Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes190
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden571
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1778
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043983
Zápis z 20. 3. 2014 Tisk
Čtvrtek, 03 Duben 2014 06:24

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 20. 3. 2014 v Přibyslavi

Přítomni:
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Salivar, p. Janeba, Doc. Ing. Liška, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, p. Kejmar, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Aulický
Přizváni: p. Žižka, p. Hanus, p. Gargula, PhDr. Juráň, Ing. Čížek, Ing. Jirota, pí. Švejdová, p. Nitra
Omluveni: Ing. Karger, Ing. Stržínková, p. Riesner, pí. Bártková, p. Krajča, Ing. Olšanský, CSc.
Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatel: pí. Tereza Švejdová
Ověřovatelé: p. Antonín Zatloukal
p. Václav Hulec
Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané starosty KSH. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 15/2014: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.


2) Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení. Podrobněji informoval o aktuálním řešení OZ ve vztahu s městským soudem v Praze týkající se soudního poplatku.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 16/2014: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.


3) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2013 – statistické hlášení, výsledky hospodaření, činnosti Krajských sdružení hasičů
Ing. Richter informoval, která OSH do dnešního dne nedodala hlášení OSH a zprávy z KSH za rok 2013. Dále uvedl, že Výroční zpráva se zpracovává dle plánu a bude rozdána starostům OSH na jednání SS OSH.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 17/2014: VV SH ČMS bere na vědomí informace o stavu Výroční zprávy SH ČMS za rok 2013.


4) Kontrola plnění usnesení IV. sjezdu SH ČMS
Ing. Richter vybídl vedoucí ÚORad, aby informoval o plnění úkolů ÚORad, které plynou z usnesení IV. sjezdu SH ČMS.
Vedoucí ÚORV – p. Pumprla informoval o průběžně plněných úkolech na úseku represe včetně pořádání školení, soutěží apod. od IV. sjezdu SH ČMS.
Vedoucí ÚOROO – Mgr. Martínek stručně přítomné seznámil s plánem harmonogramu ÚORady od sjezdu. ÚORada si průběžně plní veškeré stanovené úkoly, včetně nových úkolů, které vyplývají z potřeb členů SH ČMS.
Vedoucí ÚORP – Ing. Majer uvedl, že kromě stanovených úkolů dle usnesení IV. sjezdu SH ČMS je jeden z nosných úkolů ÚORP výchovně preventivní činnosti a právní vědomí občanů, který je průběžně plněn např. formou publikací.
Ing. Richter vyzdvihl ÚOROO a ÚORP. Tyto ÚORady v tomto volebním období učinili velký pokrok a jejich práce je vidět. Poděkoval vedoucím ÚORad za jejich píli a snahu zvednout tyto oblasti.
p. Slámečka informoval o preventivně výchovné činnosti v kraji Vysočina.
Po vystoupení Ing. Majera se rozvinula krátká diskuse týkající se preventivně výchovné činnosti v jednotlivých krajích.
Vedoucí ÚORHS – Ing. Aulický uvedl, že rada byla zřízena po IV. sjezdu, ale i přesto se rada zabývá spousty záležitostí týkající se požárního sportu. SH ČMS se stalo členem Sdružení sportovních svazů ČR. ÚORHS pořádá MČR v klasických disciplínách CTIF, MČR TFA atd. ÚORHS upravila také Směrnici PS, tak aby vyhovovala všem členům SH ČMS včetně rozhodčích soutěží v PS. Rada se schází pravidelně a na svých jednáních řeší aktuální problémy a záležitosti vyplývající z činnosti SH ČMS.
Vedoucí ÚORHiM – p. Pátek stručně informoval o plnění úkolů vyplývající z usnesení IV. sjezdu SH ČMS. Uvedl, že rada má v letošním roce stěžejní úkol – 150. let českého dobrovolného hasičstva. Jinak ÚORada průběžně spolupracuje s muzei a pořádá různé soutěže v oblasti historie.
Člen ÚORVZ – Ing. Čížek uvedl, že ÚORada se schází pravidelně a jistě udělala v určitých oblastech velké pokroky. Řeší také aktuální úkoly, které vyplývají z potřeb členů SH ČMS.
Vedoucí ÚORVO – p. Janeba informoval, že rada pracuje dle svého harmonogramu v duchu usnesení IV. sjezdu SH ČMS. ÚORada řeší několik problémů např. program Evidence SH ČMS, novely a úpravy vnitřních dokumentů a předpisů dle potřeb SH ČMS.
Vedoucí ÚORM – p. Bidmon stručně okomentoval činnosti ÚORM od konání IV. sjezdu SH ČMS. ÚORada pracuje dle schváleného plánu práce, upravuje své dokumenty dle potřeb MH, vedoucí MH, ale i dle potřeb MŠMT.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 18/2014: VV SH ČMS bere na vědomí ústní informace vedoucích ÚORad o plnění usnesení IV. sjezdu SH ČMS.


