Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes34
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden34
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc293
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056086
Zápis z 29. 1. 2015 Tisk
Středa, 25 Únor 2015 10:07

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS
29. 01. 2015 v Praze


Přítomni:
VV SH ČMS: Ing. Richter, p. Janeba, Doc. Ing. Liška , Ing. Karger, Ing. Salivar, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Dudek, p. Hulec, p. Henc, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Zatloukal, Ing. Čížek.
Přizváni: PhDr. Juráň, p. Netík, Ing. Olšanský, CSc.
Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, Mgr. Březinová
Ing. Jirota, p. Nitra, pí Kolouchová.
Omluveni: Ing. Němečková, Ing. Stržínková, Ing. Kuběna, p. Kejmar, Ing. Maděra, p. Slámečka


Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.
1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatel: Helena Kolouchová
Ověřovatelé: Josef Páv
Milan Navrátil
Ing. Richter zahájil první jednání Výkonného výboru SH ČMS v roce 2015. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. V úvodu poděkoval všem přítomným za dobře odvedenou práci v minulém roce. Dále omluvil nepřítomné a stručně informoval o programu jednání. Následně zmínil oslavená jubilea a přečetl seznam materiálů, které krátce okomentoval.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 1/2015: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.


2) Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení. Vznesl dotaz na stav řešení usnesení 53/2014.
P. Pátek ohledně data založení sboru v Plaňanech šetření pokračuje.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2/2015: 1) VV SH ČMS ukládá členům Vedení SH ČMS a vedoucím odborných rad do 20.2.2015 písemně zpracovat hodnocení Programu činnosti do roku 2015.
2) VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.


3) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2014
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter přítomné krátce informoval ohledně stížností předané SH ČMS, kterými se dále zabývala ÚKRR. Všechny stížnosti byly řádně vyřízeny a stěžovatelé seznámeni s výsledky šetření.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 3/2015: VV SH ČMS bere řešení stížností UKRR v roce 2014 na vědomí.


4) Činnost kanceláře SH ČMS, ÚHŠ a CHH
Materiály byly předloženy písemně.
Ing. Aulický informoval o činnosti Kanceláře SH ČMS v uplynulém roce. Kladně zhodnotil uskutečněné akce, zejména oslavy 150 let a sportovní soutěže, na kterých se Kancelář SH ČMS podílela. Upozornil na hlavní úkoly tohoto roku, který mi je především V. sjezd SH ČMS a přeregistrace jednotlivých sborů dle nového občanského zákoníku.
Ing. Richter následně přítomné blíže seznámil s procesem přeregistrace sborů, které budou nově vedeny pod Městským soudem v Praze jako pobočné spolky SH ČMS.
Jiří Pátek ředitel CHH v Přibyslavi zhodnotil činnost Centra hasičského hnutí v roce 2014. Vzpomněl některé významné akce například odhalení pomníku JUDr. Řepiskému a sochy sv. Floriána, výstavu praporů v zemské knihovně a výstavu v německém Schönfelsu. Zámek navštívilo v minulém roce 5000 návštěvníků. Univerzita dobrovolného hasiče byla v roce 2014 slavnostně zakončena a v letošním roce se začíná nový běh, který bude čítat 34 posluchačů. Dále pan Pátek hovořil o personálním zabezpečení a finančním hospodaření CHH. V roce 2015 budou firmou Rosenbauer poskytnuty finanční prostředky ve výši přibližně 250.000 Kč, které budou použity na provedení úprav expozice. Následně pan Pátek přítomné krátce seznámil s činností Nadace, jejíž prostředky jsou směřovány především k zasloužilým hasičům, dále jako příspěvky na prapor, starou techniku a vydávání almanachů.
Ing. Čížek ředitel ÚHŠ Bílé Poličany přítomné blíže seznámil s předloženým materiálem. Hovořil ohledně změn v prováděných kurzech. Došlo k mírnému navýšení počtu proškolených. Dále informoval ohledně využití finančních prostředků. Počínaje 1. 2. 2015 byly První hasičskou a. s. předány nemovitosti v Bílých Poličanech do podnájmu ÚHŠ Bílé Poličany pod vedením ředitele Ing. M. Čížka.
Ing. Richter poděkoval Ing. Čížkovi za dobře odvedenou práci a vyjádřil podporu při plnění nových úkolů v souvislosti s převzetím správy ÚHŠ Bílé Poličany. Zároveň vznesl námět uspořádat zasedání březnového Výkonného výboru právě v tomto vzdělávacím zařízení.
Mgr. Březinová poděkovala Ing. Čížkovi a Ing. Jirotovi za spolupráci při zajištění převzetí správy ÚHŠ Bílé Poličany.
Ing. Karger ředitel ÚHŠ Jánské Koupele rozsáhleji okomentoval předložený materiál. Zhodnotil činnost vzdělávacího zařízení v loňském roce. Vyjmenoval úspěšně pořádané akce při kterých byla navázána Polsko-česká spolupráce a spolupráce s policií ČR. Dále pan ředitel zmínil využití dotací (vodárna, pracoviště odb. připravy v oblasti protipožární ochrany). Jako obtížnou označil spolupráci s HZS v některých oblastech, zejména konkurenceschopnosti vzdělávacích programů, které HZS poskytuje uchazečům bezplatně.
Ing. Richter krátce shrnul situaci ohledně fungování vzdělávacích zařízení.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 4/2015: VV SH ČMS bere na vědomí přednesené zprávy kanceláře ÚHŠ a CHH a vyjadřuje všem zaměstnancům v čele s řediteli poděkování za příkladné plnění úkolů v roce 2014.


