Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes248
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1746
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7258
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070548
Zápis z 11. 6. 2015 Tisk
Úterý, 04 Srpen 2015 10:42

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

11. 06. 2015 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška , Ing. Karger, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Zatloukal, Ing. Čížek

Přizváni:             PhDr. Juráň, p. Netík, Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, Ing. Jirota, p. Nitra, pí Kolouchová

Omluveni:          Ing. Salivar Ing. Stržínková, p. Kejmar, p. Slámečka , Ing. Olšanský, CSc.

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Helena Kolouchová

Ověřovatelé:                Jiří Henc

Leo Kuběna

 

 

Ing. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně přednesl program dle pozvánky a přečetl seznam předložených materiálů.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 25/2015:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

Ing. Richter v úvodu nejprve informoval přítomné o své účasti na sjezdu Svazu měst a obcí, vyjmenoval některé body jednání a jejich závěry. Dne 4.6. se proběhla řádná valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny, která schválila všechny body pořadu jednání tak, jak byly navrženy. Následně hovořil o setkání s starostů KSH a členů Výkonného výboru SH ČMS s ministrem vnitra panem Milanem Chovancem a následném setkání užšího kolektivu s premiérem vlády panem Bohuslavem Sobotkou. Rozsáhleji popsal projednávaná témata, kterým bylo například uvolňování hasičů na odbornou přípravu a výjezdy k událostem ze zaměstnání. Budou učiněny kroky k nastavení daňových úlev směrem k zaměstnavatelům apod. Ministr vnitra rovněž akceptuje, že je potřeba hledat finance na provoz okresních a krajských sdružení. Doporučil vznik pracovní komise složené ze spolků dobrovolných hasičů, Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR a MV ČR za účelem rozboru situace a návrhu jejího dalšího řešení a přípravy komplexního vládního materiálu.

Ing. Richter následně předal slovo zástupcům HVP a.s.

 

Ing. Kubeš informoval o průběhu valné hromady pojišťovny, která se konala v Bílých Poličanech, zmínil účast některých významných účastníků. Vyjmenoval body jednání a stručně je rozvedl, rovněž uvedl hlavní téma diskuse.

Následně informoval o současných hospodářských výsledcích pojišťovny. Obchodní výsledek – plán plněn na 105%. Zástupci pojišťovny nadále usilují o prodeji kmene životního pojištění, v tomto směru probíhají nová jednání. Valná hromada vyjádřila důvěru současnému vedení.

V závěru svého vystoupení zástupci pojišťovny předali přítomným členům výkonného výboru poděkování za spolupráci.

 

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že je průběžně plněno dle možností celého sdružení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 26/2015:               VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

 

3) Hodnocení shromáždění starostů OSH

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter okomentoval předložené zápisy VV SH ČMS ze dne 23.4. a SS OSH 24.4. Vyjmenoval schválené dokumenty V. sjezdu. Následně stručně zhodnotil průběh jednání a plnění usnesení Shromáždění starostů OSH. Vyzval přítomné k připomínkám.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 27/2015:          VV SH ČMS schvaluje hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů.

4) Stav příprav MČR dětí a dorostu, MČR PS a MČR v klasických disciplýnách CTIF

 

Ing. Aulický stručně okomentoval stav příprav Mistrovství ČR v požárním sportu, které probíhají standardně. Všichni přítomní byli znovu pozváni k účasti na této nejvyšší republikové soutěži.

Přípravy na MČR v klasických disciplínách CTIF byly zatím pozastaveny z důvodu obtížné synchronizace pořádání obou soutěží v rámci jednoho kraje současně.

 

Ing. Němečková přítomné informovala o přípravách Mistrovství ČR dětí a dorostu. Schůzky probíhají 2x do měsíce, velice kladně zhodnotila spolupráci s MSH hl. m. Prahy. Účast přislíbil předseda vlády Bohuslav Sobotka. Zajistit se podařilo zdarma vstupy ČT 24.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 28/2015:               VV SH ČMS bere stav příprav MČR dětí a dorostu,

MČR PS a MČR v klasických disciplínách CTIF na

vědomí.

 

5) Stav příprav V. sjezdu SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

Pan Janeba okomentoval předložený materiál. Doplnění jsou členové komisí. Asistenty vedoucích komisí by byli zaměstnanci kanceláře a vedoucí skrutátorů Ing. Ivan Jirota. Skrutátoři jsou navrženi spolupořadatelem OSH Pardubice.

V předloženém Volebním řádu upozornil na technickou chybu u 2. volby náměstka starosty je třeba doplnit, že obálka ponese označení č. 2. a dále u volby náměstků specifikovat posloupnost. Materiály nebudou již měněny na změny upozorní předseda před začátkem jednání.

