Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Zápis z 2. 4. 2015
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes133
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden133
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2718
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044923
Zápis z 2. 4. 2015 Tisk
Pondělí, 20 Duben 2015 09:19

Záznam z jednání Ústřední odborné rady prevence SH ČMS

konaného dne 2. dubna 2015 Praze.

 

Přítomni: 

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS:  doc.Dr.ing. Václav Liška

Členové rady:  11 dle prezenční listiny

Omluveni:  4 dle prezenční listiny

Neomluveni: 1


1 )Úvod, 

Úvodem přivítal vedoucí rady ing. Majer přítomné členy rady a zdůvodnil posun termínu jednání z 19.3. na dnešní den. Současně představil program jednání.


2)Vznik pracovní skupiny PVČ senioři

Vedoucí rady informoval o vzniku a prvním jednání pracovní skupiny, která vznikla na základě iniciativy HZS Pardubického kraje (PaK) a České asociace hasičských důstojníků (ČAHD). Ke spolupráci ve skupině byli za SH ČMS přizváni vedoucí ÚOROOB Mgr. Martínek a vedoucí ÚORP ing. Majer. Oba se úvodního jednání dne 19.3.2015 zúčastnili a přihlásili se ke spolupráci. Jednání se uskutečnilo v Institutu ochrany obyvatel GŘ HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Současně připomněl, že záměrem rady prevence bylo vydat další publikaci změřenou na PVC pro seniory, ale složitost problematiky tuto činnost pozastavila. Nyní se otevírá další forma, kterou je možno tuto činnost obsáhnout.

Pracovní skupina si předsevzala vytvořit kádr instruktorů PVČ zaměřené na preventivní činnost mezi seniory, přednostně mezi ty, kteří žijí sami v bytech popř. ve svých rodinných domech na venkově. Cíle a záměry byly představeny na jednání v podobě prezentace. Záměr je ve stádiu zrodu, konkrétní výsledky lze očekávat cca do 1 – 2 roků.

Vedoucí rady připomněl, že MV-GŘ HZS ČR vede obdobnou kampaň, ale tato je založena na výkonu státního požárního dozoru, tj. pro rok 2015 a zřejmě i další léta byl stanoven kontrolní úkol pro HZS krajů, provádět kontroly v zařízeních péče o seniory s cílem zjištění, zda samotný objekt, který je k podnikání na tomto úseku využíván, stavebně odpovídá příslušné normě požární bezpečnosti staveb (ČSN 73 0835 – budovy zdravotnických zařízení) a další podmínky požární bezpečnosti v daném zařízení.

Již v této době by bylo potřebné vyhledávat preventisty, členy SH ČMS k činnosti, která vyplyne ze závěrů činnosti pracovní skupiny PVČ senioři a připravit je na proškolení na instruktora.

V této souvislosti je žádoucí zapojit do projektu Svaz měst a obcí. Doc.Dr.Ing. Liška byl požádán o navázání kontaktu a sjednání pracovní schůzky se zástupcem Svazu měst a obcí, který bude přizván ke spolupráci na zahájeném projektu a dohodnuty možnosti spolufinancování.


3)Zajímavosti z odborné konference Červený kohout 2015

Vedoucí rady se ve dnech 14. a 25.3.2015 zúčastnil odborné konference Červený kohout, ze které představil některé zajímavé příspěvky, které na konferenci zazněly:


a)Ing. Jiří Pokorný, Ph. D., MPA HZS Moravskoslezského kraje, Zařízení autonomní detekce požáru a nebezpečných plynůdomácnostech,

Byla představena prezentace a odkazy na webové stránky ČAHD, kde lze získat další informace a propagační materiály, které lze v PVČ využívat (www.cahd.cz),


b)Ing. Zdeněk Rathauský, Mgr. Soňa Cempírková Centrum pro bezpečný stát, o. s., Nové metody odborné přípravy jednotek požární ochrany

Byla podána informace o novém způsobu odborné přípravy jak jednotlivých funkcí v jednotkách PO, tak v oblasti prevence, které lze absolvovat na www.hasici-vzdelavani.cz. V sekci HZS ČR je odrážka „prevence“, kde lze vyslechnou přednášku na témata, která jsou tam uvedená. Budoucnost je v tomto způsobu získávání vědomostí a současně i přezkoušení. Je možné si představit, že získávání znalostí k odbornostem preventista SH ČMS III. a II. stupně bude jednou v této podobě.

