Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes155
mod_vvisit_counterVčera300
mod_vvisit_counterTento týden1250
mod_vvisit_counterMinulý týden1279
mod_vvisit_counterTento měsíc849
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5612
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096112332
Zápis z 18. 11. 2015 Tisk
Pátek, 11 Prosinec 2015 10:26

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) dne 18. 11. 2015 v ÚHŠ Jánské Koupele

Přítomni: Richard Dudek, DiS., Plk. Ing. Ladislav Geleta,. Jitka Fabiánová, Ing. Pavel Haas, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Petr Vícha,  Bc. Mojmír Studník, Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Ing. Josef Myslín, Ing. Jan Karger

Přizvaní hosté: Bc. Jiří Blažek (Vysoká škola podnikání a práva Praha)

Omluveni: Jiří Orsák, Jiří Pátek

 

Program jednání  ÚORVZ:

 

1)         Zahájení, představení členů ÚORVZ

2)         Zaměření činnosti ÚORVZ v období 2015 – 2020 a v roce 2016

3)         Hodnocení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) v roce 2015 a zabezpečení UDH v roce 2016

4)         Vzdělávací platforma, Elektronická knihovna

5)         Vzdělávací projekty v novém programovém období

6)         Kurzy nově zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

7)         Plán práce ÚORVZ na rok 2016

8)         Různé

9)         Závěr

 

K jednotlivým bodům programu:

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka a přítomné členy ÚORVZ. Vzhledem k tomu. že se jednalo o první jednání rady, byli jednotliví členové představeni. V úvodu vedoucí ÚORVZ zhodnotil stručně uplynulé období a připomenul v obecné rovině úkoly rady. Vycházel přitom z materiálu, který byl členům rady s předstihem zaslán.

2) Zaměření činnosti ÚORVZ v období 2015 – 2020 a v roce 2016

Vedoucí rady seznámil členy rady s Programem činnosti SH ČMS na období 2015 – 2020, s důrazem na úkoly v něm definované z oblasti vzdělávání a také se „Zaměřením činnosti ÚORVZ na rok 2016“. Podkladové materiály k tomuto, byly členům rady zaslány s pozvánkou na jednání. K těmto materiálům nezazněly připomínky.

3) Hodnocení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) v roce 2015 a zabezpečení UDH. v roce 2016

Vedoucí ÚORVZ informoval o tom, že je zabezpečován další běh Univerzity dobrovolného hasiče, který bude probíhat v období 2015 – 2017 a to v obou ústředních hasičských školách a také v CHH Přibyslav. Aktuální první ročník probíhá bez komplikací, v souladu se stanoveným programem a s příslušnou směrnicí. Pozitivem je zájem a aktivní přístup přihlášených studentů. Bohužel stejně jako v minulém období nejsou zastoupeni studenti ze všech krajů. K posouzení členům rady bylo předloženo zadání ročníkové práce na téma „Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů“. V rámci diskuse k zabezpečení druhého ročníku v roce 2016 bylo dohodnuto ustanovení pracovní skupiny ve složení Kvarčák, Haas, Čížek, Karger, která do konce roku 2015 provede revizi osnov předmětu „Požární represe“.

4) Vzdělávací platforma, Elektronická knihovna

Pánové Josef Myslín a Jiří Blažek z Vysoké školy podnikání a práva v Praze jako tvůrci platformy vzdělávacího portálu pro naše sdružení seznámili členy rady s aktuálním stavem těchto vzdělávacích stránek a předvedli možnosti, které nabízí. V diskusi bylo konstatováno, že hlavním problémem je nedostatek učebních materiálů, které by se mohl na serveru umístit. Proto je třeba opakovaně vyzvat všechny ústřední odborné rady ke spolupráci na tvorbě žádoucích materiálů. A nejen naše ústřední odborné rady, ale kohokoliv, kdo má potřebnou odbornost a schopnost tvořit učební materiály. Současně je také třeba snaha vedoucí k získání finančních prostředků pro honorování autorů v zájmu zvýšení jejich motivace.

