Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes668
mod_vvisit_counterVčera872
mod_vvisit_counterTento týden3344
mod_vvisit_counterMinulý týden9339
mod_vvisit_counterTento měsíc13148
mod_vvisit_counterMinulý měsíc27138
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096223357
Zápis z 17. 10. 2014 Tisk
Středa, 19 Listopad 2014 14:26

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 17. 10. 2014 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny                  

 starostové OSH ze 77  přítomno 69 nepřítomno 

starosta SH ČMS přítomen 1 

VV SH ČMS z   17 přítomno  15  nepřítomno  2

ÚKRR ze 14  přítomno  13  nepřítomno 1

 

V době zahájení jednání přítomno 69 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 88,5%. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

 

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné. Vzpomněl památku bratrů se kterými jsme se od posledního konání Shromáždění starostů OSH rozloučili: Karla Herolda, Josefa Krajči, Helmuta Řeháčka a nedávno tragicky zesnulého studenta Petra Vejvodu. Přítomní následně uctili jejich památku minutou ticha.

Výkonný výbor doporučil změnu v programu, prohození bodu 6. a 7.  Vyzval přítomné k připomínkám, bez připomínek. Jednání bude probíhat dle upraveného programu jednání.

 1. 1.Zahájení, volba pracovních komisí
 2. 2.Zpráva o činnosti SH ČMS
 3. 3.Průběžná zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
 4. 4.Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2015- plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS
 5. 5.Stanovy SH ČMS
 6. 6.Výsledky činnosti a hospodaření spol.vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2014
 7. 7.HVP, a.s. – návrh dalšího postupu při plnění zákonných ukazatelů.
 8. 8.Stav příprav V. sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu.
 9. 9.Diskuze, vystoupení hostů
 10. 10.Schválení usnesení
 11. 11.Závěr

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

Volba zapisovatelky:         Helena Kolouchová

Volba skrutátorů:             Ing. Ivan Jirota

Ing. Karel Barcuch

Vladislav Štefl

Ing. Jan Bochňák

Martin Bělohlávek

 

Volba ověřovatelů:                    Doc. Ing. Václav Liška

                                      Štěpán Kejla

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené ověřovatele zápisu.

Volba návrhové komise:  

VV SH ČMS

Lubomír Janeba

Praha

Jaroslav Růžička

Středočeský

Jaroslav Petřina

Jihočeský

Jiří Novák

Plzeňský

Václav Kalčík

Karlovarský

Stanislav Hubáček

Ústecký

Renáta Špidlíková

Liberecký

Milan Navrátil

Královéhradecký

Jiří Orsák

Pardubický

Eva Faltusová

Vysočina

Václav Kubíska

Jihomoravský

Jitka Fabiánová

Olomoucký

Jan Brabec

Zlínský

Václav Holásek

Moravskoslezský

Mgr. Jan Dumbrovský

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

Hosté:                                     Ing. Vladimíra Ondráková

Ing. Josef Kubeš

Mgr. Marek Plajner

JUDr. Zdena Čížková

Dr. Ivo Havlík

Oldřich Přibyl

Josef Netík

 

                                                                                                       

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

Ing. Karger přečetl seznam materiálů zaslaných poštou a předaných na místě.

 

 

 

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a plnění závěrů IV. sjezdu SH ČMS

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS

 

 

3) Průběžná zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015                              

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál společně s aktuálními pohledávkami mezi OSH              a SH ČMS. Ve svém vystoupení přednesl návrh do usnesení týkající se bezúplatného převodu majetku z vlastnictví SH ČMS do vlastnictví obce Vojkov.

 

 

4) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2015- plány práce SS OSH, VV SH ČMS                    a Vedení SH ČMS

 

Materiál byl předložen písemně.

Lubomír Janeba přednesl úvodní slovo k tomuto bodu. Rozsáhleji okomentoval předložený materiál. Přečetl jednotlivé body Plánu práce na rok 2015 a upozornil na opravu data zasedání Výkonného výboru ze 3.6. na 3.7. Doplněna byla i informace ohledně data konání Hasičského dne na Konopišti - 23.5. 2015.

Jaroslava Boukalová  přednesla jménem aktivu starostek své vystoupení ve kterém zazněl návrh na přesun termínů důležitých jednání orgánů SH ČMS převážně na páteční odpoledne a soboty. Zdůvodněním je obtížné skloubení pracovní doby zaměstnaných členů s termíny jednání.

Luboš Zeman vznesl připomínku k Plánu práce. V den předání titulu Zasloužilý hasič 8.5. je státní svátek.

