Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes87
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden867
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc87
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036478
Zápis z 13. 5. 2014 Tisk
Středa, 04 Červen 2014 13:16

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) dne 13.5.2014 v ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele

 

Přítomni: Ing. Pavel Haas, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Petr Vícha,   Bc. Mojmír Studník,  Bc. Zdeněk Ondráček, Jitka Fabiánová, Ing. Jan Karger, doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., Ing. Martin Čížek

Přizvaní hosté: Ing. Josef Myslín, Eva Štichová

Omluveni: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška

Jednání ÚORVZ zahájil její vedoucí Ing. Karger přivítáním členů rady a informací, že chybějící členové jsou z objektivních důvodů omluveni. Přivítal i hosty a to Ing. Josefa Myslína z Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze (VŠMIEP) a Evu Štíchovou , studentku ČZU- Institut vzdělávání a poradenství. Oba pozvaní hosté jsou členové SH ČMS a projevují výrazný zájem o spolupráci v oblasti vzdělávání.

Program jednání:

1)         Kontrola plnění úkolů

2)         Zabezpečení průběhu UDH v roce 2014, včetně promoce

3)         Příprava dalšího běhu UDH v roce 2015-2017

4)         Vzdělávací projekty

5)         Vzdělávání seniorů v SH ČMS

6)         Návrh e-learningového kurzu pro starosty Sborů dobrovolných hasičů (viz příloha)

7)         Různé, Závěr

K jednotlivým bodům:

1)         Kontrola plnění úkolů

Vedoucí ÚORVZ probral jednotlivé body z usnesení posledního jednání ÚORVZ a konstatoval, že v podstatě byly splněny.

2)      Zabezpečení průběhu UDH v roce 2014, včetně promoce

Univerzita dobrovolného hasiče v roce 2014 je zabezpečena v souladu se stanoveným plánem, probíhá dle očekávání bez problémů. Byl dohodnut termín promoce a to na 13.prosince od 11.00 hod. v aule VŠB – TU Ostrava společně pro všechny studenty ( tedy z Přibyslavi, Bílých Poličan a Jánských Koupelí).

3)     Příprava dalšího běhu UDH v roce 2015-2017

Vedoucí ÚORVZ předložil k projednání a připomínkování v této souvislosti dva materiály. Jednak „Základní informace a podmínky studia UDH na období 2015 - 2017“ a „přihlášku ke studiu UDH“. Tyto materiály budou do konce května rozeslány na všechny OSH a KSH a také se objeví na hasičských www stránkách. 

4) Vzdělávací projekty

ÚORVZ sleduje aktuálně dva projekty, které realizuje Ústřední hasičská škola Jánské Koupele. Tyto jsou financované EU a rozpočtem ČR. Jedná se o projekt „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti požární ochrany při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“ a a  projekt „Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“. Oba projekty byly schváleny VV SH ČMS a probíhají za pomoci SH ČMS. Na přípravě těchto projektů se podílela řada členů ÚORVZ  a jsou i zainteresování při realizaci projektů. Ing. Karger podal informaci o jejich dosavadním průběhu. Oba probíhají úspěšně podle projektového záměru, průběžně jsou naplňovány monitorovací ukazatele. Oba se těší značnému zájmu cílové skupiny a jsou příznivě hodnoceny. Pro projekt Junior univerzita byl domluven termín slavnostní promoce na půdě VŠB-TU Ostrava na 20.září 2014.

5) Vzdělávání seniorů v SH ČMS

ÚORVZ navrhla (Ing. Haas) a připravuje pro seniory týdenní pobyt v zařízeních SH ČMS naplněný smysluplným , různorodým a zajímavým obsahem odpovídajícím přitom seniorskému věku. Karger informoval v této souvislosti o jednání na Ostravské Univerzitě (lékařské fakultě) o možnostech zabezpečení přednášek v rámci těchto pobytů  Jednání absolvoval s Doc. Kvarčákem a jednali s proděkankou fakulty Mgr. Závádskou Ph.D. Výsledkem je nabídka ze strany lékařské fakulty na 8 zajímavých témat, které jsou připraveni pro nás zajistit, Bylo dohodnuto, že zkušebně vybraná témata budou přednesena v rámci již naplánovaných pobytů zasloužilých hasičů v ÚHŠ Jánské Koupele v červnu a srpnu 2014. Na základě diskuse bylo rozhodnuto, že jednání s Ostravskou univerzitou budou pokračovat s cílem zjistit možnost pro tyto pobyty zajistit přítomnost studentů (doktorantů), zaměření- fyzioterapeut. Tito by na základě zjištěných skutečností mohli účastníkům pobytu doporučit pohybové aktivity a cvičení, které by mohli našim seniorům usnadnit život. Současně by v rámci pobytu pomáhali organizovat jednotlivé aktivity. Taktéž diskuse byla zaměřena na možnosti kulturního využití. Jako jedna z možností (ekonomicky možná méně náročná) se jeví návštěva ochotnického divadla. Proto bylo dohodnuto, že Mgr. Dumbrovský zjistí možnosti a podmínky ochotnického divadla z Těškovic a Ing. Karger ze Štítiny. Je třeba podniknou maximum pro to, aby pilotní pobyt seniorů byl zabezpečen nejpozději v I. pololetí roku 2015.

