Domů » Orgány SH ČMS » Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes209
mod_vvisit_counterVčera328
mod_vvisit_counterTento týden537
mod_vvisit_counterMinulý týden2092
mod_vvisit_counterTento měsíc6987
mod_vvisit_counterMinulý měsíc9974
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095810107
Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 Tisk
Úterý, 25 Říjen 2016 08:05

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017

(dle jednotlivých oblastí činnosti)

Pro postupnou realizaci úkolů SH ČMS po V. sjezdu přijatých zejména „Programem činnosti SH ČMS do roku 2020“ jsou pro rok 2017 určena pro jednotlivé oblasti činnosti SH ČMS tyto úkoly:

 

● Kancelář SH ČMS

* plnit úkoly dané z Hlavních úkolů Kanceláře SH ČMS pro rok 2017

* dosáhnout dalšího zkvalitnění služeb Kanceláře SH ČMS poskytovaných SDH, OSH a KSH

* zabezpečit další rozvoj mezinárodní spolupráce a upevňování dobrého jména českých hasičů v zahraničí

* zajistit tvorbu nových webových stránek SH ČMS, včetně organizačního začlenění webových stránek KSH, OSH, CHH a ÚHŠ

* věnovat trvalou pozornost evidenci a údržbě majetku SH ČMS, spolu s hospodárným využíváním tohoto majetku

 

● Úsek represe

* Zásadním způsobem ovlivnit podíl a kvalitu zabezpečování odborné přípravy jednotek SDH obcí. Ve  spolupráci s příslušnými HZS Krajů zvyšovat podíl SH ČMS na odborné přípravě členů JSDHO, zejména při provádění praktického výcviku, jako součásti odborné přípravy. Tento úkol řešit v ohledu na změnu pravidel zajišťování odborné přípravy, která je platná od roku 2014.

* Zvyšování odborné úrovně členů SDH prostřednictvím specializací Hasič I. až III., strojník SH ČMS a Velitel SH ČMS. Provést revizi směrnic k provádění uvedených specializací. Na základě provedené revize přijmout opatření ke zkvalitnění odborné i věcné stránky věci. Zásadním způsobem dostat do podvědomí členů SDH a JSDHO nutnost zvyšování osobní úrovně skládáním těchto specializací. Každoročně vyhlašovat zkoušky plnění uvedených specializací.

* Vydávání dalšího ročníku dokumentu „Výcvikový rok“. Na základě každoročního rozhodnutí GŘ HZS ČR o zaměření odborné přípravy JPO pro následující rok, zkomponovat ucelený dokument „Výcvikový rok“ pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií.

* Spolupráci s GŘ HZS ČR na ústřední úrovni.

- Požádat GŘ HZS ČR o „přidělence“ do ÚORR – příslušník, se kterým budeme diskutovat názorové shody v rámci činností JSDHO, SH ČMS

- Prosadit účast zástupců SH ČMS v odborných komisích GŘ HZS ČR v rámci odborné přípravy, činnosti JPO a strojní služby.

* Spolupráce s ÚORHS

Spolupracovat s ústřední odbornou radou hasičských soutěží při organizaci a zajištění hasičských soutěží.

* Instruktážně metodické zaměstnání vedoucích ORV okresů a ORV krajů

Pokračovat v organizování metodických zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských odborných rad velitelů.

* Spolupráce ÚORR a Ústředních hasičských škol

-          Podíl ÚORR na přednáškách v rámci vzdělávacích programů SH ČMS

-          Podíl na propagaci Ústředních hasičských škol

* Zahájit projekt propagace zájmové činnosti v jednotkách SDH. Je maximálně nutné zahájit nejen propagaci jednotek SDH obcí, ale především propagovat zájem jednotek o nové členy. Rada represe by měla této problematice věnovat pozornost a zacílit propagační kampaň na současnou mládež a občany v produktivním věku.

