Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes3
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden887
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3472
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045677
Zápis z 21. 5. 2014 Tisk
Středa, 04 Červen 2014 09:57

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  21. 05. 2014  v Praze

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:     

1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO

3) Informace o činnosti Aktivu ZH SH ČMS

4) Příprava VVH SDH a okrsků SH ČMS

5) Vyhodnocení školení funkcionářů SH ČMS

6) Plnění harmonogramu přípravy 5. sjezdu SH ČMS

7) Příprava změn stávajících Stanov SH ČMS

8) Různé a organizační záležitosti – informacejednání orgánů SH ČMS

9) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

K bodu 1 a 2)    Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz  prezenční  listina), dále  provedl   kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

17/14   ÚORVO  bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno.

 

 

K bodu  3)   K bodu jednání vystoupil jako první vedoucí rady p.Janeba, s hodnocením květnového předávání titulů ZH, poté předal slovo vedoucímu AZH SH ČMS p.Netíkovi, který seznámil přítomné se zasedáním AZH SH ČMS jenž se uskutečnilo v předvečer udělování titulů ZH v  Přibyslavi. Posteskl si, že činnost jeho zástupce není taková, jakou by si představoval, málo se podílí na výjezdní činnosti do jednotlivých krajských a okresních aktivů, zde bylo doporučeno, řešit vzájemnou komunikací, nebýt jen pasivním čekatelem na pozvání, ale být aktivním a vstřícným tam, kde činnost vázne. Připomínka zazněla i k vystoupení ředitele CHH Přibyslav na květnovém předávání titulů ZH, které postrádalo časovost, vnímání důležitých  mezníků v životě hasičů – nebylo vzpomenuto výročí 150 let, výročí p.Řepiského, 30 let od udělení prvního titulu ZH apod. – přílišný stereotyp bez aktualizací.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

18/14   ÚORVO   bere na vědomí   podané informace k činnosti AZH SH ČMS.

 

           

K bodu 4)   S rámcovým obsahem materiálu na dané téma seznámil přítomné vedoucí rady p.Janeba. Požádal o důvěru při jeho dopracování s tím, že jej rozešle členům ÚORVO k připomínkování, poté co bude členy ÚORVO vrácen dopracuje a předloží VV ke schválení. Termínově dohodnuto – do 25.5.2014 rozešle vedoucí rady materiál všem členům, do 5.6.2014 bude materiál od členů vrácen p.Janebovi, který pak 19.6.2014 předloží VV ke schválení. Za následné přítomnosti starosty SH ČMS byl jím vysloven názor, aby se podmínky vyplývající z NOZ zapracovaly v informativním rozsahu do tohoto materiálu jako metodické vodítko pro sbory, OSH a KSH při přípravě těchto jednání a po těchto jednáních, zejména tam, kde dojde ke změnám odpovědných  funkcionářů těchto organizačních jednotek SH ČMS.

Uvedené rozšíření tohoto materiálu umožní nižším článkům SH ČMS zapracovat tyto nutné   náležitosti do svých materiálů při přípravu VVH sborů a okrsků.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

19/14   ÚORVO   schvaluje   rámcový obsah materiálu k přípravě  VVH SDH a okrsků

SH ČMS včetně dohodnutých termínů pro jeho dopracování (pí. Hladíková a L.

Janeba) a předložení vedoucím rady p.Janebou ke schválení VV SH ČMS.

.

 

K bodu 5)   Vedoucí rady p.Janeba kladně zhodnotil zabezpečení a průběh školení funkcionářů SH ČMS, stejně tak i úroveň a obsažnost jednotlivých přednášek s konstatováním, že opět splnilo svůj účel, poděkoval rovněž všem přednášejícím. Jednotlivé prezentace byly poskytnuty všem okresům přes maily, toto se setkalo s kladnou odezvou. V diskuzi se pak někteří členové rady kriticky vyjadřovali ke schvalování návrhů na  vyznamenání  nejvyšším orgánem – nerespektování  rozhodnutí OSH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

20/14   ÚORVO   bere na vědomí   přednesené  informace  k  průběhu  školení

            funkcionářů SH ČMS.

 

 

K bodu 6)   K plnění harmonogramu 5. sjezdu SH ČMS se jako první vyjádřil p.Janeba. Informoval přítomné, že byl schválen klíč 1200 členů /1 delegát, jednodenní pracovní jednání, předal slovo Ing.Aulickému, který v krátké prezentaci seznámil přítomné s místem konání, sálem, předsálím i dalšími místnostmi potřebnými pro jednání jednotlivých komisí, i tento sjezd bude přenášen televizí, což je zárukou zabezpečení jeho úrovně a udržení pozornosti jednotlivých delegátů sjezdu.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            21/14   ÚORVO  bere na vědomí   informace  včetně  seznámení  se  s  místem konání

5. sjezdu SH ČMS.

