Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes245
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1743
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7255
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070545
Zápis z 26. 11. 2015 Tisk
Úterý, 05 Leden 2016 12:27

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

26. 11. 2015 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS: K. Richter, J. Karger, M. Němečková, J. Salivar, J. Slámečka, J. Bidmon, J. Brychcí, V.Hulec, J. Henc, O. Lacina, A. Maděra, J. Majer,                          B. Martínek, J. Pátek, A. Pazdera, S. Pumprla, J. Zips

Přizváni: J. Bochňák, M. Čížek, J. Aulický, J. Netík, J. Kubeš, V. Ondráková, I. Jirota, H. Kolouchová

Omluveni: R. Dudek, L. Janeba , J. Olšanský, J. Orsák, R. Kejmar, L. Kuběna, R. Dudek, M. Wagner

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Helena Kolouchová

Ověřovatelé:                Jiří Pátek, Stanislav Pumprla

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 17/2015:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že je průběžně plněno dle možností celého sdružení.

V. Švubová informovala o stavu jednání se starostkou OSH Jeseník. Ve svém vystoupení označila spolupráci s paní Bártkovou za dlouhodobě zcela nefunkční.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 18/2015:

1) VV SH ČMS rozhodl urychleně svolat shromáždění představitelů sborů Okresního sdružení hasičů Jeseník za účelem řešení neutěšené finanční situace OSH a přijmout konkrétní a rázná opatření na základě rozboru hospodaření OSH.

2) VV SH ČMS ukládá VV KSH Olomouckého kraje písemně informovat všechna SDH okresu Jeseník, členy VV OSH  Jeseník a členy OKRR okresu Jeseník o dlouhodobě neutěšené finanční situaci a dlouhodobé nespolupráci OSH Jeseník vůči SH ČMS.

 

3) Kontrolní činnost členů VV SH ČMS a ÚKRR v roce 2016

K. Richter informoval o probíhající řádně plánované kontrole  MŠMT, která právě probíhá v Kanceláři SH ČMS a bude se týkat i některých konkrétních OSH.

I. Jirota přehled kontrol je již téměř zcela dopracován a po doplnění bude členům VV SH ČMS doručen.

4) Prohlášení SH ČMS schválené V. sjezdem – reakce státních a zákonodárných orgánů

K. Richter informoval o spolupráci se zástupci Vlády ČR prostřednictvím komise složené zástupci MV GŘ HZS, SH ČMS, ČHJ a MHJ. Dne 6. 10. se uskutečnilo setkání představitelů SH ČMS a GŘ HZS s náměstkem ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Petrem Šimerkou. Následně 15. 10. proběhlo jednání na Ministerstvu financí u pana náměstka Ing. Jana Gregora. Dále proběhla schůzka na ministerstvu zdravotnictví za přítomnosti náměstka pro zdravotní pojištění MUDr. Toma Philippa. Podklady o jednotkách JSDHO byly doplněné o podrobné informace dle požadavků jednotlivých ministerstev. Dne 24.11. 2015 byl prezidentem republiky podepsán zákon o Hasičském záchranném sboru ČR. Ten bude účinný od 1. ledna 2016. Nahradí tak stávající zákon z roku 2000, který již řadu let hasičům nevyhovoval, zejména z důvodu že v něm chyběla celá řada právních řešení, která jsou dnes u bezpečnostních sborů běžná, a nebyla v něm specifikována řada činností, které hasiči dnes a denně vykonávají.  Mimo jiné umožňuje členům jednotky získávat řidičský průkaz skupiny C ve školícím středisku HZS ČR, umožňuje poskytovat dotace JPO V a  řeší pro potřebu dobrovolných hasičů odřady.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 19/2015:   VV SH ČMS bere reakce státních a zákonodárných orgánů na vědomí

J. Slámečka přítomné informoval o nově vznikajícím dotačním titulu, který by měl fungovat od roku 2016 a týkal by se pořízení dopravních automobilů, do budoucna i požárních zbrojnic. Fond má být tvořen z 3/6 ze státního rozpočtu, z 2/6 z krajského rozpočtu a 1/6 by se měla podílet obec.

5) Činnost Krajských sdružení hasičů v roce 2015, plány práce pro rok 2016

O. Lacina krátce informoval o činnosti KSH Středočeského kraje.

J. Brychcí hovořila o činnosti Krajských odborných rad. Kladně zhodnotila spolupráci s Krajským úřadem včetně systému financování. Stejně tak kladně ohodnotila spolupráci s HZS Libereckého kraje.

A. Maděra zhodnotil činnost MSH Praha. Zmínil především halovou soutěž, která proběhla 2.10. Memoriál Marty Habadové. Krátce zmínil změny ve složení Výkonného výboru MSH.

J. Majer na říjnovém shromáždění delegátů proběhlo řádné zvolení náměstka…. Hovořil rovněž o činnosti odborných rad, pořádání sportovních akcí a sportovních úspěších. Dále informoval o jednání s hejtmanem Plzeňského kraje ohledně navýšení rozpočtu, který byl schválený.

J. Žižka kladně zhodnotil spolupráci s krajským úřadem a HZS Jihočeského kraje. Začínají přípravy na konání MČR dětí a dorostu, které proběhne v Českých Budějovicích v termínu 1.- 5. 7. 2016.

Z. Jandová přítomné obsáhle informovala o činnosti KSH Jihomoravského kraje. Hovořila o setkání s hejtmanem kraje. Podrobně okomentovala plán práce KSH, který byl splněn. Následně přítomné seznámila s plánem práce pro příští rok.

