Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes208
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden589
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1796
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044001
Zápis z 24. 4. 2014 Tisk
Úterý, 17 Červen 2014 11:51

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

24. 4. 2014 v Přibyslavi

Přítomni:         

VV SH ČMS:        Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Salivar, p. Janeba, Doc. Ing. Liška, Ing. Karger, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, p. Kejmar, Ing. Maděra, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Aulický

Přizváni:             p. Žižka, p. Gargula, PhDr. Juráň, Ing. Čížek, Ing. Jirota, pí. Švejdová, p. Nitra

V zastoupení:      Ing. Bernátík – v zastoupení za KSH Zlínský kraj

Omluveni:           Ing. Stržínková, p. Hanus, pí. Bártková, Ing. Majer, Ing. Olšanský, CSc.

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Ing. Monika Němečková

                                   Mgr. Bohumír Martínek

                                                                                                                                            

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané starosty KSH. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 24/2014:                         VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

                                                             

2)  Kontrola plnění usnesení

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení. Informoval o reakci na stanovený soudní poplatek a vzhledem k následující odpovědi od Ministerstva spravedlnost je toto usnesení splněno.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 25/2014:                         VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

3) Zajištění jednání Shromáždění starostů OSH

 

K tomuto bodu byla předložena pozvánka na jednání SS OSH. Následně starosta SH ČMS informoval o časovém harmonogramu jednání vzhledem k odhalení pamětního sloupku JUDr. Řepiského. Dále krátce pohovořil k jednotlivým bodům jednání a následně proběhly návrhy na členy návrhové komise.

 

4) Stav přípravy MČR dětí a dorostu

 

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.

Ing. Němečková stručně okomentovala písemný materiál a uvedla, že přípravy probíhají standardně, bez závažnějších komplikací, vyzdvihla dobrou spolupráci s KSH Jihomoravského kraje.

p. Gargula doplnil informaci o přípravách ZPV.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 26/2014:                         VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav MČR dětí a dorostu.

 

5) Stav přípravy MČR v PS a MČR v tradičních disciplínách CTIF

 

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál. Ústně pozval všechny členy VV SH ČMS a předsedu ÚKRR na MČR v PS do Českých Budějovic. Taktéž pozval členy VV SH ČMS na PYROCAR 2014 – požádal členy o včasné nahlášení, zda se této akce zúčastní vzhledem k velkému zájmu o ubytování.

p. Orsák stručně informoval o první proběhnuté schůzce týkající se MČR v tradičních disciplínách CTIF.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 27/2014:                         VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav MČR v PS a MČR v tradičních disciplínách CTIF.

 

6) Schválení harmonogramu přípravy V. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH

p. Janeba stručně okomentoval písemný materiál, který je upraven dle diskuse na minulém VV SH ČMS. Materiál je připraven ke schválení na jednání SS OSH.

7) Návrhy na vyznamenání

p. Hulec vznesl námitku na několik návrhů vyznamenání SDH Radnice a SDH Chodov Praha.

p. Pazdera doporučil všem členům VV SH ČMS, kteří jsou zároveň starosty OSH, aby si řádně nastudovali Statut vyznamenání SH ČMS

starosta SH ČMS doporučil, aby na jednání SS OSH vystoupil v diskusi člen VV SH ČMS p. Hulec a upozornil na nedodržování Statutu vyznamenání SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 28/2014:                         1) VV SH ČMS schvaluje udělit SDH Radnice pouze stuhu k ČP.

                                                              2) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.

8) Různé

Ing. Richter přečetl informace vedoucího ÚORP týkající se prevence v SDH. Dále okomentoval dopisy z Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu týkající se koncese na alkohol. Dále dopis z Ministerstva spravedlnosti jako reakci na dopis SH ČMS ohledně stanoveného soudního poplatku. Na závěr doporučil oslovit poslanecké kluby a předsedu PSP ČR ve věci tohoto problému.

Po vystoupení starosty SH ČMS vznikla krátká diskuse.

Starosta SH ČMS přečetl žádost OSH Jablonec nad Nisou týkající se odkladu odvodu členských příspěvků z důvodu zajištění financování akcí v první polovině roku 2014.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 28/2014:                         VV SH ČMS schvaluje odklad členských příspěvků pro OSH Jablonec nad Nisou.

 

p. Janeba přítomné informoval o přípravách oslav k 150. výročí českého dobrovolného hasičstva, které se uskuteční 24. 5. 2014 ve Velvarech. Ti členové VV SH ČMS, kteří se přihlásili, dostanou oficiální pozvánku na oslavy. Také otevřel diskusi týkající se oslav OSH Mělník, které probíhají ve stejný den jako oslavy ve Velvarech.

Následně proběhla krátká diskuse.

Ing. Čížek informoval o zrušení koncertu Čechomor ze strany pořadatelů.

Proběhla krátká diskuse týkající se konání koncertů Čechomor.

Mgr. Martínek přítomné informoval, že dne 14. 4. bylo jednání na GŘ k možnostem zapojení SDH do plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, respektive řešení mimořádných událostí. Toto jednání navazovalo na společné jednání vedení Sdružení a GŘ HZS a zúčastnili se ředitel Odboru krizového řízení a ochrany obyvatelstva a ředitel odboru IZS.

