Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 1. 4. 2014
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes393
mod_vvisit_counterVčera440
mod_vvisit_counterTento týden833
mod_vvisit_counterMinulý týden3520
mod_vvisit_counterTento měsíc6718
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11378
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095865247

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 1. 4. 2014 Tisk
Pondělí, 07 Duben 2014 06:34

Zápis z jednání ÚOROO

 

Termín: 1.4.2014

Účast

Přítomni:  Doc. Liška Václav, prof.h.c., Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D., Ing. Čížek Martin, Štyndl Pavel,DiS, , Capil Vojtěch, Jíra Albert, Šustr Jiří, Ing. Jan Doubrava,

Omluveni: Ing.Hrubý Václav, Ing. Vondruška Vladimír, Ing.Vícha Petr, Ing. Job Lukáš

Nepřítomen: Dolanský Miroslav.

Hosté: Josef Nitra

 

Program:

 • Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 • Stav plnění dlouhodobých úkolů (Zpráva o činnosti za rok 2013)
 • Informace z jednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH
 • Informace z činnosti KOORO, odborníků
 • Informace o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2014“ v Ostravě dalších konferencích (Praha 9)
 • Stav přípravy kursů techniků ochrany obyvatelstva a specialistů ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany
 • Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje
 • Novelizace Metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva – návrhy
 • Základní kursy velitelů (předmět Ochrana obyvatelstva a CO)- zapojení ÚOROO
 • Aktivity SDH Braník v ochraně obyvatelstva
 • Příprava jednání se SMO společně s ÚORP
 • Různé

 

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Poslední jednání 17.10.2013, ze zápisu:

 • změna stanov SHČMS ,změny dle nového občanského zákoníku

Názvem spolku  je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). SH ČMS je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Zasedání výkonného výboru a starostů KSH se věnovalo podobě návrhu nových stanov. Po rozsáhlé diskuzi na minulém i tomto jednání VV SH ČMS se dospělo k závěru, že v současné době, zejména s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku nebudou předkládány stanovy nové, ale půjde se cestou stávajících stanov s komplexním zapracováním všech náležitostí nového občanského zákoníku a souvisejících dalších právních předpisů (např. zákon o pojišťovnictví a další), včetně zapracování dalších precizujících ustanovení zejména směrem k KSH a dalších přijatých připomínek

  

 • informace o projektu Moravskoslezského kraje (samostatně)
 • zvážit možnosti  soutěží techniků OO/družstev 1+5  (stavba protipovodňových stěn, stavba záchytných van ze žebříků a hadic, improvizovaná ochrana + zadýmování, orientace v terénu, první pomoc, test,…). ÚOROO vyslovila souhlas s možností realizovat soutěže v budoucnu.

Do příštího jednání (červen) připravit konkrétní návrhy

 

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů (Zpráva o činnosti za rok 2013)

Členové rady byli seznámeni se Zprávou o činnosti ÚOROO za rok 2013, která obsahuje hodnocení stavu dlouhodobých úkolů.

 

Ad 3 Informace z jednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

            Náměstek V. Liška informoval o připravovaných akcích v nejbližším období (150.výročí českého hasičstva, konference záchranářů, propagační jízda historických vozidel, Pyrocar, Plamen, mistrovství světa dorostu). Vyslovil poděkování všem členů ÚOROO i členům existujících KOROO za práci a aktivitu.

            Informoval o připravovaném jednání s SMO, které by se mělo uskutečnit za účasti vedoucích odborných rad prevence a OO pravděpodobně v dubnu.

V úterý, dne 18. března 2014 se uskutečnilo společné jednání vedení Hasičského záchranného sboru ČR a vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  

Obě strany se vzájemně informovaly o současné situaci a aktuálním stavu obou organizací. Ocenily, že na společných jednáních mohou konstruktivně řešit problémy, které trápí jak profesionální, tak dobrovolné hasiče.

Zevrubně byly projednány otázky týkající se odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, zejména velitelů, strojníků a uživatelů motorových pil. Aktuálním tématem bylo financování dobrovolných hasičů a získávání prostředků pro jejich činnost a na pořizování techniky. Generální ředitel konstatoval, že za uplynulé dva roky bylo dobrovolným jednotkám obcí ze strany HZS ČR předáno 117 kusů hasičské techniky.

