Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 10. a 11. 3. 2016
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes240
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden727
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4401
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177456
Zápis z 10. a 11. 3. 2016 Tisk
Úterý, 22 Březen 2016 12:00

Zápis  z výjezdního jednání  ÚORVO konaného ve dnech 10.- 11.3.2016  v ÚHŠ Bílé Poličany

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání rady
3. Příprava školení funkcionářů (duben 2016)
4. Informace o průběhu VH SDH, okrsků, stav čl. základny, počtu SDH a okrsků k 31.12.2015
5. Projednání změn „Stejnokrojového předpisu SH ČMS“
6. Nástin změn „Stanov SH ČMS“
7. Zahájení prací na změnách „Statutu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS“
8. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání


K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, přivítal hosty dnešního zasedání – starostu KSH Královéhradeckého kraje pana Jiřího Orsáka, ředitele ÚHŠ Bílé Poličany pana Ing. Martina Čížka, pracovnici KSH Královéhradeckého kraje paní Martinu Machačovou, pracovnici OSH Hradec Králové paní Marcelu Hlávkovou. Objasnil účel dnešního zasedání, za stěžejní pro tento rok považuje zdárné dokončení  změn ve spolkovém rejstříku městského soudu v Praze v návaznosti na nový občasnský zákoník, jako další pak soulad mezi Statutem čestných vyznamenání a titulů a vědou zvanou faleristika. Poté předal slovo starostovi KSH panu Jiřímu Orsákovi. Ten po přivítání členů ÚORVO  na dnešním společném zasedání omluvil nepřítomnost starosty OSH Náchod pana Ivana Krause z důvodu pracovního zaneprázdnění, hovořil o práci krajského sdružení. V současnosti není na kraji zřízena KORVO nicméně nazrálo vědomí a potřeba tutu radu spolu s radou žen ustavit, z OSH, kde rada vnitroorganizační pracuje, je to Rychnov nad Kněžnou. Připravují se jako organizátoři na závod TFA, z důvodu značné neznalosti Stanov SH ČMS a ostatních platných dokumentů SH ČMS ve sborech kraje se rozhodli provádět školení pro funkcionáře sborů. Kriticky hovořil na adresu politiků a jejich slibů na Sjezdu SH ČMS v Pardubicích. Informoval, že zřejmě dojde k výměně hejtmana Královéhradeckého kraje, což s sebou přinese nutnost budovat nové vztahy k prospěchu vzájemné spolupráce. Závěrem sdělil, že je nutné začít řešit situaci areálu ÚHŠ Bílé Poličany, následně předal slovo řediteli ÚHŠ panu Ing. Martinu Čížkovi. Ten po přivítání, pdání informací k ubytování a stravě, informoval o situaci v ÚHŠ, vše je v pronájmu, mají 6 kmenových zaměstnanců, další jsou příležitostní brigádníci, snaží se o postupnou rekonstrukci, stále objevuje „kostlivce ve skříni“, přecházejí na nový účetní systém, mají zastaralý vozový park, v současnosti probíhá rekonstrukce kuchyně, obhospodařují 13 ha parku, aby zvládali zakoupili malotraktor s návěsem, zvyšují se počty kurzů a účastníků v nich, připravují rozšířit o školení – Základy zdravotních vědomostí, pořádají akce pro KSH, OSH a funkcionáře SDH, nepovedlo se naplnit UDH – pouze 12 účastníků, vyjíždějí školit do OSH Jablonec nad Nisou a Liberec. Připravuje se projekt – Školící středisko ochrany obyvatelstva a mládeže, cílem ÚHŠ je stát se majitelem objektu což by mělo za důsledek více peněz z různých fondů. Nyní se řeší problém jak provést změny v návaznosti na nový občanský zákoník – komplikovaná situace.
Vedoucí rady p. Janeba poděkoval oběma hostům za jejich informace, za přátelskou atmosféru a přípravu celé akce, za kterou stojí především naše členka rady a současně starostka OSH Jičín paní Eva Steinerová. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. seznámil s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek, provedl kontrolu zápisu z posledního jednání rady a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku. K usnesení 07/16 uvedl, že nové členské průkazy pro členy SH ČMS v jakékoliv podobě budou realizovány až po provedení všech změn ve spolkovém rejstříku, tedy nejdříve v roce 2017. V diskuzi zazněl požadavek na vrácení se k „přestupnímu, odhlašovacímu, apod. lístku“, který v dřívější době fungoval a zabraňoval duplicitnímu přijetí člena.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

17/16 ÚORVO bere na vědomí informace  starosty  KSH  pana  Jiřího  Orsáka, ředitele ÚHŠ B. Poličany pana Ing. Martina Čížka a kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno.

