Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes22
mod_vvisit_counterVčera308
mod_vvisit_counterTento týden1132
mod_vvisit_counterMinulý týden2118
mod_vvisit_counterTento měsíc7194
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11285
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095800340
Zápis z 23. 4. 2016 Tisk
Čtvrtek, 12 Květen 2016 10:08

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

23. 4. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny

starostové OSH : ze 77 přítomno 75, nepřítomno  2

starosta SH ČMS: přítomen  1

VV SH ČMS: z 17 přítomno  10, nepřítomno  7

ÚKRR: ze 14  přítomno 11, nepřítomno 3

 

V době zahájení jednání přítomno 75 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 96 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty. Přítomní následně minutou ticha uctili památku zesnulých členů.

R. Dudek konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály.

Program jednání:

1)  Zahájení, volba pracovních komisí

2)  Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů po V. sjezdu SH ČMS

3)  Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2015

4)  Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2015

5)  Zprávy o činnosti ÚOR (mládeže, prevence a represe) za 2. pololetí roku 2015

6)  Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2015

7)  Stejnokrojový předpis- změny

8)  Diskuze, vystoupení hostů

9)  Schválení usnesení

10) Závěr

Hosté: Ing. Josef Kubeš, Ing. Vladimíra Ondráková, Josef Netík, Dr. Ivo Havlík, Ing. Jan Aulický, Oldřich Přibyl, Miroslav Slovjak

Volba skrutátorů:               Ing. Ivan Jirota, Ing. Karel Barcuch, Pavel Lamoš, Vladislav Štefl, Ing. Josef Dvořák

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání a skrutátory.

 

Volba zapisovatelky:           Tereza Vosyková

Volba ověřovatelů:            Alena Foldová, Josef Mikeš

Volba komise:

VV SH ČMS

p. Janeba

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Ledvinka

Jihočeský

p. Marek

Plzeňský

p. Frost

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Maxa

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p. Soural

Vysočina

p. Čekal

Olomoucký

pí. Bártková

Zlínský

p. Polanský

Moravskoslezský

p Velčovský

Ústecký

p. Mikšovský

Jihomoravský

p. Vykydal

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené ověřovatele zápisu a složení členů volební a návrhové komise.

 

2) Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů po V. sjezdu SH ČMS

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

 

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS

 

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2015

Materiál byl předložen písemně.

I. Jirota seznámil přítomné s materiály ekonomického charakteru. Plnění rozpočtu se vyvíjí v souladu se schválením na V. sjezdu a SS OSH v říjnu 2015. Podrobněji popsal jednotlivé položky na straně výnosů a nákladů. Po domluvě s techniky byla oprava výtahu v HD v Blanické odsunuta na rok 2018. Okomentoval přiložený materiál Pohledávky OSH vůči SH ČMS. Vysvětlil podrobnosti o zveřejňování údajů ve spolkovém rejstříku a podrobnosti k vedení účetnictví, které platí dle Nového občanského zákoníku od 1. 1. 2016.

4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2015

Materiál byl předložen písemně.

K. Barcuch v úvodu zprávy seznámil přítomné o proběhlých jednání ÚKRR jak ve složení do V. sjezdu SH ČMS a po sjezdu. Informoval o činnosti členů ÚKRR na začátku roku 2015. Jako každý rok byli členové zapojeni do inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku za rok 2014. Na závěrečném zasedání před sjezdem byla zhodnocena činnost ÚKRR za uplynulé období. Po sjezdu začala pracovat v novém složení, které ve své zprávě připomenul. Na prvním zasedání byl přijat plán práce. Rovněž byl upraven a vydán Metodický pokyn předsedy ÚKRR ke kontrolní činnosti. Předseda ÚKRR se zúčastňoval jednání VV SH ČMS a vedení SH ČMS. Při jeho nepřítomnosti ho zastupoval místopředseda ÚKRR, kterým byl zvolen Ing. Karel Barcuch. Na závěr poděkoval za práci členům ÚKRR, Výkonnému výboru SH ĆMS a taktéž v neposlední řadě pracovnicím a pracovníkům kanceláře SH ČMS, především však p. Ivanu Jirotovi za velmi dobrou, účinnou a trvalou spolupráci.

5) Zprávy o činnosti ÚOR (mládeže, prevence a represe) za 2. pololetí roku 2015

 

M. Němečková okomentovala část Výroční zprávy, ve které jsou uvedeny údaje o mládeži a informovala o možnosti stažení všech tabulkových částí a komentářů k VZ 2015 z webu. Vyjmenovala pilíře činnosti obsažené ve VZ 2015 a poděkovala všem, kteří se na nich podíleli. Představila novou publikaci Průvodce k plnění odznaků specializací, a kterou přítomní obdrželi pro své vedoucí v počtu 20 ks u presence. Informovala o vzorovém Rozhodnutí k dotačnímu Programu 8, které je k dispozici na www.msmt.cz. Dále seznámila s výsledky jednání akreditační komise sportu MŠMT tj. zařazení odbornosti Trenér požárního sportu do seznamu odborností v oblasti sportu, na které je možné žádat akreditaci.

