Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes204
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden585
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1792
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043997
Zápis z 21. 3. 2013 Tisk
Středa, 03 Duben 2013 09:17

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

21. 3. 2013 v Praze

Přítomni:        

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Salivar, Ing. Stržínková, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Hulec, Ing. Majer, Mgr. Martínek, Ing. Kuběna, p. Navrátil, p. Hulec, p. Páv, p. Pazdera, p. Kejmar, PhDr. Juráň, p. Orsák, p. Pátek, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal

Přizváni:             Ing. Čížek, p. Riesner, p. Žižka, p. Frost (v zastoupení – KSH Plzeňský kraj), p. Henc, p. Gargula, pí Bártková, Ing. Jirota, p. Nitra, pí Švejdová

Omluveni:          Ing. Maděra, p. Krajča, Ing. Olšanský

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Ing. Jan Majer

                                   p. Jiří Pátek                                                                                                                          

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a starosty KSH, kteří byli na toto jednání přizváni včetně nově zvoleného starosty KSH Ústecké kraje pana Jiřího Hence. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  9/2013:                          VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

 

Poté starosta SH ČMS uvedl Ing. Václava Mečíře – zástupce firmy DELTA FIRE, který představil nové výrobky společnosti – sprejové hasicí přístroje PYROCOOL s nabídkou pro SDH – Akce SDH PROFIT. Ing.Mečíř připomněl úspěšnou akci z roku 2008 kde byly cestou OSH a SDH prodávány hasicí spreje HS 400. Nyní nabídl do prodeje hasicí spreje HS 750 o obsahu 750 ml. Výrobky budou dodány s certifikáty zkušeben. Distribuce bude prováděna obdobně jako u předešlé akce přes OSH. Provize bude rozdělena mezi OSH a SDH. Pokud bude akce úspěšná, nabídl Ing. Mečíř realizaci dalších druhů hasicích sprejů, hasicích přístrojů, autonomních čidel pro detekci kouře a plynů apod. 

Ing. Majer požadoval k případnému prodeji hasicích sprejů prostřednictvím OSH potažmo SDH doložit certifikaci těchto výrobků popř. certifikaci použitého hasiva a protokol o zkoušce hasicí schopnosti, která je na výrobku uvedena (zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů).

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  10/2013:                     VV SH ČMS ukládá Vedení SH ČMS, aby dojednalo

                                                           rámcovou smlouvu pro distribuci vybraných výrobků

                                                           firmy DELTA FIRE s názvem  akce  "SDH PROFIT"

2)  Kontrola plnění usnesení

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly. S ohledem na usnesení č. 3/2013 přítomné seznámil s dopisem od Ministerstva průmyslu a obchodu, ve kterém sdělují, že do emisního plánu českých poštovních známek na rok 2014 byla na základě rozhodnutí odborné komise zařazena poštovní známka věnovaná 150. Výročí trvání českého hasičstva. Známka bude pojmenována „150 let českého hasičstva“. SH ČMS oficiálně tuto známku představí na jarním SS OSH v roce 2014.

Ing. Aulický navrhl termín na udělování titulu ZH z důvodu vysokého počtu schválených vyznamenání 30. 5. 2013 s ohledem na usnesení č. 6/2013.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 11/2013:                         1) VV SH ČMS schvaluje termín na udělování titulu ZH 30. 5. 2013 z důvodu vysokého počtu schválených vyznamenání.

2) VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

3) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2012 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

 

Ing. Aulický krátce pohovořil k tomuto bodu. Uvedl, že všechna hlášení OSH i KSH jsou uzavřena a doručena na Kancelář SH ČMS. Uvedl, že členská základna stoupla o 8065 členů.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně administrativních záležitostí týkající se Výroční zprávy SH ČMS za rok 2012.

Ing. Jirota stručně uvedl písemné materiály, které členové VV SH ČMS a starostové KSH obdrželi společně s pozvánkou – Plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2012 a Pohledávky mezi SH ČMS a OSH.

Dále přítomné seznámil s žádostí SDH Štěnovice a Obecního úřadu Štěnovice (Plzeň jih) na převod pozemku o výměře 41 m², který je ve vlastnictví SH ČMS na Obec Šťěnovice a nachází se pod požární zbrojnicí. 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 12/2013:                         1) VV SH ČMS souhlasí aby převod majetku (parcela o výměře 41 m²) v k.ú obce Štěnovice na tuto obec,  byl předložen ke schválení SS OSH dne 20. 4. 2013

                                                              2) VV SH ČMS bere na vědomí bod Výroční zpráva SH ČMS za rok 2012 a ukládá po skončení připomínkového řízení vydat Výroční zprávu jako oficiální dokument SH ČMS

3) VV bere na vědomí výsledky hospodaření SH ČMS za rok 2012 a souhlasí, aby spolu s aktualizovanými Pohledávkami mezi SH ČMS a OSH byly předloženy SS OSH dne 20. 4. 2013

 

4) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2012

 

Krajská sdružení hasičů odevzdala Kanceláři SH ČMS písemný materiál o činnosti KSH za rok 2012 jako podklad k Výroční zprávě SH ČMS za rok 2012.

