Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes93
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden873
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc93
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036484
Záznam z jednání ÚORHM SH ČMS dne 30.5. 2007, Přibyslav Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 10:19

Přítomni: Lubomír Janeba, Jiří Pátek, Ladislav Dvořák, Lubomír Haluška, Jan Horský, Miroslav Menšík, JUDr. Miroslav Řepiský, Mgr. Josef Sobek, PhDr. Jaromír Tausch, CSc., Alois Vláčil

Hosté: Ing. Michal Wowesný, Mgr. Stanislav Bárta

Omluveni: Karel Boháč, Mgr. Miroslav Kružík, Zdeněk Moutelík

Pořad jednání dle programu (viz pozvánka)

Jednání zahájil vedoucí OR Jiří Pátek, přivítal účastníky a omluvil nepřítomné. krátce připomněl úmrtí pana Bohumila Klimenta. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu jednání-nikdo nepodal žádný návrh na doplnění.

Stálé body:

Jiří Pátek se vrátil k minulému zasedání OR, omluvil se za pozdržení zápisu a přislíbil nápravu. Vrátil se k úkolům z minulého zasedání, které byly průběžně plněny, pouze k harmonogramu prací na historii hasičů poznamenal, že bude zahrnuta do plánu práce na rok 2008. Dále účastníky seznámil s výroční zprávou SH ČMS a CHH za rok 2006.

Body dle programu:

1) Stanislav Bárta podal informace o XIV.mezinárodních rozhovorech, které proběhly 28.-30. září 2006 v Jonsdorfu. Za ČR se jednání zúčastnili Lubomír Janeba, Jiří Pátek, Alois Vláčil, PhDr .Jaromír Tausch a Mgr. Stanislav Bárta. Jednání se týkala výrobců hasičské techniky a s příspěvky v ní vystoupili dr.Tausch s referátem o Vystrčilově továrně v Telči, Alois Vláčil s referátem o hasičských výrobcích firmy Lutín Olomouc, Stanislav Bárta s prezentací restaurátorských prací na vozidle Praga RN a s referátem o firmě Flander v Černém Potoku. Představil také účastníkům sborník vzešlý z konference.
Dr. Tausch upozornil na narůstající rozsah přispěvatelů na úkor kvality, zmínil se o možnosti oddělení skupiny čistě historické od sběratelské a měl také kritické poznámky ke „sponzorským přednáškám“
L. Janeba sdělil také své postřehy, upozornil na krácení času některých příspěvků a položil důraz na zachování odbornosti.
Příští rozhovory proběhnou začátkem září 2007 v Hagenbergu (Rakousko) a za ČR se jich účastní Lubomír Janeba, Jiří Pátek, JUDr. Miroslav Řepiský, PhDr .Jaromír Tausch a Mgr. Stanislav Bárta. Dr. Tausch připravil příspěvek o R. M. Rohrerovi a Mgr. Bárta o českém hasičském tisku. Alois Vláčil připravil příspěvek o moravském hasičském tisku. Jeho oficiální účast zůstává zatím předmětem jednání.
Jiří Pátek informoval o možnosti konání rozhovorů v roce 2008 v Přibyslavi, v témže roce se o ně uchází i Polsko. Záleží jak dopadne vyjednávání v rámci historické komise CTIF.

2) K tomuto bodu se Jiří Pátek vyjádřil již v rámci stálých bodů.

3) Jiří Pátek informoval o průběhu příprav na hasičské slavnosti v Litoměřicích, které proběhnou 15. -16. 6. 2007. CHH bude mít k dispozici stejný pavilon jako při minulých slavnostech a opět jedná s SDH Borovany o možnostech loutkových vystoupení. CHH hodlá představit nově restaurované vozidlo ze svých sbírek Praga RN (1934), probíhají dokončovací restaurátorské práce. Součástí prezentace CHH dále budou prapory, panely z renovace Pragy RN, panely zasloužilých hasičů ad. Jiří Pátek dále hovořil o technickém zabezpečení přesunu a krátce informoval o programu.
Alois Vláčil připomněl myšlenku zasedání OR v Litoměřicích
Jiří Pátek k tomu sdělil, že tato možnost existuje, jednalo by se však o setkání neoficiální patrně v sobotu a vše záleží na domluvě jednotlivých členů.
Lubomír Janeba informoval o oficiálním setkání skupiny podunajských států CTIF, které proběhne v rámci hasičských slavností. Upozornil především na odborný seminář: Požární sport v zemích CTIF.
Jiří Pátek informoval o připravovaném křtu třetího dílu knihy Historická hasičská technika.