B. Martínek konstatoval, že nově zavedená kategorie „DT“ v soutěži POOD se plně osvědčila, stejně jako rozdělení kategorie výtvarných prací na práce dětí z dětských kolektivů, popř. škol a školských zařízení a na práce dětí ze základních uměleckých škol. Dále vysvětlil důvody změn propozic soutěže pro rok 2016. Do republikového kola bude nově z krajů zasílána pouze jedna, a to vítězná práce z každé kategorie. Vysvětlil rovněž důvody změn v odbornosti preventista. Jádrem změny bylo zrušení automatického zániku odbornosti po pěti letech za podmínky, že se preventista bude zúčastňovat na každoročních odborných seminářích, a to alespoň 3x za období pěti let. Změny při získávání odbornosti „preventista“  se týkají také testů, které reagovaly na legislativní úpravy v oblasti čištění, kontroly popř. revize spalinových cest. Dále uvedl, že byl novelizován Metodický pokyn k provádění přípravy k získání odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Je zde rozšířen počet odborností z 2 na 3, a to technik a specialista ochrany obyvatelstva a instruktor preventivně výchovné činnosti. Informoval, že na jednání VV SH ČMS dne 31. 3. 2016 bylo projednáno „Doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v podmínkách KSH, OSH a SDH po V. sjezdu“. Potřeba zapojit krajské i nižší články byla vyvolána tím, že se ochrana obyvatelstva stala samostatnou odborností ve Sdružení a zásadním způsobem se změnil obsah i rozsah jejich úkolů.

K hlavním úkolům, zejména na krajském stupni, patří:

  • navázání užší spolupráce v ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech s HZS i krajskými úřady (např. zapojování dobrovolnických skupin SDH, zapojení se do „panelů“ dobrovolných organizací krizových štábů krajů)
  • vzdělávání členů Sdružení (odbornosti i řádoví členové)
  • preventivně výchovné činnosti (spolupráce s koordinátorem PVČ v kraji, vytváření podmínek pro SDH)

Na závěr požádal o pomoc k vytvoření podmínek pro realizaci úkolů ochrany obyvatelstva v krajích a okresech (vytváření odborných rad OO nebo stálých pracovních skupin). K tomu doporučil využít nové, ale osvědčené členy ÚOROO delegované KSH.

 

R. Kučera informoval o činnosti Ústřední odborné rady represe, která se v uplynulém období sešla na třech řádných jednáních. Účast členů rady na jednáních je více než nadstandardní. Tak jak jsem ve své poslední zprávě přislíbil, rada velmi aktivně zahájila práci na základním dokumentu, který v oblasti represe absentoval a který je v obecném zájmu žádán.

1)    Strategický plán rozvoje oblasti represe – tento dokument je v současné době zpracován. Zveřejněn bude neprodleně po schválení příslušného orgánu. Tím bude, nebo více méně je splněn jeden ze základních úkolů rady v tomto funkčním období.

2)    Výcvikový rok 2016 – ÚORR splnila požadavek velitelů jednotek SDH obcí a vydala ucelený dokument, který svým způsobem podává velitelům pomocnou ruku v oblasti pravidelné odborné přípravy.

3)    Příprava zkoušek specializací HASIČ I. st. – Vážení přítomní. Zde bych rád vypíchl fakt, že se v tomto roce, konkrétně v únoru letošního roku přihlásil rekordní počet uchazečů o nejvyšší specializaci v oblasti represe. Celkem 24 členů SH ČMS splnilo podmínky pro získání odznaku specializace HASIČ I. stupně. Podotýkám, že se jedná o meziroční nárůst zájmu o více než 100% v průměru. Tímto stavem jsme potěšeni a hodláme udržovat současný zájem jako standardní.

4)    Aktiv velitelů v rámci OSH a KSH – Ani v tomto bodu nebudu skrývat značné potěšení. Pakliže jsme v minulých letech mluvili o účasti okolo 60%, tak letos můžeme směle hovořit o bezmála 90% účasti okresních a krajských velitelů. Na dvoudenním aktivu měli všichni možnost vyslechnout hodnotné příspěvky zabývající se tématy, které potřebuje znát každý velitel JPO. Témata byla složena nejen pro potřeby jednotek PO, ale i pro potřeby velitelů sborů. Seminář osvětlil mnohá palčivá úskalí a nutno podotknout, že rozptýlil i předsudky, které mnohdy panují okolo některých kontroverzních témat. I v tomto projektu chceme pokračovat.

