Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes208
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden589
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1796
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044001
Zápis z 23. 1. 2013 Tisk
Úterý, 11 Únor 2014 10:13

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

23. 1. 2014 v Praze

Přítomni:         

VV SH ČMS:        Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Janeba, Doc. Ing. Liška, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla,
p. Zatloukal, Ing. Aulický

Přizváni:             PhDr. Juráň, Ing. Čížek, Ing. Jirota, pí. Švejdová, Ing. Olšanský, CSc., p. Nitra

Omluveni:           Ing. Stržínková, p. Bidmon, p. Kejmar, p. Slámečka,

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                p. Lubomír Janeba

                                   Ing. Leo Kuběna

                                                                                                                                                        

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 1/2014:                           VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

                                                             

2)  Kontrola plnění usnesení

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly. Krátce pohovořil o návštěvě obce Velvary týkající se usnesení č. 3/2013 z důvodu konání oslav k 150. let  českého dobrovolného hasičstva.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 2/2014:                           VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

3) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2013

 

Ing. Aulický uvedl, že v roce 2013 přišla do Kanceláře SH ČMS 1 stížnost od OSH Olomouc a byla předána ÚKRR.

PhDr. Juráň informoval o prováděných kontrolách členy ÚKRR ve spolupráci VV SH ČMS. Uvedl, že ÚKRR přišli v roce 2013 celkem 2 stížnosti. Stížnost OSH Olomouc na starostku KSH a stížnost p. Odstrčilíka z OSH Kroměříž. Dále uvedl, že člen ÚKRR p. Bělohlávek nadále sleduje splátkový kalendář OSH Sokolov a průběžně informuje ÚKRR.

V návaznosti na vystoupení předsedy ÚKRR vznikla diskuse týkající se stížnosti OSH Olomouc na starostku KSH Olomouckého kraje. V závěru diskuse starosta SH ČMS požádal pana Zatloukala (zástupce Olomouckého kraje), aby na nejbližším jednání VV KSH Olomouckého kraje informoval o požadavku VV SH ČMS k dodržování stanov, směrnic a dokumentů SH ČMS. Z diskuse vyplynulo usnesení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 3/2014:                           1) VV SH ČMS bere na vědomí informace o stížnostech v roce 2013 a bude nadále sledovat řešení stížnosti OSH Olomouc.

                                                             

4) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

 

Materiály byly předloženy písemně.

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál a poděkoval zaměstnancům Kanceláře SH ČMS za práci, kterou vykonávají pro sdružení.

Ing. Karger okomentoval písemný materiál. Na závěr poděkoval zaměstnancům a školitelům ÚHŠ Jánské Koupele.

Ing. Čížek informoval o činnosti ÚHŠ Bílé Poličany ústně i písemně. Zmínil problém s prostorami pro výuku.

p. Orsák informoval o podpoře náměstka hejtmana Královehradeckého kraje týkající se pomoci ÚHŠ Bílé Poličany rekonstruovat prostory pro výuku. Jednání jsou zatím v začátcích.

Následně proběhla krátká diskuse týkající se odborného školení pro práci s pilou a ve výškách v ÚHŠ Bílé Poličany. Členové VV SH ČMS se ztotožnili s názorem I. náměstka starosty – bez podpory příslušných krajských ředitelů HZS ČR (ÚHŠ Jánské Koupele – HZS MSK, ÚHŠ Bílé Poličany – HZS Královehradeckého kraje) nelze tuto činnost vykonávat.

p. Pátek stručně okomentoval písemný materiál týkající se činnosti CHH Přibyslav a Nadace CHH a poděkoval pracovníkům CHH Přibyslav.

Ing. Richter zdůraznil nutnost intenzivního využití objektu „bramborárny“ Přibyslav.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 4/2014:                           1) VV SH ČMS schvaluje Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ Bílé Poličany, ÚHŠ Jánské Koupele, CHH Přibyslav a Nadace v roce 2013.

                                                              2) VV SH ČMS schvaluje plán Kanceláře SH ČMS na rok 2014.

                                                              3) VV SH ČMS oceňuje aktivní práci organizačních jednotek SH ČMS a vyslovuje poděkování všem zaměstnancům SH ČMS.

5) Ples SH ČMS

 

Materiál byl předložen písemně.

p. Páv informoval o aktuálních přípravách XIX. reprezentačního Plesu SH ČMS, který se bude konat 1. března 2014 v Kulturním domě Karlov, v Benešově. Ples je z 90% připraven a nyní se vytváří tombola. Na závěr pozval všechny přítomné na Ples a požádal, aby potvrdili svou účast na OSH Benešov nebo v Kanceláři SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 5/2014:                           VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav XIX. reprezentačního Plesu SH ČMS.

