Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes204
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden585
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1792
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043997
Zápis z 26. 2. 2013 Tisk
Úterý, 05 Březen 2013 15:48

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 26. 2. 2013 v Praze.
Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Jan Karger, Ing. Monika Němečková, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, Doc. Ing. Václav Liška, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický.
Omluveni: předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň

1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, omluvil nepřítomného, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení
- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že na usnesení se od posledního jednání VV SH ČMS nic podstatného nezměnilo a usnesení se plní dle možností sdružení.
■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky

3) Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání VV SH ČMS dne 21. 3. 2013 v Přibyslavi. Vedení poupravilo program jednání s přidáním bodů k projednání návrhu změn Statutu čestných vyznamenání a titulů s návrhu změn Stejnokrojového předpisu.
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS návrh pozvánky na SS OSH dne 20. dubna 2013 v Přibyslavi. Vedení poupravilo program jednání a doporučilo pozvánku předložit k jednání VV SH ČMS.
Starosta postupně pohovořil o jednotlivých bodech na pozvánkách:
• Výroční zpráva se připravuje. Jsou zprávy ze všech odborných rad a čeká se na zprávy od KSH, které máme pouze od KSH Olomoucký kraj a KSH Ústecký kraj. Statistika číselná se uzavře 28. 2. 2013. Poté bude možno začít pracovat na kompletaci VZ za rok 2013.
• plnění rozpočtu předložil písemně Ing. Jirota do materiálů. Krátce pohovořil o jednotlivých položkách. Kompletní materiál bude předložen na VV SH ČMS
• o navrhovaných změnách ve Statutu čestných vyznamenání a titulů pohovořil p. Janeba a o
změnách ve Stejnokrojovém předpisu Ing. Aulický, který zároveň oznámil, že oba předpisy se budou projednávat na připravovaném jednání ÚORVO dne 6. 3. 2013.
• v KSH ústeckého kraje proběhla volba starosty KSH kterým se stal Jiří Henc a ten byl zároveň navržen i na člena VV SH ČMS. Je potřeba tuto skutečnost projednat na SS OSH.
• z pozvánky na SS OSH byl stažen bod „zpráva z činnosti ÚORad“ tento bod si starosta zařadí do své hodnotící zprávy. Vedení proto rozhodlo, že všichni vedoucí ÚORad do konce března 2013 předloží hodnocení činnosti od IV. sjezdu SH ČMS v max. rozsahu dvě A4.
• zprávu o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za uplynulý hospodářský rok přednese HVP,a.s a Fire edit, s.r.o. Starosta oznámil Vedení SH ČMS, že v HVP,a.s. byly provedeny změny ve vedení společnosti. V představenstvu skončilo volební období Ing. Jonáčka a Ing. Bratránka. Funkce předsedy představenstva se vzdal Ing. Kubeš. Do představenstva byl zvolen Ing. Beránek, kterého si představenstvo zvolilo za předsedu. V současné době pracuje představenstvo ve složení: Ing. Beránek, Ing. Ondráková, Ing. Kubeš a Ing. Čauševič. Co se týče hospodářských výsledků, tak ještě není hospodářský rok uzavřen, ale již dnes je patrné že hospodaření HVP, a.s. skončí ve ztrátě. Pojistný trh není dobrý a nedaří se pojišťovat.
• na SS OSH bude pozván Ing. Navrátil ze společnosti TB s nabídkou levných energií a Ing. Zapletal ze společnosti SABE, který si udělá představení svých výrobků v předsálí.
■ Vedení pozvánku na VV SH ČMS schválilo s navrženými úpravami a doporučilo předložit pozvánku na jednání SS OSH VV SH ČMS dne 21. 3. 2013
3) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2012 – statistické hlášení , výsledky hospodaření
- Ing. Richter konstatoval, že tento bod byl projednán v přípravě jednání VV SH ČMS a SS OSH
4) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS a MČR v CTIF Ing. Němečková předložila Vedení komentář k přípravě a rozpočet MČR dětí a dorostu, které
se bude konat v Jablonci nad Nisou 3. – 7. 7. 2013.
Ing. Aulický informoval, že MČR v PS profesionálních a dobrovolných hasičů konané od 23. - 25. 8. 2013 v Mladé Boleslavi se ve spolupráci HZS Středočeského kraje postupně připravuje. Již proběhly dvě jednání kde sed dohodla spolupráce na konkrétních úkolech. Rozpočet nemohl být připraven jelikož nejsou ještě známy finanční nároky ubytovatelů, stravovatelů, výrobců pohárů atd. K MČR proběhne dne 9. 4. 2013 společná schůzka s hejtmanem středočeského kraje.
Ing. Aulický informoval, že MČR v CTIF se připraví ve spolupráci s HZS Královehradeckého kraje v dohodnutém termínu 28. 9. 2013 ve Dvoře Králové nad Labem.
■ Vedení schválilo rozpočet na MČR dětí a dorostu a vzalo na vědomí informace k MČR v PS a CTIF.


