Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 25. - 26. 9. 2013 v Dírné a Hlavaticích
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes8
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden892
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3477
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045682
Zápis z 25. - 26. 9. 2013 v Dírné a Hlavaticích Tisk
Pondělí, 07 Říjen 2013 12:11

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  ve  dnech  25.- 26.9.2013  v Dírné a Hlavatcích (OSH Tábor, KSH Jihočeský kraj).

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:      1) Společné zasedání ÜORVO a KSH Jihočeského kraje

 

 

2)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

  1. 3)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO
  2. 4)Návrh změn Statutu vyznamenání SH ČMS pro VV SH ČMS

      a SS OSH

  1. 5)Informace o činnosti Aktivu ZH
  2. 6)Vlastní i získané připomínkynávrhu nových Stanov SH ČMS
  3. 7)Zkušenostiprogramu Evidence
  4. 8)Různé a organizační záležitosti - informacejednání orgánů
     SH ČMS
  5. 9)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

 

K bodu 1)    Výjezdní zasedání ÚORVO společné se zástupci KSH JČK, které se uskutečnilo v Dírné a následně v Hlavatcích (OSH Tábor), zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina), přivítal hosty našeho zasedání a to starostu KSH Jihočeského kraje pana Václava Žižku, starostu OSH Písek pana Jiřího Nováka a organizátora výjezdního zasedání starostu OSH Tábor a současně člena ÚORVO pana Aloise Pazderu. V úvodu pak poděkoval p.Pazderovi za doprovodný program výjezdního zasedání, který pro členy ÚORVO připravil a předal slovo panu Václavu Žižkovi, který pak seznámil přítomné s fungováním a řízením  KSH. Zmínil, že na kraji radu vnitroorganizační nemají ustavenu, sami si určují jak provést dělbu práce, aby vše fungovalo jak má. Přesto, že se jednalo ve velmi přátelském duchu, snesla se na Kancelář i vlna kritiky, konkrétně na úsek mládeže, kde se zahájením nového ročníku hry Plamen došlo  k podstatné změně o níž nebyly okresy, dle vyjádření přítomných starostů OSH, dostatečně včas informovány, což vyvolalo značné rozhořčení. Dalším problémem byl termín konání MČR v PS, který je stanoven na červen 2014 (důvod – společná soutěž s profesionálními hasiči), v té době původně  probíhají okresní a krajská kola a v těch okresech, kde musí mít i rok dopředu objednané stadiony, může být změna termínu  poměrně velký problém. V diskuzi se vyjádřil k připomínkám i ředitel Kanceláře Ing.Aulický, závěrem společného zasedání pak vedoucí rady p.Janeba poděkoval za podněty i přátelskou atmosféru, poté bylo jednání ukončeno. 

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

 

16/13   ÚORVO  bere na vědomí  informace ze společného zasedání ÚORVO a KSH

JČK v Hlavatcích, okres Tábor.

 

K bodu 2 - 3)   Jednání ÚORVO bylo zahájeno kontrolou zápisu  a plnění usnesení, které provedl vedoucí rady p.Janeba s konstatováním, že usnesení byla splněna. V diskuzi byli členové informováni paní Jitkou Fabiánovou, že na zasedání Ústřední odborné rady pro vzdělávání předala prosbu, která zazněla při předávání zkušeností z průběhu vzdělávání (Univerzita dobrovolného hasiče – viz zápis ÚORVO z 5.-6.4.2013 v Přibyslavi) o rozdílnosti učebních plánů v jednotlivých učebních střediscích s ohledem na lektory – rada bere na vědomí a v novém běhu UDH od roku 2015 vyhoví.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

17/13 ÚORVO  bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno..

