Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes10
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden894
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3479
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045684
Zápis z 19. 2. 2014 Tisk
Úterý, 25 Únor 2014 14:28

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  19. 02. 2014  v Praze.

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:     

1)   Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO

3)Informaceprůběhu VVH SDH a okrsků SH ČMS

4)Příprava školení funkcionářů – duben 2013 + jednání ÚORVO

5)Stav vyřizování stížností a připomínek za rok 2013

6)Harmonogram přípravy konání 5. sjezdu SH ČMS

7)Informace o činnosti AZH SH ČMS

8)Návrhy změn Stejnokrojového předpisu SH ČMS

9)Různé a organizační záležitosti – informacejednání orgánů SH ČMS

10)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

K bodu 1 a 2)    Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz  prezenční  listina), dále  provedl   kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

01/14   ÚORVO  bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno..

 

 

K bodu  3)   K bodu jednání vystoupil ředitel Kanceláře Ing.Jan Aulický, s konstatováním, že VVH ještě probíhají, v diskuzi se členové shodli na stanovisku – do plánu práce na rok 2015 tento bod zakomponovat až na druhé zasedání ÚORVO.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

02/14   ÚORVO   bere na vědomí   vstupní  info  Ing.Aulického k  VVH  se závěrem, že

             do plánu práce ÚORVO na rok 2015 bude tento bod zařazen až na druhé

 zasedání.     

 

 

K bodu 4)   Vedoucí rady  p.Janeba vyzval přítomné členy k tvorbě plánu školení funkcionářů, které se uskuteční v pátek 11.4.2014 v Přibyslavi, jehož součástí bude také zasedání ÚORVO. V diskuzi byla doporučena a po telefonickém rozhovoru s ředitelem ÚHŠ Jánské Koupele

Ing.Janem Kargerem, upřesněna témata přednášek plánovaného školení:

-         Nošení vyznamenání včetně vyznamenání SH ČMS a vývojové trendy (Ing.O.Lukš)

-         Změny ve Statutu vyznamenání platné od 1.1.2014 (D.Hladíková)

-         Program „Evidence členské základny“ (Bc.M.Studník)

-         Hasičské soutěže a pojistky HVP a.s. (Ing.J.Aulický)

-         Vzorová prezentace VVH a Volební řád SH ČMS před 5. sjezdem SH ČMS (ÚORVZ)

-       Aplikace NOZ do stávajících Stanov SH ČMS a povinnosti pro organizační jednotky SH ČMS z tohoto právního předpisu vyplývající (Ing.J.Aulický, D.Hladíková)

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

03/14   ÚORVO   schvaluje   program školení funkcionářů a   ukládá  vedoucímu rady

 a  řídícímu školení funkcionářů p.Janebovi, zajistit lektory školení.

 

 

K bodu 5)   K projednávanému bodu vystoupil Ing.Aulický s konstatováním, že v roce 2013 řešila Kancelář pouze jednu velkou stížnost – OSH Olomouc versus KSH Olomouckého kraje, která  byla shledána oprávněnou.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

04/14   ÚORVO   bere na vědomí   přednesené informace ke stavu podaných stížností

 za rok 2013.

 

 

K bodu 6)   V tomto bodu předložil Ing.Aulický písemně zpracovaný Harmonogram přípravy 5. sjezdu SH ČMS včetně klíče delegátů ve třech variantách – 1000, 1200 a 1500 členů. V rozsáhlé diskuzi  se vyjadřovali přítomní k místu konání – označeno za vyhovující, ke klíči delegátů – nespokojenost Královéhradeckého kraje (pí.Steinerová), preferují klíč 1000 členů.  Vedoucí rady p.Janeba rozebral záměr dvoudenního jednání, koncipovaný do programově jednodenního, tzn. začátek ráno, ukončení večer, po společenském večeru přespání a v dopoledních hodinách odjezd delegátů domů, tento model by přinesl zcela jistě finanční i časovou úsporu. Technicky lze zvládnout při využití volby „aklamací“, kdy jednotliví kandidáti do VV SH ČMS a do ÚKRR budou vytipováni již v krajích a na sjezdu potvrzeni do funkce – zkrácení doby voleb. Tento postup lze ošetřit s dostatečným předstihem v Jednacím a Volebním řádu SH ČMS, který se vypracovává pro konkrétní sjezd.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 

            05/14   ÚORVO  doporučuje   klíč – 1200 členů, s ohledem na kapacitu místa konání a

 s tím spojenou důstojnost celého průběhu 5. Sjezdu SH ČMS.

