Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes227
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden714
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4388
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177443
Zápis ze 13. 1. 2016 Tisk
Pondělí, 25 Leden 2016 12:50

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne 13.1.2016  v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Zapsal: Dagmar Hladíková

 

Program jednání:

  1. 1. Zahájení, schválení programu
  2. 2. Program Členská základna, poznatky a požadavky
  3. 3. Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2015 – konečná podoba
  4. 4. Informace o činnosti Aktivu ZH za rok 2015
  5. 5. Vyřizování stížností a připomínek za rok 2015
  6. 6. Změny Stejnokrojového předpisu SH ČMS
  7. 7. Změna Organizačního řádu v souvislosti se změnami ve spolkovém rejstříku
  8. 8. Změna Statutu odborných rad
  9. 9. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)

10. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

 

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, kterým popřál vše dobré v roce 2016, přivítal hosty dnešního zasedání – pana Mojmíra Studníka – program „Členská základna“, novou pracovnici Kanceláře na úseku registrace paní Helenu Kolouchovou, zástupkyni Hasičských novin paní Věru Nutilovou, oznámil jméno nové tiskové mluvčí Kanceláře paní Jaroslavy Čečrdlové, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Seznámil s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek, provedl kontrolu  zápisu z posledního jednání rady a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

06/16 ÚORVO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním –

splněno.

K bodu 2) K tomuto bodu vystoupil s prezentací Bc.Mojmír Studník, v úvodu hovořil k historii progranu „Členská základna“, jako důvod a nutnost přečíslování uvedl velké množství různých číselných řad, které v současné verzi programu způsobují problémy s jeho funkčností. Připomenul, že v současnosti je možno se do programu přihlásit přes heslo, které se co 3 měsíce mění, do budoucna by to mělo být přihlašování přes mobilní telefon. Zdůrazňoval, že musí dojít ke sjednocení evidenčních čísel také vůči státním orgánům, abychom působili korektně, především při využívání dotační politiky. Program bude překódován, přístup bude pouze pro OSH, KSH a Kancelář SH ČMS, sbory pracují přes Kancelář pro obec, základní verze je zdarma, pokud pro sbor tento program zakoupila obec budou i aktualizace zdarma. Číselnou řadu budou tvořit  9-místná čísla, shodná s čísly užívanými ekonomickým oddělením SH ČMS. Dále hovořil o nových členských průkazech, představil jejich grafickou podobu, sdělil, že každý členský průkaz bude jedinečný, v případě ztráty bude vytvořen duplikát, který bude označen písmenem „D“, může být opatřen fotografií (u dětí a sportovců povinně), obalem či zafoliován dle potřeb. K danému tématu proběhla rozsáhlá diskuze, kde byli jednotliví členové vyzváni Bc.Studníkem, aby své konkrétní požadavky v písemné podobě zasílali na jeho adresu. Vedoucí rady p.Janeba trval na tom, aby členský průkaz byl projednán v radě mládeže a sportovních soutěží. V závěru poděkoval Bc.Studníkovi za jeho vystoupení a účast.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

07/16 ÚORVO   ukládá vedoucímu rady  p.Janebovi a Ing.Aulickému připravit

stručný materiál pro zasedání VV SH ČMS  dne 26.1.2016.

 

 

K bodu 3) Vedoucí rady p. Janeba předložil členům písemnou zprávu o činnosti rady již v konečné verzi, která bude použita také ve Výroční zprávě za rok 2015.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

08/16 ÚORVO  schvaluje písemně předloženou zprávu o činnosti rady za rok 2015.

 

 

K bodu 4) V tomto bodu vystoupil vedoucí Aktivu ZH pan Josef Netík. Seznámil přítomné s aktuálním počtem držitelů Titulu ZH, dále hovořil o provedených návštěvách na setkáních ZH v jednotlivých krajích, dále o zasedání AZH SH ČMS, které se uskutečnilo v Ústeckém kraji, konkrétně v Krupce na Teplicku, jednalo se o velmi zdařilou akci, členové AZH navštívili nově otevřené muzeum a další objekty spojené s obcí Krupka. Dále zmínil, že mu zbývá navštívit Karlovarský a Liberecký kraj. Všechny akce hodnotil jako velmi zdařilé, s vysokou úrovní, navštěvované hejtmany, senátory, starosty obcí a dalšími významnými osobnostmi, dále konstatoval, že po V.sjezdu SH ČMS došlo i ke zlepšení stavu v Karlovarském kraji – člen AZH SH ČMS p.Kurt Třeba je zván na zasedání VV KSH. Vedoucí rady p.Janeba přednesl připomínku na adresu vedoucího AZH p.Netíka, důvodem bylo, že na podzimním SS OSH měl vystoupit, jak mu doporučoval, mohl apelovat na ty, kteří činnost Aktivu ZH tolik nepodporují, dále mu doporučil návštěvy webů OSH a KSH, kde může sledovat zápisy, akce a tím zjistí kde a jak se Zasloužilými hasiči nebo zástupci AZH pracují.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

09/16 ÚORVO   bere  na  vědomí informace  k činnosti AZH SH ČMS.

 

 

K bodu 5) K projednávanému bodu nebyla zpracována žádná zpráva s ohledem na skutečnost, že za rok 2015 nepřišla Kanceláři žádná připomínka či stížnost.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

10/16 ÚORVO  bere na vědomí informace k připomínkám a stížnostemta rok 2015.