 

6) Stav příprav novelizace Stanov SH ČMS

K tomuto bodu byly předloženy materiály:

Návrh změny a doplnění Stanov SH ČMS v platném znění z 14. dubna 2012

Návrh nových Stanov SH ČMS zpracovaný komisí pro přípravu Stanov SH ČMS

 

Vedoucí komise Doc. Ing. Václav Liška okomentoval návrh nových Stanov SH ČMS včetně průběhu, jak návrh vznikal. Odůvodnil jednotlivé změny a pozastavil se nad tím, že pracovní komise pro přípravu Stanov SH ČMS nebyla přizvána na jednání ÚORVO k diskusi týkající se změny Stanov SH ČMS.

Starosta SH ČMS reagoval na příspěvek Doc. Ing. Lišky a uvedl, že někteří členové pracovní skupiny jsou zároveň členové ÚORVO. Dále připomněl, že je třeba zvážit každý krok týkající se změny a studovat návrh změny Stanov důkladně. Poté vyzval členy VV SH ČMS k diskusi.

Jako první vystoupil I. náměstek starosty a vedoucí ÚORVO a upřesnil, co vedlo ÚORVO k připomínkování návrhu nových Stanov SH ČMS. Na závěr svého vystoupení vyjádřil názor, že stávající Stanovy sdružení jsou tedy po nutném zestručnění a obsahových úpravách vyplývajících z nového OZ stále „životaschopné“.

Po vystoupení p. Janeby se rozvinula rozsáhla diskuse o změnách Stanov SH ČMS, především vyplývající z nového OZ. V diskusi byly zmíněny dva názory: 1) změnit stávající Stanovy SH ČMS; 2) vytvořit nové Stanovy SH ČMS dle návrhu komise pro přípravu Stanov.

Na závěr diskuse vystoupil starosta SH ČMS a navrhl mimořádné jednání VV SH ČMS týkající se pouze změny stávajích Stanov SH ČMS. Také navrhl oslovit příslušné úřady a osoby s připomínkou na stanovený soudní poplatek 1000,-, který musí spolky platit za první zápis a další změny u soudu. Konstatoval, že Ředitel Kanceláře SH ČMS implementuje do stávajících Stanov SH ČMS změny vyvolané NOZ a naši právníci stav posoudí a eventuálně zapracují předmětné změny do stávajících Stanov SH ČMS (urychleně). Z diskuse vyplynulo usnesení.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 6/2014:                           VV SH ČMS ukládá starostovi SH ČMS reagovat na stanovený soudní poplatek.

7) Zahraniční spolupráce SH ČMS

 

Materiál byl předložen písemně.

Starosta SH ČMS písemný materiál stručně okomentoval.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 7/2014:                           1) VV SH ČMS bere na vědomí zprávu o zahraniční       spolupráci  SH ČMS za rok 2013.

                                                              2) VV SH ČMS schvaluje plán zahraniční spolupráce SH ČMS na rok 2014.

 

8) Hodnocení činnosti Fire Edit, s. r. o.

 

Ing. Richter uvedl, že časopis Alarm Revue pokračuje přes minulé problémy dál. Nemalé poděkování patří šéfredaktorovi Dr. Ivo Havlíkovu a jednateli společnosti Ing. Michalu Sojkovi. Krátce pohovořil o ještě neuzavřené uzávěrce. VV SH ČMS bude o stavu společnosti informován po uskutečněné valné hromadě.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 8/2014:                           VV SH ČMS bere na vědomí informace o společnosti Fire Edit, s. r. o.

 

9) Návrhy na vyznamenání

 

Členové VV SH ČMS vyjádřili nesouhlas s výjimkami týkající se návrhů na ZH. Vzhledem k nově schválenému Statutu vyznamenání, který schválili starostové SS OSH na podzimním jednání, nerozumí tedy výjimkám týkající se udělení ZH.

p. Hulec připomínkoval velmi stručnou charakteristiku v návrhu pro p. Vacka.

p. Pazdera vznesl připomínku na OSH i KSH z důvodu stručné charakteristiky na návrzích. OSH ani KSH by takovýto návrh neměli dál postoupit, ale vrátit SDH k dopracování a pak by se takové návrhy nemusely diskutovat na VV SH ČMS a vracet z Ústředí SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 9/2014:                           1) VV SH neschvaluje ty návrhy, které nesplňují podmínky Statutu vyznamenání SH ČMS.

