Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes168
mod_vvisit_counterVčera190
mod_vvisit_counterTento týden883
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3468
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045673
Zápis z 14. 1. 2015 Tisk
Úterý, 20 Leden 2015 09:44

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  14.01.2015  v Praze

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Zapsala: Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:

1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Stav zapracování schválených změn Stanov SH ČMS do OŘ, JŘ a VŘ – projednání návrhů změn

4) Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2014 – konečná verze

5) Informace o činnosti AZH

6) Stav přípravy dokumentů pro konání V. sjezdu SH ČMS (program, JŘ a VŘ sjezdu)

7) Odbornost Hasič I. – III. (oblast vnitroorganizační činnosti)

8) Různé a organizační záležitosti – informace z jednání orgánů SH ČMS

9) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO


 

 

 

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, kriticky se vyjádřil na adresu neomluvených členů (viz  prezenční  listina). Dále  provedl kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

01/15 ÚORVO  bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno.


 

 

 

K bodu  3)   Vedoucí rady p.Janeba informoval, že z důvodu závažnosti byl tento bod zařazen na lednové jednání VV SH ČMS, poděkoval pověřeným pracovníkům a členům rady za zpracované materiály – OŘ, JŘ a VŘ SH ČMS, seznámil přítomné s dalšími došlými připomínkami a k jednotlivým písemně předloženým materiálům otevřel diskuzi. V diskuzi k Organizačnímu řádu SH ČMS předložila pí.Hladíková členům písemné návrhy nových příloh – RL KSH, OSH, Okrsku a SDH, přílohy k RL KSH, OSH, Okrsku a SDH, vzory doporučených razítek a dále dokumenty, důležité pro provedení změn zápisů ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze – Výpis z usnesení o zvolení statutára, Souhlas statutára (starosty) se zápisem do spolkového rejstříku a Souhlas správce nemovité věci s umístěním sídla, každá jmenovaná  příloha byla vytvořena pro všechny naše organizační jednotky – KSH, OSH, Okrsek i SDH. Byla dohodnuta úprava přílohy k RL (vypuštění kontrolního orgánu).

Současně s tímto byli členové rady informováni pí.Hladíkovou o připravovaném průběhu provádění změn zápisů, bylo sděleno, že od 1.1.2015 platí nová informace k adrese sídla – nestačí číslo parcely, musí být uvedeno číslo popisné, bez něj nelze zápis provést, dále připomenula, že do doby vyzvání Kanceláří SH ČMS nevyplňovat dokumenty, které obsahují ověřené podpisy. Tyto podpisy mají krátkou dobu platnosti a tudíž by se mohlo stát, že než se změny zápisů centrálně spustí, podpisy propadnou. Kancelář připravuje zkušební spuštění zápisů změn, po jeho vyhodnocení vytvoří časový harmonogram pro jednotlivé okresy a minimálně 14 dní před termínem dá každému okresu upřesňující informace. Po diskuzi a provedení drobných úprav v textu příloh, byly přílohy schváleny a budou umístěny na webové stránky SH ČMS www.dh.cz .

K Jednacímu řádu SH ČMS vystoupil člen rady p.Pazdera, informoval, že zapracoval chybějící krajské sdružení, provedl korekturu textu, opravil číslování článků. Vedoucí rady p.Janeba mu předal připomínky zaslané p.Sazimou a Mgr.Dumbrovským k dopracování s tím, že je nutné do 15.1.2015 poslat opravený materiál Ing.Aulickému, aby mohl být doplněn a předložen do VV SH ČMS dne 29.1.2015 v Praze.

K Volebnímu řádu SH ČMS vystoupil vedoucí rady p.Janeba, který informoval, že rovněž zapracoval scházející krajské sdružení, v diskuzi pí.Vovsíková  upozornila na čl.28, odst.5), kde by mělo být uvedeno místo „volí kandidáty“ správně „navrhuje kandidáty“, připomínka bude zapracována do Volebního řádu. Rovněž tento materiál bude po dopracování odeslán  Ing.Aulickému, aby mohl být doplněn a předložen do VV SH ČMS dne 29.1.2015 v Praze.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

02/15 ÚORVO schvaluje předložené  materiály  s  doporučenými  změnami, ukládá vedoucímu  rady  p. Janebovi,   p. Pazderovi  jejich  dopracování

(do 15.1.2015 zaslat Ing.Aulickému) a  předložení  na  lednovém  VV  SH ČMS.

T: 29.01.2015


 

 

K bodu 4) Ke zprávě o činnosti ÚORVO nebyly od členů rady doručeny žádné připomínky či doplňky. P. Janeba  zprávu předložil VV SH ČMS ve schválené podobě.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

03/15 ÚORVO   bere na vědomí informace  týkající  se  Zprávy  o činnosti ÚORVO za rok 2014.


