Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes146
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden146
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2731
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044936
Zápis z 30. 11. 2016 Tisk
Středa, 14 Prosinec 2016 11:45

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v   Školním a výcvikovém zřízení HZS ČR – středisko Brno dne 30.11.2016

Přítomni: Richard Dudek, DiS., Plk. Ing. Ladislav Geleta, Ing. Pavel Haas, Ing. Petr Vícha,  Bc. Mojmír Studník, Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Ing. Josef Myslín,  Jiří Pátek, Jitka Fabiánová, Mgr. Jan Dumbrovský, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Ing. Jan Karger

Omluven: Jiří Orsák

 

Program jednání  ÚORVZ:

 

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce    2016 a zabezpečení UDH a J - uni v roce 2017

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací projekty v novém programovém období

6)         Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

7)         Různé

8)         Závěr

 

K jednotlivým bodům programu:

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka , nového člena rady   PhDr. Ondřeje Andryse, MAE a přítomné členy ÚORVZ. Chybějící Jiří Orsák byl omluven na základě objektivních a důležitých pracovních důvodů.

2) Kontrola plnění úkolů

Bylo dohodnuto, že kontrola úkolů z minulého jednání bude součástí dalších bodů programu  a bude souviset s probíraným tématem.

3) Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce    2016 a zabezpečení UDH a J - uni v roce 2017

a) UDH – končí 2. ročník, dosavadní průběh je v souladu s plánem a bezproblémový. Pro příští rok jsou plánována následující témata: základy zdravotnických znalostí, základy vzdělávání dospělých, základy ekonomiky pro SH ČMS, práce s mládeží, Public relations (práce s veřejností) a  závěrečné slavnostní  zakončení v aule VŠB – TU Ostrava. Příští rok bude vyhlášen další běh. Bude nutná maximální snaha zabezpečit nábor nových studentů plošně ze všech KSH. Miloš Kvarčák navrhl, aby k náboru byli využiti zejména stávající studenti, kteří na základě svých zkušeností mohou ovlivňovat k účasti další funkcionáře SH ČMS.

Úkoly:

Čížek, Pátek, Karger – stanovit termíny jednotlivých soustředění v roce 2017

Kvarčák, Karger – zajistit lektorské zabezpečení

Kvarčák – zabezpečit na listopad aulu VŠB

Čížek, Pátek, Karger – vést studenty UDH k propagaci UDH mezi dalšími funkcionáři

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je zaštítěn ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže.

Letos byl realizován pro mladé hasiče Zlínského kraje a to opět velmi úspěšně, k velké spokojenosti všech zainteresovaných.  Poděkovat je třeba všem organizátorům a zejména za finanční přispění ústředí SH ČMS (dotace MŠMT). Na financování se ale podílel i Zlínský kraj a OSH Zlínského kraje.

Pro rok 2017 bude J - uni organizována pro mladé hasiče z Olomouckého kraje, poté co KSH Jihomoravského kraje nabídku pro rok 2017 neakceptoval. V této chvíli je pro zabezpečení projektu zajištěno vše podstatné, tedy financování, spoluúčast VŠB – TU Ostrava, Střední školy průmyslové v Hranicích, Střední školy techniky a služeb v Karviné. Také jsou zabezpečeni lektoři a stanoveny termíny jednotlivých soustředění. Slavnostní ukončení na půdě VŠB – TU Ostrava je plánováno na září 2017.

Úkol: Miloš Kvarčák – na září 2017 zabezpečit aulu VŠB – TU Ostrava pro slavnostní závěr J – uni

 

4) Vzdělávací systém SH ČMS

Je téma kterou se ÚORVZ začala zabývat na posledním svém jednání a je  reakcí na obsah nového statutu  odborných rad, kde kromě jiného,  je stanoven pro radu úkol vytvořit systém vzdělávání funkcionářů SH ČMS a ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS a to na všech úrovních. V této souvislosti bylo opakovaně vzpomenuto, že návrh Vzdělávacího systému již v roce 2006 tehdejší vzdělávací rada vytvořila. Nepodařilo se však získat pro spolupráci část ostatních ústředních odborných rad a záměry navrhované v materiálu se proto nezrealizovaly. Aktuálně je nutné udělat maximum pro úspěšné vytvoření vzdělávacího systému. Bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu daného úkolu nelze realizovat vytvoření norem znalostí současně u všech funkcí na všech úrovních , ale je potřeba postupné řešení. V první fázi se budeme zabývat funkcemi v SDH. V diskusi byl potvrzen závěr z minulého jednání rady, a to, že  je třeba v rámci vzdělávacího systému se věnovat nejen funkcionářům, ale i řadovým členům SDH, kteří svojí činností zabezpečují poslání SH ČMS a jejich aktivity  vytváří obraz SH ČMS vnímaný našimi spoluobčany. Diskusí byla potvrzena i forma „normy znalostí pro jednotlivé funkce v SH ČMS“. Pro každou funkci bude zpracován materiál, který bude obsahovat následující části:

1. Obecné požadavky na výkon funkce  (funkční náplň)

2. Požadavky na znalosti a dovednosti

3. Navrhovaná vzdělávací aktivita, kterou budou zabezpečeny požadavky na výše uvedené znalosti a dovednosti

4. V případě potřeby, kdo zabezpečí vytvoření vzdělávací aktivity a související finanční náklady

5. Organizační řešení vzdělávací akce a odpovědnost za realizaci

6. Finanční náklady na realizaci a kdo je ponese:  (SDH, OSH, KSH, SH ČMS, kombinace s účastnickým poplatkem apod.)

7. Návrhy jak zvýšit motivaci cílové skupiny vzdělávat se

 

Úkoly:

Jan Karger (za podpory Richarda Dudka) vyvolání jednání s ostatními odbornými radami k vytvoření norem znalostí, prvoplánovaně s radou vnitroorganizační. Termín: do konce ledna 2017

Ladislav Geleta, Mojmír Studník: zpracují návrh požadavků na člena SDH z hlediska jejich znalostí a dovedností. Termín do konce února 2017

5) Vzdělávací projekty v novém programovém období

Po dobrých zkušenostech i výsledcích v minulém programovacím období je třeba sledovat výzvy i v novém programovém období a pokud budou v souladu s potřebami vzdělávání v SH ČMS, pak na ně reagovat tvorbou projektů a jejich podáním ke schválení. Sledování výzev se děje zejména díky spolupráci s Bezpečnostním klastrem. Výzvy sleduje i ÚHŠ Jánské Koupele.

Prozatím byl ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem zpracován a podán ke schválení projekt s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a škola požární ochrany v Martině.  Hlavní náplní projektu je výuka bezpečné jízdy a zvládání krizových situací při řízení  v centru bezpečné jízdy Libros, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na vodě a také související vybavení výukovým materiálem a pomůckami. Souběžně v rámci výše uvedeného operačního programu  byl KSH MSK podán projekt jehož náplní je práce s mládeží a dorostem.

Škola v Jánských Koupelích se aktuálně snaží reagovat na fakt, že disponuje budovou, která je prozatímně využívána jako sklady. Vyžaduje zásadní stavební úpravy a je možné její využití pro vybudování výcvikového polygonu.  Stavební projekt je zpracován, stejně jako projekt polygonu. Tento záměr je plně v souladu s aktuálně vyhlášenou výzvou IROP č. 57. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL). Při studiu metodiky výzvy se narazilo na několik nutných předpokladů, kterým je potřeba vyhovět, což dle všeho bude velmi obtížné. Tato problematika se v současnosti řeší s vyhlašovatelem výzvy.

Možnosti získání dotací z EU pro vzdělávání je třeba věnovat maximální pozornost. Je třeba sledovat výzvy a v případě jejich souladu s našimi potřebami je nezbytná reakce. A to je stálý úkol pro všechny členy rady.

6)  Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

V roce 2016 se v nabídce škol SH ČMS objevily 4 nové kurzy pro funkcionáře. Bohužel tři z nich pro minimální zájem se nekonaly a byl zabezpečen jen kurz pro starosty SDH. Přitom cena kurzu byla velmi nízká a měla přispět k pozitivní motivaci zúčastnit se kurzu.

Školám bylo doporučeno, aby kurzy opakovaně zařadily v rámci svých možností do programu a věnovaly jejich propagaci maximální úsilí.

Úkol: Jitka Fabiánová předloží do 15.1. 2017 k diskusi a aktualizaci učební plán kurzu pro starosty SDH

7) Různé

a) Pavel Haas připomněl svůj návrh,  aby pro zlepšení situace vzdělávání členské základny  SH ČMS  ÚORVZ na každý rok zpracovala dohodnuté téma (nejlépe vycházející z normy znalostí)/ v Power Pointové prezentaci ( v rozsahu cca 10 minut), Prezentace by byly k dispozici pro všechny SDH na stránkách www.dh.cz a SDH by mohli je využít např. v rámci výročních členských schůzí.

S tímto návrhem byl vysloven obecně souhlas. Návrhů na zaměření prezentace však se objevilo více, od témat vnitroorganizačních (např. stejnokrojový předpis) po bezpečnostní témata (např. detekční technika v domácnostech). Vzhledem k tomu, že nedošlo k úplnému souladu, byli členové rady vyzváni, aby nad touto problematikou dále uvažovali a své návrhy přednesli na jednání příští rady. Současně jednoznačně zazněl požadavek na potřebu vysoce kvalitního zpracování uvažované prezentace, neboť jen taková může být smysluplná.

b) byla diskutována možnost e-learningových kurzů pro funkcionáře SH ČMS. Tato forma je jistě vítanou formou při vzdělávání našich členů a funkcionářů, nicméně zpracování je velmi náročné. Richard Dudek zjistí možnost spolupráce ve škole ve Frýdku – Místku, kde mají s touto formou studia zkušenosti.

c) Ondřej Andrys informoval o záměrech Ministerstva školství. mládeže a tělovýchovy v  oblasti vzdělávání ochrany obyvatelstva. Nabídl také pomoc při potřebě prezentace SH ČMS v regionálním tisku.

d) na návrh Miloše Kvarčáka do programu příštího jednání rady bude zařazeno vzdělávání seniorů v SH ČMS.

5)    Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání a popřál pohodové svátky vánoční a klidnou a bezpečnou cestu domů.

 

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017