5) Projednání úkolů širší organizační sjezdové komise do SS OSH (duben 2015), návrh programu sjezdu, určení sjezdových komisí, 1. návrhy textů jednacího a volebního řádu sjezdu
Ing. Richter vyjmenoval předložené písemné materiály a předal slovo p. Janebovi.
P. Janeba přítomné seznámil s návrhem Programu V. sjezdu. Okomentoval a vysvětlil jednotlivé body.
Doc. Ing. Liška navrhl drobné úpravy u času 10:15 změnit slovo "diskuze" na slovo "vystoupení".
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 5/2015: VV SH ČMS schvaluje Program V. sjezdu SH ČMS k předložení Shromáždění starostů OSH.
P. Janeba dále okomentoval návrh Jednacího řádu který se bude blíže projednávat na březnovém jednání Výkonného výboru SH ČMS. Předpokládá se, že na dubnovém Shromáždění starostů OSH již bude znám seznam delegátů a obsazení orgánů sjezdu.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 6/2015: VV SH ČMS ukládá členům Výkonného výboru neprodleně nahlásit Kanceláři SH ČMS termíny Shromáždění delegátů sborů a termíny Shromáždění delegátů OSH.
P.Janeba následně vyzval přítomné k přijetí usnesení podoby Volebního řádu, konkrétně výběru jedné ze dvou alternativ možné volby kandidátů. Upozornil na rozšíření poslední věty 1. odst. u části Volba starosty SH ČMS a předsedy UKRR.
Doc. Ing. Liška navrhl do Volebního řádu zakomponovat podmínku trestní bezúhonnosti a svéprávnosti.
P.Janeba bude řešeno úředně ověřeným prohlášením.
Ing. Richter vložit tuto podmínku přímo do Volebního řádu V. sjezdu SH ČMS.
Následně se rozvinula rozsáhlejší diskuze na téma termínu pro uzavření kandidátů a delegátů (30.4.) a konání Shromáždění starostů OSH (24.4.). Konkrétně ve Středočeském kraji je Shromáždění delegátů OSH plánováno na termín po konání Shromáždění starostů OSH.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 7/2015: VV SH ČMS schvaluje :
a) variantu č. 2 Volebního řádu V. sjezdu- část Volba starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR
b) variantu č. 2 Volebního řádu V. sjezdu - část volba náměstků starosty
c) variantu č. 1 Volebního řádu V. sjezd část – kandidáti nezvolení do funkce náměstka
Ing. Richter uzavřel rozpravu k Volebnímu řádu V. sjezdu SH ČMS.


6) Organizační, volební a jednací řád SH ČMS (úpravy vyvolané změnou stanov SH ČMS)

Členové VV SH ČMS obdrželi materiály elektronickou poštou.
Pan Janeba seznámil přítomné členy Výkonného výboru a hosty s předloženými řády do kterých byly zapracované změny dle nového občanského zákoníku.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 8/2015: VV SH ČMS souhlasí s návrhem textu Organizačního řádu s doplněním příloh a ekonomické oblasti v termínu do 10.2.2015
P. Pazdera informoval ohledně návrhu Jednacího řádu SH ČMS . Vyjmenoval některé konkrétní změny a navrhl Jednací řád, jehož součástí je i Volební řád schválit.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 9/2015: VV SH ČMS schvaluje Jednací řád a Volební řád SH ČMS.


7) Ples SH ČMS
Ing. Aulický pozval všechny přítomné členy Výkonného výboru i hosty na XX. ples SH ČMS který se koná 21.2.2015 ve Starém Městě. Upozornil na možnost ubytování a zajištění volné vstupenky pro pozvané i doprovod.


8) Zahraniční spolupráce SH ČMS
Ing. Richter krátce okomentoval předloženou zprávu o zahraničních výjezdech, návštěvách zahraničních delegací a plánované cesty mimo ČR v roce 2015.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 10/2015: 1) VV SH ČMS bere na vědomí zprávu o zahraniční spolupráci SH ČMS za rok 2014.
2) VV SH ČMS schvaluje plán zahraniční spolupráce SH ČMS na rok 2015.


9) Návrhy na vyznamenání
Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 11/2015: VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.