 

 

 

K bodu 4)  K bodu předložil vedoucí rady p.Janeba písemný materiál, který vzhledem k situaci jenž nastala na jarním Shromáždění starostů OSH, zpracoval do návrhu alternativ, které řeší především sporná ocenění a to – Medaili za věrnost, Medaili za zásluhy o výchovu a Titul zasloužilý hasič. Došlé připomínky opět jen potvrdily názorovou neshodu, která se ukázala na SS OSH. Rozhodnutí předložit Statut v alternativách tedy lépe vystihuje názory jednotlivých OSH a tudíž je větší pravděpodobnost pro schválení předloženého dokumentu. Dále informoval o materiálu, který zpracoval pan Oldřich Lukš, a který se váže nejen ke Stejnokrojovému předpisu SH ČMS, ale také ke Statutu vyznamenání. Navrhuje v něm změny, které jsou ovšem velmi zásadní a tak bylo doporučeno zabývat se tímto materiálem  až po Sjezdu SH ČMS v roce 2015. Dodatečně byly předloženy a současně projednány  připomínky z Moravskoslezského kraje. Diskuze byla obsáhlá a věcná, bylo doporučeno vedoucímu rady poznatky a připomínky ještě dopracovat a doplněný materiál předložit VV SH ČMS potažmo SS OSH ke schválení.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

18/13  ÚORVO  ukládá vedoucímu rady p.Janebovi, Ing.Aulickému a pí.Hladíkové

dopracovat materiál – Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS a

p.Janebovi následně předložit na SS OSH ke schválení. 

                                                                                                                             T:   19.10.2013

 

 

 

K bodu 5)   K  projednávanému bodu vystoupil vedoucí Aktivu ZH SH ČMS p.Netík. Informoval o setkání členů AZH SH ČMS při udělování titulů Zasloužilý hasič v květnu 2013 v Přibyslavi, plánováno je další setkání ještě v listopadu 2013 ve Znojmě. Celkem je zhruba 1.350 žijících držitelů titulu ZH, poukázal na značné rozdíly mezi jednotlivými okresy. Kriticky se vyjádřil na adresu některých OSH, které navrhují na titul větší počet členů z jednoho sboru, považuje tento stav za pochybení okresu. Dále informoval o stanovisku Aktivu ZH, který se přiklání ke zvýšení věkové hranice pro udělení titulu Zasloužilý hasič na 65 let. Kritiku rovněž vznesl k okresům, které přehlíží funkcionáře s titulem ZH, má to za následek úpadek činnosti AZH OSH, opět  připomínal nezapomínat na přestárlé a nemohoucí – osobní návštěvy !!!!

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

19/13   ÚORVO  bere na vědomí  přednesené informace pana Netíka – vedoucího

Aktivu ZH SH ČMS.

K bodu 6) V tomto bodu vyzval vedoucí rady p.Janeba přítomné k diskuzi na téma „nové Stanovy SH ČMS“, sám konstatoval, že v tuto chvíli dokument není přístupný na webových stránkách SH ČMS, údajně se zpracovává diskuze. Člen naší rady a současně člen pracovní skupiny pro přípravu Stanov SH ČMS  Ing. Hanák sdělil, že dokument je zpřehledněn, odeslán k připomínkování členům pracovní skupiny s termínem návratnosti do konce září 2013. S ohledem na názory diskutujících konstatoval, že Stanovami se všem nelze zavděčit, termín pro předložení VV SH ČMS si pracovní skupina stanovila na 18.10.2013. Na základě této informace bylo vedoucím rady konstatováno, že ÚORVO počká na konečnou verzi Stanov, kterou projedná a přijme stanovisko, z tohoto důvodu budou Stanovy zařazeny jako hlavní bod příštího zasedání ÚORVO. Další informace a to k novému Občanskému zákoníku přednesl ředitel Kanceláře Ing.Aulický – odeslal na všechna okresní sdružení materiál s názvem „Fungování občanských sdružení od účinnosti nového Občanského zákoníku“, jedná se o celkové shrnutí problematiky, k práci je však nutné používat celou verzi. Byla oslovena JUDr.Deverová, která by měla zkontrolovat naše Stanovy a vydá k nim stanovisko, je také ochotná na toto téma provést přednášky na úrovni OSH, KSH, dále sdělil, že trvají stále pochybnosti o datu účinnosti Občanského zákoníku. V diskuzi bylo doporučeno Ing.Aulickému zapracovat do materiálu některé připomínky a následně dokument předložit VV SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            20/13   ÚORVO  bere  na vědomí   přednesené informace, seznámilo se s dokumentem

„Fungování obč.sdružení od účinnosti nového Obč.zákoníku“ a   ukládá

Ing.Aulickému jeho dopracování a následné předložení VV SH ČMS.

