Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes12
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden896
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3481
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045686
Záznam z 20. 4. 2013 Tisk
Čtvrtek, 09 Květen 2013 08:38

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 20. 4. 2013 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny                  

starostové OSH                ze 77  přítomno      75                        

nepřítomno 2

starosta SH ČMS                       přítomen      1

VV SH ČMS                     z   18 přítomno      16

nepřítomno  2

ÚKRR                              ze 13  přítomno      12

nepřítomno 1

 

Přítomno ze 76 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 97,4%. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.

 1. 1.Zahájení, volba pracovních komisí
 2. 2.Zpráva o činnosti SH ČMS
 3. 3.Hospodaření SH ČMS za rok 2012
 4. 4.Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2012
 5. 5.Zpráva o činnosti a hospodaření spol.vlast. podílem SH ČMS za uplynulý hospodářský rok
 6. 6.Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS
 7. 7.Stejnokrojový předpis SH ČMS
 8. 8.Udělení Záslužného řádu českého hasičstva
 9. 9.Diskuse, vystoupení hostů
 10. 10.Schválení usnesení
 11. 11.Závěr

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

Volba zapisovatelky:         Tereza Švejdová

Volba skrutátorů:             Ing. Ivan Jirota

Ing. Josef Dvořák

Ing. Karel Barcuch

Vladislav Štefl

 

Josef Jemelka

 

Volba ověřovatelů:           Alois Pazdera

                                      Stanislav Pumprla

Hlasování:     pro: 74           proti: 1           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené ověřovatele zápisu.

Volba návrhové komise:     VV SH ČMS                Lubomír Janeba

                                      Praha                       Jindřich Riesner

Středočeský       Jaroslav Dušek

Jihočeský           Jiří Novák

Plzeňský            Alena Foldová

Karlovarský         Stanislav Hubáček

Ústecký             Jiří Henc

Liberecký           Milan Navrátil

Královéhradecký  Ivan Kraus

Pardubický         Marie Stará

Vysočina            Václav Kubíska

Jihomoravský     Josef Gál

Olomoucký         Vlastimila Švubová

Zlínský              Ing. Josef Bernátík

        Moravskoslezský  Petr Domčík

 

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

Hosté:                   Ing. Josef Kubeš

                            Ing. Zdeněk Beránek

                            MUDr. Michaela Fridrichová

                            Josef Netík

                            Jindřich Hejduk

                            Alena Borlová

                            Václav Šimák

                                                                           

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

 

2) Zpráva o činnosti SH ČMS

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za uplynulé období

 

3) Hospodaření SH ČMS za rok 2012

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál společně s aktuálními pohledávkami mezi OSH a SH ČMS.

 

 

 

4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2012

 

PhDr. Juráňpodal zprávu o činnosti ÚKRR v roce 2012. V souladu s plánem kontrolní činnosti se ÚKRR sešla na 4 zasedáních kontrolní rady. Poslední informace o činnosti byla podána shromáždění starostů 14. dubna loňského roku. Každoroční činnost ÚKRR začíná začleněním do inventarizačních komisí. Zapojili se členové ÚKRR Josef Jemelka, Ladislav Richtár, Dagmar Bitnerová, Ing. Josef Dvořák, Vladislav Štefl, Antonín Vovsík a Jar. Bejlek. Zúčastnili se řádných inventarizací v Jánských Koupelích, Bílých Poličanech, v CHH Přibyslav a na sdružení v Praze. Řádně zpracované inventurní podklady byly předány ústředí k zúčtování. Poprvé v loňském roce byly prováděny společné kontroly u okresních sdružení s členy VV dle stanovené osnovy. Nutno však podotknout, že se strany členů VV a také kontrolní komise nebyly v plném rozsahu provedeny. Tato společná kontrolní akce bude opakována i v letošním roce. Informace o kontrolách již byly zveřejněny. Provedené samostatné kontrolní akce: „Čerpání nákladů vynaložených na Mezinárodní soutěž mládeže v Petrohradě, I. mistrovství světa v bulharském Plovdivu, III. mistrovství světa dorostu v požárním sportu v Lotyšsku.“ Tyto akce prováděli Ing. Josef Dvořák a Ing. Karel Barcuch. Při provádění kontrol byly zjištěny některé drobné nedostatky účtování, které byly v průběhu kontrolní činnosti odstraněny. Zůstává nedokončena kontrolní akce zaměřená na stav příprav z hlediska nákladovosti u Mezinárodní soutěže CTIF – Francie 2013. Na každém zasedání ÚKRR se sleduje stav hospodářských výsledků k datu, stav na úseku odvodů členských příspěvků, stav na úseku dotací MV a MŠMT a také stav pohledávek mezi OSH a SH ČMS. K 31.12.2012 byly vyrovnány veškeré pohledávky mezi SH ČMS a OSH s výjimkou OSH Jeseník a Sokolov, kde jsou dohodnuty splátkové kalendáře.