 

 

 

K bodu 5) Vedoucí  rady  p.Janeba  jako první vystoupil k hodnocení činnosti AZH SH ČMS. Osobně se zúčastnil prosincového zasedání aktivu v Dobrošově u Náchoda, který hodnotil velmi kladně, zdůraznil, jak velký objem práce členové aktivu odvádějí, jediné co narušilo toto zasedání byla „kalamita s náledím“ což způsobilo, že zástupci z Moravy nedorazili a byli nuceni se omluvit. Poté předal slovo vedoucímu AZH SH ČMS p.Netíkovi, který na jeho hodnocení navázal, informoval, že činnost AZH dle  plánu  práce za rok 2014 byla splněna. Do 15.1.2015 měli dát členové AZH své připomínky ke Statutu ZH, oznámil, že ze zdravotních důvodů pravděpodobně skončí svou činnost v tomto orgánu p.Sovinský – Moravskoslezský kraj, p.Dušek – Pardubický kraj, o dalších zatím neví a první zasedání AZH plánuje na květnové předávání titulů ZH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

04/15 ÚORVO   bere na vědomí přednesené informace o činnosti AZH SH ČMS.


K bodu 6) K tomuto bodu vystoupil vedoucí rady p.Janeba, informoval přítomné , že po jednání vedení SH ČMS byl změněn Program V.sjezdu a to v návaznosti na hosty, dále oznámil, že nebudou vystupovat jednotliví vedoucí odborných rad, ale své podklady předají starostovi SH ČMS, který je do své zprávy o činnosti zakomponuje. V oceněních se počítá s udělením ČP SH ČMS a cca pět ZŘČH. Velké změny doznal Volební řád V.sjezdu – volba jednotlivých kandidátů je řešena v alternativách, vysvětlil, že potřebujeme kvalitní materiál, v diskuzi pak zazněla potřeba upřesnění data konání SD OSH vzhledem k poslednímu konání SS OSH (SD OSH je stanoveno do 30.4.2015 a poslední zasedání SS OSH je 24.4.2015). Dále bylo v diskuzi upozorněno na rozpor ve VŘ sjezdu - ….. zvolí šest náměstků a ……….zvolí stanovený počet náměstků…….

Po diskuzi byl  přijat tento závěr:

 

05/15 ÚORVO  ukládá vedoucímu rady  p.Janebovi  předložit  upravené  materiály V. sjezdu SH ČMS  k  prvnímu  projednání  lednovému VV SH ČMS.

T: 29.01.2015


 

 

K bodu 7) Vedoucí rady p.Janeba informoval přítomné o tom, že provedl kontrolu otázek ve vnitrosvazových testech pro získání odbornosti Hasič I. – III. stupně a dohodl s Ing. Aulickým potřebné úpravy.

V diskuzi připomínkoval stav také p.Pazdera, kterému bylo doporučeno precizovat konkrétní otázku a následně ji Ing.Aulickému odeslat k zapracování do testů.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

06/15 ÚORVO  bere na vědomí výše uvedený postup členů ÚORVO.


 

 

 

K bodu 8) V různém informoval vedoucí rady p.Janeba  o jednání orgánů SH ČMS, jejichž zápisy jsou umístěny na web stránkách SH ČMS – www.dh.cz

 

p.Janeba – informoval přítomné, že obdržel z Moravskoslezského kraje návrh doplňku do Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který se týká medailí vydávaných organizačními jednotkami SH ČMS – KSH a OSH – v citovaném znění:

 

10. Medaile organizačních jednotek SH ČMS:

- organizační jednotky SH ČMS (pobočné spolky) KSH, OSH si mohou vydat medaile, které využijí k ocenění těch (jednotlivců i organizací), kteří se obzvlášť zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v rámci daného regionu

- udělení těchto vyznamenání se řídí statutem schváleným orgány SH ČMS příslušného regionu.

 

p.Černý – s ohledem na bod 7) dnešního zasedání doporučil revizi testů ostatních odborných rad, v diskuzi zazněl závěr – rozšířit na toto téma dlouhodobý plán činnosti ÚORVO.

 

pí.Maděrová – informovala o ukončení 1. běhu Univerzity dobrovolného hasiče, kterou absolvovala, v diskuzi pak vedoucí rady p.Janeba sdělil také svůj osobní zájem o tento druh vzdělávání, nabádal členy rady k připojení se, jednoznačně je pro naše členy a funkcionáře velmi atraktivní.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

07/15 ÚORVO   schvaluje návrh Moravskoslezského kraje na doplnění Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS o „Medaile organizačních jednotek SH ČMS“ a  ukládá vedoucímu rady p.Janebovi předložit návrh na jednání VV SH ČMS.

T: 29.1.2015


 

 

K bodu 9) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání kladně, poděkoval všem členům ÚORVO za účast, jejich aktivitu i za přístup při řešení vytyčených úkolů, popřál šťastnou cestu a připomenul, že další zasedání ÚORVO  je  plánováno  na  18. února  2015 opět  v Praze

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 23 Únor 2015 14:50
 

plakat chp-2017