Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 27. 3. 2008, Praha
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes28
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden28
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc287
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056080
Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 27. 3. 2008, Praha Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:24

 

Přítomni:

vedoucí rady Ing. Jan Majer,

Členi rady:

Ing. Vícha Petr, Pudich Josef, Ing. Kalvarová Lucie,Ph.D., Květoň Zdeněk, Vrba Jaroslav, Dostál Mojmír, Jakuba Josef, Bartas Pavel, Adametz Alfred, Morávek Emil

Přizváváni:

starosta SH ČMS Ing. Richter Karel, náměstek starosty SH ČMS Josef Netík, ředitel Kanceláře Bc. Jan Aulický

Omluveni:

Černík Jan, Drahomír Jarka, Pospěch Miloslav, Jalovecký Václav, Teplý Antonín, Frank Libor

1) Jednání zahájil vedoucí ÚORP SH ČMS Ing. Jan Majer Seznámil členy s výsledkem projednání návrhu na změnu metodického pokynu pro získávání odbornosti preventista na výkonném výboru 20.3.2008 v Přibyslavi. Výsledek je takový, že jednou získaný odznak preventistou mu nelze již odebrat a podmiňovat jeho udržení účastí preventisty na každoročním semináři. V tomto bodě tedy ke změně metodiky nemůže dojít. Zakotvit do metodiky pravidelné konání každoročních seminářů k aktualitám na úseku prevence lze a rovněž pověřit jejich organizováním krajské resp. okresní ORP. Stejně tak snížení počtu bodů za vyplněný test při zkouškách ze 36 na 34 je málo vhodné, neboť se tím ulevuje „na nesprávném místě“. Znalosti preventistů je potřebné udržovat na vysoké úrovni a úleva by degradovala požadavky na znalosti a výkon odbornosti. Byla projednána opětovná úprava metodiky bez podmínky každoroční obnovy odbornosti. Tuto opětovně upravenou metodiku znovu předložit k vyjádření na jednání VV SH ČMS.

2) V další části vedoucí ÚORP seznámil radu s nově vydanou vyhláškou MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která je prováděcí vyhláškou k zákonu o požární ochraně a podrobně řeší podmínky požární ochrany staveb při navrhování, provádění a užívání stavebních objektů. Vyhl. 23/2008 Sb. začne mít účinnost od 1.7.2008. Tato vyhláška je podrobným rozpracováním bodů, které jen schématicky uvádí stávající vyhl. MMR č. 137/1997 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu (prováděcí vyhl. ke stavebnímu zákonu) a která bude s největší pravděpodobností k datu účinnosti vyhl. 23 nahrazena novou vyhláškou. Vyhl. 23/2008 Sb. zavádí nové povinnosti, které jsme u staveb rodinných domů (RD), bytových domů (BD) a objektů pro ubytování a garáží dříve neznali a to je povinnost instalovat v nových RD, BD a ubytovnách (penzionech), u staveb zahajovaných po 1.7.2008, autonomní hlásiče požáru a přenosných hasicích přístrojů (PHP) a rovněž instalovat PHP ve stavbách garáží. Uvádí rovněž okruh stávajících stavebních objektů, u kterých bude nutno některé vyjmenované podmínky požární ochrany staveb, vyplývající z vyhl. 23/2008 Sb., splnit do konce roku 2008 (tzv. retroaktivita). Situace v počtech požárů v bytovém fondu a v jejich následcích není dobrá, je mnoho požárů, velké škody a mnoho mrtvých. Proto je snaha hasičů informovat veřejnost o této situaci a preventivně výchovnou činností (PVČ) je přimět k dobrovolnému nákupu a instalaci autonomních hlásičů i do stávajících bytů a doplnění PHP i do stávajících garáží. Tady je pole působnosti pro preventisty na všech úrovních – vysvětlovat jednak požadavky nové vyhlášky a současně působit na občany k instalaci zařízení i do stávajících bytů. Bylo krátce vysvětleno, kam hlásiče instalovat v bytech a jejich optimální počet. Současně byl představen vzorek hlásiče a jeho zvukové reakce v případě detekce požáru.

3) V souvislosti se změnou metodiky k získávání odbornosti bylo vedoucím ÚORP členům sdělen konkrétní výsledek spolupráce s Ústřední odbornou radou ochrany obyvatel (ÚOROOB) a to, že vedoucí ÚOROOB Mgr. Martínek zaslal návrh na doplnění učebních textů pro preventisty II. a III. o základní znalosti z oblasti ochrany obyvatel (OOB) a návrh na doplnění zkušebních testů o tuto problematiku. Ve světle této skutečnosti a rovněž ve světle vydání nové vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb bylo rovněž konstatováno, že učební texty pro preventisty je potřebné přepracovat tak, aby odpovídaly nové legislativě. Úkolu se ujala odbornice – členka ÚORP – paní Ing. Lucie Kalvarová. Bylo dohodnuto, že vedoucí ÚORP provede dotaz u p. Mgr. Martínka, zda část textu z oblasti OOB zpracuje ÚOROOB nebo zda ji má dopracovat odbornice Ing. Kalvarová.

4) Člen ÚORP p. Emil Morávek – prezident společenstva kominíků ČR - se ujal vysvětlení principů a dopadů nově vydané ČSN 73 4210 – Požární bezpečnost komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv, která navazuje na dříve vydanou ČSN EN 1443 a jaký dopad bude mít vydání nové vyhlášky ke stavebnímu zákonu, která nahradí stávající vyhl. MMR č. 137/1997 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu. Konstatoval, že dojde ke změně termínů pro čištění komínů a ke zrušení dosavadní již zastaralé vyhl. č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Povinnost právnických osob (podniků), podnikajících fyzických osob (podnikatelů) a fyzických osob (občanů) čistit komíny bude vyplývat z nové vyhlášky (která nahradí vyhl. 137/1997 Sb.) v návaznosti na termíny uvedené v příloze ČSN 73 4210.

5) V závěru jednání byla podána informace o průběhu získávání odznaků odbornosti preventista I., II. a III. Bylo konstatováno, že za rok 2007 získalo 23 preventistů odznak „preventista I“, 128 odznak „preventista II“ a 429 odznak „preventista III“.
Dále zástupci z jednotlivých krajů informovali o stavu a provádění prevence v jednotlivých krajích, kde se prevenci daří a kde stagnuje. Vedoucí ÚORP požádal členy rady, aby neustále aktivizovali činnost na tomto úseku, sbírali zkušenosti, které by bylo možné zobecnit a doporučit k realizaci v celém sdružení. Znovu zdůraznil potřebu provádění PVČ zejména mezi mládeží a staršími občany, apeloval na spolupráci preventistů s obcemi, které mají jako jednu z povinností danou zákonem o požární ochraně PVČ organizovat a provádět, k tomu vést plány PVČ a vyhodnocení za kalendářní rok.
Bylo sděleno, že od posledního jednání rady nedošlo zatím ke zpracování dalších metodických listů (ML) pro preventisty (dosavadní jsou umístěny na www stránkách SH ČMS) a že nejbližší ML bude potřebné zpracovat k problematice autonomních hlásičů a instalace PHP, jako nové skutečnosti, kterou přineslo vydání vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Po té bylo jednání ÚORP ukončeno.

V Praze dne 27.3.2008

Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017