Dále bylo v diskusi konstatováno, že aktuální podoba vzdělávacích stránek splňuje vlastnosti elektronické knihovny, kde si případní zájemci mohou studovat zveřejněné materiály. Do budoucna je však potřeba na tomto vzdělávacím serveru umožnit zájemcům e-learningové studium, což vytvořená platforma umožňuje. Vytvoření e-learnigového kurzu však není jednoduchou záležitostí. Nezbytní jsou odborníci v tomto směru, kterými však SH ČMS nedisponuje. Jednou z možností je navázání spolupráce se Školním a výcvikovým zařízením HZS ČR - středisko Frýdek-Místek, kde mají s tvorbou e-learnigových kurzů značné zkušenosti. Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek tuto možnost prověří. Ředitel Školního a výcvikového střediska HZS ČR Ladislav Geleta tuto variantu podpořil. Pokud by spolupráce byla možná, byl dohodnut další postup. V únoru 2016 proběhne v ÚHŠ Jánské Koupele kurz pro starosty SDH v prezenční podobě. Na základě zkušeností z tohoto kurzu budou vytvořeny podkladové materiály pro e-learningový kurz. Kurz pro starosty SDH by byl prvním e-learningovým kurzem. Další kurzy tohoto typu by na tento kurz navázaly.

Z diskuse také vyplynulo doporučení, aby vzdělávací portál byl v gesci ÚORVZ a umístění nových materiálů na portál podléhalo předchozímu schválení ÚORVZ

5) Vzdělávací projekty v novém programovém období

Vedoucím ÚORVZ bylo vzpomenuto uplynulé období, kdy se zejména ÚHŠ Jánské Koupele úspěšně podařilo realizovat řadu vzdělávacích projektů pro členy SH ČMS financované EU. Informoval o tom, že nadále pokračuje projekt Junior univerzita - vzdělávání mladých záchranářů“. Tento projekt byl prvně za peníze ESF realizován v Moravskoslezském kraji, v roce 2015 pak opět velmi úspěšně v Olomouckém kraji ( s výrazným přispěním dotace MŠMT) a v roce 2016 bude realizován ve Zlínském kraji. V této souvislosti Karger informoval o poradě s KSH Zlínského kraje a OSH Zlínského kraje, kde byly domluveny všechny potřebné náležitosti související s realizací projektu, včetně termínů jednotlivých soustředění. Financování projektu bude opět ze 70 % kryto dotací MŠMT. Byla podána informace i o projektu z oblasti ochrany obyvatelstva, který byl velmi úspěšně realizován v Jánských Koupelích v období 2013 - 2015. Závěrečná monitorovací zpráva k tomuto projektu byla odevzdána v září 2015. Jejím schválením bude projekt ukončen. Opět se ovšem počítá s tím, že jeho jednotlivé vzdělávací moduly, vzniklé v rámci projektu, budou dále nabízeny zájemcům, již však ne za peníze EU.

Další diskuse byla nasměrována k nově začínajícímu programovému období. V této souvislosti by měla být vyvinuta maximální snaha sledovat vyhlášené výzvy a hledat možnosti na ně reagovat zpracováním a podáním projektů v zájmu prospěchu členů SH ČMS. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele z dostupných podkladů zpracovala materiál „Možnosti projektů zaměřených na oblast vzdělávání v rámci EU fondů 2015 – 2020“. Tento materiál byl předán všem členům ÚORVZ se žádostí, aby materiál prostudovali a hledali náměty jak těchto možností využít. Případně informovali i o dalších grantech, kde by byla příležitost pro SH ČMS.

Dále Miloš Kvarčák informoval o možnostech získání dotací prostřednictvím „Bezpečnostního klastru“, který aktuálně provádí v této souvislosti analýzu ve spolupráci s KSH Ostrava. Taktéž zmínil možnost touto cestou pomoci vzdělávacím zařízením SH ČMS. Konkrétně povede jednání s CHH Přibyslav a oběma ústředními hasičskými školami.

Diskutována byla i příležitost získání dotací v rámci příhraniční spolupráce.

6) Kurzy nově zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

Vedoucí ÚORVZ podal informaci o nově zařazených kurzech v nabídce ÚHŠ Jánské Koupele, což je v souladu se zaměřením činnosti ÚORVZ na rok 2016, kde je úkol rozšířit nabídku kurzů pro členy SH ČMS. V pilotní podobě se tak stane v I. pololetí roku 2016 v ÚHŠ Jánské Koupele. Postupně pak tyto kurzy měla nabízet i ÚHŠ Bílé Poličany a CHH Přibyslav.

ÚHŠ Jánské Koupele nově zařazuje do své nabídky na I. pololetí 2016 :

-          Kurz pro starosty SDH

Osnova kurzu byla projednána v ÚORVZ, lektorsky zabezpečí členové rady Fabiánová, Studník a Jandová (Ostravská univerzita), časová dotace 16 hodin, začátek pátek večer, konec neděle

-          Kurz „preventista požární ochrany“ u právnické nebo podnikající fyzické osoby

Osnova kurzu je daná, lektorsky zabezpečí Jan Majer – vedoucí ústřední odborné rady prevence, začátek kurzu pátek večer, konec neděle

-          Kurz „Základy vzdělávání dospělých“ (zařazeno na základě podnětu Pavla Haase) kurz umožní naším členům (odborníkům v oblasti požární ochrany), kteří nemají pedagogické vzdělání, aby efektivněji zabezpečovali vzdělávací aktivity. Bude využit modul z projektu „Ochrany obyvatelstva“, včetně vzniklé učebnice. Začátek v pátek večer, konec neděle.