 

            06/14   ÚORVO  doporučuje  pro konání 5. sjezdu SH ČMS  alternativu

 Harmonogramu přípravy a konání sjezdu pod číslem 5) alt.1), dále

 doporučuje  volbu  aklamací pro členy VV SH ČMS a členy ÚKRR, s tím

 spojenou úpravu Jednacího řádu sjezdu a Volebního řádu sjezdu – obě úpravy

 předjednat na podzimním SS OSH.

                                                                                                                             

 

K bodu 7)     Bod byl z dnešního jednání vypuštěn.

                                                                                                     

 

K bodu 8)   Se změnami ve Stejnokrojovém předpise SH ČMS seznámil přítomné vedoucí rady p.Janeba a Ing.Aulický. Jedná se o šatovou sukni (ženy) a polokošili funkční (muži), výstrojní součásti určené pro výkon funkce rozhodčího. V rozsáhlé diskuzi se přítomní shodli prozatím nedoporučit jejich zařazení do Stejnokrojového předpisu SH ČMS. Diskuze se také týkala označení člena JSDHO versus člen SDH, bylo doporučeno doplnit do textu stejnokrojového předpisu SH ČMS text z vyhlášky č. 247/ 2001 Sb O činnosti jednotek požární ochrany (příslušné přílohy).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

            07/14   ÚORVO   nedoporučuje   prozatím zařadit  šatovou sukni a polokošili funkční

                        do Stejnokrojového předpisu SH ČMS z důvodu finanční náročnosti, ale také

případné nejednotnosti při výkonu funkce rozhodčího.

 

            08/14   ÚORVO   doporučuje   upravit text Stejnokrojového předpisu SH ČMS

                        následovně – Hlava 4, bod 2c) ….v souladu s vyhláškou MV 247/2001 Sb.,

                        příloha č.12 a 13, a   ukládá   vedoucímu rady p.Janebovi úpravu předložit VV

           SH ČMS  k projednání pro SS OSH.

 

 

K bodu 9)  V různém informoval informoval vedoucí AZH SH ČMS p.Netík o článku v Hasičských novinách a o svém záměru – navštívit do sjezdu všechna Krajská sdružení hasičů a zmapovat jejich práci  s AZH KSH.

 

p.Janeba – seznámil přítomné s harmonogramem oslav ve Velvarech – 24.5.2014, součástí těchto oslav bude také rozšíření zasedání VV SH ČMS, otevření expozice historických praporů, bližší informace budou předány na jarním SS OSH. Dále informoval přítomné o zasedáních vedení a výkonného výboru SH ČMS z nichž zápisy jsou již umístěny na webových stránkách sdružení.

 

Ing.Aulický – informoval přítomné o metodickém pokynu – manuálu k práci s programem „Evidence členské základny“, který byl rozeslán na všechna OSH a KSH. V tuto chvíli se shromažďují telefonní čísla, na která budou odesílány unikátní kódy umožňující vstup do programu.

 

p.Janeba – informoval o přetrvávajícím problému, který se týká platných a nově tvořených Stanov SH ČMS pod vedením Ing.Lišky, který bez vědomí pracovní skupiny předložil další verzi stanov, ve VV SH ČMS nebylo jednoznačně rozhodnuto, což je pro daný stav velmi nepříznivé, úterní vedení představuje nejbližší termín pro další jednání ke stanovám, které by mělo vyjádřit své stanovisko pro VV SH ČMS. V diskuzi byl stav přítomnými členy rady hodnocen velmi kriticky, očekávají rozhodnutí vedení, s následným svoláním mimořádného zasedání ÚORVO nebo VV SH ČMS právě ke Stanovám. Jednoznačně podporují verzi – platné stanovy se zapracovanými články z nového Občanského zákoníku, platného od 1.1.2014.

 

Ing.Aulický – předložil písemně zpracovanou verzi návrhu stanov se zapracovanými změnami v souladu s novým Občanským zákoníkem.