 

Ing. Kuběna okomentoval písemný materiál a vyzdvihl významné akce.

p. Páv stručně okomentoval písemný materiál Činnost KSH za rok 2012. Zmínil akci Daruj krev, kde se bohužel nesetkali s odezvou ze strany zdravotnických zařízení. Dále uvedl, že spolupráce s KÚ Středočeského kraje se bohužel zatím nezměnila a spolupráce vázne. Na závěr všechny přítomné pozval na Hasičský den na Konopišti, který se bude konat 25. května 2013.

p. Navrátil informoval o plánované schůzce s hejtmanem Libereckého kraje. Schůzka se bude týkat především plánovaného MČR hry Plamen a Dorostu 2013 v Jablonci nad Nisou. Vyzdvihl činnost OORP.

pí Bártková informovala o činnosti KSH. Dále informovala VV SH ČMS o novém vedení OSH Olomouc. Dále podala informaci o jednání VV KSH s hejtmanem Olomouckého kraje.

p. Slámečka a p. Orsák stručně okomentovali písemný materiál, který KSH předložili do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2012.

p. Kejmar informoval o činnosti KSH. Funkci starosty KSH Karlovarského kraje převzal po p. Jelínkovi, který v roce 2012 rezignoval. V roce 2012 se v Karlovarském kraji konalo MČR hry Plamen a dorostu, které se snad podařilo uskutečnit na úrovni. Spolupráci s hejtmanem Karlovarského kraje se podařilo znova navázat a vyvíjí se spolupráce. Následně uvedl, že KSH Karlovarského kraje podá písemnou žádost o pořádání Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2016.

p. Frost (zástupce KSH Plzeňského kraje) stručně informoval o činnosti KSH Plzeňského kraje, kde hlavní akcí v roce 2012 byl 18. Reprezentační ples SH ČMS.

p. Žižka okomentoval písemný materiál, který KSH Jihočeského kraje předložilo do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2012. Následně se dotázal přítomných na radu ohledně tzv. dorosteneckého družstva ve třídách SOŠ, kde mají obor PO.

Ing. Němečková odpověděla p. Žižkovi, že již vzniklo více takovýchto skupin např. na okrese Příbram, Pardubice, Brno, Jablonec nad Nisou. Tudíž by bylo vhodné obrátit se na příslušné starosty OSH, kteří mají zkušenosti.

p. Riesner informoval o činnosti MSH Praha v roce 2012. OORM MSH Praha se stabilizovala a předkládá podněty, OORP vyměnila vedoucího rady. Následně informoval o akci, která se bude konat v Praze v rámci oslav 160 let HZS Praha – výstup na věž pod záštitou generálního ředitele plk. Ing. Drahoslava Ryby.

p. Pumprla okomentoval písemný materiál – Činnosti KSH Zlínského kraje. Omluvil přítomnost starosty KSH Zlínského kraje p. Josefa Krajču. V roce 2012 se ve Zlínském kraji konaly významné akce jako 19. pouť na sv. Hostýně, MČR PS v Uherském Hradišti. Vyjádřil pochvalu ÚORHS. V nejbližších dnech čeká KSH Zlínského kraje velice významná akce - 10 let KSH.

p. Henc informoval o činnosti KSH. V měsíci září 2012 zemřel starosta KSH a v letošním roce proběhly volby v rámci KSH, kde byl zvolen starostou KSH. Proto žádá o uvolnění své osoby z důvodu pracovní vytíženosti jako člen ÚORV a z důvodu úmrtí člena ÚORP p. Nejedlého bude navržen nový kandidát do ÚORP.

Ing. Richter navrhl usnesení ohledně předložení návrhu SS OSH p. Jiřího Hence jako člena VV SH ČMS za KSH Ústeckého kraje.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 13/2013:                         VV SH ČMS schvaluje předložit návrh na SS OSH pana Jiřího Hence jako člena VV SH ČMS za KSH Ústeckého kraje.

 

p. Gargula informoval o schůzi VV KSH, která se konala 24. 11. 2012 jako hodnotící schůze KSH v rámci výročí 10ti let KSH. Dále vyjádřil názor, že KSH Jihomoravského kraje se rozhodlo již dále nepořádat společné soutěže s HZS Jihomoravského kraje z důvodu více neshod (termíny, místo konání atd.) Na základě žádosti KSH Jihomoravského kraje o uskutečnění MČR hry Plamen a dorostu v roce 2014 jsou přípravy na tuto soutěž v začátcích.

p. Bidmon stručně okomentoval písemný materiál – Činnosti KSH Pardubického kraje a uvedl, že spolupráce s HZS i KÚ probíhají na úrovni.