ÚORVZ v zájmu žádoucí účasti na těchto jistě potřebných kurzech navrhuje, aby účastníci neplatili celé náklady spojené se školením a tyto kurzy byly podpořeny finančně ústředím SH ČMS z položky rozpočtu „vzdělávání“ a to tak, že by ÚHŠ Jánské Koupele na podporu těchto kurzů obdržela částku celkem 30.000,- Kč. V tomto případě by pak účastnický poplatek u výše uvedených kurzů činil 800,- Kč za účastníka kurzu,

Dále ÚHŠ Jánské Koupele nabídne:

-          Kurz Zdravotník zotavovacích akcí:

Jedná se o rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT pod č.j. MSMT-562/13-212/32.

Rozsah kurzu je 44 vyučovacích hodin + závěrečné zkoušky (písemný test + praktické zkoušky), úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, časově neomezené. Kurz zabezpečí lektorsky Codrys group s.r.o.

Kurz proběhne v rámci 3 víkendových soustředění. Cena kurzu zatím není stanovena, jedná se o možnosti přispět z dotace MŠMT.

Nabídnuty nově budou i kurzy z ochrany obyvatelstva, „Preventista OO“ a „Specialista OO“

7) Plán práce ÚORVZ na rok 2016

Bylo dohodnuto, že v roce 2016 proběhnou dvě jednání ÚORVZ (březen, listopad). V případě potřeby je možnost svolání dalšího jednání.

Základní body pro jednání:

Univerzita dobrovolného hasiče

Vzdělávací portál

Vzdělávací projekty

Spolupráce s dalšími subjekty při vzdělávání členů SH ČMS

8) Různé

  • Ředitel školního a výcvikového zařízení HZS ČR Ladislav Geleta informoval o aktuální situaci ve školství na úrovni Hasičského záchranného sboru ČR a o záměrech v této oblasti v dalším období. Současně i nastínil možnost do budoucna, jak pro potřeby školení SH ČMS využívat lektorů HZS.
  • Pavel Haas navrhl, aby v zájmu atraktivnější podoby školení pro preventisty bylo využíváno technických možností a vybavenosti, které jsou k dispozici na VŠB Ostrava a ve škole ve Frýdku – Místku. Bylo domluveno, že do konce února 2016 k tomuto bude svolána porada, která se touto problematikou bude zabývat.
  • Jan Dumbrovský informoval, že KSH Ostrava zřídila v rámci odborné rady vnitroorganizační sekci pro vzdělávání a také o tom, že OSH Opava má svoji odbornou radu vzdělávání. Uvedený fakt je příkladem pro ostatní organizační složky SH ĆMS a je v souladu s programem SH ČMS na období 2015 – 2015, kde je výzva k plošnému ustavování pomocných orgánů vzdělávání.
  • Jan Karger informoval o iniciativě doktorandů z FBI VŠB – TU Ostrava Kamily Kempné a Jana Smolky, od kterých dostal 16. 11. 2016 nabídku na spolupráci v oblasti vzdělávání pro členy SH ČMS. Na den 23. 11. 2016 má domluvenou s nimi schůzku. O výsledcích podá informaci.

9) Závěr

  • Úkoly pro členy ÚORVZ jsou uvedeny v textu tohoto zápisu.
  • ÚORVZ doporučuje v souladu s Programem činnosti SH ČMS 2015 – 2020       na úrovni SDH, OSH a KSH prosazovat zřizování vzdělavatelů SDH a odborných rad vzdělávání OSH a KSH (anebo oblast vzdělávání začlenit do činnosti jiné odborné rady či VV), rozvíjet odbornou úroveň členů a funkcionářů SH ČMS zabezpečením školení na všech úrovních s ohledem na aktuální a místní potřeby.
  • ÚORVZ se obrací na ostatní ústřední odborné rady a další orgány a i jednotlivé členy SH ČMS se žádostí o spolupráci při vytváření učebních materiálů, které by byly použity na vzdělávacím portálu SH ČMS.

Zapsal: Jan Karger – vedoucí ÚORVZ

Příloha: Možnosti projektů zaměřených na oblast vzdělávání v rámci EU fondů 2015 – 2020

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017