 

● Úsek prevence

* Informace členské základny o změně právních a technických předpisů z oblasti PO (novinky a změny)

* Působení referentů prevence v obcích a na pomoc obecním úřadům v jejich povinnostech na úseku PO, spolupráce se Svazem měst a obcí, asociací Záchranný kruh, pracovní skupinou „Senioři“ a dalšími subjekty působícími v oblasti preventivně výchovné činnosti

* Působení preventistů v SDH a kolektivech MH

* Pro preventisty SDH vytvořit osnovu přednášky (metodiku pro provedení přednášky) o zásadách požární bezpečnosti v domácnostech se zaměřením na seniory, osnovu zveřejnit na www stránkách dh.cz

*Zavést do praxe používání programu automatického generování zkušebních testů a vyhodnocování jejich výsledků v oblasti získávání odbornosti preventista

* Posouzení dosavadních poznatků a zkušeností ze soutěže POOD pro rok 2016, vyhodnocení návrhů, diskuse, příprava  a vydání propozic soutěže pro rok 2018, realizace vyhodnocení celostátního kola za rok 2016, podání žádosti o dotaci k MŠMT ČR v programu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a žádosti o zařazení do Věstníku soutěží a přehlídek pro školní rok 2017/2018

* Projednání účinnosti nového způsobu prodlužování/získávání odbornosti preventista podle změněného

Metodického pokynu Starosty SH ČMS k této problematice  a distribuce nových průkazů preventisty     SH ČMS

* Zaměření odborné přípravy preventistů v r. 2017 v závislosti na aktuální problematice a změně právních a technických předpisů

*Spolupráci se Svazem měst a obcí

* Zaměření seminářů k prevenci pro podzimní období r. 2017

 

● Úsek mládeže

* Rozvoj a zkvalitnění práce výchovné a vzdělávací práce s dětmi a mládeží v souladu s hlavními cíly a cíly Strategického plánu činnosti úseku mládeže SH ČMS do roku 2020 a Koncepcí činnosti kolektivů mladých hasičů do roku 2020.

* Přípravu reprezentace mládeže a dorostu v požárním sportu na mezinárodní soutěže a přípravu reprezentace mládeže na mezinárodní soutěž CTIF

* Zvyšování odborné úrovně vedoucích a trenérů mládeže, rozhodčích soutěží mládeže a dalších    pracovníků na úseku mládeže zejména v oblasti neformálního vzdělávání formou realizací vzdělávacích akcí

* Vytvoření samostatné www platformy úseku mládeže na www.dh.cz

* Aktivní dotační politiku včetně kontrolní činnosti nižších článků.

* Sledování novelizací a připomínkování legislativních norem, které se týkají mimoškolní práce s dětmi mládeží.

* Zpřesnění a zkvalitnění centrální evidence kolektivů MH, sportovních družstev MH, vedoucích, trenérů a dalších funkcionářů na úseku mládeže.

 

● Úsek hasičských soutěží

* Strategii rozvoje hasičského sportu 2016 - 2020

* Koncepci reprezentací PS včetně jejich přípravy, jmenování trenérů, vedoucích atd.

* Příprava reprezentačních kolektivů k účasti na mezinárodní soutěži v klasických disciplínách CTIF (Villach 2017)

* Realizaci hlavních celostátních hasičských soutěží včetně jejich OZ (MČR PS, MČR CTIF, Liga CTIF, ČP, Jablonecká hala,…)

* Realizaci Galaodpoledne hasičských sportů

* Zvyšování odborné úrovně trenérů, rozhodčích a funkcionářů v oblasti požárního sportu i klasických disciplín CTIF formou realizací vzdělávacích akcí

* Realizovat akreditaci vzdělávacího programu trenér požárního sportu.

* Koncepci postupových soutěží TFA

* Koncepci soutěží ve vyprošťování

* Aktivní dotační politiku včetně kontrolní činnosti nižších článků


● Úsek ochrany obyvatelstva

* Zpracování návrhu vydání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů

preventivně výchovné činnosti

* Odborně zabezpečovat kursy techniků ochrany obyvatelstva, specialistů ochrany obyvatelstva a ve

spolupráci s odbornou radou prevence kursy instruktorů preventivně výchovné činnosti ve spolupráci

s ÚHŠ a  CHH.

