Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden885
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3470
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045675
Zápis z 12. 11. 2014 Tisk
Pátek, 14 Listopad 2014 11:42

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  12.11.2014  v Praze

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:     

1)   Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO

3)Zhodnocení činnosti ÚORVO za rok 2014

4)Plnění harmonogramu přípravy V. sjezdu SH ČMS – návrhy Jednacího řádu, Volebního řádu a programu SH ČMS

5)Plán práce ÚORVO do V. sjezdu SH ČMS

6)Stanovy SH ČMS

7)Různé a organizační záležitosti – informacejednání orgánů SH ČMS

8)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

 

 

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání, navrhl rozšíření bodu 6) o přípravu změn organizačního, jednacího a volebního řádu SH ČMS, po hlasování byl program schválen bez připomínek. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, kriticky se vyjádřil na adresu neomluvených členů (viz  prezenční  listina), stejně kriticky hodnotil přístup některých členů rady, a to především v případech nabídky více termínů při organizování výjezdních zasedání, kdy vůbec nereagují. Dále  provedl   kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že kromě usnesení 24/14, které se týkalo právě výjezdního zasedání do Královéhradeckého kraje  jenž se neuskutečnilo, úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

29/14   ÚORVO  bere na vědomí   kontrolu plnění usnesení s konstatováním –

            splněno, mimo usnesení 24/2014.

 

 

 

K bodu  3)   Vedoucí rady p.Janeba, předložil přítomným členům písemný materiál – Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2014. Zpráva byla projednána, v diskuzi připomínkována a doporučeno její dopracování, včetně doplnění závěrů z dnešního zasedání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

30/14   ÚORVO   bere na vědomí   předložený materiál s doporučenými změnami,

            ukládá vedoucímu rady p. Janebovi jeho doplnění o připomínky, dopracování

            a předložení na listopadovém VV  SH ČMS.

                                                                                                       T: 20.11.2014

 

 

K bodu 4)   K plnění harmonogramu konání V. sjezdu SH ČMS hovořil p.Janeba, členům byly předloženy písemné materiály – návrh programu jednání, volební a jednací řád V. sjezdu SH ČMS, materiály byly zpracovány v souladu s platnými stanovami. V rozsáhlé diskuzi pak zazněly další připomínky členů rad k jednotlivým materiálům, které budou do dokumentů zapracovány. Vedoucím rady p.Janebou byl vznesen požadavek na případné další připomínky, které bude nutné zaslat na jeho mailovou adresu, případně adresu pí.Hladíkové a to do 20.12.2014 k zapracování. Dopracovaným materiálem, který by byl členům zaslán spolu s pozvánkou, se bude  rada znovu zabývat na svém lednovém zasedání v roce 2015.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 

31/14   ÚORVO   bere na vědomí   předložené materiály a  ukládá  členům rady

 dodat další připomínky vedoucímu rady p.Janebovi nebo pí.Hladíkové.

                                                                                                              

     T: do 20.12.2014

 

32/14   ÚORVO  ukládá vedoucímu rady p.Janebovi zapracovat veškeré připomínky

 do jednotlivých materiálů – program jednání, volební řád, jednací řád

V. sjezdu SH ČMS, tak aby mohl být odeslán s pozvánkou na lednové zasedání

ÚORVO.

     T: do 04.01.2015

 

 

K bodu 5)  Vedoucí  rady  p.Janeba  předložil  písemný  materiál – Plán  práce ÚORVO

do V. sjezdu SH ČMS a vyzval k diskuzi. V diskuzi byl doplněn o připomínky členů, které budou do materiálu zapracovány.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

33/14   ÚORVO   schvaluje   předložený materiál včetně připomínek a  ukládá

            vedoucímu rady p.Janebovi dopracovaný materiál předložit listopadovému

VV SH ČMS.

                                                                                                                               T: 20.11.2014

 

 

K bodu 6)   Informace k procedurám, týkající se nových stanov SH ČMS přednesl přítomným ředitel Kanceláře Ing.Aulický. Stanovy prošly jazykovou korekturou, budou předloženy k registraci do veřejného rejstříku a poté zveřejněny na web stránkách SH ČMS. Současně bude SH ČMS žádat o vydání statusu veřejné prospěšnosti.

