti HASIČ I.- III., byla schválena 5-ti letá lhůta pro obnovu odbornosti PREVENTISTA, byl projednáván termín a místo konání řádného IV. Sjezdu SH ČMS – VŠB Ostrava, ve dnech 3.-4.7.2010. Členové VV SH ČMS byli seznámeni s výsledky hospodaření Výzbrojny PO, Hasičské pojišťovny a SH ČMS. Dne 26.- 27.11.2008 se uskutečnilo dvoudenní zasedání VV SH ČMS spolu se starosty KSH, kteří sdělovali své poznatky a výsledky spolupráce s krajskými hejtmany za uplynulý rok a vize na další spolupráci s novými hejtmany po proběhlých volbách, byla projednávána kontrolní činnost v rámci SH ČMS, účastníci dostali vyčerpávající informace k soutěži CTIF včetně dodání snímků a videa programů týkajících se přípravy této mezinárodní soutěže a doprovodných programů pro děti. Dále byl projednán plán ediční činnosti na rok 2009 a vyhodnocení roku 2008, byly schvalovány návrhy na vyznamenání – mezi nimi i dalších pět držitelů „Záslužného řádu českého hasičstva“ (celkem v roce 2008 uděleno 6), bylo dohodnuto uskutečnit přednášku, podobnou přednášce v rámci U3V v J.K., na školení hospodářů – je zájem z řady OSH (květen –červen 2009). Dále byla schválena delegace p.Navrátila - starosty KSH Libereckého kraje a OSH Liberec, do ÚORVO za zesnulého starostu OSH Č.Lípa p.Pecinovského. hovořilo se ke stávajícímu počítač.programu „Členská základna“ – smlouva s firmou APNET byla vypovězena pro nespokojenost ze strany SH ČMS, hledá se nový zpracovatel, k tomu, aby tento program pracoval podle našich představ je nutné úplně nové zpracování. VV SH ČMS mimo jiné uložil ÚORVO usnesením č.61/2008 – prověřit stávající text k udělování medaile „Za mezinárodní spolupráci“, případně provést jeho úpravu.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

  15/08 ÚORVO bere na vědomí informace z jednání výkonných orgánů SH ČMS.
  16/08 ÚORVO ukládá vedoucímu rady p.Slámečkovi zjistit termín pro konání přednášky v rámci U3V v ÚHŠ B.Poličany.

  T: do 18.2.2009

  17/08 ÚORVO ukládá p.Janebovi předložit na dalším zasedání rady první návrh harmonogramu přípravy řádného IV. Sjezdu SH ČMS.

  T: do 18.2.2009

  18/08 ÚORVO ukládá projednat konečné stanovisko rady k usnesení VV SH ČMS č.61/2008 ke Statutu udělování vyznamenání potažmo udělování medaile „Za mezinárodní spolupráci“.

  T: 18.2.2009

K bodu 4) K tomuto bodu hovořil vedoucí rady p.Slámečka, uvedl, že i když se rada nescházela, potřebné materiály byly VV SH ČMS předkládány v termínech (materiály k VVH SDH a okrsků, plán práce ÚORVO na rok 2009), zprávu o činnosti rady však předloží na jejím únorovém zasedání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  19/08 ÚORVO bere na vědomí informace a ukládá vedoucímu rady p.Slámečkovi na zasedání v únoru předložit návrh zprávy o činnosti ÚORVO za rok 2008.

  T: 18.2.2009

K bodu 5) Zprávu o činnosti AZH zpracoval vedoucí aktivu p.Duzbaba, který se však ze zdravotních důvodů z jednání omluvil, členům rady ji přečetl p.Slámečka. Mimo jiné obsahovala informaci o připravované změně vedoucího AZH, p.Duzbaba odstoupil na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. O novém vedoucím AZH se bude rozhodovat na jednání aktivu zítra tj. 4.12.2008.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  20/08 ÚORVO bere na vědomí zprávu o činnosti Aktivu zasloužilých hasičů v roce 2008, včetně informace o připravované změně vedoucího AZH.

K bodu 6 a 7) Plán práce rady na rok 2009 předložil v písemné podobě p.Slámečka. V diskuzi se pak hovořilo o možnosti operativně rozšířit počet plánovaných zasedání v návaznosti na potřeby vzniklé přípravou řádného Sjezdu, k dopracování materiálů apod. Byly schváleny časově dva termíny z plánovaných zasedání a to 18.2.2009 a 8.4.2009 v Praze.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  21/08 ÚORVO dodatečně schvaluje plán práce ÚORVO na rok 2009.

