Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 5 - 6. 4. 2013 v Přibyslavi
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden885
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3470
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045675
Zápis z 5 - 6. 4. 2013 v Přibyslavi Tisk
Úterý, 16 Duben 2013 11:21

Zápis z jednání ÚORVO konaného ve dnech 5.- 6.4.2013 v Přibyslavi.

 

Přítomni:         dle prezenční listiny

 

Zapsala:           Dagmar Hladíková

 

Program jednání:     1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

 1. 2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO
 2. 3)Ukončení VVH a jednání orgánů OSH + statistická hlášení z OSH
 3. 4)Zkušenostiprůběhu vzdělávání „Univerzita dobrovolného hasiče“
 4. 5)Stav předpisů a směrnic SH ČMS pro období do roku 2015
 5. 6)Příprava VVH SDH a okrsků pro rok 2013
 6. 7)Projednání návrhu Statutu vyznamenání pro VV SH ČMS
 7. 8)Projednání návrhu Stejnokrojového předpisu pro VV SH ČMS
 8. 9)Různé a organizační záležitosti - informacejednání orgánů
  SH ČMS
 9. 10)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Přibyslavi, zahájil a řídil vedoucí rady p.Janeba, který v úvodu omluvil nepřítomné, řádně omluvené členy rady (viz prezenční listina). Připomenul přítomným  program zasedání a současně požádal o přesunutí bodu jednání č.5 na příští zasedání. Následně byl program s uvedenou změnou schválen. Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady, kde bylo konstatováno – úkoly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

 

09/13 ÚORVO schvaluje program dnešního zasedání a bere na vědomí  kontrolu

plnění usnesení s konstatováním – splněno.

 

           

K bodu 3) Ředitel Kanceláře Ing.Aulický informoval o stavu zpracování materiálů pro Výroční zprávu SH ČMS za rok 2012. Materiály byly předány do tiskárny a na SS OSH budou předány jednotlivým OSH a KSH. Kladně hodnotil ta okresní sdružení, která zpracovala svá Hlášení o činnosti již podle programu Evidence členů, zazněla však i kritika a to na OSH Český Krumlov, Most a Jeseník, které v programu doposud nepracují, další kritika zazněla na OSH Břeclav, které uvádí úbytek 20 sborů, nicméně jejich zrušení nebylo dokončeno!!!

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

10/13 ÚORVO bere na vědomí informace Ing.Aulického.

 

 

K bodu 4) K bodu vystoupil vedoucí rady p.Janeba a vyzval přítomné, aby se vyjádřili k UDH, jak tento druh vzdělávání vnímají. V diskuzi vystoupila za Ústřední odbornou radu pro vzdělávání naše členka J. Fabianová, která seznámila přítomné se zápisem této rady, ve kterém se konstatuje, že tato vzdělávací akce určená pro funkcionáře OSH a KSH v roce 2012 probíhá v souladu se schválenými zásadami a podle stanoveného harmonogramu na všech třech plánovaných místech – CHH Přibyslav, ÚHŠ Bílé Poličany a ÚHŠ Jánské Koupele. Kladně je hodnocen přístup studentů, bohužel nejsou zastoupeni plošně funkcionáři všech KSH, žádného nebo jen minimum studentů má kraj Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Středočeský a Liberecký. Těmto krajům byla nabídnuta možnost mimořádného organizování UDH právě pro jejich funkcionáře, zájem je však minimální. V roce 2013 bude zabezpečován 2.ročník UDH, kde  1. pololetí bude zaměřeno na represi a ochranu obyvatelstva a II. pololetí to bude opět represe, rétorika a etiketa. Tématem ročníkové práce pro rok 2013 je vzorové zpracování „Prezentace pro Výroční valnou hromadu SDH“, která by pomohla zkvalitnit průběh této a podobných akcí (hodnotící schůze na okresní či krajské úrovni). Dále v diskuzi vystoupil p.Slámečka – z KSH Vysočina hodně studentů, jejich výběr je prestižní záležitostí, kladně hodnotí náplň studia i změnu názvu, p.Zatloukal uvedl, že v ÚHŠ J.Koupele studují ve většině funkcionáři KSH Olomouckého a Moravskoslezského kraje, současný počet je 34, věk studentů je mezi 24 – 68 lety, není tam zastoupen nikdo z OSH Prostějov, dotaz p.Pazdery se týkal statistiky kolem účasti, složení, počtu funkcionářů, Ing.Aulický navrhl, aby byly učební plány pro nový běh UDH od roku 2015 v každém učebním středisku rozdílné s ohledem na lektory ÚORVO, kteří při stávajícím způsobu plánování přednášek tyto nejsou schopni z časových i organizačních důvodů zabezpečovat.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

11/13 ÚORVO bere na vědomí diskuzi ke zkušenostem z 1. ročníku 3-letého studia

         Univerzity Dobrovolného Hasiče.

 

 

K bodu 5) Bod přesunut na další zasedání rady.

 

 

K bodu 6) K projednávanému bodu předložil vedoucí rady p.Janeba návrh písemného materiálu, v němž jsou zařazeny, s ohledem na blížící se Sjezd SH ČMS, body týkající se projednávání a schvalování nových dokumentů. Materiál bude rozeslán spolu se zápisem z dnešního zasedání s možností materiál připomínkovat do 30. dubna 2013. V diskuzi doporučil p.Slámečka, dle zkušeností OSH Žďár nad Sázavou, posunout termín pro dodání hlášení o jeden měsíc, oponoval p.Pazdera – nejedná se o příkazový dokument, ponechme na zvážení každému OSH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

12/13 ÚORVO doporučuje vedoucímu rady p. Janebovi materiál předložit VV SH

ČMS dne 13. 6. 2013 k projednání.