Šetření stížností: stížnost SDH Všestary byla předána k vyřešení OSH Praha – východ. Stížnost SDH Hlubočky týkající se požárního sportu byla předána k dořešení KSH Olomouc. Stížnost p. Odstrčilíka z OSH Kroměříž týkající se rozdělení kompetencí některých částí rozpočtu a plateb zaměstnancům šetřili Josef Jemelka a Jan Kumpán. Stěžovatel František Odstrčilík není se stanoviskem ÚKRR spokojen, takže tato stížnost zůstává v řízení. Stížnost podaná OSH Olomouc na krajskou starostku paní Bártkovou je ze strany ÚKRR uzavřena.

Na závěr se zmínil o HVP, a. s. Uvedl, že Hasičská pojišťovna je naše pojišťovna. Naše pojišťovna má problémy a my bychom měli přemýšlet jak jí pomoci.

           

5) Zprávy o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za uplynulý hospodářský rok

 

Ing. Beránek – předseda představenstva HVP, a. s. v úvodu uvedl, že Dozorčí rada HVP, a. s. se za poslední půl roku scházela k problematice HVP, a. s. častěji než za posledních deset let.

Důvodem byla potřeba rychle reagovat na měnící se situaci a zjišťování nepříjemných faktů.

-       Dozorčí rada iniciovala změnu Stanov, která byla přijata na valné hromadě HVP, a.s.

-       iniciovala analýzu vazby pojišťovacího a ekonomického systému

-       znovurozdělení funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele

-       organizační změny ve dvou územních pobočkách

-       nepotvrzení dvou členů představenstva po skončení funkčního období

-       odvolání z představenstva paní Marie Čauševič

-       je zapotřebí, aby vrcholoví manažéři pracovali jednotně pro společnost, aby mezi sebou komunikovali, nevytvářeli protichůdná řešení, zkrátka, aby táhli za jeden provaz a zabezpečili v této velmi složité době prosperitu společnosti a především rozvoj obchodní činnosti

Uvedl, že osobně začal externě spolupracovat s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. již v průběhu roku 2012 právě na zjišťování souladu informačních systémů HVP a konzistence zaúčtování některých účetních operací. Z tohoto důvodu znal problémy HVP, a.s. takže jakmile se stal 15. 2. 2013 členem představenstva nebyla pro něj ekonomická kondice společnosti tajemstvím.   

Hospodářský výsledek roku 2012 je nedobrý a společnost vykáže ztrátu. Protože s auditorem ještě nejsou uzavřeny všechny kapitoly, nejsou známy ještě konečná čísla. Ztráta se ale bude pohybovat od 25 M Kč do 39 M Kč v závislosti toho, jak HVP, a. s. dokáže obhájit svá stanoviska a fakticky dokladovat právní, ekonomická a obchodní hlediska. Příčiny, které vedly ke špatnému výsledku hospodaření jsou jak vnější, tak vnitřní. Vnější příčiny vedení HVP, a. s. nedokáže téměř ovlivnit, ale musí s nimi počítat. Globální ekonomická krize, krize v EU a v neposlední řadě špatná finanční kondice Česka přímo ovlivňují podnikání HVP, a. s. Konkurence tlačí na cenu srovnatelných produktů, a tak potencionální klienti HVP, a. s. si vybírají ten nejlevnější produkt, který je již za hranicí ekonomické rentability. Velké pojišťovny si takové obchody na krátký čas dovolit mohou (jejich hlavní složkou výnosů jsou profit z jejich aktiv), ale pro HVP a.s. jsou podobné transakce přímo fatální. Mezi vnější příčiny také zahrnul převyšující nabídku nad poptávkou v České republice. V neposlední řadě mezi vnější vlivy zmínil velké škody přes léto 2012 způsobené krupobitím. Pojistných událostí bylo srovnatelné množství jako v roce 2011, necelých 11 tis. ks. Ke smůle HVP, a. s. velké množství pojistných událostí vzniklo v průběhu měsíce července, kdy vlivem tří živelných rizik – krupobití, lokálních záplav z přívalových dešťů a vichřice – utrpěla HVP, a.s. škody celkem za více než 40 mil. Kč a tyto škody nesla HVP, a. s. celé ze svého, neboť katastrofické zajištění nezafungovalo, protože spoluúčast HVP, a. s. na jednotlivá rizika je 10 mil. Kč a potom všechny škody nad tuto částku nese zajistitel. Žádné z rizik, které jsem zmínil, nesplnilo podmínky pro to, aby HVP, a. s. mohla přenechat část výplat zajistitelům.