                                                              2) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.

10) Různé

 

Ing. Karger přítomné informoval o činnosti ÚORVZ. Informoval o žádosti Ing. Paťavové týkající se uvolnění z ÚORVZ pro pracovní vytížení. Dále členům VV SH ČMS předložil návrh na zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v letech 2015-2018 a to opět v Přibyslavi, Bílých Poličanech a Jánských Koupelích. Zároveň ÚORVZ žádá o finanční příspěvek z rozpočtu SH ČMS na tuto vzdělávací akci.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 10/2014:                         1) VV SH ČMS schvaluje návrh ÚORVZ zahájit další cyklus University dobrovolného hasiče v letech 2015-2018 a to opět v Přibyslavi, Bílých Poličanech a Jánských Koupelích.

                                                              2) VV SH ČMS doporučuje starostům KSH zahájit nábor na Universitu dobrovolného hasiče s výukou i mimo ÚHŠ a CHH Přibyslav.

 

Ing. Aulický informoval o plánovaném semináři KORV a OORV, kde bude přednášet plk. Dr. Ing. Hanuška. Jeho přednáška bude k tématu vzdělávání Strojníků a velitelů jednotek. Následně přítomným stručně okomentoval písemný materiál Technicko organizační opatření práce s programem on line Evidence SDH a následných změn metodického pokynu nakládání s osobními údaji. Členům VV bude zaslán též elektronickou poštou.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 11/2014:                         VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Technicko organizační opatření práce s programem on line Evidence SH ČMS a změnu Metodického pokynu k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS.

 

Ing. Richter požádal VV SH ČMS o schválení měsíčního paušálu pro Kancelář SH ČMS 3000,- na fond starosty SH ČMS a 2000,- pro pana Pikulu na údržbu Hasičského domu. Rovněž požádal o schválení ročního paušálu pro členy VV SH ČMS a členy ÚKRR, který zůstává stejný jako v loňském roce.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 12/2014:                         1) VV SH ČMS schvaluje měsíční provozní zálohy pro Terezu Švejdovou 3000,- na fond starosty
SH ČMS a pro Karla Pikulu 2000,- na údržbu      
objektu Hasičského domu.

                                                              2) VV SH ČMS schvaluje roční paušál pro členy VV  SH ČMS a ÚKRR na zajišťování úkolů dané Stanovami SH ČMS.

 

p. Hulec informoval o aktuální situaci v KSH Plzeňském kraji, kde bylo odvoláno vedení KSH včetně starosty KSH nově byl do čela KSH zvolen p. Hanus.

Ing. Aulický reagoval na situaci v KSH PK s tím, že Kancelář SH ČMS nemá oficielně žádné písemné materiály z tohoto jednání a tím pádem je vedení KSH pro Kancelář SH ČMS stále ve složení, které je na příloze registračního listu. Pro pořádek je potřeba vše písemně doložit na Kancelář SH ČMS.  

p. Pazdera přítomné seznámil s finančním problémem muzea Bechyně. Byla vyhlášena sbírka a požádal tiskového mluvčího SH ČMS o zveřejnění sbírky na dh.cz.

p. Orsák reagoval na příspěvek p. Pazdery a uvedl, že KSH Královéhradeckého kraje nepřispívá Nadaci, ale finančně vypomáhá muzeu ve Velkých Svatoňovicích.

p. Pátek vystoupil s návrhem na zhotovení a umístění „Pamětního kamenného sloupku“  významné osobnosti hasičského hnutí JUDr. Miroslavu Řepiskému. Pamětní sloupek by byl umístěn uprostřed nádvoří, kde začíná prohlídka expozice muzea v Přibyslavi. Písemný materiál předložil včetně cenové nabídky. Text jména a příjmení, včetně dat narození a úmrtí bude doplněn, výkonným výborem doporučeným doplňujícím textem.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 13/2014:                         VV SH ČMS schvaluje návrh na zhotovení a umístění „Pamětního kamenného sloupku“ významné osobnosti hasičského hnutí JUDr. Miroslavu Řepiskému.

 

p. Navrátil vystoupil s připomínkou týkající se vztahů mezi SH ČMS na Českolipsku a ČHJ. Dále informoval o návštěvě hejtmana Libereckého kraje, který slíbil finanční podporu na propagační jízdu SH ČMS.