6) Návrh e-learningového kurzu pro starosty Sborů dobrovolných hasičů (viz příloha)

V souvislosti  s tímto bodem informoval členy rady Ing. Karger o iniciativě Ing. Myslína z VŠMIEP Praha, člena SH ČMS, který nabídl svou pomoc při vzdělávání dobrovolných hasičů. Vzájemné jednání vyústilo k uzavření smlouvy o spolupráci mezi SH ČMS a VŠMIEP Praha a jedním ze závěrů je nabídka ze strany uvedené školy na vytvoření elektronické platformy pro vzdělávání dobrovolných hasičů, přičemž je navrhováno aby primárně tímto způsobem byli vzděláváni starostové SDH,  Konkrétně je tato akce popsaná v příloze. Návrh tohoto materiálu obdrželi členové rady s pozvánkou a byl také předán k projednání v Ústřední odborné radě vnitroorganizační. Diskuse k tomuto materiálu vedla k několika drobnějším úpravám materiálu. Někteří členové rady také přijali odpovědnost za vypracování vybraných témat. Jako největší riziko spojené s tímto záměrem a to i na základě předchozích zkušeností, se jeví problém motivovat určené zpracovatele jednotlivých témat k dodržení stanovených termínů odevzdání svých prací. Zdůrazňována byla i potřeba zajistit kvalitu výukových podkladů. Proto byl pověřen Ing. Karger k jednání  s ústředím SH ČMS o možnostech finanční odměny pro autory učebních materiálů.

V další části Ing. Myslín ukázal prototyp vzdělávací platformy, popsal ji a vysvětloval její možné funkce. Informoval také o tom, že do září bude platforma zpracována tak, že  bude  možnost  začít s vkládáním jednotlivých témat. Proto je také potřeba, aby byla vynaložena maximální snaha k zabezpečení výukových materiálů k tomuto datu.

Další a konkrétnější informace k tomuto bodu jsou v příloze. S tímto materiálem je třeba nadále pracovat, zdokonalovat jeho podobu. Nejdůležitějším úkolem je zabezpečit kvalitní výukové materiály.

7) Různé

a) Z jednání na lékařské fakultě Ostravské Univerzity vyplynula i jistá možnost, aby jejich odborníci mohli pomoci našim trenérům požárního sportu. Jednalo by se zejména o oblast kondiční přípravy našich sportovců. Je proto potřeba zjistit zda by takto zaměřený kurz mohl být s pomocí Ostravské univerzity zabezpečen. Úkol v tomto smyslu dostali Haas, Karger.

b) Ing. Myslín nabídl, že by na jejich škole v Praze mohly být organizovány pro dobrovolné hasiče kurzy z počítačové gramotnosti.  Karger zajistí projednání této nabídky  z Ing. Maděrou.

8) Usnesení

Ukládá:

- Doc. Kročové a Doc. Kvarčákovi zajistit na 20. září a 13. prosince aulu VŠB –TU Ostrava za účelem slavnostní promoce Junior – univerzity a Univerzity dobrovolného hasiče. Současně předjednat účast na těchto akcí s děkanem FBI a rektorem školy.

- Ing. Kargerovi – zabezpečit nejpozději do konce května, aby byla zveřejněna nabídka studia Univerzity dobrovolného hasiče na období 2015 – 2017.

- Doc. Kvarčákoi, Ing. Haasovi, Ing. Kargerovi – pokračovat v jednání s Ostravskou univerzitou v souladu se závěry diskuse, tedy se zaměřením na zjištění možností školy pomoci při zabezpečení plánovaných pobytů seniorů a kurzů pro trenéry požárního sportu

- Mgr. Dumbrovskému , Ing. Kargerovi zjistit možnosti ochotnických divadelních spolků zejména z okresu Opava pro jejich vystoupení pro naše seniory

- Ing. Kargeroví – projednat s vedoucími Ústředních odborných rad SH ČMS zabezpečení výukových materiálů pro kurz určený starostům SDH (viz. příloha)

- Ing. Haasovi – navrhnout anotaci bakalářské práce na téma „SH ČMS a nový občanský zákoník“, s tím, že Ing. Myslín se pokusí o zadání této práce na VŠMIEP

- Ing. Kargerovi – domluvit kontakt mezi Ing. Maděrou a Ing. Myslínem k nabídce VŠMIEP na zabezpečení kurzů z oblasti počítačové gramotnosti pro dobrovolné hasiče a také kontakt mezi Ing. Myslínem a Doc. Kvarčákem pro zjištění možností spolupráce jejich škol. 

Na závěr poděkoval vedoucí ÚORVZ členům rady za jejich aktivní přístup a práci. Popřál i bezpečnou cestu domů.

Zapsal:  Ing. Jan Karger ¨

Příloha:  Návrh studijního plánu e-learningového kurzu pro starosty SDH.

Příloha:

Návrh

studijního plánu e-learningového kurzu pro starosty Sborů dobrovolných hasičů (e-learning  je vzdělávací proces, využívající internetu k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia).

