Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes251
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1749
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7261
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070551
Zápis z 24. 11. 2016 Tisk
Středa, 07 Prosinec 2016 13:25

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

24. 11. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:        K. Richter, R. Dudek, L. Janeba, M. Němečková, J. Slámečka, M. Čížek J. Bidmon,   J. Brychcí, J. Henc, J. Karger, O. Lacina, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, S. Pumprla, J. Zips

Přizváni:             J. Bochňák, J. Aulický, M. Čížek, J. Čečrdlová, Z. Jandová, M. Wagner, J. Bernátík, I. Jirota, J. Žižka, J. Netík, O. Přibyl, T. Vosyková, R. Šimíková, V. Švubová, J. Nitra

Omluveni:           J. Salivar, V. Hulec, R. Kejmar, R. Kučera, L. Kuběna, A. Maděra, J. Majer, L. Procházka

 

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Jiří Pátek, Bohumír Martínek

 

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 60/2016:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení a uvedl, že usnesení je plněno dle plánu.

Usnesení č. 61/2016:              VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

3) Informace z jednání ÚKRR

J. Bochňák informoval o poslední schůzce, která proběhla před SS OSH a na které byli určeni členové inventarizační komise, kteří budou provádět inventarizaci ve SH ČMS, CHH a ÚHŠ Jánské Koupele a Bílé Poličany.

4) Předběžné výsledky kontrolní činnosti v roce 2016 (starostové KSH, čl. VV SH ČMS + Kancelář SH ČMS)

Materiál předložen písemně

K. Richter okomentoval přiložený materiál a vyzval přítomné krajské starosty k podání informace o kontrolní činnosti v jednotlivých krajích.

Starostové a starostky KSH diktovali výsledky a data kontrol, které se konaly nebo budou konat v jednotlivých krajích.

 

5) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2016 a konkrétní záměry pro činnost v roce 2017 (předkládají starostové KSH)

K. Richter vyzval přítomné starostky a starosty KSH k přednesení zprávy hodnocení činnosti za rok 2016.

M. Wagner okomentoval problémy s neúčastí na jednáních Výkonného výboru KSH. Dále přidal podrobnosti o pořádání MČR v PS na stadionu Slavie. Podal informace o počtu SDH a členů MSH Praha. Informoval o přípravě jednání Výkonného výboru v lednu 2017 v Praze, konkrétně v SDH Běchovice.

O. Lacina informoval o probíhající přeregistraci sborů a vyjmenoval akce, které pořádají každoročně v celém Středočeském kraji např. soutěž v požárním sportu, Hry Plamen a další. Dále představil i novou akci Krajská přípravka, soutěže v TFA, školení hospodářů OSH a seminář okresních revizních rad.

J. Žižka poděkoval Monice Němečkové a jednotlivým SDH za pomoc při pořádání MČR Hry Plamen, dále poděkoval řediteli CHH za pomoc pořádání 8. propagační jízdy. Přidal informace o téměř ukončené přeregistraci. Kladně ohodnotil spolupráci z HSZ Jihočeského kraje. Podal informace o plánovaném příspěvku od Krajského úřadu Jihočeského kraje na financování mezd pracovnic kanceláří OSH. Představil též domluvenou spolupráci s firmou Essox.

R. Šimíková informovala o schůzkách VV KSH a ÚKKR. Přednesla akce pořádané KSH Libereckého kraje.

J. Henc představil některé ze soutěží a akcí, které KSH Ústecký kraj pořádá. Kladně ohodnotil spolupráci s hejtmanem Jihočeského kraje a informoval o spolupráci se společností ČEZ, která přidala finanční prostředky pro KSH. Informoval o dvou SDH, které mají problémy s přeregistrací.

J. Bidmon vyjmenoval soutěže, které KSH pořádá a informoval o setkání praporů.

Z. Jandová také představila proběhlé soutěže, MČR v PS v Brně a předběžný plán akcí na rok 2017. Doporučila starostům kontrolu centrální evidence.

R. Dudek stručně vyjmenoval soutěže, akce, tábory apod., které proběhly.

J. Slámečka informoval, že dle plánu práce KSH byly všechny akce splněny. Dále informoval o sezení představitelů okresů s hejtmanem.

