Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z jednání ÚORVO 13. 11. 2013 v Praze
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes169
mod_vvisit_counterVčera190
mod_vvisit_counterTento týden884
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3469
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045674
Zápis z jednání ÚORVO 13. 11. 2013 v Praze Tisk
Pondělí, 07 Říjen 2013 12:11

Program jednání:

1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Zhodnocení činnosti ÚORVO za rok 2013 – návrh zprávy pro

VV SH ČMS

4) Činnost Aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS

5) Plán práce ÚORVO na rok 2014 – pro VV SH ČMS

6) Projednání návrhu nových Stanov SH ČMS po skončení diskuze – úkol z VV SH ČMS

7) Různé a organizační záležitosti - informace z jednání orgánů
SH ČMS

8) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO


K bodu 1 a 2)    Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Doporučil dnešní program jednání rozšířit o bod – nově 7) 150 let českého dobrovolného hasičstva, program byl schválen včetně dodatku. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz  prezenční  listina), dále  provedl kontrolu  zápisu  a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

24/13 ÚORVO  bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno..

K bodu  3) Materiál  v písemné podobě předložil vedoucí rady p.Janeba, současně uvedl, že dnešní zasedání bude do zprávy dodatečně zapracováno. V diskuzi byla provedena podrobná kontrola předložené zprávy a také bylo rozhodnuto o zaslání případných dalších připomínek k předloženému materiálu do 10.12.2013, které budou následně zapracovány, doplněný a schválený materiál bude předložen na lednovém zasedání VV SH ČMS.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

25/13 ÚORVO předběžně schvaluje předložený materiál, který bude doplněn o

dnešní zasedání  a odeslán   nejpozději do konce listopadu 2013 členům

ÚORVO.

26/13 ÚORVO   ukládá členům rady své připomínky zpětně   odeslat nejpozději do

10.12.2013   vedoucímu rady p.Janebovi nebo na Kancelář SH ČMS

k dopracování.

K bodu 4) K  projednávanému bodu vystoupil vedoucí Aktivu ZH SH ČMS p.Netík. Informoval o udělování titulů Zasloužilý hasič, které se uskutečnilo ve dnech 7. – 8. listopadu  v Přibyslavi. Dále informoval o setkáních držitelů titulu ZH v krajích, které osobně navštívil. Jednalo se o Vysočinu, Zlínský a Pardubický kraj – hodnotil akce velmi kladně, vyzdvihl, že na těchto setkáních byli přítomni poslanci, senátoři i hejtmani. Závěrem svého vystoupení uvedl, že členové Aktivu ZH SH ČMS se sejdou začátkem prosince ve Znojmě, kde mimo jiné také zhodnotí svou činnost za rok 2013. V diskuzi pak vedoucí rady p.Janeba doporučil vedoucímu AZH SH ČMS p.Netíkovi, aby na zasedání SS OSH vystoupil a seznámil starosty OSH se stavem a situací v práci se zasloužilými hasiči, rok 2014 - příhodný rok, který bude kromě jiného,  ve znamení 30. výročí od předávání titulů Zasloužilý hasič. Dalším diskutujícím byl p.Slámečka, který mimo jiné vznesl kritiku na adresu nejvyššího orgánu, týkající se slavnostních šňůr – kdy jindy tuto novinku slavnostněji využít, než na předávání titulů Zasloužilý hasič, na listopadovém předávání ji žádný z nejvyšších  představitelů neměl, na připomínku reagoval vedoucí rady p.Janeba s tím, že situaci  se starostou SH ČMS  Ing.Richtrem  vyhodnotili a na dalším  předávání titulů ZH slavnostní šňůry určitě využijí. Dále bylo sděleno, že do pozvánky pro všechny zúčastněné bude nově  zařazeno a připomenuto, že se doporučuje mít tuto novou výstrojní součást na uniformě. Jako poslední vystoupil p.Netík, který upozornil, že přesto, že je SH ČMS ve stejnokrojovém předpise uvedeno jako výhradní dodavatel slavnostních šňůr, tak se objevil „dodavatel“, který tento artikl na svých stránkách nabízí a prodává. Bylo doporučeno Kanceláři SH ČMS zaujmout stanovisko a přijmout opatření, která zastaví zneužívání symbolů a výstrojních součástí SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

27/13 ÚORVO   bere na vědomí přednesené informace pana Netíka – vedoucího

Aktivu ZH SH ČMS.

K bodu 5) Návrh plánu práce předložil vedoucí rady p.Janeba rovněž v písemné podobě, upozornil na nový bod týkající se přípravy konání 5. sjezdu SH ČMS, byly sladěny termíny konání jednání ÚORVO, další připomínky či doplňky ze strany přítomných členů k materiálu nebyly. Po opravení materiálu bylo doporučeno jeho předložení VV SH ČMS vedoucím rady p. Janebou.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

28/13 ÚORVO   schvaluje doplněný předložený materiál a současně  doporučuje

vedoucímu rady p.Janebovi předložit materiál na VV SH ČMS dne 21.11.2013

v Jánských Koupelích.

