Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes717
mod_vvisit_counterVčera872
mod_vvisit_counterTento týden3393
mod_vvisit_counterMinulý týden9339
mod_vvisit_counterTento měsíc13197
mod_vvisit_counterMinulý měsíc27138
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096223406
Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 21. 6. 2006, Jihlava Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:34

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulého zasedání ÚORVO
 • Informace z jednání orgánů SH ČMS
 • Činnost Aktivu ZH - informace
 • Určení postupu procesu tvorby nových Stanov SH ČMS
 • Zpracování připomínek a námětů k návrhům Statutu vyznamenání a titulů a Stejnokrojového předpisu SH ČMS
 • Poznatky z činnosti KSH ČMS kraje Vysočina
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, přivítal všechny přítomné , omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina) včetně starosty KSH kraje Vysočina p.Františka Grubauera (zdravotní důvody). Na dnešním jednání ÚORVO byl přítomen rovněž ředitel KHZS kraje Vysočina – ing.plk. Drahoslav Ryba, jehož nabídka jednat na jejich území byla naší radou využita. Ing.plk. Ryba pozdravil přítomné a nabídl exkurzi operačního střediska, prohlídku výstavky dětských prací v rámci kraje na soutěži PO očima dětí, včetně dokumentace a prezentace spolupráce se Sdružením a CHH Přibyslav. Vedoucí rady p.Slámečka nabídku přijal a následně seznámil s programem jednání, jehož charakter je spíše informativní, včetně jeho doplnění o bod „Návrh nového statutu odborných rad“, program byl schválen všemi přítomnými.

K bodu 2) Kontrolu usnesení a závěrů z minulého zasedání rady provedl náměstek starosty p.Janeba. Konstatoval splnění všech přijatých usnesení, včetně předložení Stejnokrojového předpisu a Statutu vyznamenání a titulů, u kterých bylo na doporučení Shromáždění starostů OSH prodlouženo připomínkové řízení do 30.6.2006.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  14/06 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno.

K bodu 3) Informace z VV SH ČMS, SS OSH a vedení předal členům rady rovněž náměstek starosty p.Janeba. Kromě stálých bodů jednotlivých jednání byla projednávána např. - příprava SS OSH, zpráva ÚKRR, zpráva starosty SH ČMS, zprávy o činnosti odborných rad velitelů, prevence a mládeže, zpráva do poslanecké sněmovny, dotace 9 mil.Kč ze státního rozpočtu, přítomnost ministra vnitra Mgr.Františka Bublana na SS OSH, granty a vzdělávání, výsledky našich společností, doplnění zástupců SH ČMS do orgánů společností (HVP, VPO), doporučení změny smlouvy mezi SH ČMS a VPO, schválení návrhů na vyznamenání, pohár starosty SH ČMS, přetlakový ventil. Uložený úkol zpracovat teze na vystoupení a jednání se státními orgány musí zpracovat vedení nikoliv ÚORVO.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  15/06 ÚORVO bere na vědomí přednesené informace, konstatuje, že zpracování metodických tezí zaměřených na vystoupení a jednání představitelů SH ČMS (na všech úrovních) se státními orgány musí zpracovat vedení SH ČMS nikoliv ÚORVO a doporučuje p.Slámečkovi seznámit VV SH ČMS s tímto stanoviskem.

K bodu 4) O činnosti Aktivu ZH informoval ústně jeho vedoucí JUDr. Miroslav Řepiský. Kladně hodnotil spolupráci s pracovnicí Kanceláře pí.Hladíkovou, posteskl si, že vedoucí jednotlivých krajů, pokud nejsou na jednání přítomni, neposílají za sebe své zástupce (bude řešeno v pozvánce), stejně tak postrádá přítomnost zástupce z vedení, který by informoval AZH o závěrech jednání jednotlivých orgánů - svou přítomnost nabídl náměstek starosty p.Janeba. Dále JUDr. Řepiský informoval o svých návštěvách v Aktivech ZH jednotlivých krajů, zde apeloval na větší spolupráci se státními orgány, které mohou pomoci např. při dopravě členů AZH na jednotlivé akce, dále poukazoval na zapomínání zástupců OSH i KSH na zasloužilé hasiče v pokročilém věku, z nichž mnozí jsou v LDN, doporučoval věnovat zvýšenou pozornost alespoň při životních jubileích. V závěru svého vystoupení doporučil podpořit radu pro historii, která může být významně nápomocna při zpracovávání historie Sdružení jako celku.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  16/06 ÚORVO bere na vědomí informace z činnosti Aktivu ZH s konstatováním, že pod vedením JUDr.Řepiského se činnost Aktivu ZH podstatně zvýšila.

K bodu 5) K tomu bodu provedl rozpravu vedoucí rady p.Slámečka. Na tomto základě se rozvinula poměrně dlouhá diskuze, ve které zazněly připomínky např.- jaká bude struktura SH ČMS do budoucna, nutnost počkat na vydání zákona o občanských sdruženích, situaci Sdružení by řešil zákon o PO, který neměl pochopení ve sněmovně. K tomuto podal vysvětlení p.Janeba, který uvedl, že tvorba nových Stanov SH ČMS vzešla z kritiky z řad členů, prozatím nenazrála doba pro výraznou změnu struktury. Tvorbou bylo myšleno jejich „zeštíhlení“, zmenšení jejich obsáhlosti, v řadě bodů jsou příliš složité, málo pochopitelné, je nutné je zestručnit a vše ostatní zařadit do prováděcích vyhlášek, toto je prvořadý úkol pro právníka, který je nejdříve musí „vyčistit“ (viz Slovensko) a následně zpracovat model článku, který bude použitelný pro všechny organizační stupně.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  17/06 ÚORVO nedoporučuje nové Stanovy SH ČMS, doporučuje zpracovat (zjednodušeně) modelově jeden článek organizační struktury, použitelný na všechny stupně SH ČMS.