  1. c)Ing. Petr Svoboda HZS Ústeckého kraje, Požár střechy bytového domuKadani

Byla představena prezentace velmi problematického požáru mezistřešního prostoru obytného domu v Kadani, kde byly použity tepelně izolační panely PIR (PIR je tuhá polyisokianurátová pěna, která má z 95 % uzavřenou buněčnou strukturu).

            V souvislosti s kampaní na instalaci autonomních hlásičů požáru a nebezpečných plynů v domácnostech byla opětovně diskutována otázka spoluúčasti SH ČMS na vydávaných propagačních preventivních materiálech v podobě „záložek“, které v současné době vydává společnost „Prevence pro všechny, o.s.“. Na jejich vydávání participují firmy a společnosti, které se finančně podílí na jejich emisích.

Jednání rady se dohodlo na postupu, kdy Dr.Ing. Liška kontaktuje představitele o.s. Prevence pro všechny pana ing. Pavla Nejtka, ředitele odboru prevence HZS PaK a projedná podmínky vstupu SH ČMS do této ediční činnosti včetně finančního podílu.

Dále se rozvinula diskuse na jednání ÚORP dne 2. dubna 2015, kterou na žádost vedoucího OR ing. Jana Majera zaznamenal Jaroslav Vrba, zástupce Královéhradeckého kraje.

K projednávanému bodu programu č.1 o vzniku a jednání pracovní skupiny pro PVČ zaměřenou na seniory hovořili:

ing. V. Liška: bude aktivovat součinnost se Svazem měst a obcí v oblasti působení na seniory při PVČ  v oblasti požární bezpečnosti. Mohly by se odtud získat nějaké finanční prostředky. Vedoucí ÚORP J. Majer a ing. V. Liška vypracují dopis pro předsedu SMO D. Jiránka, kde ho s tímto záměrem seznámí.

M. Strnadel SM kraj: Je třeba využívat veřejné sdělovací prostředky - rozhlas a televizi

ing. V. Liška: Má možnost projednat přímo s ředitelem ČT p. Dvořákem.

J. Vrba KHk: Na ČT 2 již je odvysílána první relace o požární bezpečnosti s názvem Temná zóna – časovaná bomba, kterou připravil redaktor M. Vaňura s ing. Josefem Petrákem, řed. odboru prevence a OOb z královéhradeckého HZS. Ale je dobré působení sdělovacích prostředků v tomto

směru rozšiřovat.

Dále J. Vrba připomněl, že záležitost působení na seniory byla projednávána na jednání ÚORP dne1. listopadu 2012 a ocitoval z tohoto zápisu:

      Koncepce požární prevence do r. 2016

Vedoucí rady představil materiál, který byl zpracován MV GŘ HZS ČR s názvem „Koncepce požární prevence na léta 2012 – 2016“ (dále jen „Koncepce“). Koncepce byla schválena v listopadu 2011 a uvádí nejdůležitější cíle a metody provádění prevence ze strany HZS ČR. V Koncepci je však také počítáno s angažovaností subjektů působících na úseku požární ochrany, zejména s nejpočetnějším subjektem – SH ČMS a to zejména v oblasti preventivně výchovné činnosti. Byla prezentována některá čísla ze statistiky požárovosti za uplynulé období roku 2012 a na tomto základě konstatován dramatický nárůst obětí při požárech v bytovém fondu – z loňských 60 obětí nárůst o 34 obětí, tj. na současných 94 úmrtí při požárech bytů a rodinných domů. Velký podíl na tomto čísle má nepochybně období mrazů v únoru letošního roku, kde denně při požáru zemřel jeden člověk. Z tohoto důvodu byla stanovena cílová skupina občanů pro intenzivní provádění preventivně výchovné činnosti a to na skupinu seniorů (v souladu s koncepcí prevence do r. 2016). Použitelná počítačová prezentace je umístěna na www.dh.cz pod názvem „Bezpečná domácnost“.

Dále J. Vrba připomněl část zápisu z jednání ÚORP dne 11. 4. 2014, týkající se návrhu změny v Metodickém pokynu starosty SH ČMS o získávání odbornosti Preventista III. a II. stupně. Zde navrhuje A. Janda z Pardubického kraje zrušit povinnost obnovování odbornosti, ale zavést povinnost účasti na školeních a seminářích organizovaných OORP, nebo KORP. Stává se, že mnozí se pět let neukáží na těchto školeních, potom přijdou, udělají testy a potom je opět pět let nevidíme. J. Vrba konstatuje, že by VV SH ČMS měl tuto připomínku od OR přijmout .