Ing. Richter reagoval na příspěvek p. Navrátila a uvedl, že o problému mezi SDH v Libereckém kraji a ČHJ již hovořil s prezidentem ČHJ a prezident uvedl, že sbory, které jsou v SH ČMS nepřijímá do ČHJ.

Následně se rozvinula diskuse týkající se vztahů mezi sbory SH ČMS na Libereckém kraji a ČHJ, kde bylo navrženo několik možných způsobů dohody.

Ing. Salivar uvedl, že by bylo vhodné myslet v návrhu ve Stanovách SH ČM i na PS. Dále apeloval na zástupce krajů jménem ÚORHS, aby v radě byly zastoupeny všechny kraje. Navržený člověk by měl mít zkušenosti a znalosti v PS.

Na závěr bodu starosta SH ČMS informoval o aktuálním stavu HVP, a. s.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 14/2014:                         VV SH ČMS bere na vědomí informace o aktuálním stavu HVP, a. s.

 

11) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

k �!ln���itelů pro hodnotitele mládeže

                        v roce 2012 v Chorvatsku

 

            Na základě rozhodnutí zasedání komise CTIF „Mezinárodní hasičské soutěže“, které se konalo dne 16.3.2012 v Mulhouse (Francie), se Chorvatský hasičský záchranný sbor ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem regionu Split-Dalmácie a Chorvatským ministerstvem národní obrany nabízí k provedení školení hodnotitelů pro hodnotitele mládeže v roce 2012.

            Podmínky k provedení školení hodnotitelů pro hodnotitele mládeže v roce 2012 jsou následující:

 

 1. 1.Místo: armádní kasárna „Sveti Nikola“armádním přístavu Lora, Split
 2. 2.Termín: 12.-14. říjen 2012 (příjezd přípravné skupiny je možný 11.10.2012)
 3. 3.Ceny:
  1. a)ubytování

kategorie II – 120 kuna (kn) na den (k dispozici ubytování pro 30 osob)

kategorie III – 150 kn na den (k dispozici ubytování pro 50 osob)    

 1. b)stravování (pro všechny)

snídaně: 15 kn

oběd: 35 kn

večeře: 22 kn

 1. c)úklidové práce (sál, jídelny, pokoje před a po příjezdu)

paušálně: 40 kn na osobu

 1. 4.Užívání pokojů a atletického stadionutartanovou dráhou: za všechna možná poškození ručí organizátor – účastníci; to musí být zajištěno předem formou smlouvy
 2. 5.Jména účastníků musí být minimálně 7 dní před začátkem semináře doručena Komandatuře chorvatského vojenského námořnictva, aby mohlo být umožněno ubytování a parkování
 3. 6.Chorvatský hasičský záchranný sbor je ochoten zorganizovat transferletiště ve Splitu
 4. 7.Úhrada bude provedena firmě „Pleter“ (stravování a úklid) a Ministerstvu národní obrany (ubytování), přičemž je třeba vzítpotaz případné výkyvy kurzů.

Prosíme co možná nejdříve o písemné zaslání příslibu organizace semináře.

 

V kolegiální solidaritě srdečně zdraví

                                         předseda Chorvatského hasičského záchranného sboru

                                                                 Ante Sanader

                                                                 v.z. /podpis nečitelný/

 

otisk razítka se znakem a textem

Chorvatský hasičský záchranný sbor

ZÁHŘEB

 


Příloha 1: výpočet nákladů na osobu

 

Ubytování II:

druh služby                                    náklady

stravování večeře                             22,00 kn

ubytování II pátek-sobota                120,00 kn

stravování snídaně                            15,00 kn

stravování oběd                                35,00 kn

stravování večeře                             22,00 kn

ubytování II sobota-neděle              120,00 kn

stravování snídaně                            15,00 kn

úklid                                                40,00 kn

Celkem Kn                                    389,00 kn

Celkem EUR                                   54,00 EUR

 

Ubytování III:

druh služby                                    náklady

stravování večeře                             22,00 kn

ubytování III pátek-sobota              150,00 kn

stravování snídaně                            15,00 kn

stravování oběd                                35,00 kn

stravování večeře                             22,00 kn

ubytování III sobota-neděle             150,00 kn

stravování snídaně                            15,00 kn

úklid                                                40,00 kn

Celkem Kn                                    449,00 kn

Celkem EUR                                   62,00 EUR

 

 

 

otisk razítka se znakem a textem

Chorvatský hasičský záchranný sbor

ZÁHŘEB

 

                                       /podpis nečitelný/

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017