Záměr vytvořit tento kurz vyplývá z potřeby zvýšit znalosti starostů SDH, klíčových funkcionářů SH ČMS a tím přispět k zvýšení kvality činnosti SDH. Staví na spolupráci mezi Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva  ( VŠMIEP) v Praze a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska . Zmíněná Vysoká škola vytvoří elektronickou platformu pro tento kurz a perspektivně i pro další elektronické vzdělávání pro členy SH ČMS. Ze strany SH ČMS budou spolupracovat ústřední odborné rady, tím že dodají studijní materiály. Koordinace a součinnost s VŠMIEP náleží Ústřední odborné radě pro vzdělávání.

Návrh studijního plánu :

Každé navrhované téma bude zpracováno v podobě studijní příručky, kromě textu vítané obrázky, příklady, grafy, prezentace, videa apod., ke každému tématu je také třeba přiřadit soubor testových otázek v množství úměrném rozsahu tématu. Je velmi důležité, aby zejména u dokumentů a zákonných předpisů nešlo o okopírování těchto materiálů, ale aby byly připojeny komentáře, příklady, metodické pokyny apod.  ve vazbě na činnost Sboru dobrovolných hasičů.

Téma

Zodpovídá

Poznámka

Úvod ke studiu: seznámení se záměrem, cíli kurzu, motivace ke studiu

Karger, Janeba

 

Základní dokumenty SH ČMS

ÚORVO

S využitím metodických materiálů. Které jsou na www.dh.cz

Organizační struktura SDH , náplně práce jednotlivých funkcionářů

ÚORVO

 

Základní zákonné předpisy z oblasti Požární ochrany

Ing. Haas

 

Základní znalosti právních předpisů ve vazbě na činnost spolků, včetně bezpečnostních předpisů

VŠMIEP

Zadat jako téma pro bakalářskou práci

Požární prevence v SDH

ÚORP

 

Práce s mládeží v SDH

Fabiánová

 

Ochrana obyvatelstva v SDH

ÚOROO

 

Společenská, kulturní , sportovní činnost v SDH

ÚORVO

 

Dokumentaristika  a propagace činnosti SDH

ÚORVZ

Vzorová prezentace VVH

Ekonomika SDH

Ekon.odělení.

 

Získávání financí pro činnost SDH

Ing. Haas

 

Etiketa

ÚORVZ

 

Vystupování hasičů na veřejnosti

ÚORVO

Využít materiál p. Krakovského

Psychologie, Komunikace

ÚORVZ

 

Dokumentace SDH, Evidenční systém SH ČMS

Bc. Sudník

 

Historie dobrovolného hasičstva

CHH

 

Kronika SDH

CHH

 

Vzdělávání dospělých

ÚORVZ

Použít materiál z projektu lektorů OO

Pojištění

HVP

 

Dále bude využito e-learningových kurzů z oblasti počítačové gramotnosti, které byly vytvořeny VŠMIEP   a které touto školou budou poskytnuty.

Vytvořené studijní materiály musí být kvalitně zpracovány, svým obsahem odpovídat cílové skupině, být přehledná a přiměřená svým jazykem (terminologií) a odborností. Budou vkládány do elektronické platformy postupně,  tak jak budou připraveny a oponovány. To tedy znamená další úkol, každý zpracovatel si zajistí odbornou oponenturu svého tématu a tento oponent bude stejně  jako zpracovatel v souvislosti s daným tématem uveden.

Předpokládané využití vzniklého e-learningového kurzu bude následující:

  1. Volná forma : bude volný přístup pro všechny zájemce, kteří podle své potřeby a zájmu si budou moci prostudovat předkládaná témata, bude tedy sloužit v podstatě jako elektronická knihovna
  2. Organizovaná forma: Zájemce se přihlásí do kurzu (asi nejlépe do ústředních hasičských škol, CHH Přibyslav), odkud elektronicky dostane pokyny ke studiu a přiděleného pedagoga (mentora), s kterým v průběhu studia bude moci mít kontakt. Bude povinen nastudovat si předepsaná témata, získané znalosti ověřit dílčími testy a na závěr absolvovat závěrečný test, případně doplněný o zpracování zadaného úkolu, např. „Vzorového plánu činnosti SDH na daný rok“. Pokud by toto splnil,  bude mu vystaven certifikát o absolvování kurzu. Toto je první možná varianta. Druhá, která by měla vyšší kvalitu,  by znamenala po úspěšném absolvování e-learningového kurzu nastoupit do závěrečné prezenční části studia (např. víkendového), která by mohla mít podobu semináře a v jehož rámci  by proběhly závěrečné zkoušky. Tímto by ověření znalostí dostalo vyšší váhu, což by se odrazilo i v „hodnotě“ vydaného certifikátu . Logicky tato forma by znamenala nutnost účastnického poplatku. Lze však předpokládat, že jeho hodnota by pro naprostou většinu SDH nebyla v rámci jejich rozpočtu zásadním problémem.

 

Tento materiál je otevřený, je nutno nadále s ním pracovat a zdokonalovat jeho obsah..

Zpracoval: Ing. Jan Karger

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017