J. Bernátík informoval o schůzích KSH a informoval o konání mezinárodní Poutě na Sv. Hostýn a konání poutě na Provodov. Dále vyjmenoval soutěže, které v KSH proběhly. Informoval o plánovaném MČR Hry Plamen a dorostu.

J. Orsák informoval o splnění plánu akcí a vyjmenoval některé proběhlé akce.

V. Švubová informovala o soutěžích a akcích, které proběhly v KSH Olomouckého kraje. Podala informace o otevření kanceláře KSH a OSH Olomouc na HZS.

 

Usnesení č. 62/2016:              VV SH ČMS bere hodnocení činnosti jednotlivých KSH za rok 2016 na vědomí.

 

6) Návrhy na vyznamenání

K. Richter předložil členům VV SH ČMS zpracovanou tabulku posloupnosti udělování čestných uznání, vyznamenání a titulů.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 63/2016: VV SH ČMS jednomyslně schvaluje všechny předložené návrhy na vyznamenání.

 

7) Různé

 

K. Richter navrhl provádění kontrolní činnosti nejpozději do 30. 6. každého roku.

Usnesení č. 64/2016: VV SH ČMS schvaluje provádění kontrol v daných OSH nejpozději do 30. 6. každého roku.

 

K. Richter okomentoval přiložený zápis ze Shromáždění starostů OSH.

K. Richter začal projednávat diskuzní příspěvek pí. Fiedlerové ze SS OSH. K tomu podal vyjádření J. Aulický a vysvětlil dotazy pí. Fiedlerové.

Usnesení č. 65/2016: VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS zveřejnit konkrétní zákony na web.

 

K. Richter přečetl přiložený Rozpis žadatelů na pořádání reprezentačního plesu 2016- 2020.

J. Slámečka vznesl dotaz na platnost normálních členských průkazů a dočasných. J. Aulický odpověděl na dotaz:,,Na dočasném členském průkazu bude uveden datum platnosti“.

M. Wagner poprosil o doplnění Metodického pokynu Výměny členských průkazů, aby u dočasných členských průkazů byla uvedena nutnost fotografie.

J. Bernátík podal připomínku na Metodický pokyn (diakritika, údajné nepřesnosti v názvosloví apod.)

Usnesení č. 66/2016: VV SH ČMS schvaluje Metodický pokyn Výměna členských průkazů.

 

K. Richter začal diskuzi o společných poradách KSH a OSH.

J. Slámečka vznesl návrh, aby se 2x ročně konala porada Vedení a starostů KSH.

K. Richter informoval o problematice udělování Titulu Zasloužilý hasič. Požádal starosty KSH a členy VV SH ČMS o vyjádření do dalšího jednání VV SH ČMS v lednu 2017.

L. Janeba okomentoval přiložený zápis ÚORVO. Dále se rozpoutala diskuze na udílení Titulu Zasloužilý hasič v jednotlivých OSH.

J. Čapek vystoupil s výsledky marketingu.

J. Aulický okomentoval přiložený materiál Složení užšího přípravného výboru akce Pyrocar 2018.

Usnesení č. 67/2016: VV SH ČMS souhlasí se složením užšího přípravného výboru akce Pyrocar 2018.

K. Richter představil 3 velké akce, které proběhly od posledního jednání Výkonného výboru: Udělení titulu Zasloužilý hasič, Slavnostní vyhlášení Ankety dobrovolný hasič roku, Galaodpoledne hasičských sportů.

J. Henc informoval o vyhlášení zkoušky Trenér III. stupně. První termín bude 6. – 8. 1. 2017 a druhý termín bude 10. – 12. 3. 2017 v Přibyslavi.

R. Dudek seznámil přítomné s informacemi o nutnosti vypracování smlouvy mezi obcí a SDH o spolupráci.

J. Aulický informoval o změně přístupu do členské evidence. Na OSH bude odeslán dotazník na konkrétní osoby a tel. čísla, které budou oprávněné zasílat data do centrální evidence.

 

 

8) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:             Karel Richter                            ___________________

Zapisovatelka:           Tereza Vosyková                      ___________________

Ověřovatelé:            Jiří Pátek                                 ___________________

Ověřovatelé:            Bohumír Martínek                     ___________________

 

plakat chp-2017