Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes189
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden570
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1777
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043982
Zápis z 26. 10. 2012 Tisk
Čtvrtek, 15 Listopad 2012 14:13

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

26. 10. 2012 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS: Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, PhDr. Juráň, p. Bidmon, Ing. Kuběna, p. Navrátil, p. Hulec, p. Orsák, p. Pátek, p. Procházka, p. Páv, p. Pazdera, P. Pumrla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, p. Kejmar, Ing. Aulický

Přizváni:             Ing. Jirota, p. Nitra, pí Švejdová, Ing. Olšanský, CSc.

Omluveni:          Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Maděra

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 pí Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Ing. Jan Aulický

p. Jiří Orsák

 

Ing. Richterzahájil jednání. Na začátku jednání si členové VV SH ČMS připomněli minutou ticha nedávné úmrtí člena VV SH ČMS p. Pavla Doubravy. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, na místě a elektronickou poštou. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil. V úvodu jednání dále krátce informoval o proběhnutých kontrolách na Ústředí SH ČMS a uvedl, že právě probíhá kontrola na Ústředí SH ČMS z Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Dále informoval o zpracování a odevzdání žádosti na získání neinvestiční dotace MŠMT - oblast Státní podpora sportu 2013, včetně požadovaných příloh.


 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  44/2012: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly. Dále přečetl usnesení

č. 31/2012 týkající se žádosti MSH Praha o nový návrh člena do ÚORM dle Stanov SH ČMS a přečetl dále návrh MHS Praha na nového člena do ÚORM – VV MSH Praha navrhuje Ing. Ladislava Smutného, který splňuje podmínky, aby mohl být členem ÚORM.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 45/2012:

1) VV SH ČMS schvaluje Ing. Ladislava Smutného jako zástupce MSH Praha do ÚORM.

2) VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

3) Příprava jednání Shromáždění starostů OSH

 

Ing. Richter přítomným přečetl pozvánku na jednání SS OSH. Členové VV SH ČMS jmenovitě vyjmenovali zástupce ze svého kraje do Návrhové komise na jednání SS OSH. Předsedat Návrhové komisi bude

p. Lubomír Janeba. Jednání SS OSH bude řídit Ing. Karger. Bod č. 2 přednese starosta SH ČMS ve své zprávě. Všichni členové VV SH ČMS si přečetli zprávu starosty SH ČMS a připomínkovali své poznámky. Bod č. 3 přednese Ing. Jirota.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál, který předkládá SS OSH ekonomické oddělení.

Bod č. 4 a 5 přednese I. náměstek starosty p. Lubomír Janeba. K tomuto bodu je písemný materiál
a starostové OSH ho obdrželi písemně, aby si materiály mohly prostudovat a následně na SS OSH schválit.

p. Janeba stručně okomentoval písemný materiál a doporučil drobné administrativní úpravy, které se následně zapracují.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  46/2012: VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav bodu 3, 4 a 5 včetně úprav.

 

Bod. č. 6 přednese na jednání SS OSH generální ředitel HVP, a. s. Ing. Josef Kubeš. V návaznosti na tento bod ohledně hospodaření  spol. s vlast. podílem SH ČMS byl členům VV SH ČMS rozdán písemný materiál ÚORH od Ing. Stržínkové.
Ing. Stržínková stručně přítomné seznámila s aktuálními informacemi z bývalé VPO, a. s., dále stručně informovala o HVP, a. s. Uvedla, že na jednání SS OSH 27. 10. vystoupí generální ředitel HVP, a. s. a přítomné informuje o činnosti společnosti. Na závěr uvedla, že společnost Fire Edit, s. r. o. je v zisku, ale záleží na KSH a OSH, zda se zapojí do odběru časopisu ve větší míře.

Ing. Richter reagoval na příspěvek Ing. Stržínkové ohledně předplatného časopisu Alarm Revue hasičů a záchranářů. Uvedl, že pouze 3 KSH a 23 OSH odebírají hasičský tisk. Uvedl, že to je nutné napravit.

p. Orsák uvedl, že na OSH uskuteční akci, která připomene sborům existenci hasičského tisku. Současně uvedl, že nepředpokládá 100% předplatné. Uvedl příklad u pojistek HVP, a. s. – ne každý hasič je pojištěn u HVP, a. s.

Ohledně pojistek u HVP, a. s. se rozvinula rozsáhlá diskuse, ke které byl přizván generální ředitel HVP, a. s. Ing. Josef Kubeš, který přítomným členům VV SH ČMS stručně objasnil nabídky HVP, a. s. u povinného ručení a plány pojišťoven včetně HVP, a. s. na rok 2013.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  47/2012:                        VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav bodu 6.

 

Na závěr k tomuto bodu proběhla diskuse ohledně praktických příprav jednání SS OSH.