 

J. Vrba:            Doporučuje, aby vedoucí OR na začátku jednání jmenoval zapisovatele a kontrolora zápisu.

 

M. Strnadel:   Je velká chyba, že ve stanovách chybí povinnost pro SDH ustavit funkci

RPVČ. Doporučuje, aby vedoucí ÚORP zajistil toto do stanov SH ČMS zakotvit.

 

A.Janda:          Pozastavuje se nad odměňováním vítězů v soutěži POOD, v republikovém kole, kde např. vitěz v kategoriiDT 1 nebo DT 2  dostane blok a tužku.

 

J. Vrba:            Dává na zváženou odměňovat vítěze za republikové kolo na úrovni krajů. Věcné ceny by ze SH ČMS, byly předisponovány na kraje. Dále doporučuje, aby při vyhodnocování soutěže na ÚORP byly ustaveny 3 hodnotící skupiny. Jedna na výtvarnou oblast, druhá na oblast literární a třetí na vyhodnocování prací vytvořené DT.

                        Dal všem členům rady k dispozici „Metodickou pomůcku k napravení stávajícího stavu, oživení činnosti a plnění úkolů na úseku prevence PO“. Tuto metodiku vypracoval v roce 2006 L. Frank z KORP Ústeckého kraje. Opatření v této metodice se dají aplikovat na současnost. Dal také k dispozici náborový leták zpracovaný Bezpečnostně právní akademií, sídlící v Malých Svatoňovicích, kde m. j. bylo zahájeno studium na lyceum s hasičským zaměřením.

 

ing. V. Liška:   Doporučuje vytváření záložek s tématikou o požární bezpečnosti centrálně, protože to je finančně výhodnější.

 

A.Janda:          HZS Pardubického kraje vytvořil další záložky s touto tématikou a pokud by se měly vydat centrálně, je třeba toto projednat s ing. Pavlem Nejtkem.

 

M. Strnadel:      Požádat o možnost dát do záhlaví záložek název SH ČMS.

 

J. Majer:           Na webových stránkách dh jsou v sekci předpisy uvedeny některé předpisy zastaralé, před novelizací. Toto bylo předmětem sdělení vedoucího rady správci webových stránek a požádáno o nápravu. Webmaster SHČMS musí rychle reagovat na zaslané požadavky změn na stránkách Prevence – ÚORP.

 

J. Vrba:            Ještě se vrací k jednání ÚORP  ze dne 11. dubna 2014, kde byl podán návrh na doplnění opatření při provozu FVE a to povinnost provozovatele těchto FVE mít umístěny výstražné tabulky na vstupu na pozemek a na rozvodné skříni s výstrahou umístění FVE a Pozor zpětný proud.

 

A. Janda:         V jejich obci SDH provozovatelům FVE dodal takové výstražné tabulky do poštovních schránek. Je skutečností, že bohužel FVE vznikaly živelně a legislativně není jejich provoz dokonale zajištěn.

 

Zaznamenal :  Jaroslav Vrba                            


4) Různé

Byly představeny některé dotazy k organizaci a metodám vytváření prací v soutěži POOD, které přišly vedoucímu rady prostřednictvím elektronické pošty. Odpovědi byly na jednání rady projednány se souhlasným stanoviskem k jejich znění.

Dále byla diskutována organizace vyhodnocování jednotlivých druhů prací zaslaných do republikového kola soutěže POOD. Bylo dohodnuto, že pro urychlení a ucelenější a objektivnější hodnocení prací v jednotlivých kategoriích budou hodnotící členové rady rozděleni do základních skupin, které se ustavily takto:

-          Hodnocení prací zpracovaných digitálními technologiemi: Vrba, Kalvarová, Janda

-          Hodnocení výtvarných prací všech kategorií: Majer, Liška, Lánská,

-          Hodnocení literárních prací všech kategorií: Květoň, Strnadel, Dostál.

Každou hodnotící skupinu je možné operativně posílit ostatními členy rady.

V závěru byl vedoucím rady uveden odkaz na novelizované dokumenty, které jsou ke stažení na www.mvcr.cz/hasici, a to:

 – vzory pro vytvoření požárního řádu obce – bez jednotky, - s jednotkou,

- vzor závazné vyhlášky obce k akcím typu technoparty,

- metodická pomůcka k postupu starosty obce při konání akce typu technoparty,

- typová činnost IZS při konání akcí typu technoparty.

Byla připomenuta důležitost účasti členů rady na jednání dne 21.5.2015, kdy se budou hodnotit práce zaslané do republikového kola soutěže POOD a jednání ukončeno

V Praze dne 2. dubna 2015                                      

 

zapsal:   Ing. Jan Majer

Část diskuse: Jaroslav Vrba

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017