Vedoucí rady p.Janeba doporučil v této souvislosti  revizí organizačního, jednacího i volebního řádu SH ČMS  tak, aby odpovídaly platným stanovám. Navrhl garanty zodpovědné za úpravu jednotlivých dokumentů –  organizační řád - Ing.Aulický, pí.Hladíková a pí.Fabianová, jednací řád – p.Pazdera, volební řád – p.Janeba. Rozvinula se obsáhlá diskuze k dané problematice - revize se týká i všech příloh organizačního řádu, přihláška a evidenční karta člena (příloha č.10 OŘ) je již  umístěna na web stránkách SH ČMS,  vzhledem k časové tísni bylo v diskuzi doporučeno, aby příloha  k  RL SDH byla zachována s malou úpravou, obsah příloh ostatních organizačních jednotek bude řešit Kancelář SH ČMS. Všechny uvedené materiály budou zrevidovány a připraveny na lednové zasedání ÚORVO. Členové rady návrhy přijali a schválili.

Po diskuzi byly  přijaty tyto závěry:

 

            34/14   ÚORVO  schvaluje  garanty pro jednotlivé dokumenty zodpovědné za jejich

 úpravu – organizační řád – Ing.Aulický, pí.Hladíková, pí.Fabianová, jednací

 řád – p.Pazdera a volební řád – p.Janeba, kterým  ukládá  revizi provést a

ukončit tak, aby mohly být dokumenty předloženy na lednovém zasedání

ÚORVO.

                                                                                                                            T: do 14.1.2015

 

            35/14   ÚORVO  ukládá  Kanceláři SH ČMS potažmo Ing.Aulickému, pí.Hladíkové

                        vyřešit obsah příloh k RL pro okrsky, OSH a KSH.

                                                                                                                            T: do 14.1.2015

 

 

K bodu 7)   V různém informoval vedoucí rady p.Janeba o jednání orgánů SH ČMS – VV a vedení – zápisy umístěny na web stránkách SH ČMS – www.dh.cz

 

p.Netík – informoval přítomné o udělení dalších titulů ZH ve dnech 6. a 7.11.2014 v Přibyslavi.

 

p.Navrátil – informoval o stavu kolem zástupce Libereckého kraje v ÚORVO po složení funkce p.Vladimíra Stejskala.

 

p.Janeba – informoval členy ÚORVO o jeho písemných reakcích na dotazy směrované jeho osobě – SDH Nové Město, SDH Osík. Dále seznámil přítomné s dotazem starosty OSH Brno-město – Ing. Schulzem, bylo rozhodnuto, že odpověď zpracuje Kancelář potažmo pí.Hladíková.

 

Ing.Aulický – informoval o dopise z OSH Pardubice, v němž se obsažené námitky týkaly schvalování funkcionářů – starosty, náměstků a členů odborných rad. Bylo doporučeno ihned iniciovat VV SH ČMS k provedení změny v souladu s platnými stanovami.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 

            36/14   ÚORVO  bere na vědomí  veškeré  informace, které zazněly v bodu  „Různé“,

                        ukládá  vedoucímu rady p.Janebovi oznámit VV SH ČMS abdikaci p.Vladimíra

Stejskala, zástupce Libereckého kraje v ÚORVO a volbu nového člena

p.Milana Navrátila, starostu KSH Libereckého kraje a OSH Liberec.

 

 

37/14   ÚORVO  doporučuje  vedoucímu rady p.Janebovi, aby na  listopadovém VV

                        SH ČMS inicioval změnu organizačního řádu, která brání možnosti volené a

pracovní funkce v organizačních jednotkách SH ČMS.

                                                                                                                               T: 20.11.2014

 

 

K bodu 8)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání kladně, poděkoval všem členům ÚORVO za účast, jejich aktivitu i za přístup při řešení vytyčených úkolů po celý rok, popřál všem šťastnou cestu, hladký průběh výročních valných hromad, všem pak popřál spokojené, šťastné a klidné vánoce a spoustu zdraví v rodinách všech členů ÚORVO v Novém roce 2015. Závěrem pak připomenul, že první zasedání ÚORVO  je  plánováno  na  14. ledna  2015  v  Praze  !!!!  

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017