 

 

5) Stanovy SH ČMS

 

Materiál byl předložen písemně.

Lubomír Janeba rozsáhle okomentoval materiál předložený na místě a celý proces úprav Stanov stávajících. Připomněl obě uskutečněné etapy připomínek a vyjmenoval členy, kteří se na připomínkování podíleli (pánové Barcuch, Schulz, Kumpán, Kuběna, Dumbrovský, Mikeš, Němečková, Zeman, Pazdera). Rovněž poděkoval členům pracovní skupiny za spolupráci. Předložený text obsahuje změny týkajících se pouze nového Občanského zákoníku, obsahuje způsob delegační volby a i tiskopisy a ostatní materiály k V. sjezdu jsou již připravovány právě ve smyslu nových Stanov. Následně upozornil na drobné úpravy v textu. V závěru svého vystoupení pan náměstek přítomným doporučil Stanovy v novém znění na tomto shromáždění schválit.

Ing.Schulz vznesl připomínky k předloženému materiálu zejména členství, organizační struktuře pobočných spolků a statutárních orgánů.

JUDr. Čížková na vystoupení pana Schulze reagovala vysvětlením že s nástupem nového Občanského zákoníku do spolkového rejstříku byly automaticky převzaty všechny organizační jednotky SH ČMS včetně hasičských škol a CHH. Dále vysvětlila pojem statutární orgán, kterým je Výkonný výbor a jeho jménem jedná starosta. U spolkového rejstříku by tedy měl být zapsán kolektivní orgán.

Následně odpověděla na další vznesené dotazy ze strany starostů OSH (pí. Bártková, p. Hlavinka).

 

Hlasování:     pro: 350         proti:2            zdržel se: 9

SS OSH ČMS schvaluje návrh změn Stanov SH ČMS v předloženém znění se schválenými drobnými úpravami v textu.

 

 

 

6) Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2014

 

Ing. Stržínková přednesla v zastoupení jednatele společnosti Fire Edit s.r.o.  Ing. Michala Sojky zprávu o hospodaření společnosti. V roce 2014 se podařilo získat kolem 200 nových předplatitelů. Hospodářský výsledek ke konci roku 2014 se očekává v mírném zisku.

 

Ing. Ondráková předsedkyně představenstva HVP, a.s. ve svém vystoupení seznámila přítomné s pozitivním vývojem předpisu pojistného HVP, a.s.. Plán pojistného byl již k 30.9. splněný. Následně uvedla některé důležité statistické údaje, hovořila o partnerských obchodních subjektech a regionálních pobočkách, marketingových akcí, účasti a partnerství na hasičských soutěžích a akcích pořádaných sdružením.

 

Ing. Kubeš generální ředitel HVP, a.s. stručně zhodnotil hospodářské výsledky společnosti. Požadavek na solventnost i požadavek na krytí technických rezerv je splněný. Krytí požadavku na základní kapitál se bohužel ani po pozitivním hospodářském výsledku nedaří plnit. Dále popsal proces navyšování základního kapitálu prostřednictvím strategického partnera.

 

 

 

7) HVP, a.s. – návrh dalšího postupu při plnění zákonných ukazatelů

 

Mgr. Marek Plajner zástupce partnerské advokátní kanceláře přítomné blíže seznámil s možnostmi navýšení základního kapitálu HVP a.s. Následně v diskuzi reagoval na dotazy a připomínky účastníků shromáždění.

 

 

 

8) Stav příprav V. sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu

 

Lubomír Janeba informoval ohledně přípravy V. sjezdu a materiálu návrh Programu činnosti do roku 2020. Harmonogram je plněný dle plánu bez obtíží. Materiály budou zveřejněny na stránkách sdružení SH ČMS.

 

 

 

9) Diskuze, vystoupení hostů

Richard Dudek dotaz ohledně majetkového přiznání ve statistickém hlášení.

Ing. Salivar reagoval informací, že kolonka o majetkovém přiznání je nutná pro MŠMT.

Ing. Němečková vysvětlila dvě sekce MŠMT -oblast sportu a odbor mládeže.

 

 

 

 

 

 

10) Schválení usnesení

 

p. Janeba přečetl návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje usnesení 100 % hlasů.

 

 

 

 

11) Závěr

 

Ing. Karger poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

 

Předsedající:          Ing. Jan Karger                     __________________________

Zapisovatelka:        Helena Kolouchová                __________________________

Ověřovatelé:          Doc. Ing. Václav Liška            __________________________

                            Štěpán Kejla                           __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017