Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes93
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden873
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc93
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036484
Zápis z 13. - 14. 12. 2013 Tisk
Úterý, 07 Leden 2014 09:17

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) dne 13.-14.12.2013 v ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele

 

Přítomni: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Ing. Pavel Haas, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Petr Vícha,   Bc. Mojmír Studník, Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Bc. Zdeněk Ondráček, Jitka Fabiánová, Ing. Jan Karger, doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., Ing. Martin Čížek

Omluveni: Ing. Jitka Paťavová

Jednání ÚORVZ zahájil její vedoucí Ing. Karger přivítáním členů rady a informací, že Ing. Jitka Paťavová se omluvila a současně pro pracovní vytížení požádala o uvolnění  z Ústřední odborné rady pro vzdělávání

Program jednání:

1)         Kontrola plnění úkolů

2)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) v roce 2013 a zabezpečení UDH v roce 2014, nábor studentů  na další cyklus UDH od r. 2015

3)         Elektronická knihovna

4)         Vzdělávací projekty

5)         Téma pro pravidelné vzdělávání starostů OSH a KSH v roce 2014

6)         Vzdělávání seniorů v SH ČMS

7)         Plán práce ÚORVZ na rok 2014

8)         Různé, Závěr

K jednotlivým bodům:

1. Kontrola plnění úkolů

Vedoucí ÚORVZ konstatoval, že usnesení z posledního jednání rady bylo naplněno v bodě č.1 (byla předložena k diskusi problematiku činnosti se seniory v SH ČMS), v bodu č.2 (VV SH ČMS byla poskytnuta informace o projektu Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů a VV SH ČMS vyslovil souhlas s realizací tohoto projektu). V rámci bodu č. 3. předložil Ing. Haas  písemný návrh na vzorový týdenní pobyt seniorů zaměřený zejména na jejich vzdělávání, ale taktéž na sportovní, kulturní a poznávací aktivity. S tímto návrhem se dále pracuje. Bod č. 4 byl splněn Dr. Hanuškou. Bod č.5 týkající se Elektronické knihovny se neplní a  této problematice se bude věnovat bod.č.3 aktuálního  jednání této odborné rady. Bod č. 6. byl splněn Doc. Kvarčákem.

 

2. Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) v roce 2013 a zabezpečení UDH v roce 2014

 

Tato vzdělávací akce určená zejména funkcionářům OSH a KSH v roce 2013 byla zabezpečena v souladu se schválenými zásadami podle stanoveného harmonogramu na všech třech plánovaných místech (CHH Přibyslav, ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele). Dosavadní zkušenosti a odezvy od studentů jsou pozitivní, organizátoři a lektoři vysoce hodnotí aktivní přístup studentů.

V roce 2014 proběhne závěrečný ročník obsahující 3 víkendová soustředění a závěrečné slavnostní zakončení Členové ÚORVZ diskutovali k lektorskému zabezpečení v roce 2014 s tímto závěrem:

Téma fundraising (získávání finančních prostředků) -  zabezpečí Ing. Pavel Haas

Téma práce s mládeží v SH ČMS -  zabezpečí  Jitka Fabianová

Téma – práce  s PC – zabezpečí VŠB TU Ostrava (Doc. Kvarčák)

Ekonomika v SH ČMS – bude zabezpečena ekonomickým oddělením SH ČMS (projedná Ing. Karger s Ing. Jirotou)

Téma public relations (práce s veřejností, práce s médii) projedná Ing. Karger s tiskovým mluvčím SH ČMS p. Nitrou, anebo se využijí tiskoví mluvčí HZS příslušných krajských ředitelství

Téma – první pomoc – bude zabezpečena místními odborníky (odpovídá Pátek, Čížek, Karger)

Obsáhlá diskuse proběhla k závěrečnému slavnostnímu ukončení UDH. Proběhne podle plánovaného scénáře v duchu vysokoškolské promoce. Z dřívějších zkušeností tento způsob je odzkoušen a je v něm záruka vysoce důstojného a slavnostního zakončení studia. Ideálním místem je přitom akademická půdy partnerské VŠB – TÚ Ostrava. Z hlediska náročnosti časové i finanční na dopravu je však spojena  s otazníkem pro studenty z Přibyslavi a Bílých Poličan. Členové ÚORVZ se shodli, že optimální by bylo, aby společný závěr všech studentů proběhl v aule VŠB-TU Ostrava. Nevylučuje se ale i separátní zakončení. Ing. Karger v tomto smyslu projedná slavnostní zakončení s kolegy Pátkem a Čížkem, Doc. Kvarčák předběžně zajistí akademické prostory pro závěr studia.