 

 

K bodu 6) K tomuto bodu jako první vystoupil vedoucí rady p.Janeba, vysvětlil přítomným, že bude zapotřebí upravit stávající předpis s ohledem na nové skutečnosti, které je nutné brát na zřetel a nejsou obsaženy ve zmiňovaném předpise – trička pro rozhodčí soutěží, šatové sukně pro rozhodčí soutěží (ženy) apod. Požádal tímto členy rady, aby si připravili podobné připomínky, které by potřebovaly být zakomponovány do předpisu. V rozsáhlé diskuzi byly  zmíněny také stužky medailí, které mají několik stupňů.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

11/16 ÚORVO  ukládá členům předložit návrhy a připomínky v souvislosti se

stejnokrojovým předpisem do 20.2.2016 tak, aby kompletní návrh změn mohl

být odeslán členům rady spolu s pozvánkou na březnové zasedání.

 

 

K bodu 7) Se změnami, které se týkají zpracovávání změn do spolkového rejstříku seznámila Dagmar Hladíková, členům rady oznámila, že Kancelář upouští od zpracovávání příloh k RL SDH, které řešily změnu sídla nebo změnu názvu sboru (nikoliv přílohu k RL, která řeší složení výboru, ta zůstává v platnosti a je ji nutné dokládat vždy znovu, při každé změně ve výboru) a to z toho důvodu, že v současné době, kdy soud daleko rychleji vyřizuje změny jsou tyto přílohy neopodstatněné. Po zadání IČA SDH na adrese www.justice.cz je možné provedení změny kontrolovat, následně si výpis vytisknout a ten si přiložit ke svému RL. Výpis obsahuje všechny změny, které byly provedeny. Dále informovala o skutečnosti, že v novém roce 2016 převzal zpracovávání změn našich organizačních článků jiný senát, což s sebou přineslo určité změny, které Kancelář při zpracovávání došlých tiskopisů musí nově dodržet. Bylo doplněno Čestné prohlášení o konkrétní paragraf  (na web stránkách www.dh.cz je již opravená verze) nicméně připravuje se schůzka starosty SH ČMS Ing.Karla Richtra a místopředsedy soudu Mgr. Michala Výtiska k dané problematice, o jejichž závěrech budeme informovat na další radě. Byla podána informace o počtu provedených změn – podáno 3.500, vráceno formou výpisu soudu – 3.000, byl vyzván další kraj k dodáníí tiskopisů změn na městský soud a to Plzeňský – jmenovitě OSH Domažlice, OSH Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

12/16 ÚORVO  bere na vědomí informaceke změnám ve spolkovém rejstříku.

 

 

K bodu 8) Materiál k projednávanému bodu byl písemně zpracován a odeslán mailem všem členům k prostudování. Bylo konstatováno, že změna Statutu odborných rad byla vynucena po sjezdu, kdy došlo k přejmenování některých rad (rada velitelů na radu represe, rada pedagogická na  radu pro vzdělávání, nebyla ustavena rada hospodářská). Dále bylo sděleno, že změny v tomto předpise byly zaslány všem radám k připomínkování, pouze rada pro ochranu obyvatelstva uplatňovala doplnění a rada vzdělávání měla požadavek na rozšíření této rady také na úroveň OSH a KSH. V diskuzi zazněly různé názory se stejným cílem, pokud bude dostatek fukncionářů ochotných v radách pracovat, mohou se samozřejmě ustanovit a fungovat.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

13/16 ÚORVO   projednala změny Statutu odborných rad s tím, že    ukládá

vedoucímu rady p.Janebovi předložit materiál k projednání na VV SH ČMS.

 

 

K bodu 9) V různém vystoupil p.Janeba, který seznámil přítomné s jednáními vedení a VV SH ČMS, s odkazem na zápisy umístěné na našich web stránkách. Dále předložil písemný materiál, který obsahoval poznatky z jednání p.Janeby a p.Oldřicha Lukše, směrované k případným změnám Statutu vyznamenání.  Požádal všechny členy rady, aby si na březnové zasedání připravili připomínky k tomuto materiálu.

 

pí.Steinerová – nastínila místo konání výjezdního zasedání ÚORVO v Královéhradeckém kraji v březnu 2016 – Jičín a jeho okolí.

 

Ing.Aulickýplánované školení funkcionářů 9.4.2016, na kterém bude naše rada přítomna, program bude zpracován a předložen na výjezdním zasedání, bude brán zřetel na aktuální požadavky – kroniky a historie, velmi důležité téma, s ohledem na skutečnost, že se jedná o upadající činnost. Další témata – Rukověť funkcionáře, novelizace konání valných hromad a další.

 

pí.Fabianová – připomenula v Jednacím řádu SH ČMS škrtnout článek 27 – vedení SDH

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

14/16 ÚORVO ukládá všem členům rady, aby si na březnové výjezdní zasedání

připravili připomínky k materiálu –Podklad pro případné změny Statutu

vyznameníní.

 

14/16 ÚORVO  ukládá vedoucímu rady p.Janebovi a Ing.Aulickému zpracovat

obsahovou náplň školení funkcionářů včetně lektorů a seznámit s ní členy rady

na březnovém zasedání.

 

15/16 ÚORVO   ukládá vedoucímu rady p.Janebovi předložit na VV SH ČMS

požadavek na výmaz čl.27 Jednacího řádu SH ČMS.

 

 

K bodu 10)  ) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba poděkoval všem přítomným členům za zájem a reakce k  jednotlivým bodům jednání Dodatečně popřál do Nového roku 2016 hodně zdraví, úspěchů nejen v dobrovolné požární ochraně, ale také v profesním životě a v soukromí, stejný dík patří rodinným příslušníkům, kteří  jim čas potřebný na funkcionářskou činnost umožňují. Všem pak popřál šťastnou cestu domů. Připomenul další termín tentokrát výjezdního zasedání do Královéhradeckého kraje –

10.-11.3.2016.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017