Ing. Richter všem zástupcům KSH poděkoval za aktivní práci v rámci Krajských sdružení hasičů.

5) Příprava SS OSH

 

K tomuto bodu byl písemně předložen návrh pozvánky na SS OSH 20. 4. 2013.

Ing. Richter k tomuto bodu přečetl návrh pozvánky na SS OSH a ke každému bodu na pozvánce krátce pohovořil. Uvedl seznam hostů, které navrhuje pozvat na jednání SS OSH. Navrhl, aby jednání vedl Ing. Jan Karger. Dále požádal vedoucí ÚORad, aby dodali na Kancelář SH ČMS podklady o činnosti ÚORady za rok 2012 a následně budou zapracovány do zprávy starosty SH ČMS, z toho důvodu se z pozvánky vypustí bod – činnosti ÚORad. Naopak navrhuje přidat body – Návrh změn Statutu čestných vyznamenání a titulů a Návrh změn Stejnokrojového předpisu SH ČMS v návaznosti na dnešní jednání VV SH ČMS. Na závěr otevřel krátkou diskusi ohledně matriálu pracovní skupiny pro přípravu Stanov SH ČMS 2015.

K bodu o činnosti hospodaření spol. s vlastním podílem SH ČMS za uplynulý hospodářský rok starosta SH ČMS pozval Ing. Josefa Kubeše – generálního ředitele HVP, a. s. a nového předsedu představenstva HVP, a. s. – Ing. Zdeňka Beránka.

Ing. Kubeš v úvodu zmínil, že rok 2012 byl velice obtížný, krizový pro většinu českých pojišťoven včetně HVP, a. s. Informoval o auditorech v HVP, a. s., větších množstvích škod atd.

Ing. Beránek se přítomným členům VV SH ČMS a starostům KSH představil, stručně informoval o svém profesním životopise. Informoval o aktuálním stavu HVP, a. s., kdy se momentálně HVP, a. s. pohybuje tzv. v červených číslech a dále nastínil své plány jak tento rok lépe zvládnout i přes všechny možné nesnáze. Následně zmínil problém s auditorem HVP, a. s.

Následně proběhla diskuse formou otázek členů VV SH ČMS a starostů KSH směrované předsedovi představenstva HVP, a. s.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 14/2013:                         VV SH ČMS po obsáhlé diskusi bere stav příprav jednání SS OSH na vědomí.

6) Návrh změn Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

 

7) Návrh změn Stejnokrojového předpisu SH ČMS

 

K těmto bodům byl předložen písemný materiál.

 

p. Janeba stručně okomentoval oba písemné materiály. Uvedl, že jsou předložené k diskusi a je možné materiály připomínkovat.

p. Páv otevřel diskusi ohledně ozdobných šňůr na vycházkové uniformy.

Starosta SH ČMS doporučil toto téma zařadit do písemného materiálu Stejnokrojový předpis SH ČMS.

p. Janeba doporučil nechat vyrobit pro SS OSH a ÚKRR jmenovky členů.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 15/2013:                         1) VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál – Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, Stejnokrojový předpis SH ČMS.

                                                              2) VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS své připomínky k písemným materiálům – Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, Stejnokrojový předpis SH ČMS zaslat na Kancelář SH ČMS do 31. 3. 2013.

8) Návrhy na vyznamenání

 

Ing. Richter se zmínil o udělování nejvyššího vyznamenání SH ČMS – Záslužný řád Českého hasičstva. Uvedl, že dle dohody by neměl být mezi návrhy návrh na Záslužný řád bez razítka a podpisu KSH.

Mezi navrženými hasiči na Záslužný řád je celorepublikově známý p. Václav Šimák (OSH Pardubice).

Následně proběhla krátká diskuse.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 16/2013:                         1) VV SH ČMS schvaluje návrhy na vyznamenání.

                                                              2) VV SH ČMS schvaluje Záslužný řád Českého hasičstva pro pana Václava Šimáka. Řád bude udělen na jednání SS OSH dne 20. dubna 2013 v Přibyslavi.

9) Různé

 

Ing. Richter přítomné informoval o návrhu Vedení SH ČMS, aby Mistrovství světa dorostu a mládeže do 23 let v požárním sportu 2014 se konalo v České republice, v Pardubickém kraji. Přesné místo je zatím předmětem jednání.

Hlasování: zdržel: 1, pro:23, proti: 0

Usnesení č. 17/2013:                         VV SH ČMS schvaluje konání Mistrovství světa dorostu a mládeže do 23 let v požárním sportu v roce 2014 v České republice.