 

pí.Hladíková – v návaznosti na přijatý nový Občanský zákoník informovala přítomné o stavu zápisů našich organizačních jednotek v  registru Městského soudu v Praze, který byl vytvořen původně Českým statistickým úřadem, před dvěma lety předán MV ČR a od 1.1.2014 je uložen u zmiňovaného soudu v Praze. Zmínila se také o školení funkcionářů v březnu 2011 kde žádala, aby pracovníci okresů věnovali pozornost a čas kontrole zápisů  v rejstříku ARESU a v případě chybného zápisu žádali MV ČR  o jeho opravu. To, že se tato prosba minula účinkem ukazuje  stav, kdy ze 77 okresů mají svůj zápis správně 2 OSH (Příbram a Uherské Hradiště) a 1 KSH (Moravskoslezský kraj). Spis SH ČMS uložený nyní na Městském soudu v Praze obsahuje 707 stran, které je nutné  zkontrolovat, zařadit na základě kontroly IČA do jednotlivých okresů a teprve poté provádět další kontrolu s registrem SH ČMS. V další fázi bude probíhat změna zápisů našich organizačních jednotek na správné dle platných Stanov SH ČMS, upřesňování adres jednotlivých organizačních jednotek dle aktuálního stavu (nová příloha k RL SDH - ke stažení na www.dh.cz). Na celou tuto nápravu jsme získali ze zákona 3-letou lhůtu, tj. do 1.1.2017. Zda budeme schopni tomuto termínu dostát ukáže čas, o dostatečně dlouhém termínu není přesvědčen dnes ani Městský soud. Když pomineme špatné zápisy, které nejsou naším dílem, objevil se závažnější problém a to, že některé naše sbory byly Českým statistickým úřadem zrušeny, protože s nimi nekomunikovaly, tudíž dnes používají už neplatné IČO, přesto však mají zřízeny účty, využívají grantovou politiku a další věci spojené s aktivním životem sboru. Z tohoto důvodu potřebujeme aktivní přístup a pomoc ze strany okresů v podobě kontrol svých sborů v původním zápisu ARESU (Administrativní rejstřík ekonomických subjektů) kde po zadání IČA sboru lze zjistit zda je aktivní či neaktivní (zrušený a kdy – červeně označené datum zrušení). Při nalezení takového sboru je nutné dodat kopii RL, kopii tiskopisu o zřízení IČA a vhodné je i nalezenou stránku s datem zrušení odeslat bez prodlení Kanceláři SH ČMS, která bude muset zahájit jednání s ČSÚ za účelem nápravy zápisů a stavu. Pro ty, kteří ztratili doklad o zřízení IČA - rada – navštivte kterékoliv pracoviště Czechpointu a požádejte o výpis z veřejné části tzv. rejstříku osob, určitě vám vyjdou vstříc. Získaný doklad nahrazuje ztracený prvotní doklad o přidělení IČA z roku 1995. Momentálně registr Městského soudu nefunguje tak, abychom mohli zahájit první nápravy nalezených nedostatků. Největším problémem pro SH ČMS je finanční zátěž, kterou má na svědomí neschválený zákon o veřejné prospěšnosti, a díky kterému nás v tuto chvíli každá změna, každý prvozápis bude stát 1.000,- Kč. K této situaci proběhne v dubnu na školení funkcionářů přednáška, již nyní je však možno shrnout získané informace z Městského soudu do několika nejdůležitějších bodů, které mohou okresy začít plnit:

-         Zkontrolovat v ARESU své aktivní  sbory, zjistit zda jsou „aktivní či neaktivní“

-         „Neaktivní sbory“ hlásit Kanceláři SH ČMS a předat k nim potřebnou dokumentaci (viz text)

-         Věnovat zvýšenou pozornost svým sborům v centrálním registru SH ČMS, dotáhnou vyřazení sborů, které nám dlouhodobě nepracují, dle předpisů SH ČMS – Organizační řád a jeho přílohy

-         Informovat sbory o skutečnosti, že naše organizace nebude měnit svůj název

-         Veškeré změny do rejstříku Městské soudu v Praze předávat Kanceláři SH ČMS

-         Vysvětlovat sborům, že na změny máme ze zákona 3-letou lhůtu, žádat je o trpělivost, neházet kompetence OSH na Kancelář SH ČMS

-         Vysvětlovat sborům rozdíl mezi úřadem a soudem – na úřadě vám někdy i ochotně pomohou, na soudu neradí a nepomáhají, na soudu vám může pomoci pouze advokát, kterého si najmete a zaplatíte

Další informace předáme na avizovaném školení funkcionářů v dubnu 2014. Kancelář již zahájila práci k nápravě stavu, který nezpůsobila, o totéž žádá OSH i KSH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            09/14   ÚORVO  bere na vědomí  veškeré informace, které zazněly v bodu  „Různé“.

 

 

K bodu 10)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání jako velmi prospěšné a přínosné, poděkoval všem členům ÚORVO za účast a jejich aktivitu, Závěrem pak připomenul, možnost mimořádného zasedání rady v případě potřeby (Stanovy SH ČMS). Termín bude s dostatečným předstihem ohlášen !!!!

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 27 Únor 2014 13:36
 

plakat chp-2017