  • Projednaly se 3 okruhy problémů a to:

ü      Obsah možné pomoci ze strany SDH při plnění úkolů OO, zejména v obcích (pomoc při evakuaci, stavbě protipovodňových stěn, náhradní varování, distribuce humanitární pomoci,..)

ü      Spolupráce v oblasti Preventivně výchovné činnosti (PVČ), rovněž s důrazem na obce (instruktor PVČ – prodloužená ruka koordinátora PVČ HZS kraje v obci)

-            Formy možného zapojení SDH (3-4 možnosti-  smlouva s HZS kraje - zapojení SDH jako ostatní složky IZS, včetně vytváření družstev ochrany obyvatelstva; vytváření odřadů ochrany obyvatelstva (jeho součást družstva ochrany obyvatelstva a další členové SDH, smlouva s obcí (osobní pomoc předem plánovaná)

-            Další forma - přistoupení SH ČMS jako neziskové organizace (viz ADRA,..) podle zákona o dobrovolnické službě nebyl na VV akceptován.

  • Závěr k tomuto bodu - ÚOROO zpracuje návrh struktury „Metodického návodu pro zapojení SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva OO (MU)“. Do 15. 5.2014 bude konzultován s GŘ HZS a v červnu předložen na VV SH ČMS. V září 2014 předloží ÚOROO návrh „Metodického návodu“. Souběžně s tím vydá GŘ HZS „pokyn“ pro HZS krajů.
  1. 1.Novela Metodického pokynuzískávání odbornosti ochrany obyvatelstva

V současném pokynu jsou 2 odbornosti – technik a specialista. ÚOROO navrhuje přidat třetí odbornost a to „instruktor Preventivně výchovná činnost“. Jde o odbornost, která by měla řešit PVČ zejména v obcích a se specializací na dospělé obyvatelstvo, včetně seniorů.

Byla by zaměřena obecně na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech, včetně řešení požární problematiky. Proto nově připravovány metodický manuál pro přípravu této odbornosti řešíme s vedoucím Ústřední odborné rady prevence/recenzent- poděkování/ a navrhujeme, aby instruktor měl odbornost minimálně „Preventista III“.

Kromě odborné části bude hlavní část přípravy instruktora zaměřena na realizaci praktických forem a metod PVČ s důrazem na obce.

Metodický manuál pro přípravu instruktorů je součástí projekt Msk realizovaného v ÚHŠ Jánské Koupele (v projektu je dosud instruktor PVČ označen jako „preventista OO“)

Návrhy:

Do 15. května bude nový návrh Metodického pokynu dán k veřejné diskuzi na stránkách www.dh.cz . Možnost připomínek do 15. srpna. Návrh Metodického pokynu předloží ÚOROO  na VV v září s účinností od 1. 1. 2015.

  1. 2.Doplnění ÚOROO

Vedoucí ÚOROO navrhl doplnit radu o Jakuba Dobšíka z Jihomoravského kraje. Starosta KSH JMK neměl námitky a souhlasil s doplněním.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 29/2014:                         VV SH ČMS schvaluje pana Jakuba Dobšíka jako člena ÚOROO.

 

Ing. Maděra požádal o uvolnění z ÚORP a požádal jeho osobu nahradit p. Janem Krtkem.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 30/2014:                         VV SH ČMS schvaluje pana Jana Krtka jako člena ÚORP.

 

p. Henc informoval o rezignaci Ing. Jana Doubravy z náměstka starosty KSH z pracovních důvodů a paní Marty Doubravové z funkce inspektorky KSH ze zdravotních důvodů.

p. Páv požádal VV SH ČMS o schválení příspěvku pro závodníka, který bude reprezentovat ČR v soutěži Železný hasič. Závodníci si musí vše hradit sami.

Po příspěvku p. Páva se rozvinula rozsáhlá diskuse týkající se příspěvků pro závodníky soutěže Železný hasič. Z diskuse vyplynulo, že VV SH ČMS rozhodl nepřispívat závodníkovi na soutěž Železný hasič.

p. Navrátil přítomné pozval na VI. Propagační jízdu SH ČMS a podal nejnovější informace o přípravách jízdy. Na závěr vyzdvihl mediální kampaň díky p. Nutilové.

Ing. Kubeš požádal VV SH ČMS o udělení mandátu jednomu členovi VV SH ČMS na Valné Hromadě HVP, a. s. Informoval o aktuální pozici HVP, a. s. vůči ČNB. HVP, a. s. musí vybrat strategického partnera, který navýší základní kapitál HVP, a. s., tak jak to požaduje ČNB.

Ing. Ondráková informovala o dobrých výsledcích na obchodním oddělení HVP, a. s. Obchodní úsek HVP, a. s. plánuje další produkty a soutěže pro SDH. Na závěr pozvala přítomné na 2. Ročník soutěže O pohár HVP, a. s.

p. Gargula přítomným ukázal Memorandum mezi KSH Jihomoravského kraje a Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Uvedl, že toto Memorandum může být inspirací pro všechny KSH.

Po vystoupení p. Garguli se rozvinula diskuse týkající se memoranda mezi KSH a Krajskými úřady.

9) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Předsedající:     Ing. Karel Richter                                             ___________________________

Zapisovatel:     pí. Tereza Švejdová                                         ___________________________

Ověřovatelé:    Ing. Monika Němečková                                  ___________________________

Mgr. Bohumír Martínek                                    _____________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017