K bodu 6) Informace týkající se připomínkového řízení ke Statutu vyznamenání a titulů a Stejnokrojovému předpisu sdělil přítomným ředitel Kanceláře SH ČMS p.Aulický. Zásadní připomínky došly z OSH Tábor, Bruntál, Frýdek-Místek, Klatovy, Doc. Ing.Václav Liška, Dr. Okamžitě mohly být řešeny připomínky ohledně nošení slavnostních šňůr, které byly ze Stejnokrojového předpisu vyjmuty bez náhrady pro absolutní nezájem, medaile sv.Floriána, jejíž udělování bude v kompetenci KSH, bude zadána do výroby. V další diskuzi pak bylo radou rozhodnuto, že vzhledem k závažnosti problematiky, bude zasedání rady mimořádně 30.8.2006 místo plánovaného termínu 13.9.2006. Došlé připomínky budou zpracovány a odeslány členům ÚORVO nejpozději do 15.8.2006 k prostudování, na mimořádném zasedání budou zapracovány do konečného znění a do 10.9.2006 budou odeslány starostům OSH k prostudování, aby mohly být na říjnovém SS OSH předloženy ke schválení.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  18/06 ÚORVO bere na vědomí informace týkající se připomínkového řízení a schvaluje termín mimořádného zasedání rady na 30. srpna 2006 včetně ostatních termínů pro zpracování materiálů. Dopracované materiály následně doporučuje p.Slámečkovi předložit do VV SH ČMS a na SS OSH ke schválení.

K bodu 7) K tomuto bodu hovořil vedoucí rady p.Slámečka, konstatoval, že vnitroorganizační rady v řadě OSH jsou podceňovány, nepracují nebo nejsou vůbec ustaveny, dále uvedl, že na úrovni KSH kraje Vysočina tato rada nebyla ustavena, na druhou stranu v okresech Jihlava a Žďár nad Sázavou vnitroorganizační rady fungují velmi dobře. Na dnešní zasedání pozval zástupce OSH Jihlava pány Jiřího Šindeláře (starosta OSH) a Pavla Masláka (vedoucí OORVO), které tímto přivítal. Člen ÚORVO ing. Petr Beran, který je současně vedoucím rady OSH Žďár nad Sázavou potvrdil slova p.Slámečky a seznámil přítomné s náplní práce. Rada je zaměřena na zpracovávání tzv. OZP oslav založení sborů, byl zpracován návod na organizování oslav pro SDH, teze k proslovům a projevům, pomoc při zpracování návrhů na vyznamenání, schází se cca 4krát do roka a pracují v ní starší členové, kteří zde zúročí své zkušenosti. Naproti tomu v OSH Jihlava, jak sdělil p.Maslák, vytváří podpůrný servis pro KSH kraje Vysočina, vydávají Zpravodaj v nákladu cca 1000 ks, který je nedostačující, finanční prostředky na jeho výrobu tvoří sponzorské dary od krajského úřadu, z důvodu úspory uvažují o jeho elektronické verzi, mají zájem KSH zviditelnit, podpořit váznoucí komunikaci, do zpravodaje jsou zařazovány příspěvky jak od dobrovolných tak i profesionálních hasičů. Pan Šindelář potvrdil předešlé informace, rovněž poukazoval v první řadě na váznoucí komunikaci a na problémy s vystupováním dobrovolných hasičů na veřejnosti, dále se pak vyslovil pro podporu a zviditelnění práce žen ve sborech dobrovolných hasičů. Náměstek starosty p.Janeba následně kladně zhodnotil způsob využití funkcionářů rady ve prospěch činnosti jednotlivých OSH, přiklání se ke zmapování počtu fungujících OORVO v rámci SH ČMS.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  19/06 ÚORVO bere na vědomí přednesené informace z činnosti OORVO Žďár nad Sázavou a Jihlava a ukládá p.Janebovi zmapovat činnost vnitroorganizačních rad OSH a KSH (na připravovaném společném zasedání vedení SH ČMS + starostové OSH).

K bodu 8) Členům rady byl předložen v písemné podobě návrh Statutu odborných rad v němž byly aktualizovány úkoly vyplývající ze Stanov přijatých po III.řádném sjezdu SH ČMS, včetně nově vzniklých rad, k prostudování a případnému doplnění. Dále se hovořilo o potřebě zmapovat hasičskou techniku, včetně údaje o majiteli, zjištěné skutečnosti by se staly součástí Výroční zprávy za uplynulé období - zanést do Hlášení o činnosti – úkol pro náměstka starosty p.Netíka (do 30.8.2006). A jako poslední uložila rada vedoucímu rady p.Slámečkovi a náměstkovi starosty p.Janebovi zpracovat dopis pro náměstky zaměřený na teze k jednání se státními orgány a jejich náměty předloží VV SH ČMS (viz součást informací z jednání orgánů).

K bodu 9) V tomto bodě se rada zabývala programem mimořádného jednání ÚORVO, které se uskuteční 30. s r p n a 2006 v Praze, na toto jednání bude přesunut bod ze zářijového zasedání týkající se přípravy VVH SDH a okrsků.

  Program:

 • Připomínky – Statut vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis
 • Statut odborných rad
 • Příprava VVH SDH a okrsků

 

Zasedání rady ukončil její vedoucí Jan Slámečka, poděkoval členům za aktivní přístup k projednávané problematice.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017