K bodu 8) V tomto bodě předložil písemný návrh Metodického pokynu starosty SH ČMS k evidenci zápisů z jednání výkonných orgánů SH ČMS, KSH a OSH Bc. Aulický. Tento návrh byl doplněn, na doporučení archiváře CHH Přibyslav Mgr. Bárty, v odst.VI. Zasílání zápisů o: „Zápisy z jednání výkonných orgánů SH ČMS dle odst.2, které splňují čl.10 Stanov, se zasílají bezprostředně po jednání či uplynutí 15.denní lhůty písemně na adresu CHH Přibyslav a nebo v případě zaručeného elektronického podpisu v elektronické podobě na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript “.
V následné diskuzi poukázal p.Janeba na skutečnost, že v současné době jsou obrovské problémy s dohledáváním potřebných dokumentů v CHH a zároveň byly doporučeny další dodatky v úpravě textu metodického pokynu.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  22/08 ÚORVO bere na vědomí předložený návrh Metodického pokynu starosty SH ČMS a ukládá Bc.Aulickému a p.Janebovi dopracovat materiál a následně předložit VV SH ČMS ke schválení.

  T: do 22.1.2009

- Bc.Aulický předal přítomným informace ze setkání zástupců SH ČMS s kolegy z DPO SR, zmínil, že se připravuje smlouva o vzájemné spolupráci, ještě je nutné doplnit ji o některé body, prozatím nebyla řešena spolupráce na úseku vnitroorganizačním, je zájem spolupracovat v oblasti dotací a grantů, termín na reakci členů ÚORVO je podmíněn odesláním návrhu smlouvy z DPO SR na SH ČMS.

- Dále vystoupil p.Janeba, který opět poukázal na potřebu zjednodušit všechny platné dokumenty SH ČMS, považuje to za úkol prvořadý s odvoláním na blížící se sjezd. Proběhlo již jednání mezi starostou Ing.Richtrem a JUDr.Čížkovou, která doporučovala zcela nové Stanovy, nyní podporuje zestručnění. První návrh by měl být předložen v rozmezí leden-únor 2009, bude zvána na jednání ÚORVO, objevují se další dotazy a reakce „na život“ ve Sdružení, na které je nutno reagovat. Bude se tedy jednat o novelu, která bude obsahovat povinnosti, práva apod., které by však neměly být obsaženy opakovaně v jednotlivých článcích.

- Opětovné připomínky k dodržování platného Stejnokrojového předpisu vznesl p.Netík, nejvíce kritiky bylo směřováno na OSH, která podceňují správné ustrojení např. u členů, kterým byl schválen titul ZH, bylo doporučeno upozornit OSH, aby našlo vhodnou formu jak člena, kterému bylo vyznamenání schváleno kontaktovat a bylo nápomocno při jeho řádném ustrojení. Stejně tak bylo doporučeno CHH Přibyslav, aby v pozvánce bylo připomenuto správné ustrojení oceňovaného dle Výstrojního řádu SH ČMS.

- Posledním z řady diskutujících by vedoucí rady p.Slámečka, informoval o ocenění pro členy integrovaného záchranného systému - Záslužné medaili Kraje Vysočina, kterou uděluje a schvaluje Zastupitelstvo kraje na návrhy ředitelů Záchr.služby + Policie + Profes.hasičů. Doporučil členům ÚORVO přenést informaci jako podnět do ostatních krajů.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:
  23/08 ÚORVO bere na vědomí všechny informace, zvláště pak ke Smlouvě o spolupráci SH ČMS a DPO SR a o připravované novelizaci Stanov SH ČMS.
  24/08 ÚORVO doporučuje řediteli Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, aby do pozvánek k udělování titulu Zasloužilý hasič, připomínali oceněným i OSH správné ustrojení dle Výstrojního řádu SH ČMS.

K bodu 9) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů, poděkoval vedoucí rady p. Slámečka všem členům ÚORVO za jejich aktivní přístup k řešení jednotlivých úkolů, a připomněl termín příštího jednání, který byl předběžně stanoven na 18. února 2009 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017