Domů
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes22
mod_vvisit_counterVčera308
mod_vvisit_counterTento týden1132
mod_vvisit_counterMinulý týden2118
mod_vvisit_counterTento měsíc7194
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11285
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095800340
Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 9.11. 2006, Přibyslav Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:19


Přítomni: vedoucí rady Ing. Jan Majer,
Členi rady: Černík Jan, Adametz Alfred, Kocík Lubomír, Ing. Vícha Petr, Pudich Josef, Pospěch Miloslav, Ing. Kalvarová Lucie,Ph.D., Dostál Mojmír, Květoň Zdeněk, Vrba Jaroslav, Frank Libor a Jalovecký Václav, Teplý Antonín,
Přizváváni: náměstek starosty SH ČMS Josef Netík a ředitel Kanceláře Jan Aulický
Omluveni: Drahomír Jarka, Bartas Pavel, Široký Ladislav, Jakuba Josef

1) Jednání zahájil vedoucí ÚOROO SH ČMS Ing. Jan Majer

V úvodu se p. Majer omluvil za nerespektování plánu práce rady a to z jeho pracovního vytížení na krajském ředitelství HZS Plzeňského kraje. Dále přednesl program jednání ke kterému neměl žádný člen rady připomínky. Zhodnotil činnost rady za rok 2006 a jediné co mohl říci bylo, že rada se sešla celkem dvakrát a z toho jednou společně s radou ochrany obyvatelstva. Stěžejním úkolem rady bylo zabezpečení literární a grafické soutěže PO očima dětí, zabezpečování plnění odbornosti preventista II. a III. stupně a publikovat v hasičském tisku. Všechny úkoly se daří plnit dle možností v každém KSH a OSH. Publikační činnost v Hasičských novinách dělá pouze Ing. Kalvarová Lucie, která mimochodem připravila i kapitolu k prevenci do připravované příručky pro starosty obcí k zabezpečení ochrany obyvatelstva, kterou připravila ÚOROO. PO očima dětí se daří plnit i když počet dětí nám rok od roku klesá.

2) Informace vedoucího rady

Ing. Majer dále informoval o tom jaké kroky by měly dělat referenti prevence SDH po komunálních volbách kdy se ve většině obcí obměnilo složení v zastupitelstvech, v řadě obcí jsou noví starostové, kteří ve většině případů nemají představu jaké povinnosti a úkoly obci vyplývají v oblasti zabezpečování požární ochrany ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů a v neposlední řadě z vydaných nařízení krajů, zejména v oblasti zabezpečení zdrojů vody pro účely hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí a k zabezpečení akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob. V současném období, kdy začaly běžet výroční valné hromady je příležitost pro preventisty vystoupit na jednání, uvést, jaké úkoly v oblasti prevence byly realizovány a jaké úkoly se od prevence v období po komunálních volbách očekávají směrem k představitelům obcí (zastupitelstvo, starostové obcí), směrem k obcím v oblasti plnění jejich povinností jako právnických osob ze zákona o požární ochraně a směrem k preventivně výchovné činnosti v obcích, a získat od výborů SDH podporu při plnění těchto úkolů.

Některé zkušenosti čerpá z plzeňského kraje, kde v loňském roce byl enormní zájem o získání odborností preventista II a III. stupně, ale tito lidé po obdržení odbornosti se jaksi ztratili a nic pro prevenci nedělají. V preventivně výchovné činnosti máme co dohánět, materiálů je sice dost, ale žádný ucelený. Okresy i kraje si stěžují, že není právní podklad pro prevenci a proto se nedělá, ale určitě je dost činností, která se dají v rámci preventivně výchovné činnosti provádět a má to i základ v zákoně o požární ochraně . Vyškolení referenti prevence by se neměli nechat zahálet a minimálně jednou za rok je svolat a dát jim informace o tom co se v prevenci děje a co se od nich požaduje. To je úkol hlavně pro odborné rady prevence okresů a krajů. Je to velká výzva pro členy ORP všech stupňů, kteří by se na tyto setkání měli připravit. K tomuto by bylo dobré aby ÚORP začala pracovat na dokumentu (příručce - manuálu pro referenty prevence ve sborech), která by měla obsahovat co by měli referenti prevence SH ČMS dělat, jaké mají možnosti a jak k nim přistupovat. Příručka by mohla obsahovat:

  • výběr z legislativy k požární prevenci
  • návod jak se zapojovat do aktivit prevence PO obce
  • návod jak se aktivně zapojit do kontrol majetku obcí
  • návod jak postupovat při návštěvě školských zařízeních a při přednáškách žákům
  • návod jak propagovat PO očima dětí

Vedoucí rady zadal všem členům rady úkol do příštího jednání a to zpracovat nástin potřebných okruhů působnosti preventistů a rad - doporučení pro preventisty, které by se do příručky zařadily a postupně zveřejňovaly. Dále navrhl aby první přípravný materiál připravil Ing. Vícha, který má jistě dost zkušeností z ÚHŠ. V materiálu se může vycházet i ze starších příruček.

Ing. Vícha nabídku přijal a pokusí se materiál do příští rady připravit. Dále p. Vícha přítomné informoval o tom, že ÚHŠ JK připravuje kursy OO pro členy JPO obcí. Jedná se o 5 kursů všeobecných znalostí k OO. S kursy by se mělo začít v lednu 2007 a to převážně pro Jihomoravský kraj (ze kterého je grant) a 20% z jiných krajů. Dále informoval o projektu MOST (moderní otevřené studium). Tento projekt je koncipován pro členy JSDH a členy SH ČMS s výstupem v podobě certifikátu, který opravňuje absolventa školit další zájemce. V ÚHŠ se též organizovaly kursy pro preventisty, techniky PO a osoby odborně způsobilé, ale ohlas byl tak malý že se kursy zrušily.

3) Návrh změny kritérií a kategorií soutěže PO očima dětí

Ing. Majer informoval členy rady, že tento návrh přišel z Královehradeckého kraje, kde se domnívají, že se dlouhodobý metodický pokyn PO očima dětí musí změnit. Dále předal slovo p. Vrbovi, který přednesl návrh (dokument s návrhem v příloze zápisu). Z návrhu vyplývá že kromě změn v názvu kategorií se vypustí i v oblasti literární věková skupina dětí 1-2 třídy ZŠ. Zapojení této věkové kategorie zcela postrádá logiku, neboť dítě v tomto věku neumí ani pořádně psát ,natož tvořit literárně slohové práce. Změny, které se navrhují v zařazení do jednotlivých kategorií vyplývají z osobních dlouholetých zkušeností v této činnosti a nejvíce z připomínek pravidelných účastníků této soutěže a ze zkušeností naší OORP při OSH v Trutnově.

Po diskusi se ÚORP dohodla, že návrh na změnu kritérií a kategorií soutěže PO očima dětí bude součástí zápisu a všichni členové rady ho projednají na KORP a poté budou stanovisko z těchto jednání tlumočit na další radě ÚORP, kde se rozhodne jaká změna se připustí a jaká ne.

4) Plán práce ÚORP na rok 2007

Ing. Majer informoval členy, že má plán práce rady připravený a že se musíme dohodnout pouze na termínech a místech jednání. Rada by se konala 4x z toho by byla jedna společná s ÚOROO

p. Netík navrhl aby každá rad byla na jiném místě s využitím našich zařízení a ta společná v ÚHŠ BP a rada v ÚHŠ JK by mohla být dvoudenní s využitím ukázky aktivit ÚHŠ a projektu R2H.

5) Informace z jednání SS OSH, VV SH ČMS a příbuzných rad

p. Netík se ujal tohoto bodu a přítomné informoval o jednání SS OSH, kde byly přijaty dva důležité dokumenty pro SH ČMS a to Stejnokrojový předpis a Statut čestných titulů a vyznamenání, který ovšem začne platit až od 1.1. 2007. V současné době se připravuje soubor předpisů pro všechny SDH, OSH, KSH a členy ústředních orgánů. Dále informoval o schváleném dokumentu k zabezpečení výročních valných hromad a hlavním zaměřením činnosti SH ČMS pro rok 2007. Dále o koncepci vzdělávání v SH ČMS, která se v našem sdružení začne prosazovat od nového roku a o různých akcích, které se v rámci ústředí podařilo zajistit a též obsadit. Též informoval o činnosti VPO,a.s. a současném stavu tohoto podniku a HVP,a.s. a jejich aktivitách.

Závěrem vedoucí rady poděkoval za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů a příjemně strávené nastávající svátky a hodně pohody do příštího roku.

Zapsal dne 9.11. 2006
Jan Aulický ml.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:36
 

plakat chp-2017