                                                                                                                             T:  18.10.2013

 

 

 

K bodu 7)  K programu „Evidence“ vystoupil Ing.Aulický, seznámil přítomné s opatřeními Úřadu pro ochranu osobních údajů uloženými SH ČMS a vedoucími k nápravě stavu (únik dat z programu Evidence), první bod z opatření byl již splněn (potvrzeno úřadem), další opatření je časově náročnější – v průběhu cca 5 měsíců bude provedeno důkladnější zabezpečení přístupů do Evidence, program pro Sbory bude nahrazen novým a přeposílán na příslušná okresní sdružení, v případě nesplnění tohoto opatření hrozí SH ČMS vysoká pokuta. Dále byly předloženy tiskopisy Hlášení o činnosti, ve kterých byly provedeny dohodnuté opravy včetně vložení tabulky týkající se povodní (úkol uložený VV SH ČMS – usnesení 36/2013, bod 2), následně bylo doporučeno upravené tiskopisy odeslat e-mailovou poštou na všechna okresní sdružení a na základě poptávky nechat zpracovat tiskárnou a předat na SS OSH 19.10.2013.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

21/13   ÚORVO  bere na vědomí  přednesené informace včetně záměru opatření s tím,

 že problematika bude projednána na SS OSH,   

                                                                                                     T:  19.10.2013

 

           

22/13   ÚORVO  ukládá  Kanceláři SH ČMS rozeslat upravené tiskopisy Hlášení o

činnosti do jednotlivých okresů a na základě poptávky zabezpečit tiskopisy a

jejich předání na SS OSH.

                                                                                                                             T:   19.10.2013

 

K bodu 8)  V různém informoval p.Janeba o jednáních vedení a výkonného výboru, zápisy jsou umístěny na našich webových stránkách k prostudování.

Mimo jiné informoval o nabídce firmy SINTEX Česká Třebová, jedná se o firmu s hasičskými doplňky – např. polokošile, trika a další, její nabídka se jeví jako zajímavá pro dobrovolné hasiče.

Dále hovořil o přípravě říjnového zasedání VV SH ČMS a SS OSH včetně připraveného programu, budou se schvalovat plány práce na rok 2014, rok plný významných hasičských akcí – 150 let vzniku prvního dobrovolného sboru, Pyrocar, atd., zde zmínil, že při organizování těchto akcí by měla být nápomocna také ÚORVO. Další informací byl nákup hotelu Přibyslav – seznámil přítomné s důvody tohoto nákupu.

- Ing.Aulický  předložil písemný materiál „Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2014“, materiál byl členy rady projednán a současně byly zapracovány některé připomínky k tomuto materiálu, který bude následně předložen na říjnovém zasedání VV SH ČMS, potažmo SS OSH

- paní Fabianová informovala o přípravě vzdělávání seniorů (nejen hasičů) z projektu financování, témata – skype, e-mail, ochrana před útoky zvenčí, nepoctiví prodejci, zdravotní přednášky

- pan Janeba  doporučuje, aby zajišťoval AZH, byl hlavním garantem tohoto druhu vzdělávání, nesouhlasí s vytvořením další odborné rady

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            22/13   ÚORVO  bere na vědomí  veškeré informace, které zazněly v bodu  „Různé“.

 

 

 

K bodu 10)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání kladně, poděkoval všem členům ÚORVO za účast, jejich aktivitu i za přístup při zpracování jednotlivých dokumentů, navrhl, aby na příští jednání rady členové nabídli místa ke konání výjezdních zasedání rady v roce 2014 a připomenul termín dalšího zasedání ÚORVO  13.11.2013 v Praze.  

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 07 Říjen 2013 12:41
 

plakat chp-2017