V. Švubová ve svém vystoupení přítomné obeznámila s plněním plánu práce KSH Olomouckého kraje. Hovořila o práci s mládeží, činnosti AZH, sportovních soutěžích. Dále o spolupráci s HZS Olomouckého kraje a orgány samosprávy.

J. Bernátík zmínil především pouť na svatý Hostýn, sportovní akce a vyzdvihl sportovní úspěchy. Dále informoval o zdokumentování historie jednotlivých okresních sdružení prostřednictvím publikací.

Zmínil fungování dotačních titulů a prostředky k financování okresních sdružení. Kladně zhodnotil spolupráci s HZS a Krajským úřadem Zlínského kraje.

J. Henc krátce okomentoval předložený písemný materiál popisující činnost KSH Ústeckého kraje.

J. Slámečka stručně zhodnotil činnost KSH kraje Vysočina. Přeregistrování sborů je vyřízeno až na několik problematických SDH, kde je třeba dořešit souhlas vlastníka nemovitosti.  Dále zmínil nové projekty např.: dohoda o spolupráci s veřejně prospěšnou organizací Popálky – vyhlášena sbírka. V závěru zmínil rovněž dobrou spolupráci s HZS a samosprávou kraje.

6) Návrhy na vyznamenání

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 20/2015:          VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

7) Různé

V. Ondráková seznámila přítomné s výsledky Hasičské vzájemné pojišťovny a. s.. Plán i předpis je plněn na 100%. Hospodářský výsledek dosahuje historického úspěchu. V období 1-10/2015 činí zisk 14. mil. Kč. Požadavky ČNB na výši základního kapitálu a solventnost jsou rovněž plněny.

Spuštěny byly nové programy pojištění u kterých se za necelé dva měsíce podařilo uzavřít 80 pojistek.

J. Kubeš doplnil informace paní předsedkyně. Přítomné blíže seznámil s požadavky ČNB pro následná období a zmínil možné způsoby řešení.

 

K. Richter přítomné obeznámil se změnami v personálním uspořádání kanceláře SH ČMS. Vedení SH ČMS ustanovilo komisi pro výběr uchazečů o vypsané pozice. Pracovní místo tiskového mluvčí a manažera pro vztahy s veřejností bylo obsazeno Mgr. Jaroslavou Čečrdlovou a pozice organizačního pracovníka pro oblast sportu panem Michalem Kolkou. Vzhledem ke značnému navýšení administrativních úkonů spojených s přeregistrováním všech sborů je třeba posílit o jedno pracovní místo úsek vnitroorganizační. Vedení SH ČMS navrhuje obsadit tuto pozici paní Helenou Kolouchovou, která je v této oblasti již zapracovaná.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 21/2015:             VV SH ČMS schvaluje  zřízení nového pracovního místa v Kanceláři SH ČMS  na vnitroorganizačním úseku.

 

K. Richter přečetl žádost Martina Jožáka o udělení souhlasu s používáním velkého znaku SH ČMS. Z následní diskuse vyplynulo pracovat na úpravě metodického pokynu k používání symboliky SH ČMS. Následně přednesl žádost OSH Benešov pořádat republikový ples roku 2020.

 

M. Němečková informovala VV o průběhu konference Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů v Izmiru, viz. zápis z konference. Současně s konferencí zasedala i Sportovně technická komise MSFHZ a Antidopingový výbor MSFHZ. Konference mimo jiné schválila předběžné termíny MS v PS 2016 : dorost a junioři – 10.-17.8.2016 Jeju, Jižní Korea, dospělí : 25.9.-2.10.2016 Izmir, Turecko.

Dále podala informace o jednání Komise sportu GŘ HZS, která mimo jiné schválila změnu pravidel PS (např. úprava výšky břevna v kat. ženy na 70 cm v souladu s mezinárodními pravidly). V návaznosti na jednání Komise byly předloženy dodatky ke Směrnici hasičských soutěží, Směrnici hry Plamen a Směrnici celoroční činnosti dorostu.

M. Němečková poděkovala všem členům VV, starostům KSH, OSH, vedoucím kolektivů SDH a dalším funkcionářům, kteří se podíleli na zpracování žádosti k Programu VIII. na sportovní činnost dětí a mládeže za kladný přístup a trpělivost při zpracování žádostí. Tato časově rychlá a ze strany vyhlašovatele koncepčně ne zcela úplně precizně připravená akce ukazuje na to, že podobných dotačních titulů bude přibývat a je nutné být na tuto situaci připraveni i v rámci SDH. O dalším průběhu budeme žadatele informovat ihned, jak nám MŠMT informace poskytne.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 22/2015:

1) VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy dodatku celoroční činnosti dorostu. č. 5 Směrnice hry Plamen a dodatku 4. Směrnice celoroční činnosti dorostu.

2) VV SH ČMS schvaluje předložený návrh dodatku Směrnice hasičských sportovních soutěží  pro muže a ženy schválené dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012.

 

K Richter  předložil přítomným písemný návrh složení Ústředních odborných rad.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 23/2015:

1) VV SH ČMS revokuje usnesení č. 12/2015.

2) VV SH ČMS schvaluje nově předložené návrhy složení Ústředních odborných rad SH ČMS.

 

8) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:            Karel Richter                          ___________________

Zapisovatelka:                  Helena Kolouchová                 ___________________

Ověřovatelé:           Jiří Pátek                                        ___________________

Stanislav Pumprla                    ___________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017