Diskuse se týkala i  pokračování studia v dalším období. Členové ÚORVZ doporučují, aby od roku 2015 studium pokračovalo ve stávajícím formátu, s možností případné aktualizace některých témat, z čehož vyplývá předložit VV SH ČS návrh na zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v letech 2015-2018 a to opět v Přibyslavi, Bílých Poličanech a Jánských Koupelích, případně dle zájmu i na dalších místech. Současně požádat i o finanční příspěvek z rozpočtu SH ČMS na tuto vzdělávací akci. Gesce za realizaci UDH by zůstala na Ústřední odborné radě vzdělávání. Pokud tento záměr bude schválen je potřeba nastartovat kampaň k získání nových studentů tak, aby na začátku roku 2015 byla UDH zahájena. Je potřeba při novém náboru učinit vše proto, aby této možnosti vzdělat své funkcionáře využily všechny KSH.

 

3. Elektronická knihovna

 

ÚORVZ od roku 2012 se snaží o vytvoření tzv. „Elektronické knihovny SH ČMS“ jako možnosti, kde budou soustředěny  na jednom místě studijní materiály pro potřebu členů a funkcionářů SH ČMS v elektronické podobě.. Tento záměr se však nedaří naplnit. Jednak proto, že od některých  potencionálních zdrojů studijní podklady  jsou nevymahatelné a také proto, že samotné zpracování a provozování tohoto serveru je natolik náročné jak z hlediska časových tak odborných znalostí, že je zajistitelné jen na profesionální úrovni. Což je aktuálně nemožné.  Po diskusi se členové ÚORVZ shodli na tom, že prozatím v této činnosti se nebude pokračovat. Současně ÚORVZ doporučuje všem ústředním odborným radám, případně i dalším organizačním článkům SH ČMS, aby využili všech svých možností (zejména prostoru na svých internetových stránkách) k tomu, aby členové a funkcionáři měli přístup k vzniklým studijním materiálům, případně k dalším potřebným informacím.

 

4. Vzdělávací projekty

 

V současnosti realizuje Ústřední hasičská škola Jánské Koupele dva vzdělávací projekty financované EU a rozpočtem ČR. Jedná se o projekt „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti požární ochrany při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“

a  projekt „Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“. Oba projekty byly schváleny VV SH ČMS a probíhají za pomoci SH ČMS. Na přípravě těchto projektů se podílela řada členů ÚORVZ  a jsou i zainteresování při realizaci projektů. Ing. Karger podal informaci o jejich dosavadním průběhu. Oba probíhají úspěšně podle projektového záměru, průběžně jsou naplňovány monitorovací ukazatele. Po přípravné fázi a zabezpečení cílových skupin začaly v obou projektech první kurzy. Tyto byly zabezpečeny velmi úspěšně. Důležité také je, že byly schváleny všechny podané monitorovací zprávy a bylo zabezpečeno výběrové řízení týkající se výukových pomůcek, které bylo schváleno řídícím orgánem. Již realizovaným výstupem projektu, který se týká lektorů Ochrany obyvatelstva je vytvoření 4 metodických pomůcek (celkem cca 500 stran), které jsou v papírové podobě k dispozici cílové skupině projektu a v podobě elektronické budou k dispozici všem zájemcům. Tři z nich jsou zaměřeny na problematiku Ochrany obyvatelstva a čtvrtý pak na vzdělávání dospělých (může být tedy pomůckou pro všechny, kteří se vzděláváním v SH ČMS zabývají).

