Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes206
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden587
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1794
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043999
Zápis z 25. 9. 2014 Tisk
Úterý, 14 Říjen 2014 13:04

Přítomni:
VV SH ČMS: Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Ing. Stržínková, Ing. Karger, Ing. Salivar, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Maděra, Ing. Majer, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Zatloukal, Ing. Čížek
Přizváni: PhDr. Juráň, p. Gargula, p. Žižka,
Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, Mgr. Plajner,
Ing. Jirota, p. Nitra, pí. Kolouchová
Omluveni: Doc. Ing. Liška , Ing. Kuběna, Mgr. Martínek, p. Kejmar, p. Navrátil, p. Slámečka, pí Bártková, p. Hanus, p. Holásek, Ing. Olšanský, CSc.
Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatel: Helena Kolouchová
Ověřovatelé: Jiří Pátek, Jiří Orsák
Ing. Richter zahájil jednání, přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Zároveň omluvil nepřítomné a informoval o průběhu jednání. V úvodu pak věnoval vzpomínku čestnému náměstku starosty SH ČMS panu Krajčovi se kterým jsme se nedávno rozloučili. Přítomní minutou ticha uctili jeho památku.
Ing. Richter zmínil oslavená jubilea přítomných a dále přečetl přehled materiálů.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 41/2014: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.
Ing. Richter následně předal slovo generálnímu řediteli HVP, a. s. Ing. Kubešovi.
Ing. Kubeš stručněji informoval o aktuální situaci v HVP, a. s.. Hospodářský výsledek letošního roku se vyvíjí lépe nežli loni, očekává se o cca 20 % lepší výsledek. Stále však chybí přes 5. mil. Kč základního kapitálu. Zmínil dvě varianty navýšení kapitálu (přítomní obdrželi písemné materiály s návrhy variant e-mailem). Následně předal slovo Mgr. Plajnerovi z advokátní kanceláře Bakeš a partneři, která byla vybrána pro zastupování HVP, a. s. ve věci navýšení kapitálu.
Mgr. Plajner ve svém vystoupení přítomným vysvětlil obě varianty navržené možným partnerem (společností Vigo Investments a.s.) pro vstup do společnosti HVP a.s.. Popsal proces převodu akcií, zaplacení kupní ceny a průběh celé transakce. Zmínil podmínky odstoupení od smlouvy a možná rizika.
Ing. Richter vyzval k diskusi na toto téma.
Ing. Střžínková vznesla dotaz na Ing Kubeše jak dlouho může trvat ČNB případný převod kmene životního pojištění.
Ing. Kubeš 1,5-2 měsíce.
Následně se rozvinula diskuse na toto téma.
Ing. Salivar vznesl dotaz ohledně termínů upsání akcií.
Ing. Kubeš 30% 15.11.2014, zbytek 15.3.2015.
p. Orsák vyjádřil svůj názor proti 1. variant. Zastává spíše 2. variantu.
Ing. Richter, Ing. Salivar, p. Orsák, Mgr. Plajner, Ing. Kubeš, p. Žižka, p Janeba rozsáhlá diskuse ohledně obou variant a možnosti prodeje kmene životního pojištění.
Hlasování: jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy VV SH ČMS a starosty KSH
Usnesení č. 42/2014:
1) VV SH ČMS konstatuje, že míra rizika obou návrhů Vigo Investment a. s. je pro sdružení nepřijatelná a odmítá je realizovat.
2) VV SH ČMS zamítá variantu prodeje HVP, a. s. v rozsahu 51%.
3) V případě realizace prodeje všech akcií SH ČMS v dalším jednání s Vigo Investments a. s. pokračovat za předpokladu že:
1. zástupci SH ČMS budou vždy zastávat většinu členů v představenstvu a dozorčí radě HVP, a. s. do doby převodu a zaplacení kupní ceny akcií,
2. kupní cena bude v rozmezí ujednaných parametrů předloženého materiálu,
3. nejméně do 30.6.2016 zůstává HVP, a. s. v nájmu na adrese Římská 45, 120 00 Praha 2 za stávajících podmínek,
4. zástupcům organizace Vigo Investment nebudou za členství v představenstvu ani jiných orgánech HVP, a.s. vypláceny zvláštní odměny.

2) Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 43/2014: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

3) Příprava jednání shromáždění starostů OSH
K tomuto bodu byla předložena pozvánka na jednání SS OSH .
Starosta SH ČMS upozornil na změnu v této pozvánce a sice návrh na přesunutí dne zasedání ze soboty na pátek. Následně informoval o časovém harmonogramu jednání vzhledem k odhalení sochy sv. Floriána. Dále krátce pohovořil k jednotlivým bodům jednání a následně proběhly návrhy na členy návrhové komise.
p. Janeba vznesl připomínku k bodu programu, bod č. 6 nazvat více obecně. Následně informoval o stavu příprav nových Stanov. Zmínil již uskutečněná dvě kola připomínek a upozornil na nutnost zapracovat všechny připomínky do konání podzimního SS OSH. Vyzval přítomné krajské starosty apelovat na starosty okresních sdružení a vznést případné připomínky k zapracování co nejdříve, aby nové Stanovy bylo možné schválit na Shromáždění starostů SH ČMS dne 17.10.2014.
Ing. Richter k bodu 5. Stanovy konstatoval, že pod vedením pana Janeby dojde k zapracování všech kroků. Dále zmínil množství materiálu, které přítomní obdrželi k přípravě V. sjezdu a vyzval k připomínkám do konce příštího týdne.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 44/2014: VV SH ČMS schvaluje přesun jednání SS ze soboty na pátek.

4) Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a dorostu, PYROCAR 2014
Hodnocení obou MČR bylo předloženo písemně.
Ing. Richter ohodnotil uskutečněná mistrovství a setkání Pyrocar jako velmi kvalitní akce. Poděkoval všem, kteří se zúčastnili nebo podíleli na organizaci těchto významných akcí.
Ing. Aulický poděkoval za účast přítomných na MČR v Českých Budějovicích. Kladně ohodnotil spolupráci s HZS rovněž také ve vztahu k rozpočtu. Známý je již termín příštího MČR, které se uskuteční v Trutnově 26.-28.6.2015. Přítomní byli vyzváni, aby se okresní a krajská kola soutěží realizovala v souladu s tímto termínem. Velice dobře proběhla rovněž akce Pyrocar při které byl zapsán český rekord 303 požárních automobilů na setkání.
Ing. Němečková vyjádřila poděkování kolegům z KSH Jihomoravského kraje a všem členům štábu, kteří se na MČR podíleli. Rovněž vyzdvihla sportovní chování účastníků akce, které přispělo ke zdárnému průběhu. Příští MČR dětí a dorostu se uskuteční 8.-12. července 2015 v Praze. Přítomní byli vyzváni, aby se okresní a krajská kola soutěží realizovala v souladu s tímto termínem.
Dále ústně krátce zhodnotila MS ve Svitavách a podala informaci, že závěrečnou zprávu obdrží starostové na SS. Z hlediska schváleného rozpočtu skončili obě akce s výraznou úsporpou.
Ing. Richter zmínil uspokojivé výsledky jednání na ministerstvech ohledně finanční podpory sportu a činnosti mládeže
Ing. Němečková k tomuto dále informovala, že SH ČMS byla navýšena fin. dotaci MŠMT na rok 2014. OSH tedy obdrží dodatky k dílčím dohodám a navýšení dotace v oblasti provozní náklady.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 45/2014: VV SH ČMS bere na vědomí hodnocení MČR v PS, MČR dětí a dorostu a setkání PYROCAR 2014.

5) Plnění harmonogramu příprav V. sjezdu
K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.
Ing. Janeba stručně okomentoval předložené materiály.
Ing. Aulický upozornil, že aktuálně platné jsou tiskopisy, které přítomní dostali na místě nikoliv poštou.
Ing. Maděra vznesl připomínku k tiskopisu (adresa).
Ing. Richter upozornil na příslib min. spravedlnosti, SH ČMS obdrželo příslib o osvobození poplatků 1000 Kč při zápisech a změnách do spolkového rejstříku.
Ing. Aulický potvrdil tuto informaci s tím, že tato věc se již projednává na 3. schůzi PS.
Ing. Salivar vyzval přítomné, aby iniciovali schůzky s ministerstvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 46/2014: VV SH ČMS bere na vědomí stav plnění harmonogramu příprav V. sjezdu.

6) Průběžné plnění rozpočtu roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
Slovo bylo předáno Ing. Jirotovi, který k tomuto bodu předkládá písemný materiál.
Ing. Jirota rozsáhle okomentoval předložený materiál. Plnění rozpočtu se vyvíjí zhruba dle schváleného rozpočtu. Vyjmenoval a odůvodnil několik příkladů překročení rozpočtu. Rozpočet na rok 2015 počítá s dotací ve stejné výši. Zmínil plánované vyšší výdaje při konání V. sjezdu a opravě Hasičského domu. Ohledně materiálu Pohledávky OSH upozornil přítomné na několik problematických okresů (zejména Jeseník, Děčín) a požádal přítomné aby dohlédli na nápravu.
p. Janeba navrhl písemné upozornění problémovým OSH naopak bezproblémovým vyjádřit pochvalu. Dále poukázal na vleklý problém v komunikaci mezi hejtmanem kraje a starostkou KSH Olomouckého kraje.
Ing. Karger poznamenal že i přes svou iniciativu zúčastnit se jednání VV kraje nebyl paní starostkou Bártkovou pozván.
Ing. Němečková informovala VV, že těm okresním sdružením, které mají pohledávky vůči SH ČMS nemohou být v souladu s dílčí dohodou poskytnuty dotace MŠMT.
Následně se rozvinula diskuse na téma komunikace a nutnosti diplomacie při jednání s představiteli měst.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 47/2014: VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál ekonomického úseku SH ČMS Plnění rozpočtu roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.