 

Ing. Richter informoval o Reprezentačním plese SH ČMS, který proběhl 2. 3. 2013 v Měšťanské Besedě v Plzni. Dále zmínil změnu sídla Asociace Velitelů HZS podniků ČR, které se přestěhovalo do Hasičského domu v Římské ulici. Následně okomentoval připomínky, které zaslali členové VV SH ČMS ohledně Komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 709. SH ČMS odeslalo podporu k předloženému návrhu. Dále informoval o zaslaném návrhu na funkci místopředsedy Sdružení sportovních svazů ČR Ing. Salivara za SH ČMS, také byla navržena kandidatura Ing. Sojky na člena Revizní komise SSS ČR. Dále informoval o přípravách na mezinárodní soutěž ve Francii. Na jednání Delegates Assembly budou Českou republiku zastupovat Ing. Karel Richter, plk. Ing. Drahoslav Ryba a pan Lubomír Janeba. Delegaci SH ČMS bude tvořit Ing. Jaroslav Salivar a JUDr. Zdeněk Ertl a další funkcionáři SH ČMS.

Ing. Salivar přítomné podrobně seznámil s aktuálními informacemi, které souvisí s Komplexním pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku č. 709.

Na toto téma proběhla krátká diskuse.

Ing. Jirota stručně informoval o proběhnutých opravách v Hasičském domě.

p. Pumprla okomentoval písemný materiál Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti požární represe a podmínek k získání odznaků odb. SH ČMS „Strojník SH ČMS“. Na závěr stručně okomentoval písemný materiál Záznam ze semináře vedoucích odborných rad velitelů OSH a KSH  konaného v Přibyslavi dne 16. – 17. 3. 2013.

Mgr. Martínek předložil členům VV SH ČMS návrh na odznak odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 18/2013:                         1) VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti požární represe a podmínek k získání odznaků odb. SH ČMS „Strojník SH ČMS“.

2) VV SH ČMS schvaluje předložený návrh odznaku odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva.

 

p. Pátek stručně okomentoval písemný materiál Návrh na změnu Spisového a skartačního řádu 2013 z důvodu úprav archivní legislativy a rozdělení kompetencí na základě jednání s archivní správou ministerstva vnitra. Materiál zpracoval Mgr. Bárta. Na závěr doporučil materiál schválit.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 19/2013:                         VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Návrh na změnu Spisového a skartačního řádu 2013.

 

Ing. Aulický předložil a stručně okomentoval písemný materiál Statut Aktivu Zasloužilých hasičů. Změny zapracovala rada Aktivu Zasloužilých hasičů.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 20/2013:                         VV SH ČMS schvaluje předložený písemný materiál Statut Aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS.

 

Ing. Aulický dále okomentoval písemný materiál Pořádání hasičských sportovních soutěží organizačními jednotkami SH ČMS v roce 2013. Tento materiál vznikl z důvodu neustálých dohad a nejasností ohledně úrazu ve vztahu k přetlakovému ventilu. Navrhl, aby z pojistné smlouvy – Pojištění pro případ úrazu, která je uzavřená mezi SH ČMS a HVP, a. s. byl vypuštěn čl. 3.

Ohledně návrhu Ing. Aulického vznikla rozsáhlá diskuse, ze které vyplynulo usnesení.

Hlasování: zdržel: 2, pro: 22, proti: 0.

Usnesení č. 21/2013:                         1) VV SH ČMS schvaluje odstranit z pojistné smlouvy č. 0011-304-083 uzavřené mezi SH ČMS a HVP, a. s. článku č. 4, odst. 3.

                                                              2) VV SH ČMS ukládá ÚORV a ÚORHS, aby se zabývala problémem týkající se bezpečnosti na soutěžích PS.

                                                              3) VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS, aby projednala změnu v pojistné smlouvě s příslušnými pracovníky HVP, a. s.

 

Ing. Richter informoval o přípravách V. sjezdu SH ČMS. Navštívil několik prostor se starostou KSH Pardubického kraje a zatím žádný nevyhovoval požadavkům SH ČMS, aby se tam mohl uskutečnit V. sjezd SH ČMS.

Ohledně prostor pro jednání V. sjezdu SH ČMS proběhla krátká diskuse.

p. Hulec informoval o přípravách V. propagační jízdy SH ČMS po Plzeňském kraji

Ing. Majer informoval přítomné členy VV SH ČMS o proběhnutém jednání KORP Moravskoslezském kraji, kde proběhl celokrajský seminář v ÚHŠ Jánské Koupele. Uvedl, že tato akce se velice zdařila. Dále se zmínil o návrhu ÚORP rozšířit kategorie soutěže PO očima dětí o tzv. počítačovou prezentaci. Na závěr informoval, že brožura Hasič a komín se bude rozdávat na dubnovém jednání SS OSH.

10) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017