K bodu 3) K tomuto bodu vystoupil vedoucí rady p. Janeba, připomenul, že návrh písemné pozvánky byl členům rady zaslán mailem, jako studijní materiál. Školení, které se uskuteční dne 9.4.2016 v Přibyslavi,  je zaměřeno na nový občanský zákoník, organizační řád, program „Evidence“, pojistky HVP, historii dobrovolných hasičů, vedení kronik a dopisovatelskou činnost. Vyzval přítomné o doplnění dalších témat, které by bylo vhodné zařadit do programu. V diskuzi vystoupil Ing. Leoš Kuběna, doporučil rozšířit o dotační politiku – obecnou orientaci, dotace regionální, příhraniční.
Další byla Ing. Jiřina
Brychcí, která reagovala s tím, že ve spolupráci s HZS takové školení provedli, účastníci byli obsáhle informováni o možnostech získání dotací v Libereckém kraji, hodnotila jako náročné, ale určitě přínosné. Vedoucí rady p. Janeba ocenil zájem o toto téma, které považuje za velmi odborné s tím, že musíme vnímat rozhodnutí ministerstev a dalších, doporučuje však oslovit nejlépe zadavatele, zda by byli ochotni přednášku provést. Členům rady závěrem sdělil, že tentokrát nebude další zasedání ÚORVO spojeno se školením funkcionářů, nicméně doporučil jim účast na tomto školení.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

18/16 ÚORVO   schvaluje a doporučuje rozšířit školení funkcionářů o téma „daně“ a  ukládá Ing. Janu Aulickému  zajistit lektora.
T: do 9.4.2016

K bodu 4) Informace k tomuto bosu podal ředitel Kanceláře Ing.Aulický, sdělil, že hlášení o činnosti nedodali v termínu dva okresy a to Děčín a Česká Lípa. Z hlášení vyplývá nárůst členské základny, naopak nastal pokles SDH a to v počtu 49 sborů.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

19/16 ÚORVO  bere na vědomí informace  podané Ing.Aulickým.

K bodu 5) V tomto bodu vystoupil vedoucí rady p.Janeba, připomenul, že materiál byl všem členům zaslán k prostudování mailem. Objasnil důvody změn Stejnokrojového předpisu SH ČMS – zahrnout do předpisu součástky, po kterých je značná poptávka, a to  polokošile s límečkem pro funkční a polokošile s límečkem pro rozhodčí a pouzdrové šaty  pro ženy. V obou případech se jedná o kopie stejnokrojových součástek HZS, na které nemá ochrannou známku a souhlasí s jejich použitím i u dobrovolných hasičů. V diskuzi zazněly připomínky – pí. Steinerová je pro šaty u žen, ale u mužů ponechat bílé košile – důstojnější. Ing.Kuběna upozornil na připomínky z Moravskoslezského kraje, se kterými vedoucí rady p.Janeba následně členy seznámil – bylo doporučeno u dvojité šňůry rozšířit okruh těch, kteří ji mohou nosit – a to členy VV KSH, bylo zapracováno. Nové rozety – prozatím se neuvažuje, v Hlavě VIII – článek Funkční označení ….. 1.Označení mladých – nově vloženo  ve věku od 15 let …., u čl.1.d) a e) vypustit …..nebo velitel družstva (hlídky) ..,..dále bylo upozorněno, že v předpise schází umístění medailí nižších organizačních celků (pobočných spolků) – bylo zapracováno pouze do Statutu čestných vyznamenání a titulů. Vedoucímu rady p.Janebovi a In.Aulickému bylo uloženo do předpisu zapracovat. Další změna je v Hlavě IV., odst.2.c) …. precizovat znění dle vyhlášky 247…… Po ukončení diskuze byly Ing.Aulickým probírány a vysvětleny všechny změny zakomponované do stávajícícho předpisu. V návaznosti na změny bylo doporučeno rozšíření sortimentu zboží – textilní jmenovky + obdélníkové funkční označení (pracovní stejnokroj).
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

20/16 ÚORVO bere  na  vědomí změny  ve  Stejnokrojovém  předpisu  SH  ČMS ukládá Ing.Aulickému jejich zapracování do předpisu a následně   ukládá vedoucímu rady p. Janebovi jeho předložení VV SH ČMS ke schválení.
T:  do 31. 3. 2016

K bodu 6) K projednávanému bodu hovořil vedoucí rady p.Janeba, informoval, že byla navázána spolupráce s JUDr. Deverovou, která pomáhá s případnými změnami ve Stanovách SH ČMS v souladu s novým občanským zákoníkem (např. statutání orgány, problematika mimořádného členství NOZ, absence orgánu, kterému přináleží výklad stanov, a mnoho dalších záležitostí a ustanovení).  Připravují se tedy dílčí, nejdůležitější změny, které se budou postupně na SS OSH projednávat a schvalovat, jedná se o dlouhodobý nutný, ale i složitý  proces, ke kterému budeme potřebovat plnou podporu starostů KSH a OSH.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

21/16 ÚORVO   bere na vědomí informace k připravovaným změnám Stanov SH ČMS.