 

 

K bodu 7)  Ve svém vystoupení vedoucí rady p.Janeba připomenul rozhodnutí VV, že budou řešeny změny ve stávajících Stanovách SH ČMS a zapracování nového občanského zákoníku (NOZ)  do jejich textu. Jako první zapracoval Ing.Aulický podle NOZ změny názvosloví, odkazy na jednotlivé paragrafy v NOZ a doplňky, které jsou NOZ dané – písemný materiál. Byly v této souvislosti zapracovány i faktické připomínky starosty OSH Zlín Ing.Bernátíka, čímž byla splněna I.podmínka. Nyní je zapotřebí sehnat odborníka, který posoudí zda bylo z pohledu NOZ zapracováno vše a ÚORVO, která zkontroluje hasičskou otázku. Prioritou je postavení KSH, kde je stále určitá disproporce, i zde je nutno vzít v úvahu připomínky, které již existují včetně těch, které budou ještě docházet. Tomuto tématu se velmi intenzivně věnují členové ÚORVO pí.Fabianová, starostka OSH Vyškov a  p.Pazdera, starosta OSH Tábor. K případným změnám názvosloví  je nutné postupovat opatrně, nekomplikovat situaci a to s ohledem na nové názvosloví z NOZ.

Právě v diskuzi, týkající se přizvávání vedoucího AZH SH ČMS, KSH i OSH s hlasem poradním, navštívil naše jednání starosta SH ČMS Ing.Richter, který sám považuje tento problém jako zástupný, za daleko větší problém označil velmi nízkou činnost velitelů a preventistů, jejichž činnost je pro SH ČMS stěžejní, nikoliv činnost AZH. Z další diskuze pak vyplynulo, že Stanovy je nutné předložit v červnu VV SH ČMS k projednání a následně podzimnímu SS OSH ke schválení.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            22/14    ÚORVO  bere na vědomí   veškeré informace přednesené ke Stanovám, s tím,

 že připomínky a náměty budou zapracovány do předložených Stanov SH ČMS,

 dopracovány v úzkém kruhu členů ÚORVO (p.Janeba, Ing.Aulický, p.Pazdera

 a pí.Fabianová), aby mohly být předloženy na podzimním SS OSH. Upravené

 a dopracované Stanovy přeposlat všem členům ÚORVO před zářijovým

 zasedáním VV SH ČMS.

 

             

K bodu 8)  V různém informoval vedoucí rady p.Janeba o jednání orgánů SH ČMS – VV a vedení – zápisy umístěny na web stránkách SH ČMS – www.dh.cz

 

pí.Hladíková – informovala přítomné o tom, jak v praxi probíhají zápisy nových sborů do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, přílohy, které byly vytvořeny na pomoc sborům jsou soudem akceptovány, splňují jeho požadavky. Nové sbory byly zapsány během cca 10 dnů, Usnesení o zápisu a přidělení IČA je zasíláno Městským soudem pouze Kanceláři SH ČMS, která jeho kopii pošle vždy také do SDH. Originál je uložen u RL SDH v centrálním registru. Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, po uplynutí této doby nabývá usnesení právní moci  a  sbor se objeví ve spolkovém rejstříku. Dosud bohužel není v platnosti zákon, který by nám prominul soudní poplatky, nicméně práce na shromažďování údajů potřebných k provedení změn v zápisech spolkového rejstříku stále pokračují. Jako prvořadé se jeví získávání čísel popisných v sídlech sborů, na blížících se VVH budou voleni noví statutáři, a pak už nic nebude bránit průběžnému podávání změn do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze tak, abychom dodrželi tříletou lhůtu stanovenou zákonem. 

 

p.Navrátil – po odstoupení p.Stejskala bude jezdit na zasedání osobně, než bude nahrazen jiných funkcionářem, dále informoval, že činnost rad v jeho okrese je bezproblémová, radu prevence vedou profesionálové z  HZS, represe – problém vyřešen, na shromáždění představitelů nesvolává pouze starosty, ale také další funkcionáře – náměstky, velitele atd.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            23/14   ÚORVO  bere na vědomí  veškeré informace, které zazněly v bodu  „Různé“.

 

 

K bodu 9)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání jako velmi prospěšné a přínosné, poděkoval všem členům ÚORVO za účast a jejich aktivitu, dále poděkoval starostovi SH ČMS Ing.Richtrovi za návštěvu, reakci i podněty k  projednávaným bodům. Závěrem pak připomenul další termín pro zasedání ÚORVO, tentokrát výjezdní do Královéhradeckého kraje – 17.- 18.září  2014 !!!!

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 07 Říjen 2014 08:58
 

plakat chp-2017