Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes264
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1762
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7274
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070564
Zápis z 26. 3. 2015 Tisk
Úterý, 21 Duben 2015 13:16

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 26. 03. 2015 v Bílých Poličanech

Přítomni:       

VV SH ČMS:  Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška , Ing. Karger, Ing. Salivar, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka,  p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek

Přizváni:  PhDr. Juráň, p. Netík, p. Brabec, p. Gargula, Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, Ing. Jirota, p. Nitra, pí Kolouchová

Omluveni:  Ing. Stržínková, p. Kejmar, Ing. Olšanský, CSc., p. Hanus, p Holásek, p. Žižka                

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                     Helena Kolouchová

Ověřovatelé:                    Doc. Ing. Václav Liška, Dr.

                                     Mgr. Bohumír Martínek

Ing. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Dále omluvil nepřítomné a stručně informoval o průběhu jednání. Následně navrhl změnu v programu, a sice do úvodu vsunout vystoupení zástupců HVP, a.s.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 13/2015:   

1) VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání včetně navržené změny.

2) VV SH ČMS schvaluje měsíční provozní zálohy pro Helenu Kolouchovou 3 000,- na fond starosty SH ČMS a pro Karla Pikulu 2 000,- na údržbu objektu Hasičského domu.                                                                                        

3) VV SH ČMS schvaluje roční paušál pro členy VV SH ČMS a ÚKRR na zajišťování úkolů dané Stanovami SH ČMS.


Ing. Richter přečetl seznam materiálů, který krátce okomentoval. Předložené materiály týkající se soutěží CTIF,  kvalifikace  na  mezinárodní  soutěž CTIF a směrnice trenérských tříd v požárním sportu - doporučil členům VV SH ČMS prostudovat a připomínky neprodleně zaslat, aby mohlo být na příštím jednání schváleno. Následně předal slovo paní předsedkyni HVP, a.s.

ing. Ondráková ve svém vystoupení přednesla zatím neauditované hospodářské výsledky Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Požadavky na solventnost a navyšování základního kapitálu jsou plněny. Následně zmínila návštěvu členů představenstva HVP, a.s. v ČNB dne 10.3. V závěru svého vystoupení paní předsedkyně uvedla, že na plnění usnesení č. 57/2014 bod 2. představitelé pojišťovny intenzivně pracují, bohužel komunikace na straně zástupců Vigo Investments, a.s. vázne.

Ing. Richter poděkoval paní předsedkyni za její vystoupení a vyzval přítomné k připomínkám. Následně se rozvinula diskuse ohledně dopisu zaměstnance HVP a.s. pana Drápala, který byl adresovaný některým členům Výkonného výboru SH ČMS. 

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 14 /2015:             

1) VV SH ČMS ukládá členům SH ČMS v orgánech společnosti HVP, a.s. důkladně prostudovat materiál zaslaný vybraným členům VV SH ČMS a zajistit reakci na tento dopis.

2) VV SH ČMS ukládá členům Vedení SH ČMS v součinnosti s pracovníky Kanceláře SH ČMS připravit do 7. 4. 2015 v této záležitosti odborné stanovisko, se kterým seznámí členy Výkonného výboru SH ČMS.


2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení.

p. Pátek přítomné informoval ohledně bodu 53/2014.

Ing. Richter doporučil předložit písemný závěr šetření tohoto bodu na příští jednání Výkonného výboru SH ČMS.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 15/2015:             

VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

3) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2014 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

Ing. Aulický informoval přítomné, že statistická hlášení zaslaná okresy Kanceláři SH ČMS jsou zpracována, chybí pouze Sokolov. Stejně tak se intenzivně pracuje na zpracování zpráv jednotlivých odborných rad a krajských sdružení, chybí pouze zpráva Zlínského a Plzeňského kraje.

p. Pazdera vznesl připomínku ohledně rozcházejících se údajů v evidenci členské základny.

Na toto téma vznikla následně krátká diskuse.

Ing. Jirota ve svém vystoupení stručně okomentoval předložený písemný materiál týkající se plnění rozpočtu.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 16/2015:       

1) VV SH ČMS bere informace o stavu příprav Výroční zprávy SH ČMS na vědomí.

2) VV SH ČMS bere informace ekonomického oddělení Kanceláře SH ČMS na vědomí.


4) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2014 a plány činnosti na rok 2015, informace o jednání shromáždění delegátů sborů a o přípravě jednání představitelů OSH

Ing. Richter vyzval přítomné starosty KSH ke shrnutí činnosti a průběhů jednání shromáždění delegátů sborů v jednotlivých krajích.

p. Pazdera krátce poreferoval o průbězích jednání v Jihočeském kraji.

p. Páv hovořil o činnosti KSH Středočeského kraje, přípravě soutěží, shromáždění delegátů sborů na okresech probíhají na standardní úrovni.

Ing. Maděra stručně informoval o průběhu příprav MČR dorostu a hry Plamen, zhodnotil jednání s Magistrátem hl. m. Prahy. Následně informoval o průběhu jednání na okresech, kterých se zúčastnil.

p. Navrátil nejprve zhodnotil průběhy jednání v Libereckém kraji a v následném vystoupení přítomné seznámil se svým rozhodnutím dále na funkci starosty nekandidovat.

p. Orsák kromě zhodnocení průběhu jednání shromáždění delegátů sborů informoval převážně o připravovaných sportovních akcích. Pozval přítomné na MČR v PS, které proběhne v Trutnově a MČR CTIF, které se bude konat již tradičně ve Dvoře Králové.