5. Téma pro pravidelné vzdělávání starostů OSH a KSH v roce 2014

Každoročně je pro výše zmíněné funkcionáře zabezpečováno nejméně jednodenní školení, zpravidla zabezpečované v jarních měsících v CHH Přibyslav. Po diskusi a také aktuálně na základě zkušeností z  dosavadního průběhu výročních valných hromad SDH (které mnohdy probíhají  v rozporu se základními dokumenty SH ČMS a také nepřesvědčivě informují zejména hosty o své činnosti) a také s přihlédnutím k volebnímu roku 2015  navrhuje ÚORVZ téma:

„Vzorová prezentace Výroční valné hromady SDH a Volební řád SH ČMS“ (vzorová prezentace by byla  zpracována a dána zájemcům k dispozici) – s tímto materiálem starostové OSH by mohli pracovat při přípravě příštích VVH SDH

Aktuální alternativní téma :

„Občanský zákoník“

6. Vzdělávání seniorů v SH ČMS

Zabývat se touto problematikou členové ÚORVZ na svém jarním jednání. Považují tuto oblast za velmi smysluplnou a potřebnou a velké množství v seniorů v SH ČMS si pozornost a péči v tomto zcela určitě zaslouží. A nejen ve smyslu zabezpečování vzdělávacích akcí , ale také sportovních, kulturních a poznávacích aktivit. Se záměrem se takto angažovat byl seznámen VV SH ČMS  a využila se celá řada příležitostí k diskuzi. Záměr se obecně setkává s podporou. Člen ÚORVZ Ing. Haas  navrhl vzorový program pro týdenní pobyty seniorů v ubytovacích  zařízeních SH ČMS. S tímto se dále pracuje a jedná se o pořádání prvních pilotních pobytů. Zjišťují se možnosti finančních příspěvků a proběhla první jednání s Ostravskou univerzitou, kde se studuje obor gerontologie o možnosti lektorského zabezpečení některých témat. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že v začatých snahách je třeba pokračovat. Zejména zajistit možnosti kvalitního programu a také případné možnosti finančních příspěvků, v tomto smyslu platí úkol pro všechny členy rady, aby dle svých možností zjišťovali potřebné informace. Doc. Kvarčák, Ing. Haas a Ing. Karger mají úkol do konce února absolvovat jednání na Ostravské univerzitě v zájmu možné spolupráce.

7. Plán práce na rok 2014

 je přílohou tohoto zápisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8. Různé, Závěr

                      

a) Plk.Dr. Ing. Hanuška informoval o nově připravovaných změnách týkajících se  provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. Změny odpovídají i podnětům ze strany SH ČMS a týkají se  zejména odborné přípravy velitelů jednotek, u kterých nově bez rozdílu kategorie jednotky bude na  odbornou přípravu  k získání způsobilosti stejná časová dotace 40 hodin. Novinkou bude i možnost absolvovat  e- learningovou formou 16 hodin a prezenční formou zbývajících 24 hodin. Změny budou i v odborné přípravě k prodloužení způsobilosti u velitelů a i strojníků. K těmto změnám proběhne dne 15. ledna 2015 videokonference, na kterou budou přizváni i zástupci  Ústředních hasičských škol SH ČMS. Na tyto změny se musí reagovat v plánu Ústředních odborných škol na rok 2014. Taktéž  informoval  o vzdělávacím portálu pro hasiče www.hasici-vzdelavani.cz., prvo  plánovaně určeného pro vzdělávání členů požárních jednotek.

b) Doc. Ing. Šárka Kročová dále informovala o aktivitách Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava v oblasti vzdělávání pro žáky základních i středních škol, s tím, že zašle související materiály, aby tato informace mohla být šířena v rámci SH ČMS a mladí členové SH ČMS ji mohli využít.

c) Ing. Karger informoval o svém jednání s p. Oldřichem Přibylem, který připravuje publikaci s pracovním názvem „Základní znalosti dobrovolného hasiče“. Materiál je v podstatě připraven, Problém však je v tom, že v současné podobě má příliš velký rozsah, který je potřeba redukovat. Je dohodnuto, že členové ústřední odborné rady vzdělávaní zajistí oponeturu této jistě potřebné publikace.

