Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes186
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden567
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1774
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043979
Zápis z 18. 10. 2013 Tisk
Čtvrtek, 31 Říjen 2013 09:45


Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS
18. 10. 2013 v Přibyslavi

Přítomni:
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Janeba, Doc. Ing. Liška, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Maděra, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Kuběna, p. Kejmar, Ing. Aulický

Přizváni: Ing. Čížek, Ing. Jirota, p. Nitra, pí. Švejdová, p. Kumpán
Omluveni: PhDr. Juráň, Ing. Olšanský, CSc.

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatel: pí. Tereza Švejdová
Ověřovatelé: Jan Slámečka
Jiří Orsák
Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a p. Kumpána, který zastupoval ÚKRR. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 58/2013: 1) VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.
Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 59/2013: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

3) Rozpočet na rok 2014
Materiál byl předložen písemně.
Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál. Podrobněji informoval o dotaci od Sdružení sportovních svazů. Předpokládaná výše dotace měla činit 5 mil. Kč, nyní však aktuální informace ukazují na výši 3 mil. Kč. Dále stručně informoval o aktuálním seznamu pohledávek mezi OSH a SH ČMS. Na závěr upozornil na povinnou elektronickou komunikaci zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 při podávání předepsaných tiskopisů České správy sociálního zabezpečení. Informoval o možnosti zpracování mezd pro OSH, včetně elektronické komunikace přes Kancelář SH ČMS.
Ing. Salivar reagoval na příspěvek Ing. Jiroty týkající se předpokládaného snížení dotace od Sdružení sportovních svazů. Dotace bude pravděpodobně ve výši 3 mil Kč + 1 mil. Kč investiční dotace.
Ing. Richter přednesl návrh nákupu přenosných motorových stříkaček na Mistrovství světa dorostu, které se bude příští rok konat v ČR.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 60/2013: VV SH ČMS schvaluje rozpočet SH ČMS na rok 2014.


4) Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF
p. Orsák stručně vyhodnotil MČR v klasických disciplínách CTIF, které letos proběhlo na velice dobré úrovni s vysokou účastí zahraničních družstev. Následně poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 61/2013: VV SH ČMS bere na vědomí hodnocení soutěže a děkuje všem organizátorům za přípravy na MČR v klasických disciplínách CTIF.


5) Závěry IV. sjezdu a stanovení nosních úkolů včetně harmonogramu jejich zabezpečení pro další období
Ing. Richter přítomné informoval, že k tomuto bodu byly předloženy písemné materiály – Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2014 a Plány práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH na rok 2014. Následně vybídl vedoucí ÚORad, aby sdělili hodnocení příslušné rady a plány.
ÚORM – p. Bidmon uvedl, že rada se schází pravidelně a pořádá pravidelná školení a soutěže dle plánu práce ÚORM. Rada dále přizpůsobuje Směrnice a jiné předpisy potřebám MŠMT.
ÚORP – Ing. Majer informoval o přípravách odborné publikace. Zmínil se o zatím neuskutečněné spolupráce mezi SH ČMS a Svazem měst a obcí. Tento úkol je v plánech rady i na rok 2014. Podrobněji informoval o Metodickém pokynu na úseku prevence, jelikož je potřeba udělat přeškolení po 5 letech.
ÚORV – p. Pumprla uvedl, že rada pracuje dle plánu a úzce spolupracuje s ÚORHS na akcích SH ČMS např. MČR v PS, Hasičské slavnosti, PYROCAR 2014, zkoušky, školení a dalších.
Následně proběhla krátká diskuse týkající se školení odbornosti Hasič.
ÚOROO - Mgr. Martínek stručně informoval o činnosti rady za uplynulé období. Rada spolupracuje s ÚORP a obě rady se snaží o spolupráci se Svazem měst a obcí. ÚOROO vydala publikaci Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva. Na závěr podrobněji informoval o kurzu Technik ochrany obyvatelstva, který byl slavnostně ukončen udělením odznaku všem absolventům. V návaznosti na tento projekt byl vydán v červnu 2012 Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva.
ÚORHS – Ing. Aulický uvedl, že hlavní činností rady je zabezpečování celostátních soutěží i zajištění účasti na mezinárodních soutěží. V tomto roce ještě radu čeká zabezpečení Slavnostního večera hasičských sportů, kde proběhne vyhodnocení nejlepších sportovních výkonů roku 2013. V roce 2014 jsou plánovány pravidelné akce ve spolupráci s ÚORV.
ÚORHi – p. Pátek uvedl, že rada pracuje dle svého stanoveného plánu. V letošním roce se ještě uskuteční soutěž kronikářů. Hlavní činností rady na rok 2014 je 150. výročí vzniku dobrovolných hasičů.
Redakční rada časopisu Alarm Revue – Ing. Maděra informoval přítomné o činnosti rady společnosti Fire Edit, s. r. o. Uvedl, že vzhledem k nečekané reakci pana šéfredaktora Ondřeje Kříže musela rada jednat rychle a najít nové řešení bezodkladně vzhledem k očekávanému výtisku dalšího čísla. Bývalý šéfredaktor Dr. Ivo Havlík pomohl v neočekávané situaci a pravidelné číslo časopisu vyšlo s minimálním zpožděním. Na závěr informoval o nabídce časopisu Rescue report, vedení časopisu nabízí spolupráci a spojení obou časopisů. Veškeré nabídky a návrhy byli zatím řečeny pouze ústně. Rada se souhlasila s dalším jednáním pod podmínkou písemné formy.
ÚORVZ – Ing. Karger informoval přítomné o jedné z hlavních činností rady Universita DH. Dále se rada zabývá vzděláváním seniorů. Rada na požádání velitelů JSDHO bude pořádat pilotní kurz ve spolupráci s GŘ HZS ČR. První kurz je již plně obsazený díky KSH MSK.
ÚORVO – p. Janeba informoval přítomné o činnosti rady. ÚORVO funguje dle požadavků a vývoje SH ČMS. V tomto období byly schváleny změny Stanov SH ČMS na základě požadavků MŠMT. Předpisy jsou řešeny variabilně dle potřeby. Rada rovněž řeší aktuální problémy s programem evidence v souvislosti s Hlášením o činnosti SDH a OSH.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 62/2013: VV SH ČMS bere na vědomí ústní informace o činnosti ÚORad.


