Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes183
mod_vvisit_counterVčera237
mod_vvisit_counterTento týden2327
mod_vvisit_counterMinulý týden1947
mod_vvisit_counterTento měsíc6772
mod_vvisit_counterMinulý měsíc47890
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096264871
Zápis z 15. 9. 2016 Tisk
Pondělí, 26 Září 2016 19:08

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  15. 9. 2016  v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

3. Příprava VH SDH a okrsků SH ČMS

4. Stav novely „Stejnokrojového předpisu SH ČMS“

5. Příprava plánu práce ÚORVO na rok 2017

6. Plnění usnesení VV SH ČMS k výměně členských průkazů SH ČMS a k připomínkám OSH Zlín

7. Revize směrnic SH ČMS v oblaszi vnitroorganizační činnosti

8. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)

9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání


K bodu 1) a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, včetně hosta dnešního zasedání – starosty SH ČMS Ing.Richtra,   omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

28/ 16 ÚORVO  bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno.


K bodu 3) Vedoucí rady p. Janeba připomenul, že materiál k projednávanému bodu dostali všichni členové písemně. Materiál bude také předložen VV SH ČMS na jednání 29. 9. 2016. K materiálu nebylo připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

29/ 16 ÚORVO  bere na vědomí předložený materiál k VH SDH a okrsků SH ČMS.


K bodu 4) K projednávanému bodu hovořil ředitel Kanceláře SH ČMS Ing.Aulický. Nejdříve přítomným vysvětlil, že pokud dostávají materiály k prostudování před jednáním rady, jsou určeny pouze pro ně a ne pro širokou členskou základnu, díky tomuto nepochopení se řada členů nemohla seznámit s obrázkovou přílohou stejnokrojového předpisu SH ČMS, která byla pro svůj objem uložena v úschovně a měla omezený počet přístupů. Dále seznámil přítomné s dodatkem ke stejnokrojového předpisu, který se týkal možnosti nosit „lodičku“, do stávajícího předpisu bude dodatek zapracován. Následně seznámil přítomné s obrázkovou přílohou ke stejnokrojovému předpisu, v rámci diskuze bylo vyřčeno několik připomínek a upozornění – na lodičce jen čepicový znak, bez hodnostního označení, trika a kalhoty od vycházkového stejnokroje – dochází k míchání stejnokrojových součástí, což předpis neumožňuje, triko nosit vždy v kalhotách a sukni, nikoliv na nich, obrázkovou přílohu opatřit textem pro ještě lepší porozumění, postavy  umístit do jedné úrovně, všechny  připomínky budou zapracovány a následně znovu rozeslány členům rady k novému připomínkování. Termín pro další zasílání připomínek je do 15.10.2016 na adresu – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , členové rady byli požádáni, aby reagovali,  i když nebudou mít připomínky  !!!!!

Poté se přihlásil o slovo host dnešního zasedání – starosta SH ČMS Ing. Richter. Ten ve svém vystoupení připomenul blížící se krajské volby do zastupitelstev, upozornil na situaci kdy se objevují politici, kteří mají zájem o hlasy dobrovolných hasičů a jsou mezi nimi i tací, kteří toto zneužívají. Připomenul, že dávná historie svazuje hasiče být „apolitickými“, mají své poslání „pomáhat a chránit bližního svého“. Apeluje na přítomné členy  – nesvazovat se s politiky jedné strany, ale snažit se spolupracovat napříč politickým spektrem. Vzhledem ke skutečnostem poslední doby navrhuje, aby Stanovy SH ČMS řešily postih, pokud někdo bude politizovat naši činnost na úkor poslání (Hnutí jihočeští hasiči v čele s Ing. Ušatým – starosta obce a současně člen VV OSH Písek). V diskuzi se připojil také p. Pazdera, který upozornil, že ve stanovách označení „apolitický“ schází a tudíž je nutné toto ošetřit. Poté se starosta rozloučil a jednání ÚORVO opustil.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

30/16 ÚORVO  bere na vědomí informace starosty SH ČMS Ing. Richtra doporučením na zapracování významu „apolitický“ do Stanov SH ČMS včetně  postihů za jeho porušení.

31/16 ÚORVO  bere na vědomí obrázkovou přílohu k platnému stejnokrojovému předpisu, včetně dodatku týkající ho se nošení „lodičky“, a současně doporučuje zapracovat všechny došlé připomínky k tomuto materiálu, jeho nové odeslání členům rady k dalším připomínkám a ty odeslat zpět na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

T: do 15. 10. 2016


K bodu 5) Vedoucí rady p. Janeba seznámil přítomné s návrhem plánu práce ÚORVO na rok 2017, který vycházel z materiálu „Hlavní směry činnosti úseku ÚORVO pro rok 2017“. V diskuzi byla řešena alternativa pro výjezdní zasedání do Jm kraje, se závěrem – listopadové zasedání jednodenní v Praze, výjezdní do JM kraje v květnu 2017.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

32/16 ÚORVO schvaluje plán práce na rok 2017, tak jak byl vedoucím radyp.  Janebou předložen včetně schválené alternativy na výjezdní zasedání do JM kraje.