d) Ing. Karger předložil k diskusi problematiku školení starostů SDH Školení starostů SDH jako klíčových funkcionářů ve struktuře SH ČMS dlouhodobě ÚORVZ propaguje a vyzývá OSH a KSH k zabezpečení vzdělávacích akcí pro tyto funkcionáře. Tyto výzvy však mají minimální odezvu.. Diskuse vyústila k závěru, že je opětně potřeba OSH a KSH k tomuto školení vyzývat. Dále bylo navrženo, aby pro nové (začínající) starosty  v Ústředních hasičských školách (případně i v CHH Přibyslav)  na komerční úrovni byl nabízen kurz. V této souvislosti mají všichni členové za úkol připravit návrh tohoto školení, v rámci příštího jednání pak  dát kurzu finální podobu a vzdělávací zařízení SH ČMS zařadí tento kurz do svého plánu od 2. pololetí roku 2014.

 

Na závěr poděkoval vedoucí ÚORVZ členům rady za jejich aktivní přístup a práci. Popřál všem pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok. Popřál i bezpečnou cestu domů.

 

 

9. Usnesení:

 

Ukládá:

 

1) Ing. Kargerovi –  předložit VV SH ČMS návrh ÚORVZ  na zabezpečení dalšího cyklu Univerzity dobrovolného hasiče v letech 2015-2018 ve stávajícím  formátu a to opět v Přibyslavi, Bílých Poličanech a Jánských Koupelích, případně dle zájmu i na dalších místech. V případě schválení požádat o finanční příspěvek z rozpočtu SH ČMS na tuto vzdělávací akci a současně vyzvat starosty všech KSH k zahájení kampaně k získání nových studentů tak,  aby na začátku roku 2015 mohla být UDH zahájena  (uzávěrka přihlášek do 30.10.2014).

 

2) Ing. Kargerovi – informovat VV SH ČMS o rezignaci Ing. Jitky Paťavovéna na členství v ÚORVZ z důvodu pracovního zaneprázdění

 

3) Ing. Kargerovi ve spolupráci s. Doc. Kvarčákem, Ing. Čížkem a p. Pátkem zabezpečit studium UDH v roce 2014, včetně slavnostního zakončení .

 

4) Doc. Kvarčákovi, Ing.Haasovi a Ing. Kargerovi absolvovat do konce února jednání na Ostravské univerzitě s cílem možné dohody o spolupráci při vzdělávání seniorů v SH ČMS .

 

5) Všem členům ÚORVZ předložit do příštího jednání návrh základního  školení pro nové (začínající) starosty SDH.

 

6) ) Doc. Kvarčákovi předběžně zajistit v měsíci říjnu – listopadu aulu VŠB-TU Ostrava pro účely slavnostního zakončení UDH.

 

Doporučuje:

1) ÚORVZ doporučuje všem ústředním odborným radám, případně i dalším organizačním článkům SH ČMS, aby využili všech svých možností (zejména prostoru na svých internetových stránkách) k tomu, aby členové a funkcionáři měli přístup k vzniklým studijním materiálům, případně k dalším potřebným informacím.

2) ) SDH, OSH, KSH ustanovovat funkci vzdělavatele SDH, odborné rady pro vzdělávání OSH a KSH k zabezpečení vzdělávání v SH ČMS.  Krajské SH. OSH a SDH aby věnovaly větší pozornost vzdělávání svých funkcionářů a členů. Vzdělávací akce zařazovaly do svých plánů práce a ve svých rozpočtech pamatovaly na jejich ekonomické zabezpečení. Toto doporučení zveřejňujeme opakovaně.

Zapsal:  Ing. Jan Karger

Příloha :

 

Plán práce ÚORVZ na rok 2014

březen 2013  – ÚHŠ Jánské Koupele

říjen 2013  - CHH Přibyslav

Další případná jednání dle aktuální potřeby

Stálé body jednání:

-          Univerzita dobrovolného hasiče

-          Vzdělávací projekty

-          Vzdělávání funkcionářů SH ČMS

-          Vzdělávání seniorů v SH ČMS


 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017