7) Zpráva o činnosti spol. s vlastn. podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2014 včetně hospodaření – Ing. Josef Kubeš
Tento bod byl projednán již počátku jednání v rámci bodu 1) kdy bylo předáno slovo řediteli HVP, a. s. Ing. Kubešovi a následně Mgr. Plajnerovi.

8) Hodnocení akcí SH ČMS k 150. výročí dobrovolného hasičstva
Ing. Richter stručně zhodnotil průběh akcí konaných k výročí 150. let počínající svatohohostýnskou poutí, Propagační jízdu, slavnostní zasedání VV SH ČMS ve Velvarech, Hasičské slavnosti v Litoměřicích a setkání Pyrocar. Připomněl rovněž odhalení sochy sv. Floriána, které bude zároveň slavnostním zakončením oslav.

9) Návrhy na vyznamenání
Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání.
p. Janeba vznesl návrh vrátit k dopracování návrhy bez ověření kraje (Kytlín, Mníšek pod Brdy).
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 48/2014:
1) VV SH ČMS schvaluje návrhy na udělení titulu Zasloužilý hasič pro pana Josefa Cihelku a pana Miloše Zíku pod podmínkou rozšíření hodnocení.
2) VV SH schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.

10) Různé
Ing. Richter pozval přítomné na MČR CTIF pořádané dne 27.9. ve Dvoře Králové a 1.MČR TFA pořádané ve Štramberku. Stručně poreferoval o své návštěvě soutěže koněspřežných stříkaček v Polsku. Dále o své účasti na seminářích v Sasku a Maďarsku.
Ing. Stržínková informovala přítomné o své účasti na sjezdu delegátů CTIF v Bělehradu. Příští rok se uskuteční Mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF v 26.-27.7. v polské Opoli a Mezinárodní soutěž CTIF všech kategorií (PS i klasické disciplíny CTIF) v roce 2017 bude v Rakousku, shromáždění delegátů CTIF proběhne v roce 2015 v Zábřehu. Dále zmínila svou účast na zasedání CTIF komise mládeže v Helsinkách. Členy této delegace jsou rovněž paní Cápová a pan Muška jako člen MKVM CTIF.
Ing. Němečková informovala o školení mezinárodních rozhodčích mládeže CTIF, které proběhne 24.-26.10. v Linzi. Vzhledem k tomu, že pan Jan Muška se stal členem Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF předložila VV návrh ÚORM na doplnění dvojice mezinárodních rozhodčích Martiny Crhákové a Ludmily Vláškové o Tomáše Zdražilu z KSH Moravskoslezského kraje.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 49/2014: VV SH ČMS nominoval pana Tomáše Zdražila na školení mezinárodních rozhodčích.
p. Žižka upozornil, že stále ještě neobdržel vzor - memorandum o vzájemné spolupráci Jihočeského kraje a krajského sdružení hasičů.
Ing. Richter přislíbil memorandum zabezpečit.
Ing. Aulický nabídl případným zájemcům z členů VV SH ČMS darování mobilních aparátů, které sloužili při MS Svitavy. Následně zmínil setkání se zástupcem TV Prima ohledně Diváckých zpráv. Dále přítomné informoval schůzce na MŠMT s ředitelem odboru sportu panem Vosykou. Ministerstvo požaduje ke grantům dokládat seznamy členů, které dle sdělení Úřadu na ochranu osobních údajů nesmí SH ČMS dále poskytovat. Pan ředitel Vosyka přislíbil, že na tento nový požadavek nebude brát při udělování grantů pro příští rok zřetel. Po dohodě s právníky bude SH ČMS informovat Vládu ČR o tomto rozporu.
p. Zatloukal vznesl dotaz ohledně odznaku absolventů Univerzity dobrovolného hasiče.
Následně vznikla krátká diskuse ze které vzešlo, že se bude nosit stejně jako ostatní odznaky odbornosti.
Ing. Richter diskusi uzavřel s tím, že bude zaneseno do předpisů.
p. Henc pozval přítomné na soutěž Stimax Cup 27.9. do Ústí nad Labem.

11) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.
Předsedající: Ing. Karel Richter _________________________
Zapisovatel: Helena Kolouchová _________________________
Ověřovatelé: Jiří Pátek _________________________
Jiří Orsák __________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017