Zcela zásadně se odrazila na špatném výsledku hospodaření změna auditora, firma Benefactum končí a z tohoto důvodu není vůbec jednoduchá obhajoba jednotlivých kapitol, které v minulosti prošly bez sebevětších problémů a dokonce nebyly ani zaznamenány v management letteru.

Vnitřními příčinami jsou vysoká nákladovost HVP a. s. na zajišťování předpisu pojistného, neměnná obchodní strategie, stárnutí obchodní sítě (ubývá činných zprostředkovatelů prostým stárnutím), pokles předepsaného pojistného, vysoká správní režie, evidence a prokazování správnosti auditorovi je pracná a mnohdy má za následek vysoké náklady nad rámec únosnosti.

Vysoká nákladovost na zajištění předepsaného pojistného pochopitelně zhoršuje hospodářský výsledek. Ve srovnání s podobnými pojišťovnami jsme na nelichotivém předposledním místě co se týká rentability obchodování v přepočtu na jednoho pracovníka.

Uvedl, že neměnnou obchodní strategií má na mysli stagnaci používání obchodních kanálů v HVP a.s., vycházející z předpokladu toho, že vždy bylo dosaženo v posledních letech uspokojivého výsledku, tedy mylného názoru, že není nutné nic měnit. Tato taktika se ukázala jako nesprávná, protože nebylo v roce 2012 dosaženo plánu předepsaného pojistného 532 M Kč, ale pouze cca 466 M Kč.

Obchodní síť stárne, používají se prošlapané metody obchodu, ale je třeba přivést do obchodní a akviziční činnosti mladé lidi. Tito lidé mohou lépe pochopit požadavky mladé generace, tedy nových potencionálních klientů.

Vysoká správní režie má přímý následek nerentability činnosti HVP a .s. a pochopitelně je to jeden z hlavních atributů špatného hospodářského výsledku.

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., tedy název hasičská by měl také odrážet to, že hasiči budou mít přímo náklonost k produktům své společnosti. Prozatím se ale nedaří ve větší míře získat pro produkty více hasičů. K 31. prosinci 2012 má sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 355 494 členů, počet pojištěných je však jen 14 920, to je 4,2 % ze všech členu SDH.

Závěrem svého vystoupení se v krátkosti zmínil o krocích, které HVP, a. s. chce a musí udělat, aby již v roce 2013 stabilizovali společnost a zajistili opět kladný hospodářský výsledek.

-       Snížení správní režie

-       Nastavení a změna prodejních kanálů

-       Omlazení obchodní sítě

-       Zajištění správnosti a rychlé odezvy informačních systémů

-       Musíme udržet stávající věrné klienty, kteří i nadále zůstanou solidním základem pojistného kmene HVP,a.s.,

-       zároveň budeme muset naše obchodní aktivity zaměřit i do dalších oblastí, které jsme dosud nezkoušeli.

-       Bohužel rizika, o která je zájem, už nejsou tak transparentní, jako byla naše klasická – požár, výbuch, blesk, povodeň, ale stále častěji je od nás požadováno, abychom pojišťovali finanční rizika, tzn. různé druhy záruk a neschopnosti splácet závazky, apod.

-       Bude nutné intenzivněji se napojit na stávající registrované zprostředkovatele a snažit se získat obchody i jinde, než jen u svých vlastních pojišťovacích zprostředkovatelů.

-       V roce 2013 nás čeká spousta práce, a to v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., který je již platný, neboť byl již v roce 2012 publikován ve  sbírce zákonů a dle posledních vládních rozhodnutí nebude odložena jeho účinnost a účinný tedy bude dnem 1.1.2014.

-       Nová metodika diktovaná ČNB a směřující k přistoupení na nový regulační systém Solventnost II zatěžuje dalším výkaznictvím činnosti pojišťovny a i toto výkaznictví a jeho reportování na ČNB navyšuje správní režii HVP,a.s.

Uvedl, že předepsané pojistné v roce 2013 511 M Kč je HVP, a. s. připravena zvládnout a postupně zavedenými výše již uvedenými kroky překročit. Bude však každý měsíc analyzovat výsledky hospodaření aby za rok 2013 dosáhla HVP, a. s. kladného hospodářského výsledku, ovšem pokud pojistné události budou na srovnatelné výše roku 2012.