K bodu 6) V tomto bodu seznámil vedoucí rady p.Janeba přítomné s vývojem kolem výměny členských průkazů, informoval o zasedání mezi vedením, Bc.Studníkem, zástupci ÚORVO a zástupci OSH Zlín. Další původní informací, bylo, že na SS OSH budou předány starostům nové členské průkazy, které okresy opatří, především u mládeže, dorostu a sportovců fotografiemi, zalaminují je a předají dále do každého sboru. Informaci upřesnil Ing.Aulický, který se zúčastnil včerejšího zasedání vedení SH ČMS, kde byla dohodnuta jiná alternativa a to – po SS OSH, ne dříve, si budou moci okresy přes program Evidence, kam si rovněž mohou nahrát fotografie členů jednotlivých sborů, tisknout průkazy již s fotem a jen je zalaminovat, což skýtá úsporu času.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

33/16 ÚORVO   bere na vědomí vývoj výměny členských průkazů v duchu závěrů jednání vedení SH ČMS ze dne 14. 9. 2016.


K bodu 7) K revizi směrnic SH ČMS konstatoval vedoucí rady p. Janeba, že připomínky, které se mu podařilo shromáždit ke Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS nejsou prozatím zásadního charakteru, spíše precizují text. Stejnokrojový předpis – byl dnes doplněn o dodatek k nošení „lodičky“, je zpracována obrázková příloha, která prochází připomínkovým řízením. Závěrem sdělil, že v nynější době není nutný zásadní zásah do platných předpisů, v opačném případě by to byl projev „nekvality „ práce členů ÚORVO.

Po diskuzi byl přijat tgento závěr:

34/16 ÚORVO  bere na vědomí  a  souhlasí se závěry k revizi směrnic SH ČMS v oblasti vnitroorganizační činnosti.


K bodu 8) V různém vystoupila jako první pí. Kolouchová, která předala přítomným písemně zpracovaný přehled nedořešených sborů, které jsou především majiteli akcií HVP, u těchto sborů hledáme řešení, jak o akcie dodatečně nepřijít. Poukázala rovněž na rozdíly mezi stavy SDH v registru SH ČMS a programem Evidence.Tady ji doplnila pí. Hladíková o informaci, že rozdíly vznikly tím, že nefunkční sbory nebyly záměrně okresy převedeny do programu Evidence, nicméně jejich registrační listy zůstaly v registru SH ČMS založené, protože ze strany dotčených OSH nikdy nebylo řádně  požádáno o jejich výmaz. Přes nabízenou pomoc pí.Kolouchové, není přístup okresů vždy vstřícný.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

35/16 ÚORVO   bere na vědomí informace se stavem  přeregistace, podané pí.Kolouchovou.

Ing. Aulický – předložil členům rady tiskopisy Hlášení SDH a OSH za rok 2016 a sdělil, že je nutno tyto tiskopisy oprostit od „nedůležitých“ informací. Následně byla projednávána každá tabulková část těchto tiskopisů a na základě všech vyřčených připomínek, bylo přijato následné usnesení:

36/16 ÚORVO  ukládá Ing.Aulickému, na základě získaných připomínek, tiskopisy Hlášení dopracovat, následně odeslat členům ÚORVO k další kontrole a členové rady pošlou zpět své reakce na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

T: do 23.9.2016

Ing.Aulický – dalším dokumentem, který přítomným předložil byla metodická pomůcka „Vzory dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky 2016 – 2020“. S došlými  připomínkami od členů rady – pí.Fabianové, p. Kumpána a vedoucího rady p. Janeby bude pracováno, opravený materiál bude zaslán členům rady k dalším konzultacím.

p. Netík – vedoucí AZH SH ČMS informoval přítomné o připravovaném výjezdním zasedání Aktivu ZH do Uherského Hradiště, ve dnech 10.- 11. 11. 2016. Další informace směřoval ke zhodnocení svých výjezdů do jednotlivých okresů a krajů, činnost Aktivů hodnotil kladně, poslední návštěva byla ve Středočeském kraji a ve Žďáru nad Sázavou, jedná se o největší akce i s velkým počtem členů, které jsou velmi dobře zajištěny ze strany pořádajících i finančně. Kriticky se vyjádřil ke schvalování návrhů na toto nejvyšší ocenění v rámci SH ČMS. Doporučuje změnu a přiklání se k návrhu vedoucího rady p.Janeby na zavedení kvót formou metodického pokynu pro KSH, které by se staly garantem při hodnocení a výběru adeptů na toto vyznamenání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

37/16 ÚORVO  bere na vědomí informace vedoucího AZH SH ČMS p.Netíka a doporučuje VV SH ČMS  zpracovat metodický pokyn pro KSH, týkající se stanovení kvót pro schvalování a udělování titulů Zasloužilý hasič.

Ing. Kuběna – připomínkoval program „Volejte s hasiči“ jako překonaný, poukazoval, že hasiči HZS Moravskoslezského kraje mají lepší podmínky, bude prověřeno Ing.Aulickým a na příštím zasedání rady bude členy informovat o zjištěných skutečnostech.

p. Sazima – připomínkoval program Evidence, stále nachází nesrovnalosti v datech, doposud nebylo opraveno, Ing.Aulický prověří.

Ing. Brychcí – upozornila, že vzory razítek by měly odpovídat zápisům ve spolkovém rejstříku, při podepisování smluv a grantů narazili na připomínky ze strany poskytovatele, doporučuje odstranit možnosti a ponechat jen tu, odpovídající zápisu, zodpovídá pí. Hladíková.


K bodu 9) Vedoucí rady p. Janeba následně shrnul celý průběh zasedání, poděkovat všem za aktivní přístup, za věcné připomínky, popřál šťastnou cestu domů a na závěr připomenul termín posledního zasedání v tomto roce – středu 9. listopadu 2016 v Praze !!!

 

plakat chp-2017