10) Různé
Ing. Richter informoval členy VV o jednání ČNV CTIF, kterého se zúčastnil dne 28.1.2015 spolu s paní náměstkyní Němečkovou a Stržínkovou.
Zásadní body jednání ČNV CTIF :
1)přijetí nového člena – Česká hasičská sportovní federace, o.s. – jde o občanské sdružení, které se zabývá zejména organizováním sportovních soutěží pro zaměstnance HZS a HZS podniků
2)ukončení členství – ČSPS – na základě doručených dokumentů, potvrzujících zánik organizace byl odsouhlasen zánik členství v ČNV CTIF
3)volby do VV CTIF – jelikož Markéta Stržínková již nemá zájem dále kandidovat za ČR na tento post, na květnovém jednání ČNV CTIF byl odsouhlasen jako kandidát Zdeněk Nytra
4)byly provedeny změny v zastupování ČR v jednotlivých komisích
5)byla podána informace o činnosti komisí za rok 2014
6)žádost komise HAZMAT o uspořádání jednání v ČR – ČNV CTIF souhlasí


7)plán akcí na rok 2015
-volby do VV CTIF 3.9.2015 Záhřeb
-MČR v klasických disciplínách 26.9.2015 Dvůr Králové – ČNV CTIF záštita
Dále bylo odsouhlaseno usnesení : ČNV CTIF pověřuje SH ČMS organizací a metodickým řízením soutěží v klasických disciplínách CTIF pro muže a ženy v rámci ČR. Zároveň ukládá zpracování návrhu kvalifikačních podmínek pro Mezinárodní soutěž CTIF v roce 2017 a to s účinností od 1.1.2016.
-24.ročník mezinárodní konference Požární ochrana – 9.-10.9.2015 Ostrava
-AMČR v PS Ostrava
-Mezinárodní soutěž mladých hasičů CTIF – Opole 2015
ČNV CTIF potvrdilo pověření k reprezentaci oběma obhájcům medailových míst z předchozí mezinárodní soutěže v kategorii dívky i chlapci.
8)revize Organizačního a jednacího řádu ČNV CTIF – v souvislosti s novým OZ
P. Janeba navrhl připravit doplněk Statutu čestných vyznamenání na dubnové Shromáždění starostů OSH, týkající se pamětní medaile organizačních jednotek SH ČMS pobočných spolků (KSH, OSH).
P. Martínek okomentoval materiál zaslaný členům VV SH ČMS e-mailem Metodický pokyn ochrany obyvatelstva. Zmínil provedené změny, připomínky k materiálu žádné zaslány nebyly.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 12/2015: VV SH ČMS schvaluje Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SH ČMS a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva
Ing. Richter následně vyzval přítomné zástupce HVP, a.s. aby účastníky jednání seznámili se současnou situací v pojišťovně.
Ing. Ondráková předsedkyně představenstva HVP, a.s. přítomné nejprve pozdravila, poděkovala za spolupráci a popřála vše dobré do nového roku. Dále zhodnotila hospodářské výsledky HVP, a.s. za rok 2014 – neauditované. Plán předpisu pojistného se podařilo přeplnit, požadavky ČNB na solventnost a navyšování základního kapitálu aktuálně pojišťovna splňuje. Úspěšně jsou i vedena jednání ohledně převodu kmene životního pojištění. Detailně objasnila odkup důchodového pojištění, který začal probíhat a bude vyžadovat delší časový horizont. K tomuto kroku přistoupila pojišťovna z důvodů, že na základě povinného testování závazků ze životního pojištění a důchodového pojištění, které proběhlo po 7. 1. 2015 ( kdy komora aktuárů zveřejnila výnosovou křivku státních dluhopisů), vyplynula pro pojišťovnu, na základě LAT testů, nutnost navýšit rezervy na životní pojištění o 6,5 mil. Kč. Přesně v této hodnotě byl snížen zisk pojišťovny za rok 2015.
Ing. Kubeš generální ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny ve svém vystoupení více rozvinul téma, které před ním uvedla paní předsedkyně Ondráková. Upozornil na skutečnost, že auditor společnosti v rámci předauditu zpochybnil účetní hodnotu zámku Bílé Poličany ve výši 90 mil. Kč s tím, že auditor tvrdí, že skutečná hodnota zámku je ve skutečnosti mezi 40 a 50 miliony Kč. HVP s jeho tvrzením nesouhlasí, neboť má dokladovanou cenu nemovitosti znaleckým posudkem na částku zaúčtovaných 90 mil. Kč. Ing. Kubeš dále upozornil, že při zaúčtování požadavku auditora by HVP nesplňovala požadavek na solventnost a tím pádem reálně hrozí, že auditor při nesplnění jeho požadavku vydá HVP, a.s. výrok s výhradou.


11) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.


Předsedající: Ing. Karel Richter _________________________
Zapisovatel: Helena Kolouchová _________________________
Ověřovatelé: Josef Páv _________________________
Milan Navrátil _________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017