 

 

K bodu 7) V tomto bodu informoval vedoucí rady p.Janeba přítomné s dalším postupem VV SH ČMS při schvalování předložených dokumentů – Statut AZH schválen a nabyl platnosti, Statut čestným vyznamenání a titulů SH ČMS – VV SH ČMS uložil svým členům, aby do konce března materiál připomínkovali, byla předložena pouze jedna připomínka a to Ing.Němečkové, která se týkala medaile za věrnost, byla vzata na vědomí a text upraven. Členové rady pak v diskuzi měli několik pozměňovacích návrhů, z nichž některé byly akceptovány a zapracovány do textu Statutu. Vyjadřovali se také k návrhu od p.Švejdy z okresu Brno-venkov, návrh byl zamítnut všemi přítomnými s tím, že stávající Statut poskytuje velké množství možností jak funkcionáře SH ČMS ocenit.

 

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            13/13 ÚORVO projednalo pozměněný návrh Statutu čestných vyznamenání a titulů

                       SH ČMS a doporučuje p.Janebovi, po zapracování připomínek, předložit

                      výkonnému výboru SH ČMS a následně SS OSH k projednání.

                                                                                                                  T: 19. a 20. 4. 2013

 

 

K bodu 8) O změnách ve Stejnokrojovém předpisu SH ČMS informoval Ing.Aulický, na doporučení VV SH ČMS byly do materiálu zapracovány „ozdobné šňůry“. Dodavatel a jediný výrobce (pro HZS) nám vyvzoruje šňůry, jejíž prvky budou odpovídat výložkám funkcionářů SH ČMS a to „ zlatá proplétaná modrou“. V diskuzi bylo doporučeno změnit název z „ozdobné šňůry“ na „slavnostní šňůry“, stejně tak se přikláněli, aby jejich nošení nebylo povoleno plošně, ale např. od funkcionářů okresních sdružení. Vzešel zde i iniciativní návrh – s výrobou nosičů stužek, nechat vyrobit další stužku do nosiče.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            14/13   ÚORVO doporučuje p.Janebovi materiál s projednanými úpravami předložit

VV SH ČMS a následně SS OSH k projednání.

                                                                                           T: 19. a 20. 4. 2013

 

 

K bodu 9) V různém informoval p.Janeba o jednáních vedení a výkonného výboru, zápisy jsou umístěny na našich webových stránkách k prostudování

- Ing.Aulický informoval o smlouvě s  INTERGRAMEM (obdoba OSY),

- další informace se týkala firmy FAST Rakousy, která nabízí nepovoleně zboží s našimi symboly, Kancelář (Ing.Aulický) zašle oficiální dopis, upozorňující na porušování práva z ochranné známky

- dále byla projednávána příloha k RL z OSH Jindřichův Hradec (zaslal p.Doležal), z pohledu členů ÚORVO byla shledána jako nepřípustná, situace bude řešit Kancelář (Ing.Aulický) dopisem

- k  výjezdnímu zasedání ÚORVO, které je plánováno do KSH Jihočeského, vystoupil p.Pazdera – je nutné posunout zasedání o 14 dnů z důvodu obsazení školícího střediska, nový termín 25.- 26.9.2013 - byl vysloven souhlas, hlavním bodem tohoto jednání budou nové Stanovy SH ČMS, hlavní úkol pro členy rady - připravit si připomínky, studovat porovnávací verze (umístěny na web. stránkách SH ČMS www.dh.cz, radit se s okolím a sledovat diskuzi

- p.Pazdera se dotazoval, zda bude vyrobena medaile ke 150.výročí založení prvního českého dobrovolného sboru, odpověď ANO, vyvíjí se logo, které bude univerzální a využitelné i na propagační předměty, stejně jak tomu bylo ke 140. výročí (zodpovídá p.Nitra – mluvčí SH ČMS)

-   p.Janeba dále hovořil k zítřejšímu školení členů VV SH ČMS a funkcionářů OSH a KSH, upřesnil se program akce – nově je zařazena přednáška pod názvem „Fundraising“

(získávání finančních prostředků) – Ing.Pavel Haas (OSH Karviná) člen ÚORVZ, nové pojistné smlouvy s HVP – Ing. Jana Mertlová a Ing. Miroslav Slovják, program Evidence – Bc.Mojmír Studník, změny ve Stejnokrojovém předpise – Jitka Fabianová, řízením školení pověřen Ing.Aulický

- jako poslední vystoupil s informacemi Ing.Hanák – člen pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov, s tím, že s ohledem na neschválené prováděcí vyhlášky k novele Občanského zákoníku nebudou prozatím do nových Stanov nová názvosloví zapracovávat, oponentem byl Ing.Aulický, který upozornil na skutečnost, že Občanský zákoník již platí a v účinnost vstoupí 1.1. 2014 a tím dnem bude zrušen Zákon o sdružování občanů, což představuje důležitou informaci pro členy SH ČMS a v návrhu nových Stanov by se již tento zákon neměl zveřejňovat.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            15/13   ÚORVO bere na vědomí veškeré informace, které zazněly v bodu „Různé“.

 

 

K bodu 10) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p.Janeba zhodnotil jednání kladně, poděkoval všem členům ÚORVO za účast, jejich aktivitu i za přístup při zpracování jednotlivých dokumentů a připomenul pozměněný termín dalšího zasedání ÚORVO v  KSH Jihočeského kraje ve dnech 25. – 26. 9. 2013.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 16 Duben 2013 11:25
 

plakat chp-2017