5)    Komunikační kanály – Jistě víte, že jsem ve svém vystoupení na tomto místě před půl rokem značně kritizoval přenos informací a komunikaci v rámci oblasti represe našeho sdružení. V průběhu posledních 6ti měsíců jsem odpověděl na velké množství emailů s rozličnými dotazy, náměty, či upozorněními. Zásadním úkolem pro naši oblast bylo a je zlepšit přenos dat a informací od ústředního orgánu po ten nejmenší sbor či jednotku v ČR. V tuto chvíli vám mohu oznámit, že od včerejšího večera, plně funguje webové komunikační rozhraní v programu KPO 6. Za necelých 5 měsíců jsme za pomoci pana Studníka, uvedli do reality komunikační prostředí, ve kterém denně online pracuje více než 300 jednotek požární ochrany obcí. Pro začátek myslím, že se jedná o velmi dobrý počin s kladným výsledkem.

Pokud se podívám do následujícího období, pak stojíme před mnoha dalšími a možná ožehavějšími úkoly. Dalším krokem rady bude pomocná ruka sborům dobrovolných hasičů v zařazování jejich sborů mezi ostatní složky IZS, na základě uzavírání rámcových smluv s HZS krajů. To zajistí masové nasazování našich sborů nejen při represi, ale i při zajišťování úkolů civilní ochrany obyvatelstva.

 

 

6) Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2015

V. Ondráková seznámila s obchodními výsledky a obchodní činností HVP, a.s.. Informovala o plnění plánu, rekordním zisku HVP, a.s. a odkupu životních pojistek. Představila produkty HVP, a.s. Dále pozvala členy SS OSH na 4. Ročník soutěže O pohár HVP.

J. Kubeš informoval o posunutí termínu Valné hromady na 23. 6. 2016. Seznámil členy SS  o problému s prodejem zámku Bílé Poličany. Dne 13. 4. 2016 byla schválena v 1. čtení novela zákona o pojišťovnictví. Dále okomentoval schvalovací proces solventnosti HVP, a.s. vůči ČNB.

M. Slovjak v prezentaci představil nový produkt Pojištění členů JSDHO.

I. Jirota seznámil s výsledky společnosti Fire edit.

 

7) Stejnokrojový předpis- změny

Materiál přiložen písemně

L. Janeba okomentoval přiložený materiál a poukázal na vystavené modely polokošile a pouzdrových šatů. Dále upozornil na konkrétní změny ve Stejnokrojovém předpisu. Pro pořizování jmenovky SH ČMS v kovovém provedení je výhradní vydavatel Kancelář SH ČMS. Dále informoval, že platnost nového Stejnokrojového předpisu bude od 1. 6. 2016. Odpověděl na dotaz, že zatím nejsou vyvzorovány vzory lodiček ke stejnokroji a prozatím se o tom neuvažuje.

 

7) Diskuze, vystoupení hostů

 

M. Němečková odpověděla na dotazy k dotačnímu Programu 8. Dále představila prvotní verzi evidence sportovců SH ČMS pomocí www aplikace. Systém je nutné dopracovat a spustit v roce 2016.

Pro letošní okrsková, okresní i další postupová kola soutěží mládeže i požárního sportu platí, že každé zúčastněné družstvo musí vyplnit přihlášku a odevzdat jí na OSH (případně zaslat mailem, záleží na stanovení systému v rámci OSH), a to včetně okrskových kol.

 

K. Richter nastínil řešení problému udělování výběrového vyznamenání Zasloužilý hasič. OSH musí vyřešit pořadí žádostí o udělení tohoto výběrového ocenění.

 

L. Langmajer vznesl podnět k udělování medaile Za záchranu života v co nejbližší době, od které došlo k činu, za něhož tuto medaili obdrží. K tomuto dotazu se přidalo OSH Břeclav.

 

D. Bártková informovala o problému evidence SDH. Tento problém sdílí OSH Prostějov, OSH Ústí nad Labem, OSH Jihlava

T. Mikšovský požádal Vedení SH ČMS o řešení problému pořádání školení v pracovních dnech.

J. Soural vznesl dotaz na zveřejnění rodných čísel v evidenci spolkového rejstříku.

J. Aulický odpověděl, že toto zveřejňování platí dle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Hlava 3.

 

11) Schválení usnesení

Předseda návrhové komise Lubomír Janeba přečetl návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Po zapracování vznesených připomínek bylo usnesení doplněno a předloženo k hlasování.

 

Hlasování:     pro: 74           proti: 0           zdržel se: 0  (2 odešli)

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH  ze dne 23. 4. 2016.

 

R. Dudek poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

 

Předsedající:          Richard Dudek, DiS               ___________________

Zapisovatelka:        Tereza Vosyková                    ___________________

Ověřovatelé:          Alena Foldová                     ___________________

Josef Mikeš                           ____________________

Aktualizováno Pátek, 21 Říjen 2016 16:12
 

plakat chp-2017