K bodu 7) K tomuto bodu vystoupil vedoucí rady p. Janeba, znovu vysvětlil přítomným důvod změn tzn. docílení souladu daného stavu s faleristikou (vědou o řádech a vyznamenáních). Jednalo by se o sjednocení velikostí stužek u medailí, přechod od titulu Zasloužilý hasič na Řád zasloužilého hasiče a pár dalších drobných žádoucích změn. Doporučil členům rady shromáždit všechny relevantní připomínky do příštího jednání rady a na této radě připravit návrhy textů příslušných změn a materiál následně předložit VV SH ČMS k projednání.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

22/16 ÚORVO  bere na vědomí informace k připravovaným změnám ve Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS.

K bodu 8) V  různém vystoupil  p. Lubomír  Janeba, který  informoval  přítomné  o závěrech z jednání vedení a VV SH ČMS, s odkazem na zápisy umístěné na našich web stránkách.
Dále v různém vystoupili:

Helena Kolouchová – podala informace k počtu OSH, u kterých již proběhly změny ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, doposud nedodali podklady pro provední změn okresy – Plzeň-měst, Děčín, Praha-západ a Příbram průběh u dalších OSH probíhá v souladu s danými termíny,

Dagmar Hladíková - členy rady informovala, že proběhla schůzka starosty SH ČMS Ing.Karla Richtra a místopředsedy Městského soudu v Praze Mgr. Michala Výtiska, které se rovněž osobně zúčastnila. Mimo jiné byl zmíněn problém, jakým způsobem bude možné odstranit z rejstříku sbory, které byly v dřívějších letech řádně zrušeny, ovšem následně sbory ani okresy nedaly podnět ČSÚ potažmo MV ČR k jejich výmazu. Na základě určité dohody bude zpracován výmaz požadovaný soudem s přiložením dopisu s ověřeným podpisem starosty SH ČMS, objasňující tuto problematiku. Pokud soud takto zpracovaný výmaz přijme, budeme následně zpracovávat další sbory, aby došlo „k vyčištění“ spolkového rejstříku. Pro okresní sdružení z toho vyplývá, že mají jedinečnou příležitost zrušit ty sbory, které dlouhodobě nevykazují žádnou činnost nebo si neplní dle platných Stanov své základní povinnosti. Je zapotřebí však postupovat dle Organizačního řádu SH ČMS !

Připomenutí postupu zrušení:

Zpracovat Protokol o zrušení organizační jednotky mezi OSH a SDH (příloha OŘ SH ČMS,  umístěná na web stránkách www.dh.cz ), vrátit Kanceláři 2 originály RL – 1x z OSH a 1x z SDH, dodat z FÚ potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení z  HVP,  že nejsou držiteli akcií a nebo, že byly řádně převedeny, apod. Prostě majetek musí být nula.

V případě, že „není s kým sepsat“ Protokol, je nutné doložit usnesení VV SH ČMS potažmo SP SDH, které obsahuje informace o důvodu zrušení, že bylo řádně projednáno, navrženo ke zrušení a zrušení schváleno, další dokumenty zůstávají – 2 RL, pokud nejsou k dohledání – bude přiloženo prohlášení co se s nimi stalo, OSH si vyžádá na FÚ bezdlužnost a na HVP jak je to případně s akciemi !

UPOZORNĚNÍ: takto  lze  zrušit  pouze  ty  sbory, u nichž  NEBYLA  provedena  změna  ve spolkovém rejstříku!

Ing. Jiřina Brychcí - vyslovila souhlasné stanovisko s vystoupením starosty MSH Praha Bc.Wagnerem, který upozorňoval, že program Evidence a KPO ne vždy spolu korespondují.

Ing. Jan Aulický – vysvětlil situaci, která nastala v programu Evidence po zásahu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Původní verze byla bezproblémová, nyní když musí SDH pracovat přes KPO se skutečně objevují nedostatky, které způsobují zdvojené přenosy dat, práce je zdlouhavá apod.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

23/16 ÚORVO   bere na vědomí informace, které v tomto bodu zazněly.

K bodu 9) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem přítomným členům za účast, zájem a reakce k  jednotlivým bodům jednání. Znovu poděkoval pí.Steinerové za zorganizování dnešní akce, za skvělé podmínky pro jednání, připomenul školení 9.4.2016 v Přibyslavi – nazapomenout odeslat včas návratky, kdo má zájem se zúčastnit a jako poslední  připomenul termín příštího zasedání ÚORVO , který je 18. 5. 2016 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017