 

6) Statut česných vyznamenání a titulů SH ČMS

 

p. Janeba přítomným stručně okomentoval písemný materiál, který byl zaslán elektronicky z důvodu obsáhlosti. Jako důvod novely dokumentu uvedl potřebu precizace a technické úpravy týkající se MSH Praha. Tento materiál vytvořila ÚORVO a byl projednán na VV SH ČMS. Některé připomínky na tento materiál byly zapracovány, jiné ÚORVO zamítla. Tento materiál je předložen ke schválení SS OSH.

Mgr. Dumbrovský (OSH Opava) vystoupil s připomínkou k tomuto materiálu a dotázal se proč jsou v materiálu zmiňovány okrsky pouze okrajově.

p. Pazdera (OSH Tábor) uvedl, že při zpracovávání novely dokumentu je od jeho počátku, nicméně VV KSH Jihočeského kraje má připomínky k věrnostním medailím, za Zásluhy o výchovu a k odznaku pro ZH – názor VV KSH je, že odznak pro ZH by mělo hradit SH ČMS nikoliv titulovaný.

Ing. Bernátík (OSH Zlín) upozornil na formulace jednotlivých článků včetně drobných administrativních úprav.

Na základě závažných připomínek a rozsáhlé diskusi byl materiál stažen s tím, že bude předložen podzimnímu zasedání SS OSH. Okresním sdružením hasičů byla dána možnost zaslat v termínu do 30. 6. 2013 Kanceláři SH ČMS připomínky k tomuto materiálu.

 

7) Stejnokrojový předpis SH ČMS

 

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál, který byl zaslán elektronickou poštou. Uvedl, že v dokumentu jsou nové jmenovky člena SH ČMS a ozdobné šňůry pro slavnostní příležitosti.

Po krátké diskusi ohledně materiálu vyplynulo usnesení.

Hlasování:     pro: 42           proti: 22        zdržel se: 7

SS OSH ČMS schvaluje možnost nosit ozdobné šňůry při slavnostních příležitostech 59%.

Hlasování:     pro: 66           proti: 3           zdržel se: 1

SS OSH ČMS schvaluje možnost nosit jmenovku člena SH ČMS 94%.

Hlasování:     pro: 65           proti: 1           zdržel se: 3

SS OSH ČMS schvaluje materiál Stejnokrojový předpis tak jak byl předložen ke schválení 94%.

8) Udělení Záslužného řádu českého hasičstva

 

K tomuto bodu vystoupil ředitel CCH Přibyslav a přečetl životopis oceňovaného pana Václava Šimáka. Následně na to starosta SH ČMS slavnostně předal panu Václavu Šimákovi Záslužný řád českého hasičstva.

 

 

 

 

9) Diskuse, vystoupení hostů

 

MUDr. Fridrichová – předsedkyně Ligy proti rakovině přítomným starostům a starostkám poděkovala za dosavadní spolupráci. Informovala přítomné, že v roce 2012 se zapojilo ke spolupráci 90 SDH a pro rok 2013 nejsou ještě uzavřeny přihlášky, ale již teď je přihlášeno 70 SDH. Na závěr uvedla, že tato spolupráce má smysluplný význam a těší na další spolupráci se SH ČMS.

pí Borlová – místopředsedkyně Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic přítomné podrobně seznámila s časovým harmonogramem hasičských slavností v Litoměřicích, které se budou konat 7. a 8. června 2013. Uvedla, že záštitu nad touto významnou akcí převzali starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, ministr vnitra ČR Jan Kubice, generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba a starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč. V tuto chvíli je přihlášeno 198 SDH s technikou, termín pro odevzdání přihlášek je 19. Května. Dále se přihlásilo 120 SDH na slavnostní nástup s prapory. Partnerem akce je Armáda ČR, jelikož se v tom samém týdnu koná „týden Armády“ bude Armáda ČR na výstavišti vystavovat několik armádních technik. Na závěr uvedla, že mediálním partnerem Hasičských slavnostní 2013 je ČT24, kde budou probíhat průběžné vstupy během celých slavností.

Ing. Vlastimil Navrátil – ředitel korporátních obchodů Total Brokers a člen představenstva společnosti představil přítomným projekt týkající se nabídky plynu a elektřiny od Total Brokers.

Ing. Stržínková informovala o aktuálním stavu společnosti FIRE EDIT, s. r. o. Uvedla, že obrat společnosti ke dni… činí 1,6 mil a zisk je 100.000,-. Nicméně zmínila, že pokud nebude o časopis Alarm Revue zájem snaha všech, kteří na vydávání časopisu pracují je zbytečná.