5) Schválení harmonogramu přípravy V. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH
Materiál byl předložen písemně.
p. Janeba podrobně okomentoval písemný materiál. Uvedl, že podzimní jednání SS OSH bylo informováno o místě a datumu konání V. sjezdu SH ČMS. Vedení SH ČMS navštívilo prostory v Pardubicích, kde by se konalo samotné jednání sjezdu. Písemný materiál, který je předložen mají členové VV SH ČMS na zvážení. Doporučil, aby jarnímu SS OSH byly předloženy písemné i ústní informace. Dále jménem ÚORVO požádal VV SH ČMS o rozhodnutí jaký klíč zvolit k volbě počtu delegátů na V. sjezd. ÚORVO doporučuje 1200 členů na 1 delegáta. V případě zvolení tohoto klíče a při započtení počtu hostů, odpovídá celkový počet osob kapacitě prostoru pro jednání sjezdu včetně ubytování. Dále ÚORVO žádá VV SH ČMS o vyjádření týkající se harmonogramu V. sjezdu – bod 5. alternativa 1) nebo 2), ÚORVO doporučuje alternativu 1). (viz. zápis z jednání ÚORVO ze dne 19. 2. 2014)
Po vystoupení p. Janeby proběhla krátká diskuse. Z diskuse vyplynulo usnesení.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 19/2014: 1) VV SH ČMS schvaluje v písemném materiálu týkající se bodu 4. variantu a)
2) VV SH ČMS schvaluje v písemném materiálu týkající se bodu 5. variantu 1)


6) Návrh změn Stanov SH ČMS dle nového OZ
Ing. Maděra otevřel diskusi týkající se Stanov SH ČMS – jejich případné zestručnění.
p. Slámečka shrnul ve svém vystoupení činnost pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov SH ČMS s tím, že doporučil jít cestou doplnění stávajících Stanov SH ČMS.
Doc. Ing. Liška navrhl poděkování všem členům pracovní skupiny, kteří pracovali na novém návrhu Stanov SH ČMS formou osobního dopisu pana starosty, a dále navrhl finanční ocenění pro JUDr. Alenu Hamplovou, která o pracovní skupině pomáhala v právnické oblasti.
Ing. Aulický informoval o absolvování školení týkající OZ, konkrétně spolků. Školení pořádal Český olympijský výbor. Na školení vzniklo spousty podmětů k diskusi a i nadále je stále hodně věcí, které je nutno zapracovat do Stanov SH ČMS. Dále informoval o aktuálním řešení soudního poplatku Rejstříkovému soudu. Vzhledem k zákonu o veřejné prospěšnosti spolky vyčkávají a zatím nepodnikají žádné zásadní kroky.
Po vystoupení Ing. Aulického se rozvinula rozsáhlá diskuse, ze které vyplynulo usnesení.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 20/2014: 1) VV SH ČMS souhlasí s předloženým návrhem stávajících Stanov SH ČMS s komplexním zapracováním všech náležitostí nového občanského zákoníku a souvisejících dalších právních předpisů (např. zákon o pojišťovnictví a další), včetně zapracování dalších precizujících ustanovení zejména směrem k KSH a dalších přijatých připomínek s předložením podzimnímu jednání SS OSH.
2) VV SH ČMS schvaluje poděkování všem členům pracovní komise pro přípravu Stanov SH ČMS formou osobního dopisu starosty SH ČMS.
3) VV SH ČMS schvaluje finanční ohodnocení JUDr. Aleně Hamplové ve výši 15 000 Kč za odbornou pomoc při sestavování návrhu na nové Stanovy SH ČMS.