5) Stanovy SH ČMS
Návrh novelizace Stanov SH ČMS přednesl Doc. Ing. Václav Liška, který požádal o písemné připomínky především od Ing. Němečkové a p. Janeby. Připomínky k návrhu jinak všichni posílat písemně Ing. Liškovi a v kopii ke starostovi. Ing. Aulický vznesl závažnou připomínku, že v návrhu Stanov není vůbec akceptovaný nový Občanský zákoník, který vstoupí v účinnost 1. 1. 2013

p. Janeba okomentoval připravovanou novelizaci a připomínky určitě zašle, ale je potřeba sjednotit ústřední a rozhodovací orgány všech stupňů, do hlavních úkolů naformulovat vzdělávání členů SH ČMS, a dodělat odborné rady.
Doc. Ing. Václav Liška připomněl, že legislativní připomínky se budou zapracovávat po této části veřejné diskuze /tedy v létě 2013/, takže budou v návrhu, který půjde na podzimní jednání VV a Shromáždění starostů. Poděkoval přítomným za vznesené náměty a uvítal všechna doplnění a změny, které dále povedou ke zjednodušení Stanov.
■ Vedení vzalo informace z přípravy na vědomí a uložilo přípravné komisy dopracovat do novelizace Stanov ustanovení nového Občanského zákoníku, tak aby v dalším připomínkovém řízení již bylo členstvo seznamováno s touto závažnou změnou.

 

6) Informace členů vedení – různé
- Ing. Richter seznámil Vedení SH ČMS se snad posledním znění „Komplexního pozměňovacího návrhu k sněmovnímu tisku č. 709“ Komentář k historii tohoto návrhu přednesl Ing. Solivar. K tomuto návrhu již není co dodávat. SH ČMS souhlasí a oznámí své stanovisko předkladateli.
■ Vedení pověřilo starostu podpořit „Komplexního pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 709“ a toto stanovisko napsat předkladatelům.


- Ing. Richter informoval o jednání členských států Podunajské komise CTIF v Přibyslavi.
Jednání proběhlo na vysoké úrovni a všem členským státům se v Přibyslavi líbilo.
- Ing. Richter informoval že k připravovanému Pyrocaru 2014 přišla kladná odpověď od společnosti OSIVA na naší žádost k pronájmu pozemků letiště Přibyslav a přilehlých polí. Starosta přislíbil, že se předsedou představenstva Osiva, a.s. do konce března 2013 sejde k projednání podrobností.
■ Vedení pověřilo starostu k jednání s předsedou představenstva Osiva, a.s.


- Ing. Richter informoval o přípravách 20. celostátní poutě hasičů na Sv. Hostýn, která se bude konat 27. dubna. Z tohoto důvodu je potřeba určit koordinátora akce za SH ČMS. Návrh zní na PhDr. Josefa Juráně.
■ Vedení pověřuje předsedu ÚKRR PhDr. Josefa Juráně přípravou a koordinace 20. celostátní poutě hasičů na Sv. Hostýn.


Ing. Aulický – informoval o průběhu příprav XVIII. reprezentačního plesu SH ČMS dne 2. 3. 2013 v Plzni. Na ples je v současné době prodáno přes 300 vstupenek a vše jde dle plánu organizační skupiny.
Ing. Aulický informoval o připravovaném semináři vedoucích OORV a KORV. Tento seminář se uskuteční v gesci ÚORV a Kanceláře SH ČMS ve dnech 16. – 17. 3. 2013 v Přibyslavi. Dne 15. 3. proběhnou zkoušky Hasič a Strojník.
Ing. Aulický informoval o připravovaném kurzu pro rozhodčí instruktory, který se uskuteční se uskuteční v gesci ÚORV a ÚORHS ve dnech 1. – 3. 3. 2013 v Přibyslavi.


■ Vedení vzalo informace na vědomí.


Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.


Zapsal dne 26. 2. 2013 Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 06 Březen 2013 12:37
 

plakat chp-2017