Dále přečetla návrh usnesení týkající se převodu majetku, které VV SH ČMS doporučil předložit SS OSH zapracovat do usnesení ve znění:

 1. 1.schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemku parc.č.895, o výměře 41m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, zapsaného na LV č. 895, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň– jih, obec Štěnovice, kat. území Štěnovice, jehož vlastníkem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se sídlem Římská 2135/45, 121 07 Praha 2, do vlastnictví obce Štěnovice, IČ 00257303, Čimická 133, 332 Štěnovice, za těchto podmínek:

-       nemovitosti budou nadále využívány pro potřeby místní organizační jednotky SH ČMS

-       obec Štěnovice zároveň v darovací smlouvě zřídí bezúplatně věcné břemeno užívání těchto nemovitostí ve prospěch SH ČMS – SDH Štěnovice na dobu neurčitou s tím, že práva a povinnosti z věcného břemene přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

 1. 2.pověřuje výkonný výbor SH ČMS, aby jednal jménem SH ČMShasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. jako vlastníkem dále uvedených nemovitostí ve věci, týkající se získání těchto nemovitostí do vlastnictví SH ČMS, v souladu s platnými právními předpisy ze běžných obchodních podmínek. Pověření se vztahuje i na podepsání příslušných smluv a dokumentů.

Jedná se o tyto nemovitosti: stavba č. p. 385 na parcele st. 937, parcela st. 937, parcela p. č. 984/4, parcela p. č. 984/6, parcela p. č. 984/7, parcela p. č. 984/8, parcela p. č. 984/9, vše v katastrálním území Přibyslav, obec Přibyslav, zapsaných na listu vlastnictví č. 1726, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův brod.

Výsledek uskutečněných jednání sdělí Výkonný výbor SH ČMS na podzimním zasedání Shromáždění starostů OSH.

Ing. Schulz vystoupil v diskusi s otázkami na HVP, a. s. Dotázal se na dlouhodobé cíle HVP, a. s, jakou hodnotu mají v současné době akcie HVP, a. s. Vyjádřil nespokojenost se stavem zaměstnanců a pojišťovacích agentů. Uvedl, že předseda ÚKRR se zmínil ve svém projevu o tom, že členové SH ČMS se málo u HVP, a. s. pojišťují – zmínil, že pokud není HVP, a. s. schopna konkurence schopnosti bude mít stále málo klientů mezi DH. Následně se dotázal na zákon o pojišťovnictví a uvedl, že pro HVP, a. s. to bude další ztráta, pokud bude muset odvádět 4%.

Ing. Beránek reagoval na příspěvek pana Ing. Schulze a uvedl, že pro HVP, a. s. je prioritní sloužit pro SH ČMS, jako akcionáře a nyní je důležité řešit krátkodobé cíle nikoliv dlouhodobé.

Ing. Kubeš se ztotožnil s vystoupením předsedy představenstva HVP, a. s. týkající se bodu Zprávy o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za uplynulý hospodářský rok.

Ing. Salivar reagoval na příspěvek Ing. Schulze týkající se Zákona o pojišťovnictví. Uvedl, že SH ČMS se dívá na tento zákon z pohledu hasičů nikoliv akcionářů HVP, a. s. Členové SH ČMS jsou dobrovolní hasiči a chrání životy a majetek. Starosta SH ČMS ve svém proslovu uvedl, že SH ČMS není spokojeno s výsledkem zákona o pojišťovnictví, ale i tak to lze považovat za úspěch. Na závěr poděkoval SH ČMS za podporu při volbě místopředsedy Sdružení sportovních svazů ČR.

Doc. Ing. Liška stručně informoval o aktuálních přípravách novely Stanov 2015. Stále probíhá diskuse na webových stránkách. Finální verze novely Stanov 2015 bude předložena SS OSH na dubnovém jednání v roce 2014. Upozornil na legislativní věci. Požádal přítomné, aby tyto záležitosti zatím neřešili, ale zatím tato záležitost nebyla schválena PSP ČR, tudíž není prozatím důvod diskutovat o legislativních záležitostech. Na závěr informoval o nově otevřeném hasičském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.

 

10) Schválení usnesení

 

p. Janeba přečetl návrh usnesení včetně ke schválení SS OSH ve dne 20. 4. 2012.

Hlasování:     pro:70            proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ke dni 20. 4. 2012.

11) Závěr

 

Ing. Karger poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Květen 2013 08:42
 

plakat chp-2017