K bodu 6) V tomto bodu vyzval vedoucí rady p.Janeba přítomné k diskuzi na téma „nové Stanovy SH ČMS“,  členům byl  zaslán  návrh  nových  Stanov SH ČMS  po skončení diskuze k prostudování, stejný materiál, který byl předložen v říjnu na VV SH ČMS Ing.Liškou. Přítomní členové rozvinuli poměrně rozsáhlou diskuzi na dané téma, ve které převažovala kritika. Připomínky byly k obsažnosti materiálu – není pravda, že je stručnější, jednodušší,  chybí soulad mezi jednotlivými organizačními články, vyskytuje se používání neznámých pojmů, jsou zde zahrnuty oblasti, které by měl řešit organizační nebo volební řád, schází rozdělení poradní, rozhodovací či výkonné orgány, stále se neprojevuje vazba na nový Občanský zákoník, není zahrnuta změna věkové hranice řádného členství. V závěru diskuze bylo konstatováno, že stávající Stanovy SH ČMS fungují 22 let bez připomínek orgánů státní správy, v této souvislosti bylo poukázáno na stávající Stanovy DPO SR, které vypadají  jednodušší, ale mají však řadu rozsáhlých prováděcích předpisů, které řeší konkrétní problémy, což bylo označeno pro nás jako nevyhovující. Z diskuze vyplynulo, že úkol – zestručnit a zjednodušit stávající Stanovy – nebyl naplněn, převažuje názor pokračovat s upravenými stávajícími Stanovami SH ČMS (hlasování – 11 pro, 1 proti) + zapracovat Občanský zákoník + doplnit další ustanovení, která zabezpečí jejich precizaci.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

29/13 ÚORVO  schvaluje absolutní většinou stanovisko pro VV SH ČMS - ponechat

v platnosti stávající Stanovy SH ČMS s doplněním ustanovení Občanského

zákoníku, týkajícího se nynějších občanských sdružení a dalších ustanovení,

která budou precizovat stávající Stanovy SH ČMS.

K bodu 7) Vedoucí rady p.Janeba seznámil přítomné s přípravami a průběhem oslav, které se týkají celého sdružení. Rok 2014 byl pojmenován, na návrh rady pro historii –„150 let českého dobrovolného hasičstva“. Oslavy budou zahájeny na jaře 2014 (SS OSH) předáním medailí, pro tuto příležitost vydaných, hlavní oslava proběhne 24.5.2014 ve Velvarech tzv.“propagační jízdou“, dalším mezníkem budou „litoměřické slavnosti“, MČR Plamen + dorost v Brně, MČR v PS v Českých Budějovicích a vyvrcholení oslav se uskuteční v posledním týdnu srpna 2014 „PYROCAR“. Budou uděleny pamětní  dekrety prvním sborům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, všechny tyto akce představují náměty pro vlastní oslavy v rámci sborů, OSH a KSH po celý rok 2014.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

30/13 ÚORVO  bere na vědomí přednesené informace k připravovaným oslavám –

150 let českého dobrovolného hasičstva.

K bodu 8) V různém informoval p.Janeba o jednáních vedení a výkonného výboru, zápisy jsou umístěny na našich webových stránkách k prostudování. Mimo jiné VV SH ČMS na svém jednání schválil nové výložky pro zástupce ÚKRR  (totožné s výložkami ředitele Kanceláře SH ČMS), na SS OSH byly schváleny nové stejnokrojové součásti – šatová sukně pro ženy a polokošile pro muže, obě výstrojní součásti jsou využitelné především na soutěžích, s blížícím se 5.sjezdem SH ČMS se pracuje na úpravě tradičního programu sjezdu – ze dvou dnů na jeden.

Ing.Hanák – upozornil Kancelář, aby kontrolovala data vyvěšovaných dokumentů, jednání z 15.5.2013 nelze otevřít.

pí.Fabianová – řešila koncesi na hostinskou činnost – rozšíření živnostenského listu, poplatek hradila pouze za rozšíření živnosti, dále měla připomínku k vykazování  brigádnické činnosti našich členů v Hlášení – správně co člověk to hodiny – doporučuje upravit v Hlášení.

pí.Maděrová – požádala o pomoc při zřízení elektronického podpisu, bylo ihned řešeno, současně bylo doporučeno zabývat se touto problematikou na jarním školení funkcionářů SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

31/13 ÚORVO  bere na vědomí veškeré informace, které zazněly v bodu  „Různé“.

K bodu 9) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání kladně, poděkoval všem členům ÚORVO za účast, jejich aktivitu i za přístup při zpracování jednotlivých dokumentů po celý rok, popřál všem šťastnou cestu, hladký průběh výročních valných hromad, všem pak popřál spokojené, šťastné a klidné vánoce a spoustu zdraví v rodinách všech členů ÚORVO. Závěrem pak připomenul, že první zasedání ÚORVO je plánováno na 18.února 2014 v Praze  !!!!

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 29 Listopad 2013 10:51
 

plakat chp-2017