Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes129
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden932
mod_vvisit_counterMinulý týden1107
mod_vvisit_counterTento měsíc5073
mod_vvisit_counterMinulý měsíc6802
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096164346
Zápis z 17. 5. 2016 Tisk
Pondělí, 26 Září 2016 19:04

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  17. 5. 2016 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Zapsala: Helena Kolouchová

 

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

3. Poznatky ze školení funkcionářů

4. Stav přeregistrace pobočných spolků a další doporučené postupy

5. Příprava novely „Statutu vyznamenání a čestných titulů SH ČMS"

6. Postup prací na změnách „Stanov SH ČMS“  vyvolaných NOZ

7. Přílohy ke schválenému „Stejnokrojovému předpisu SH ČMS“

8. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)

9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Dále přítomné seznámil s programem dnešního jednání, který byl uveden na pozvánce. Program byl schválen bez připomínek.

 

K bodu 2) Vedoucí rady p. Janeba krátce zhodnotil průběh posledního jednání ÚORVO konané ve dnech 10.- 11. 3. v Bílých Poličanech. Kladně zhodnotil zejména organizaci a přípravu doprovodného programu paní starostkou Evou Steinerovou. Následně provedl kontrolu zápisu  z posledního jednání rady a  plnění  přijatých  usnesení. K usnesení 18/16 uvedl, že se nepodařilo zajistit přednášku na téma daně z důvodu časové vytíženosti školitelů. Usnesení 20/2016 bylo splněno - změny ve Stejnokrojovém předpisu byly SS OSH schváleny.

Závěr: 23/16 ÚORVO bere  na  vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno s vyjímkou 18/16

 

K bodu 3) K projednávanému bodu hovořil vedoucí rady p.Janeba. Školení funkcionářů proběhlo za poměrně velké účasti zástupců okresních sdružení a díky přednáškám odborných lektorů  splnilo své poslání bez výhrad. V závěru svého hodnocení informoval o námětu vzneseném na jednání SS OSH, to směrovat termíny školení na dny pracovního volna.

 

K bodu 4) Vedoucí rady p. Janeba krátce uvedl tento bod programu a následně předal slovo pracovnici vnitro-organizačního úseku pí Kolouchové. Přítomným byl předložen přehled zpracovaných změn, který byl doplněn o ústní výklad. Předpokládaný termín dokončení přeregistrace sborů OSH, které byly řádně odevzdány stanovený na 30.6. je reálný. Dále pí Kolouchová informovala o problematice spojené s rušením sborů (nedostupná dokumentace dříve zrušených, akcie HVP a.s.) a  o přípravě metodického pokynu Ing. Jirotou ke zveřejňování výkazů zisků a ztrát ve sbírce listin. Kladně zodnotila přístup pracovníka Městského soudu v Praze, který byl pro jednání s SH ČMS vyhrazen.

Z následné diskuse následně vyplynulo: Do připravovaného metodického pokynu zapracovat dle konzultace s odpovědným pracovníkem HVP a.s., zákonné postupy při převodu akcií rušených či již dříve zrušených pobočných spolků SH ČMS a při úmrtí statutárního zástupce pobočného spolku, majitele akcií HVP a.s.

Závěr: 24/16 ÚORVO bere  na  vědomí aktuální stav přeregistrování pobočných spolků a doporučuje vydání metodického pokynu zahrnujícího problematiku převodu akcií pobočných spolků SH ČMS.

K bodu 5) V tomto bodu vystoupil vedoucí rady p.Janeba okomentoval náměty k návrhu Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. Připomínka byla vznesena k možnosti udělování medaile Za mezinárodní spolupráci i subjektům tuzemským. Pí Maděrová vznesla připomínku  k ČU okrsků. Dále p. Janeba více rozvedl stanoviska a doporučení Ing. Lukše týkající se respektování zásad „faleristiky“ ve „Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS“, jako například Titul Zasloužilého hasiče nahradit Řádem zasloužilého hasiče a další.

Z následné diskuse vyplynulo rozhodnutí nehlasovat o nahrazení titulu Zasloužilého hasič Řádem zasloužilého hasiče.  Následně p. Janeba upozornil na problematiku počtu podaných návrhů tohoto titulu. Navrhl stanovit kritérium omezení tohoto ocenění na úrovni KSH, které by upravoval pokyn starosty SH ČMS.

 

Závěr: 25/16 ÚORVO ukládá členům rady zpracovat a do 30.6. doručit Kanceláři SH ČMS a vedoucímu ÚOR, připomínky k případné novele Statutu čestných vyznamenání a titulů, aby mohly být zapracovány pro projednání na příštím jednání rady.

K bodu 6) Vedoucí rady p. Janeba uvedl, že změny stanov se postupně připravují. Z důvodu nemoci právní poradkyně Mgr. Březinové další vývoj stagnuje. V této souvislosti upozornil na možnost konání  mimořádného jednání v období letních měsíců.

 

K bodu 7) Ing. Aulický informoval přítomné o možnosti objednání polokošil od 1.6. přímo u dodavatele, funkční označení na polokošile je možno objednávat přes Kancelář SH ČMS. V přípravě je nyní obrázkový katalog stejnokrojů SH ČMS, který bude zveřejněn jako příloha „Stejnokrojového předpisu SH ČMS“. Členové rady se seznámili s předloženými vzory hasičských čepic - lodiček a doporučili ke schválení  vzor kopírující lodičku HZS v tmavomodré barvě stejnokroje SH ČMS.

 

Závěr: 26/16 ÚORVO doporučuje doplnit hasičskou čepici - lodičku do Stejnokrojového předpisu SH ČMS (podzimní jednání SS OSH)

 

K bodu 8 a 9) Vedoucí rady p. Janeba připomenul další termín výjezdního zasedání ÚOR (15.-16. 9) v Brně. Poděkoval přítomným za aktivní přístup během jednání,  všem pak popřál šťastnou cestu domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017