Vedení obou organizací detailně diskutovalo také otázky požárního sportu.„Intenzivnější spolupráce v této oblasti se projevila i ve vynikajících výsledcích našich reprezentací na zahraničních soutěžích.“  Ocenil generální ředitel HZS ČR brig. gen. Drahoslav Ryba a konstatoval, že v tomto trendu budou oba sbory nadále pokračovat.   

Obě strany se dále v diskusi zabývaly otázkami hledání možností zlepšení postavení dobrovolných hasičů a ocenění jejich prospěšné dobrovolné práce.

Otevřela se rovněž otázka postavení členů SHČMS, kteří nejsou členy jednotek, zejména možnost jejich využití v oblasti ochrany obyvatelstva při řešení katastrof a mimořádných událostí. Touto problematikou se budou v brzké době obě strany společně zabývat. Termíny jednání vedoucího ÚOROO s představitel GŘ HZS byl stanoven do 30.4.2014. První jednání s ředitelem odboru krizového řízení a ochrany obyvatelstva se uskuteční 14.4.

 

VV SH ČMS

Dne 20. března 2014 se v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi sešel Výkonný výbor SH ČMS spolu se starosty krajských sdružení. Hlavním tématem jednání byla průběžná zpráva o plnění závěrů IV. sjezdu SH ČMS. Starostové KSH a vedoucí odborných rad informovali o činnosti ve svých krajích a o práci ústředních odborných rad v minulém roce. Podrobně bude o tom veřejnost seznámena v připravované výroční zprávě za rok 2013. Velká pozornost byla věnována prevenci, zvláště pak k zaměření na práci se seniory. 

Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter poté informoval o společné schůzce s vedením Hasičského záchranného sboru ČR, kde se především upřesňovala společná cesta, jak pomoci lidem v jednotkách a zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů ve prospěch obcí.

První náměstek starosty Lubomír Janeba přítomné seznámil o návštěvě vedení v místě konání V. sjezdu v Pardubicích a oznámil plánované datum 4. - 5. 7. 2015. Byl schválen návrh klíče pro volbu delegátů - jeden delegát na 1200 členů, což odpovídá kapacitě sálu a možnostem ubytování. Odsouhlasen byl také program sjezdu. Konečnou podobu těchto závěrů přijme dubnové shromáždění starostů. Příprava V. sjezdu se stane trvalým bodem dalších jednání výkonného výboru.

 

Ad 4  Informace z činnosti KOORO, odborníků

Josef Nitra  podrobněji rozebral připravované akce (150.výročí českého hasičstva – 24.5. Velvary, a další akce. Upozornil, že vzhledem k loňským povodním se letos dokončí 5. Jízda (Ústí n/L – Litoměřice) a pojede se 6.jízfa (Hrádek n/N – Jičín).

Zmínil připravovanou publikaci „Hasič radí seniorům“. Požádal členy rady o náměty a jejich zaslání na jeho adresu.

 

Ad 5 Informace o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2014“ v Ostravě dalších konferencích (Praha 9)

 • ØWorkshop ke koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Příklady některých koncepčních záměrů z hlediska odbornosti ochrany obyvatelstva:

-          Pro efektivní využití dostupných sil je potřeba klást velký důraz zejména na jejich odbornou připravenost a akceschopnost. Současná právní úprava je však v oblasti využití nevládních neziskových organizací a dobrovolníků nedostatečná. Důraz je třeba položit na systém vytvoření podmínek pro zapojení těchto institutů do přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

-          Současná definice ochrany obyvatelstva neodráží všechny úkoly, které jsou v běžné praxi řešení mimořádných událostí a krizových situaci realizovány. Jedná se například o problematiku informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události či krizové situace nebo preventivně výchovnou činnost. Řešením je vytvoření takové definice ochrany obyvatelstva, která odstraní výše uvedené nedostatky

-          Ze stejného důvodu bude nutné vypracovat nový prováděcí právní předpis, který nahradí stávající vyhlášku č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Tento předpis bude revidovat stávající úkoly ochrany obyvatelstva a zároveň popíše úkoly nové, které jsou již dnes prakticky realizovány.