Ing. Jirota v této souvislosti požádal o výměnu člena komise pana Dvořáka, který bude zastávat jinou funkci.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 29/2015:     VV SH ČMS bere stav příprav V. sjezdu SH ČMS na vědomí.

6) Návrhy na vyznamenání

Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 30/2015      VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

7) Různé

Ing. Richter přednesl  žádost o odklad splátky půjčky Jablonce nad Nisou. Obdobná žádost byla

již dříve doručena okresem Jeseník.

Ing. Jirota blíže okomentoval předložený materiál (uhrazeno Kladno, Plzeň jih, Sokolov, Chomutov). V závěru konstatoval, že OSH až na  výše dva zmíněné mají pohledávky vyrovnány.

P. Janeba upozornil na stále odkládaný termín splacení pohledávek okresního sdružení Jeseník.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 31/2015:       VV SH ČMS bere stav pohledávek OSH na vědomí.

Novému VV SH ČMS doporučuje v 2. pol. roku 2015

řešit finanční situaci OSH Jeseník.

Ing. Němečková informovala o spolupráci s firmou E.ON. Byla uzavřena smlouva na věcné ceny pro vítěze krajských kol hry Plamen a účastníky MČR v hodnotě cca 150 000 Kč. Předány byly bannery E-on k prezentaci. M. Němečková požádala všechny krajské zástupce o zajištění foto dokumentace z krajského kola.

Dále informovala, že byl zpracován Projekt podpory mládeže pro Český olympijský výbor za účelem rozdělení finančních prostředků z loterií.

Přítomné pozvala na MČR dětí a dorostu v Praze a Hasičskou Olympiádu v Opole. V Opole zmínila možnost ubytování na kolejích, za předpokladu včasného přihlášení do 1.7.2015.

 

Ing. Němečková předložila VV nové znění podmínek k udělení titulu Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží. Za tímto účelem je nutné vypracovat Strategický plán činnosti úseku mládeže SH ČMS, Koncepci činnosti práce s dětmi a mládeží v rámci SH ČMS včetně výchovného a vzdělávacího systému, Popis a přehled činnosti se znevýhodněnými dětmi, Strukturu úseku mládeže SH ČMS a její řízení a Popis hodnotícího sytému práce. Dále je nutné doplnit Směrnici činnosti s kolektivy MH o přílohu : Kompetenční profil vedoucího mládeže. Termín odevzdání žádosti je 15.7.2015.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 32/2015:               VV SH ČMS pověřuje Ing. Němečkovou vypracováním příslušných podkladů a dokumentů SH ČMS nezbytných k předložení žádosti o titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží. Schválení dokumetů proběhne per rolllam.

VV SH ČMS schvaluje návrh zahraniční účasti na MS v Grodno 2015 a CTIF Opole 2015 v rozsahu předloženém VV. Pověřuje Ing. Richtera vedením delegace Grodno 2015 a Ing. Němečkovou vedením delegace Opole 2015.

 

P. Janeba přítomné seznámil se stížností Ing. Karla Dlouhého, který upozornil na průběh shromáždění delegátů OSH kraje Plzeňského. P. Janeba konstatoval, že průběh volby náměstků byl v rozporu se stanovami a jedná se o nevratný děj naplněný uskutečněním shromáždění delegátů OSH.

Ing. Majer v této souvislosti stručně konstatoval, že je s touto skutečností seznámen, KSH Plzeňského kraje bude fungovat bez náměstků starosty do prvního  shromáždění představitelů OSH, které proběhne pravděpodobně v červnu 2015.

PhDr. Juráň informoval o průběhu pouti na sv. Hostýn. Zhodnotil velice kladně zejména setkání s olomouckým arcibiskupem Msgr. Graubnerem. V závěru svého vystoupení navrhl udělit poděkování funkcionářům činným v uplynulém funkčním období 2010-2015.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 30/2015:              VV SH ČMS schvaluje poděkování s menším věcným

dárkem funkcionářům činným ve funkčním období

2010-2015.

Ing. Aulický informoval že směrnice o trenérských třídách byla Vedením SH ČMS schválena.

Následně krátce okomentoval předložený materiál.

P. Pazdera informoval o doručené smlouvě firmou Alerion s.r.o.. Upozornil na některé choulostivé pasáže dohody a užívání znaku SH ČMS.

Ing. Richter navrhl napsat písemné upozornění výše zmíněné společnosti. V této věci bude osobně jednáno z úrovně Kanceláře sdružení.

P. Procházka poděkoval za zdařilé školení hospodářů.

P. Bidmon pozval přítomné na slavnostní ukončení propagační jízdy do Pardubic.

8) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.

Předsedající:    Ing. Karel Richter                                ________________________

Zapisovatel:     Helena Kolouchová                              ________________________

Ověřovatelé:    Jiří Henc                                          _________________________

 

Ing. Leo Kuběna                              _________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017