PhDr. Juráň pozval přítomné na 22. ročník poutě na Hostýně.

p. Henc stručně zhodnotil činnost sdružení v Ústeckém kraji. Mimo informací po průběhu jednání delegátů zmínil například přípravu soutěží, dobrou spolupráci s krajským úřadem nebo nově přidělenou techniku.

p. Slámečka kladně zhodnotil průběh jednání shromáždění delegátů v kraji Vysočina a dále informoval převážené o sportovních akcích (založení krajské ligy TFA, mezinárodní projekt).

p. Bidmon kromě průběhů jednání delegátů zhodnotil také stav příprav V. sjezdu SH ČMS.

p. Hulec, Pumprla, Gargula a Brabec rovněž velice stručně shrnuly průběhy jednání shromáždění delegátů sborů ve svých krajích.

Ing. Richter poděkoval přítomným starostům za přednesené informace a jejich aktivní činnost.

 

5) Příprava shromáždění starostů OSH

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter okomentoval předložený písemný materiál a navrhl změnu v programu, a sice zrušit bod Zpráva o činnosti ÚORad a přidat bod Informace k registraci.

Dále vyzval přítomné starosty KSH k navržení členů do návrhové komise.

SH ČMS

p. Janeba

Praha

p. Wagner

Středočeský

pí. Hrušková

Jihočeský

p. Marek

Plzeňský

p. Jůzek

Karlovarský

p. Mikšovský

Liberecký

p. Maxa

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p. Cerman

Vysočina

pí. Dopitová

Olomoucký

pí. Švubová

Zlínský

p. Polanský

Moravskoslezský

p. Kotrc

p. Janeba okomentoval předložený Jednací řád V. sjezdu a navrhl doplnění věty v textu k bodu I.: "Členy pracovního představenstva jsou starosta SH ČMS, náměstci starosty a předseda ÚKRR".

Dále navrhl pověřit starosty KSH dodáním jmenného seznamu členů jednotlivých krajů do pracovních skupin.

Následně p. Janeba stručně okomentoval předložený návrh Usnesení V. sjezdu a doporučil členům VV SH ČMS vzít tento materiál na vědomí.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 17/2015:       

1) VV SH ČMS schvaluje návrh Jednacího řádu V. sjezdu k předložení SS OSH po zapracování úpravy v textu.

2) VV SH ČMS pověřuje starosty KSH do 24. 4. 2015 doručit Kanceláři SH ČMS přehled navržených členů do pracovních skupin. 

3) VV SH ČMS bere na vědomí předložený návrh Usnesení V. sjezdu.

6) Kontrola plnění usnesení IV. sjezdu SH ČMS

Ing. Richter konstatoval, že téma plnění usnesení IV. sjezdu bylo již prodiskutováno v jiných bodech programu.

7) Příprava V. sjezdu SH ČMS – projednání návrhů určených dokumentů V. sjezdu

Ing. Aulický stručněji informoval přítomné o přípravách V. sjezdu SH ČMS, které probíhají dle harmonogramu. Zmínil možnosti ubytování a stravování a další technické údaje.

Ing. Richter krátce okomentoval předložený seznam hostů, osobní pozvání přijal předseda vlády Mgr. Sobotka.

8) Návrhy na vyznamenání

Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání.

Po následné diskuzi byly schváleny výjimky až na návrh ŘSF z Havlíčkova Brodu, uděleno bude vyznamenání ZMZ.        

                                                            

Hlasování: schváleno. zdrželi se 3

Usnesení č. 18/2015:    

1) VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání kromě výjimky pro pana Miloslava Kubeše, kterému bude uděleno ZMZ.

2) VV SH ČMS schvaluje udělení Záslužného rádu českého hasičstva členům navrženým Vedením SH ČMS.

9) Různé

Ing. Richter navrhl schválení finančního příspěvku SH ČMS ve výši 15.000,- Hasičskému muzeu Bechyně.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 19/2015:            

VV SH ČMS schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- hasičskému muzeu v Bechyni.


p. Pumprla krátce okomentoval předložený zápis ÚORV, MČR v TFA se letos pořádat nebude.

Ing Richter informoval pozvání pana poslance Langa na schůzku ve sněmovně. Dále vyjmenoval několik dalších pozvání např. pozvání ministra Chovance na udělení ocenění Hasič roku nebo pozvání gen. ředitele HZS na setkání do Zbirohu.

Ing. Aulický okomentoval předložený materiál rady hasičských soutěží. Informoval přítomné o přípravě MČR v Trutnově a CTIF ve Dvoře Králové. Dále informoval o kurzech pro rozhodčí instruktory.

p. Bidmon krátce okomentoval předložené zprávy z jednání ÚORM.

Ing. Němečková krátce uvedla, že informace o výši dotací jsou zveřejněné na stránkách MŠMT. Okresním sdružením budou směřovány dotace minimálně ve stejné výši jako v loňském roce. 

10) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.

 

Předsedající:    Ing. Karel Richter                                           _________________________

Zapisovatel:      Helena Kolouchová                                      _________________________

Ověřovatelé:     Doc. Ing. Václav Liška, Dr.                            __________________________

                            Mgr. Bohumír Martínek                                  __________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017