 • ØKonference v IOO Lázně Bohdaneč – prosinec 2013
 • ØKonference na Praze 9 – zkušeností z povodní (problémy s měřením na některých tocích – Botič v Praze, nekoordinovaná manipulace vodních nádrží (Říčany, Rokytka)

 

Ad 6 Stav přípravy kursů techniků ochrany obyvatelstva a specialistů ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany

M.Čížek – zatím je málo přihlášek. Po přijetí nového systému vzdělávání (leden 2014) se dá předpokládat  kursu techniků OO.

 

Ad 7 Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje

 • první kursy (á 15 osob dvakrát) proběhly 23.-25.10 a 4.-6.12. 2013, zaměření pedagogika
 • další kursy - specialisté OO - leden, 9.-11.dubna a 23.-25.5 technici OO
 • v  září (preventisté OO= instruktori PVČ

 

Ad 8 Novelizace Metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení v oblasti ochrany obyvatelstva – návrhy

Byly prodiskutovány navrhované změny. Po jednání ÚOROO byli osloveni někteří členové, kteří nebyli na jednání rady. Z diskuse s nimi mimo jiné vyplynulo ponechat název „třetí“  odbornosti  instruktor PVČ, protože návrh M. Čížka na instruktora ochrany obyvatelstva by zejména ve své zkratce IOO mohl být zavádějící vzhledem k existenci Institutu ochrany obyvatelstva (IOO)

Po úpravě (do 15.4.)  budou stanovy vyvěšena na webových stránkách www.dh.cz  k veřejné diskuzi. Na jednání ÚOROO v červnu bude provedeno vypořádání připomínek. Předpoklad předložení pokynu na VV SH ČMS – září, účinnost od 1.1. 2015.

Rok 2015 bude považován za zkušební. Po jeho vyhodnocení mohou být  provedeny další úpravy (obsah kursů, počet odborností, způsob ukončování kursů,…)

 

Ad 9 Základní kursy velitelů (předmět Ochrana obyvatelstva a CO)- zapojení ÚOROO

Byly zpracovány ve spolupráci s ÚOROO konspekty písemných příprav pro téma 1 a 3, která se předpokládá v budoucnu vyučovat formou e-learningu. Jde o základní kurs velitelů JPO IV,V a VI, kde je zařazen předmět 8:

Předmět: 8 – Ochrana obyvatelstva, civilní ochrana Počet hodin: 6

 1. Obecné úkoly jednotek SDH obcí při ochraně obyvatelstva, obsah dle Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, jednotkách SDH obcí a jednotkách SDH podniků.
 2. Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola Ob.
 3. Havarijní plán kraje, vnější havarijní plán, zóna havarijního plánování –  informativně. Krizový plán kraje,

 

 

AD 10 Aktivity SDH Braník v ochraně obyvatelstva

Původně byl připraven návrh smlouvy s HMP. Po jednání s Magistrátem i HZS hlavního města Prahy bude řešení variantní – smlouva nebo-seznamy osob pro stavbu protipovodňových stěn , které budou svolány přes Magistrát (cestou OPIS + MěSH) v souladu se zákonem o IZS (poskytnutí osobní a věcné pomoci).

HZS má zájem spolupracovat i v dalších oblastech (evakuační střediska, vyhodnocení zkoušek sirén, preventivně výchovná činnost. K tomu budou další jednání v dubnu a květnu.

 

Ad 11 Příprava jednání se SMO společně s ÚORP

 Viz bod 3 – informace náměstka Lišky

 

Ad 12 Různé

Vedoucí ÚOROO – do budoucna rozšířit webové stránky „OO“, respektive vytvořit subkapitoly např. vzdělávání, činnost ÚOROO, dokumenty a předpisy,zajímavé články a vystoupení na konferencích, …

 

Náměstek V. Liška – požádal všechny o návrhy úprav Expozice OO v Přibyslavi. Konkretizace na jednání ÚOROO v červnu.

 

Termín ÚOROO:

18. červen, od 11.00, Přibyslav

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017