6) Zpráva o činnosti spol. s vlastn. podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2013 včetně hospodaření
K tomuto bodu byli předložené písemné materiály – Hospodaření Fire Edit, s. r. o. v roce 2013, Veřejně dostupné údaje o HVP, a. s.
Ing. Richter oba materiály stručně okomentoval.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 63/2013: 1) VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál Hospodaření Fire Edit, s. r. o.
2) VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál – Veřejné dostupné údaje o HVP, a. s.


7) Návrhy na vyznamenání
Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání. Ze strany členů VV SH ČMS nebylo připomínek a následně byly jednomyslně schváleny v předloženém znění.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 64/2013: VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.


8) Různé
Ing. Salivar informoval přítomné o aktuální situaci týkající se financování pro JPO V.
V první části bodu se rozvinula rozsáhla diskuse týkající se financování dobrovolných hasičů od Vlády ČR.
Starosta SH ČMS navrhl tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost na příštím VV SH ČMS v samostatném bodě. Následně proběhl časový plán a ostatní technické zabezpečení na zítřejší jednání SS OSH pod vedením starosty SH ČMS.
p. Janeba přítomným předložil písemný materiál ÚORVO – Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který nebyl schválen na minulém jednání SS OSH a ÚORVO ho po zpracování připomínek předkládá znova na zítřejším jednání SS OSH. Připomínky k tomuto materiálu měly být zaslány do 30. 6. 2013, následně byly některé zapracovány do materiálu.
Následně proběhla diskuse o alternativách schválení k jednotlivým vyznamenáním. Z diskuse vyplynula usnesení:
Medaile za zásluhy o výchovu
Hlasování: pro: 24, proti: 0, zdržel: 1
Usnesení č. 65/2013: VV SH ČMS se shodl a doporučuje SS OSH schválit alternativu č. 2.
Medaile za věrnost
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 66/2013: VV SH ČMS se shodl a doporučuje SS OSH schválit alternativu č. 3.
Titul Zasloužilý hasič
Po krátké diskusi VV SH ČMS dospěl hlasováním k usnesení.
Hlasování: pro 13, proti: 9, zdržel: 0
Usnesení č. 67/2013: VV SH ČMS se shodl a doporučuje SS OSH schválit alternativu č. 1.
Ing. Richter předložil písemný materiál Návrh na úpravu Stejnokrojového předpisu, který stručně okomentoval.
Hlasování: byl schválen nadpoloviční většinou VV SH ČMS
Usnesení č. 68/2013: VV SH ČMS schvaluje předložit písemný materiál na jednání SS OSH.
p. Janeba stručně okomentoval další písemné materiály, které předkládá ÚORVO Příprava V. sjezd SH ČMS a materiál Vedení SH ČMS – Plán práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH. Na závěr se zmínil o názvu pro 150. výročí vzniku dobrovolného hasičstva. Pro 150. výročí je již několik názvů, navrhl tedy, aby se VV SH ČMS shodl na jediném správném názvu.
Následně se na toto téma rozvinula diskuse.
Ing. Aulický okomentoval písemný materiál Fungování občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku a požádal VV SH ČMS o finanční příspěvek na léčbu kmenových buněk pro člena SDH Široký Důl, který byl vážně zraněn po skoku do hasičské nádrže po příjezdu z MČR v PS. Následně přítomné informoval o změně živnostenského zákona. Změna nařizuje nutnost koncese na prodej alkoholických nápojů.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 69/2013: VV SH ČMS schvaluje 15 tisíc Kč jako finanční příspěvek na léčbu kmenových buněk pro člena SDH Široký Důl Tomáše Jílka.


9) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 20 Listopad 2013 10:59
 

plakat chp-2017