4) Jiří Pátek a Stanislav Bárta informovali o setkání vedoucích hasičských muzeí a síní tradic v září 2006. Jednalo se spíše o metodologické setkání, Dr. Tausch prezentoval zásady správy sbírek a Mgr. Bárta souvislosti nového archivního zákona. Dle všeho se zdá, že spolupráce je potřebná a žádoucí,. Problémem byla návratnost dotazníků, které měly vést k upřesnění kontaktů a ke zjištění potřeb jednotlivých účastníků.
Lubomír Janeba upozornil na seriál k jednotlivým muzeím v Hasičských novinách, dále doporučil dotvoření databáze muzeí a síní tradic a utužování kontaktů s nimi. Za nejlepší považuje cestu osobních návštěv a individuálního mapování.
Jiří Pátek informoval o návštěvách v muzeích Stachy, Čechy p. Kosířem, Velké Svatoňovice, Nový Oldřichov a Bechyně. Zmínil také problémy muzea Stachy a finanční podporu jednotlivých muzeí z Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR.
Ing. Wowesný k tomu poznamenal, že mnozí žadatelé mají s formulací žádostí problémy.
Alois Vláčil připomněl setkání muzejníků z roku 1987, vyjádřil přání, aby byl poskytován muzeím metodický servis v podobě vzorových zápůjčních listů, darovacích smluv, brožura o restaurování apod. Poukázal, že by bylo vhodné společenské části večera dát oficiálnější ráz. Navrhl dále vydání adresáře muzeí a síní tradic.
Miroslav Menšík připomněl dokumentační akce CHH z 80. let a navrhl jejich obnovení.
Jiří Pátek poukázal na problémy s adresářem, především co se týče malých muzeí. Uvedl možnost publikace prostřednictvím HN.

Úkol: -Precizace databáze muzeí (CHH).

5) Jiří Pátek informoval o přesunutí termínu vyhodnocení soutěže kronikářů. Stanislav Bárta podal informace o přihlášených pracích. Dr. Tausch otevřel diskuzi nad udržitelností soutěže ve stávající podobě. L. Janeba poukázal na možnosti využití nových informačních médií. M. Menšík navrhl zachovat i písemnou část a tématicky oddělit jednotlivé kategorie. Dr. Tausch připomněl původní smysl soutěže-zlepšit roční zápisy kronik. Po zařazení soutěžních prací byly zápisy odsunuty na okraj. S. Bárta zdůraznil nutnost ujasnit si, co vlastně od soutěže očekáváme. J. Pátek, M. Menšík a Dr. Tausch debatovali o problematice kronikářů ve sborech. Celou diskuzi uzavřel Jiří Pátek návrhem úkolu do příštího zasedání-zpracovat různé návrhy na podobu soutěže kronikářů.

Úkoly:
  • uzavření hodnocení soutěže kronikářů (CHH)
  • návrhy na další podobu soutěže kronikářů (všichni členové OR)

 

6) Jiří Pátek informoval o aktivitách CHH v roce 2007. Zmínil především hasičské slavnosti v Litoměřicích, mezinárodní rozhovory, změny na stálé výstavě, rekonstrukci a plynofikaci zámku, udílení titulu zasloužilý hasič. Stanislav Bárta informoval o akreditaci archivu CHH Přibyslav jakou soukromého archivu dle zákona o archivnictví. Jiří Pátek informoval o zpracování projektové dokumentace k elektronické požární signalizaci do depozitářů.

7) Jan Horský informoval o novém zpravodaji sekce filatelie. Dále se zmínil o návrhu na příležitostný štoček výplatního stroje a příležitostný dotisk na obálky na propagaci Pyrocaru. Informoval také o příležitostném razítku na hasičské slavnosti v Litoměřicích, kam sekce filatelie připraví 6 panelů. V roce 2008 plánuje sekce výstavu modelů a k výročí 250 let firmy Vystrčil. Ta proběhne v Jihlavě a poté bude přesunuta do CHH. Informoval také o návrhu na emisi známek při příležitosti olympiády CTIF v roce 2009 a o problémech provázejících jednání.

Různé:

Jiří Pátek informoval o školení komisařů pro hodnocení historické hasičské techniky, kterého se za ČR zúčastnil ve dnech 29. 30. 3. 2007 v Rakousku společně s p. Schmidtem. Oba získali certifikát a mohou tak působit jako hodnotitelé staré techniky v rámci zemí CTIF.
Jiří Pátek informoval o výstavě medailí a odznaků v Trutnově, na které se CHH podílelo zápůjčkou ze svých sbírek.
Dr. Řepiský navrhl zpracování historie dle mezníků existence jednotlivých státních útvarů na našem území. Upozornil na rakouskou edici sešitů k historii hasičů. Navrhl ustanovení pracovní skupiny pro zpracování historie.
Dr. Tausch upozornil, že soupis památek sv. Floriána je potřeba doplnit o popis památky a souvislosti, ve kterých je dochována. Vznesl také dotaz na pozůstalost B. Klimenta. K tomu mu Mgr. Bárta sdělil, že o této věci již jednal s panem Vídršperkem. Dr. Tausch dále navrhl vyhlášení soutěže o nejlepší počin hasičů za daný rok (týkal by se různých oblastí)-předal řediteli CHH zpracovaný materiál k tomuto návrhu.
Lubomír Haluška informoval o doplněném soupisu památek sv. Floriána a o setkání hasičských praporů v Radvancích-předatvil též návrh publikace k dokumentaci praporů a návrh na zpracování historie OSH Ostrava po roce 1990.
Alois Vláčil podal informace o svém textu na chystané mezinárodní rozhovory.
Mgr. Sobek informoval o materiálech k župě č. 17, které má k dispozici, zašle je písemně.
Lubomír Janeba navrhl, aby se pan Ingo Schmidt jako certifikovaný komisař pro posuzování hasičských veteránů stal členem OR. Dotázal se také po oficiálnosti filatelistické akce v polských Myslowicích. Upozornil také, že se blíží termín konání olympiády CTIF v Ostravě a že bude nutno zvažovat doprovodné akce.

Celé jednání uzavřel Jiří Pátek poděkováním všem účastníkům.

Zapsal: Mgr. Stanislav Bárta

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017