* Vydat přehled lektorů pro oblast ochrany obyvatelstva a jejich využitelnost pro potřeby vzdělávacích

zařízení SHČMS

* Vydat doporučení pro „Vzorové vybavení ÚHŠ (CHH) materiálem a technikou pro potřeby kursů

v oblasti ochrany obyvatelstva“

* Vytvoření podmínek pro realizaci „Metodického návodu SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva“   a stanovit rozsah a náplň vzorových dokumentů pro potřeby SDH


● Úsek vnitroorganizační

* Schváleným materiálem SS OSH ovlivnit průběh VH SDH a VH okrsků, jednání výkonných výborů KSH a OSH s cílem seznámit tato jednání s činností orgánů SH ČMS v roce 2016 a s úkoly SH ČMS pro rok 2017.

* V roce 2017 opět připravit a uskutečnit školení funkcionářů SH ČMS (KSH a OSH) v oblasti vnitroorganizační problematiky, kronik, muzejnictví a komunikace. Na vyžádání zajistit lektory pro obdobná školení u KSH a OSH, včetně UDH.

* Ve spolupráci s autorem programu „Členská základna“ průběžně upřesňovat a aktualizovat žádoucí údaje pro co nejširší využití stávajícího programu. Metodicky napomáhat při výměně členských průkazů SH ČMS.

* I nadále konkrétní pomocí napomáhat KSH, OSH i SDH při přeregistraci pobočných spolků do spolkového rejstříku dle NOZ.

* Připravovat a předkládat k projednání orgánům SH ČMS žádoucí změny stanov SH ČMS mající vazbu na NOZ.

* Průběžně reagovat na aktuální požadavky žádoucích úprav směrnic SH ČMS.

* Za účelem seznámení se s problematikou vnitroorganizační práce u KSH uskutečnit v roce 2017 dvě výjezdní zasedání u konkrétních KSH.


● Úsek vzdělávání

* Rozvíjet odbornou úroveň  členů a funkcionářů SH ČMS (na úrovni ústředí SH ČMS zabezpečit  minimálně jednodenní školení pro členy VV, starosty KSH a OSH),  prosazovat školení na úrovni KSH,   OSH a SDH  dle aktuálních a místních potřeb

* Zabezpečit řádný průběh 2. ročníku Univerzity dobrovolného hasiče

* Pokračovat ve výstavbě internetových vzdělávacích stránek pro členy  a funkcionáře  SH ČMS

* V Ústředních hasičských školách a v CHH Přibyslav nabízet kurzy pro členy a funkcionáře SH ČMS (starosty SDH, pokladníky SDH apod.)

* Pozornost věnovat vzdělávacím zařízením SH ČMS (Ústředním hasičským školám SH ČMS v Bílých Poličanech a Jánských Koupelích a CHH V Přibyslavi), s cílem aby po všech stránkách splňovali podmínky pro zabezpečení kvalitní výuky

* Sledovat průběžně vyhlašované grantové programy pro oblast vzdělávání  a v rámci možností na ně reagovat  zpracováním a podáním realizačních projektů (ÚORVZ)

* Při vzdělávání členů SH ČMS využívat spolupráce s Vysokými školami, s kterými má SH ČMS uzavřené smlouvy

* Na úrovni SDH,OSH a KSH prosazovat zřizování vzdělavatelů SDH a  odborných rad vzdělávání OSH a KSH (anebo oblast vzdělávání začlenit do činnosti jiné odborné rady či VV).

 

● Úsek historie

* Zhodnocení 24. ročníku mezinárodních rozhovorů k historii PO na téma „Motorizace hasičských sborů v Přibyslavi a jednání „Komise pro historii a muzejnictví zemí CTIF“

* Informace o přípravě 25. mezinárodních rozhovorů / místo konání a téma /, včetně „Komise pro historii a muzejnictví zemí CTIF“

* Zaktualizovat nově vytvořené webové stránky CHH a průběžně prezentovat aktivity CHH

* Připravit a uskutečnit jednání ÚOR historie jako výjezdní v souladu s plánem činnosti rady do hasičských muzeí v ČR,

* 2x za rok připravit a uskutečnit jednání sekcí filatelie a sběratelství

* Připravit texty podmínek certifikace CTIF pro požární techniku v ČR

* Diskuze o textu historie dobrovolných hasičů

* Vyhlásit soutěž kronikářů a koncem roku 2017 zveřejnit výsledky této soutěže

* Informace o prodloužení certifikace hasičského muzea v Přibyslavi, která proběhne při konání 24. Mezinárodních rozhovorů v říjnu 2016

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017