Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes249
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1747
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7259
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070549
Zápis z 16. 6. 2016 Tisk
Sobota, 13 Srpen 2016 11:27

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

16. 6. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS: K. Richter, L. Janeba, R. Dudek, M. Němečková, J. Salivar, J. Slámečka, J. Bidmon, J. Brychcí, V. Hulec, J. Henc, J. Karger, R. Kučera, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, J. Majer, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, S. Pumprla, J. Zips

Přizváni:             M. Čížek, J. Aulický, J. Bochňák, Z. Jandová, J. Čečrdlová, J. Bernátík, I. Jirota, J. Kubeš, J. Žižka, J. Netík, O. Přibyl, R. Šimíková, V. Švubová, T. Vosyková

Omluveni:          R. Kejmar, L. Procházka, M. Wagner

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Jiří Orsák, Stanislav Pumprla

 

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky. Dále informoval o návštěvě premiéra ČR a ministra vnitra.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 23/2016:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení a uvedl, že usnesení je plněno dle plánu.

Usnesení č. 24/2016:              VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

3) Informace o jednání Vedení SH ČMS

Materiál předložen písemně

K. Richter informoval o výsledcích jednání Vedení SH ČMS ze dne 24. 5. 2016. Dále okomentoval přiložený zápis z jednání Vedení SH ČMS. Vznesl návrh na prodej některých výstrojních součástek pouze přes kanceláře OSH a KSH ČMS a upozornil, že polokošile musí obsahovat logo SH ČMS.

Usnesení č. 25/2016:              VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

4) Informace z jednání ÚKRR

J. Bochňák informoval o dvou schůzkách a o jejich dění tj. inventarizace, kontrola OSH Plzeň a SDH Škvrňany. Kontroly zatím nejsou uzavřeny, neboť se prodlužují termíny odevzdání materiálů.

Dále se zabývali stížností SDH Stará Červená Voda, kde se usnesli, že by měla rozhodnout kontrolní rada v daném OSH.

J. Slámečka uvedl, že by se tyto spory měly řešit dle Stanov SH ČMS.

Usnesení č. 26/2016: VV SH ČMS bere na vědomí činnost ÚKRR.

5) Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů Materiál přiložen písemně

K. Richter informoval o předložení usnesení OSH a diskuzi a okomentoval jeho znění.

M. Němečková podala zprávu o zajištění průzkumu o možných dnech školení Vedoucí mládeže a odborných rad. Z průzkumu vzešlo, že 76% se vyslovilo pro zachování stávajícího termínu tj. pátek.

K. Richter okomentoval přiložený materiál Příloha č. 1 k námitkám Zlín.

J. Bernátík vysvětlil materiál, který sepsal p. Nevařil a vyzdvihl konkrétní problémy programu centrální evidence.

K. Richter sdělil, že touto problematikou se bude zabývat ÚORVO.

L. Janeba vyzdvihl problém diskuze na SS OSH a připomněl, že by každý diskutující měl hovořit s mikrofonem a řádně se představil.

Usnesení č. 27/2016: VV SH ČMS bere informace na vědomí a ukládá Vedení SH ČMS dořešení diskuzního příspěvku  OSH Zlín.

6) Informace o návrhu harmonogramu tvorby nových evidenčních čísel a výměny členských průkazů členů SH ČMS

I.Jirota okomentoval materiál Sjednocení číslování subjektů SH ČMS 1.

Usnesení č. 28/2016:          VV SH ČMS schvaluje Systematizace číselníků územních celků a číselných řad členů SDH v  SH ČMS tak, jak jej předložil písemně Ivan Jirota a bezprostředně začne pracovat na jeho realizaci, abychom v říjnu roku 2016 mohli předat OSH nové průkazky. VV SH ČMS schvaluje uzavření smlouvy s Mojmírem Studníkem s názvem ,,Zavedení jednotného číslování členské základny a dodání členských průkazů řádných členů SH ČMS“ a dodání základního spotřebního materiálu (předseknutých průkazek)  pro OSH.

7) Metodický pokyn k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do PVČ v oblasti ochrany obyvatelstva. Změna Metodického pokynu z 29. 1. 2015.

 

B. Martínek přednesl přiložený materiál Metodický pokyn skupiny dobrovolníků OO.

J. Salivar kladně okomentoval materiál a poděkoval za snahu zavést členy, kteří nejsou v jednotce do systému IZS.

Usnesení č. 29/2016: VV SH ČMS schvaluje zpracovaný podkladový materiál  a ukládá Kanceláři zveřejnit tento materiál na stránkách dh.cz.

8) Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS (předkládá ÚORM a ÚORHS)

K. Richter informoval o rozhovoru s premiérem a ministrem vnitra o převzetí záštity MS. Dále byla požádána i ministryně školství.

M. Němečková seznámila přítomné s finálními úpravami MČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu.

J. Žižka vyzdvihl spolupráci s krajem, HZS a dalšími dobrovolníky. Na stadionu probíhají poslední úpravy.

M. Němečková informovala o probíhajících přípravách MČR v Brně.

K. Richter přítomné seznámil s připravovanou schůzkou ohledně přípravy MČR v klasických disciplínách CTIF, na které se domluví konečná organizace.

Usnesení č. 30/2016: VV SH ČMS bere informace na vědomí.

9) Návrhy na vyznamenání

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 31/2016:          VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

10) Různé

 

R. Kučera okomentoval přiložený materiál Organizační sekce struktury psovodů SH ČMS.

Usnesení č. 32/2016: VV SH ČMS schvaluje materiál Organizační struktura sekce psovodů SH ČMS.

J. Kubeš informoval plánované Valné hromadě a o zisku HVP, a.s. Dále informoval o změně zákona o pojišťovnictví.

L. Kuběna vysvětlil přítomným podrobnosti o novém produktu HVP, a.s. pojištění odpovědnosti na hasičských akcích po celý rok.

Usnesení č. 33/2016: VV SH ČMS schvaluje dohodnutý postup zástupce SH ČMS na jednání Valné hromady HVP, a.s.

K.Richter,M. Němečková,R. Dudek,J. Bidmon,J. Salivar,J. Henc jsou VV SH ČMS navrhováni do přípravného výboru MS Ostrava.

Usnesení č. 34/2016: VV SH ČMS schvaluje navrhované členy do přípravného výboru MS Ostrava.

R. Dudek informoval o vzdělávacím projektu INTEREG V-A a zažádal VV SH ČMS o půjčku ve výši max 1 mil. Kč na roky 2017-2018.

Usnesení č. 35/2016: VV SH ČMS schvaluje R. Dudka, L. Kuběnu a J. Kargera za členy realizační komise v projektu INTEREG V-A. Na realizaci projektu schvaluje návratnou  půjčku do výše      1 mil. Kč se splatností do 31.12.2018.

K. Richter předložil informaci ohledně distribuce nových polokošil a dalších výstrojních součástí.

Ze vzniklé diskuze vyplynula žádost o vyjádření k možné distribuci některých výstrojních součástí prostřednictvím jednotlivých KSH resp. pověřených OSH  do 25.6.2016.

I. Jirota zdůvodnil nutnost zavedení jednotného číslování řádných členů SH ČMS, aby se předešlo k systémovým chybám programu Evidence SH ČMS. Uvedl, že návrh byl projednán Ústřední odbornou radou vnitroorganizační a Vedením SH ČMS. Spočívá na těchto opatřeních: budou vydány členské průkazky formátu kreditní karty s novými čísly pro celou členskou základnu tj 367 000 členů a předány OSH utříděné podle SDH na podzimním shromáždění starostů. Program Evidence SH ČMS bude obsahovat staré i nové číslo a bude umožňovat vložení průkazové fotografie. Nové členské průkazky budou moci být tištěny na běžných tiskárnách přímo z programu Evidence. Úprava softwaru a náklady na vytištění průkazek jsou rozpočtovány na 398 500,- Kč a spotřební materiál pro OSH v rozsahu 10% členské základny ve výši 40 000,- Kč. Realizace bude financována z kladného salda rozpočtu SH ČMS.

V diskusi vystoupili jak členové VV tak i starostové KSH a vesměs návrh podpořili.

 

Usnesení č. 36/2016: VV SH ČMS schvaluje realizaci projektu na zavedení jednotného číslování členské základny SH ČMS a výměny průkazek dle předloženého návrhu Kanceláře SH ČMS. Za realizaci projektu odpovídá Ing. Jirota

 

11) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:             Karel Richter                          ___________________

Zapisovatelka:           Tereza Vosyková                     ___________________

Ověřovatelé:            Jiří Orsák                                ___________________

Stanislav Pumprla                     ___________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017