Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes110
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden890
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc110
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036501
Činnost Ústřední pedagogické rady SH ČMS v roce 2007 Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 10:10
Činnost členů ÚPR byla v roce 2007 především soustředěna na rozpracování a realizaci projektu MOST (Moderní otevřené studium – další profesní vzdělávání dobrovolných hasičů), který se jeví v současnosti jako nejlepší řešení systému vzdělávání v SH ČMS a to z toho důvodu, že ošetřuje systém celkově, tz. zabezpečuje tvorbu příruček a výukových programů pro jednotlivá vzdělávací témata, zabezpečuje finance na učební pomůcky a související materiál, taktéž finance na lektory, ubytování, stravování a dopravu účastníků kurzů, včetně nájmu učeben. To vše je financováno Evropským sociálním fondem s rozpočtem ČR. Probíhá prozatím v Jihomoravském kraji , kde má být v 10 -ti typech kurzů proškoleno celkem 705 dobrovolných hasičů . Ke konci roku 2007 je proškoleno asi tři čtvrtě z plánovaného počtu. Je třeba obdivovat účastníky kurzů, že jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro zvýšení své vzdělanosti (potažmo vzdělanosti dobrovolného hasičstva). Prokazatelně však svého rozhodnutí nelitují a kurzy kterých se zúčastnili v naprosté většině hodnotí velmi pozitivně. Současně se však bohužel ukazuje , že o všechny vypsané kurzy není stejný zájem. Mimořádný zájem je o kurzy zdravovědy, slušný o oblast ochrany obyvatelstva a počítačovou gramotnost, minimální o oblast komunikace, pedagogiky a psychologie. To naznačuje velký problém, který se bude muset při vzdělávání v SH ČMS řešit a to je motivace ke vzdělávání, zvláště pak u funkcionářů. I když dobrovolné hasiče vzdělávací akce nic nestojí, zájem mnohdy nemají. Zvláště zneklidňující je, že se do kurzů nehlásí funkcionáři okresní a krajské úrovně.

Projekt MOST se začal realizovat i Moravskoslezském kraji a na Vysočině, tentokrát se počítá s kurzy delšími (45 hodinovými). V Moravskoslezském kraji vznikly podklady pro 4 další vzdělávací oblasti. Začal se realizovat opětovně kurz První pomoci a nově kurzy Dokumentarista JSDHO a SDH, Kurz psychologie, komunikace a etiketa pro dobrovolné hasiče a kurz z oblasti ochrany obyvatelstva zaměřený na ochranu před povodněmi. Ve všech kurzech je kladen důraz na praktickou činnost. Podařilo se zabezpečit i potřebné vybavení z oblasti didaktické techniky a učebních pomůcek (například 30 notebuků, dataprojektory, vybavení pomůckami pro kurzy zdravovědy, raft atd.). Dobrovolní hasiči z Moravskoslezského kraje o vypsané kurzy projevili mimořádný zájem a vypsané kurzy ve většině byly v krátké době obsazeny. Kurzy jsou plánovány do školy v Jánských Koupelích, ale také do všech okresních měst Moravskoslezského kraje, v zájmu toho aby kurzy přiblížily posluchačům.. Zajímavé však je, že kurzy v Jánských Koupelích byly okamžitě obsazeny.Svědčí to patrně o tom , že školu (školy) SH ČMS dobrovolní hasiči vnímají pozitivně a rádi do nich jezdí. Započato bylo s kurzy i v kraji Vysočina., zde se realizují 3 kurzy a to znovu První pomoc, dále Psychologie hasiče-záchranáře a Základní odborná příprava členů JSDHO. Projekty v těchto třech krajích budou ukončeny k 30.6.2008 a celkově na ně bylo získáno více než 11 milionů korun z Evropských sociálních fondů a z rozpočtu ČR

Členové ÚPR čekají na výzvy které by v roce 2007 – 2013 umožnily, aby se projekt MOST uplatnil i v dalších krajích a byl tedy plošně rozšířen na celou republiku. V rámci příprav byl všem krajským SH ČMS předán písemný materiál informující o projektu MOST a také dotazník, kde mohli vyjádřit svůj zájem o nabídnuté typy kurzů. Bohužel většina KSH na tyto materiály vůbec nereagovala. Pokud nereagovala, pak z jakého důvodu ? O vzdělání není zájem, anebo jsou důvody jiné ? Pokud nebude zájem o vzdělávání u funkcionářů krajů a okresů, jak to bude s jejich podřízenými ?

Pro autory projektu MOST je postaven úkol, aby pokud je to možné, nově šířené vzdělávací akce byly certifikovány, umožňovali účastníkům získaných znalostí a dovedností využívat i mimo SH ČMS, což by znamenalo i větší motivační účinek.

Další činnost ÚPR směrovala k zabezpečení již 3.ročníku University III. věku (U3V) v roce 2007. V roce, kdy se po prve se realizovala U3V i v ÚHŠ Bílé Poličany (zaměření na odborné znalosti z požární ochrany) a v ÚHŠ Jánské Koupele probíhala U3V II se zaměřením na znalosti funkcionáře ( počítačovou gramotnost, psychologii funkcionáře, fundraising a tvorbu projektů a základní dokumenty SH ČMS). U3V opět probíhala za značného zájmu přihlášených studentů, kterými byla také velmi pozitivně hodnocena. Velmi vydařené a slavnostní bylo i závěrečně zakončení prováděné v aule VŠB –TÚ Ostrava za účasti velmi významných hostů. Spojením U3V I. a U3V II. se tak vytvořil systém vzdělávání který je jistou obdobou dříve uznávané a oblíbené Dálkové školy PO, jenž během dvou roků poskytne odborné znalosti z oblasti požární ochrany a taktéž znalosti z oblasti funkcionářských znalostí. Velkou předností je , že odbornou úroveň garantuje VŠB –TÚ Ostrava a ne její straně jsou i náklady na lektory.ÚPR se domnívá, že pro funkcionáře SH ČMS z úrovně krajské a okresní by mělo být nepsaným zákonem využít této možnosti a studia U3V se zúčastnit. Pochopitelně týká se to těch funkcionářů, kterým potřebné znalosti chybí.