7) Příprava Shromáždění starostů
K tomuto bodu byl předložen návrh pozvánky na jednání SS OSH.
Ing. Richter vybídl přítomné členy VV SH ČMS k návrhu osob do návrhové komise. Dále přiblížil časový harmonogram jednání, včetně slavnostního odhalení pamětního sloupku významného člověka hasičského hnutí JUDr. Miroslava Řepiského. Doporučil na jarním jednání vynechat bod – Návrh změn Stanov SH ČMS dle nového OZ z důvodu stále nevyjasněných záležitostí v OZ. Místo tohoto bodu doporučil vložit bod týkající se 150. výročí českého dobrovolného hasičstva, který by přednesl vedoucí ÚORHiM. Následně doporučil seznam hostů na jednání SS OSH.
p. Janeba seznámil přítomné s připomínkou doplnit Stejnokrojový předpis SH ČMS precizací ustanovení k nošení označení člena JSDHO na stejnokroji člena SH ČMS. ÚORVO doporučila doplnit tuto připomínku do textu Stejnokrojového předpisu SH ČMS v souladu s vyhláškou MV 247/2001 Sb. ÚORVO předkládá VV SH ČMS tuto připomínku k projednání a eventuálně předložit na jednání SS OSH návrh na doplnění Stejnokrojového předpisu.
Po krátké diskusi VV SH ČMS rozhodl tuto úpravu zatím nepřidávat do Stejnokrojového předpisu SH ČMS.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 21/2014: VV SH ČMS bere stav příprav jednání SS OSH na vědomí.


8) Návrhy na vyznamenání
p. Pazdera vznesl námitku nad návrhy, které jsou nedostatečně odůvodněné.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 22/2014: 1) VV SH neschvaluje ty návrhy, které jsou nedostatečně odůvodněné - ZMZ – pí Alžběta Žídková (OSH Frýdek – Místek), ZMZ – p. Alfréd Šigut (OSH Frýdek – Místek), ZMZ – p. Vavřin Michalec (OSH Frýdek – Místek), ZMZ – p. Emil Hanák (OSH Opava), Řád sv. Floriána – p. Jiří Sadílek (OSH Praha – východ) .
2) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.


9) Různé
p. Janeba přítomné informoval o časovém harmonogramu oslav k 150. výročí včetně slavnostního VV SH ČMS. Oslavy se uskuteční 24. května ve Velvarech.
Starosta SH ČMS požádal VV SH ČMS o schválení dvou členů do ÚORV – pan Tomáš Kohel – za Plzeňský kraj, pan Jan Šefr – za Liberecký kraj.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 23/2014: VV SH ČMS schvaluje pány Tomáše Kohela a Jana Šefra jako členy ÚORV.
p. Navrátil stručně informoval o přípravách VI. Propagační jízdy SH ČMS v Libereckém kraji.
p. Hanus stručně přítomné informoval o aktuálním jednání v KSH Plzeňského kraje, kde se konalo mimořádné jednání týkající se výměny vedení KSH Plzeňského kraje. Následně požádal Kancelář SH ČMS o dodatečné objednání pamětních medailí k 150. výročí za KSH. Na závěr svého vystoupení poprosil předsedu ÚKRR, aby byl přítomen u předávání administrativy a ostatních záležitostí týkající se nového a starého vedení KSH.
Po vystoupení p. Hanuse se rozvinula krátká diskuse.
p. Maděra požádal VV SH ČMS o trpělivost s odvodem členských příspěvků MSH Praha a požádal o konání MČR hry Plamen a dorostu v roce 2015 v Praze.
p. Orsák informoval přítomné o konání MČR v PS v roce 2015 v Trutnově ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje.


10) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.


Předsedající: Ing. Karel Richter ___________________________
Zapisovatel: pí. Tereza Švejdová ___________________________
Ověřovatelé: p. Antonín Zatloukal ___________________________
p. Václav Hulec _____________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Duben 2014 12:15
 

plakat chp-2017