Taktéž v souladu s návrhy ÚPR proběhl kurz pro členy SH ČMS , kteří se chtějí zabývat fundraisingem a tvorbou projektů (kurz se konal v ÚHŠ Jánské Koupele) a také kurz pro Dopisovatele hasičských novin (v CHH Přibyslav). Oba kurzy proběhly také s velmi příznivým ohlasem.

ÚPR také zorganizovala dotazníkovou akci, kde mimo jiné byly kladeny i otázky dotýkající se oblasti vzdělávání. Výsledky celé dotazníkové akce byly využity ke zpracování materiálu „Analýza potřeb SH ČMS“.

Některé výsledky z dotazníkové akce:

 • 13 % SDH má zřízenou funkci vzdělavatele
 • 45 % SDH se věnuje vzdělávací činnosti
 • 60 % SDH má k dispozici prostory vhodné pro vzdělávání
 • 17% SDH má potřebné vybavení k zabezpečení vzdělávacích zařízení
O jaké školení jeví dle dotazníkové akce SDH zájem :
 • 50 % zdravověda
 • 41 % požární prevence
 • 37 % ochrana obyvatelstva
 • 28 % vedoucí mládeže
 • 28 % účetnictví a ekonomika
 • 24 % znalosti funkcionářů
 • 22 % trenér požárního sportu
 • 18 % kronikář
 • 15 % počítačová gramotnost
 • 1% dopisovatel

Z dotazníkové akce lze vyvodit (potvrdit) následující obecné závěry:

Vzdělávání v SH ČMS nemá potřebnou kvalitu, neodpovídá potřebám SH ČMS, přitom pro výsledky organizace má klíčový význam. Zjištěný zájem o zaměření školení v podstatě potvrzuje spektrum kurzů nabízených v projektu MOST, až na kurz „trenér požárního sportu“, který v MOSTU není obsažen a přitom asi pětina SDH o něj projevila zájem.Stejně je na tom i kurz se zaměřením na účetnictví a ekonomiku o který projevilo zájem 28% SDH. Domníváme se , že kurzy tohoto zaměření by měly vzniknout z iniciativy Ústřední odborné rady represe a Ústřední rady hospodářské.

Doporučené opatření ÚPR:

 • v zájmu možnosti plošného rozšíření projektu MOST v novém období se navrhuje na začátek měsíce října svolat poradu starostů krajů, při ní prezentovat projekt MOST a zjistit zájem jednotlivých krajů o realizaci projektu v jejich podmínkách – bylo realizováno v rámci společného jednání VV SH ČMS a předsedů KSH v závěru roku 2007
 • využívat všech příležitostí k vysvětlování důležitosti vzdělávání
 • provést průzkum příčin které brání dobrovolným hasičům v účasti na vzdělávacích akcích
 • znovu ustavovat vzdělavatele SDH jako organizátory vzdělávání a společenského života
 • ustavovat i na úrovni okresů a krajů pedagogické rady
 • prosazovat aby každé SDH mělo svoji e-mailovou adresu a tímto způsobem bylo schopné komunikovat a přijímat potřebné informace , včetně informací z oblasti vzdělávání. Pokračovat tedy ve vytváření databáze e-mailových adres SDH. Pokud vzdělavatel SDH není počítačově gramotný, pak obsazovat i funkci „pomocníka“ vzdělavatele a to členem znalým práce na PC, který by zabezpečil spojení daného SDH pomocí e-mailu a také využíval internet pro potřebu SDH
 • vytvořit studijní materiály s názvem „minimum dobrovolného hasiče“, které budou zahrnovat základní znalosti ze všech oblastí činnosti SH ČMS s cílem, aby celá členská základna tyto znalosti zvládla. Zvážit, zda noví členové by se nepodrobili „přijímací zkoušce“ z těchto znalostí. V této souvislosti úkol pro všechny ústřední odborné rady (asi s výjimkou hospodářské), aby do 31.12.2007 zpracovala pro svoji oblast učební materiál odpovídající zadání - minimální znalosti dobrovolného hasiče z dané oblasti Členové ÚPR by po oponentuře z toho vytvořili celistvý materiál. Bohužel do konce roku 2007 se zhostila tohoto úkolu jen Ústřední odborná rada mládeže.
 • určit povinnost (naléhavě na ně apelovat) funkcionářům z VV, starostům krajů a okresů (případně dalším např. starostům SDH)), aby absolvovali oba ročníky U3V a tak se jim dostaly potřebné aktuální informace odborné z oblasti PO a i s oblasti funkcionářské
 • v případě možnosti tvorby učebních materiálů se snažit v maximální možné míře vytvářet instruktážní filmy, které se jeví jako nejpřitažlivější způsob prezentování informací pro dobrovolné hasiče
 • ústřední odborné radě represe doporučuje se zabývat možnostmi vzniku a realizace kurzu „trenér požárního sportu“
 • ústřední hospodářské radě doporučuje se zabývat možnostmi vzniku a realizace kurzu se zaměřením na účetnictví a ekonomiku pro SDH
Zpracoval: Ing. Jan Karger – vedoucí ÚPR SH ČMS

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 10:11
 

plakat chp-2017