4) Hodnocení MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF

 

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  48/2012: VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál – Závěrečná zpráva z MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v PS a Závěrečná zpráva z III. MČR v klasických disciplínách CTIF 2012.

5) Průběžné plnění rozpočtu roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota tento materiál okomentoval v bodě příprav jednání SS OSH, jelikož tento materiál byl zaslán všem k prostudování před SS OSH.

6) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2013 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS

 

Materiál byl předložen písemně.

p. Janeba tento materiál okomentoval v bodě příprav jednání SS OSH, jelikož tento materiál byl zaslán všem k prostudování před SS OSH.

7) Zpráva o činnosti spol. s vlastn. podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2012 včetně hospodaření

 

Ing. Stržínková tento bod okomentovala v bodu Příprava jednání SS OSH včetně předloženého písemného materiálu pro VV SH ČMS – zápis z jednání ÚORH, které se konalo 11. 10. v Praze.

8) Návrhy na vyznamenání

p. Pazdera uvedl, že výjimky navržené ke schválení jsou v řadě případů neadekvátní s ohledem na Statut vyznamenání SH ČMS.

V součinnosti s připomínkou p. Pazdery se rozvinula diskuse.

Hlasování: pro:  21, zdržel: 2, proti: 0

Usnesení č. 49/2012:

1) VV SH ČMS schvaluje pro p. Josefa Müllera ČU SH ČMS místo medaile ZMZ.

2) VV SH ČMS doporučuje OSH Ostrava udělit p. Václavu Kusynovi medaili sv. Floriána místo titulu ZH.

3) VV SH ČMS schvaluje všechny ostatní předložené návrhy.

9) Různé

Ing. Richter přítomné seznámil s nabídkou OSH Pardubice, které nabízí uspořádat V. Sjezd SH ČMS v Pardubicích. Uvedl ale, že cenové podmínky jsou drahé.

p. Bidmon uvedl, že tato nabídka je aktivita OSH Pardubice a podrobně pohovořil k cenovým nabídkám ohledně nájmu prostor, ubytování atd.

p. Slámečka doporučil starostovi SH ČMS, aby na jednání SS OSH ve svém projevu oslovil starosty KSH i OSH s prosbou o zjištění informací, kde by se mohl konat V. Sjezd SH ČMS včetně stanovení termínu do kdy je potřeba nabídku podat Kanceláři SH ČMS.

Ing. Richter seznámil přítomné členy VV SH ČMS s nabídkou firmy specializované na pracovní oděvy, kteří nabízejí speciální slevy pro hasiče.

p. Pazdera se dotázal na písemný materiál – Pojistná smlouva mezi SH ČMS a HVP, a. s. čl. 4, bod 3.

 

Po připomínce p. Pazdery se rozvinula rozsáhlá diskuse, ze které starosta SH ČMS doporučil pracovní skupinu, která smlouvu znovu projedná a zformuluje tak, aby byla co nejvýhodnější a nejjednodušší pro všechny členy SH ČMS. Po zapracování úprav pracovní skupiny bude rozesláno všem členům VV SH ČMS elektronicky, aby mohl být tento materiál na příštím jednání VV SH ČMS schválen.

 

Ing. Aulický stručně okomentoval návrh Pojistné smlouvy č. 018 – Pojištění odpovědnosti.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  50/2012:

1) VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál Pojistná smlouva – pojištění pro případ úrazu a Pojistná smlouva – pojištění odpovědnosti za škodu.

2) VV SH ČMS schvaluje pracovní skupinu ve složení: Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Salivar, Ing. Stržínková, Ing. Aulický, Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, JUDr. Čížková -  k znovu projednání obsahu Pojistné smlouvy – pojištění pro případ úrazu, jehož výsledek bude předložen na příštím VV SH ČMS ke schválení.

 

Ing. Aulický přítomné stručně seznámil s plány na konání akce PYROCAR 2014, písemná upoutávka byla zaslána poštou spolu s pozvánkou na jednání VV SH ČMS. Uvedl, že PYROCAR 2012 se bude také konat u příležitosti 150. výročí prvního českého dobrovolného sboru. Následně požádal VV SH ČMS o vyjádření.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  51/2012: VV SH ČMS schvaluje záměr konání akce PYROCAR 2014.

 

p. Pátek přítomné podrobně seznámil s písemným materiálem – Podklady pro jednání VV SH ČMS – Kniha o historii dobrovolných hasičů v ČR.

p. Janeba doplnil příspěvek p. Pátka a uvedl, že tento návrh projednávala ÚOR Historie a muzejnictví a s nápadem souhlasí. Dále uvedl návrh možnosti příležitostné známky k 150. výročí vzniku prvního českého dobrovolného sboru, který je třeba řešit do konce listopadu tohoto roku. Následně požádal členy VV SH ČMS, aby si co nejdříve rozvrhli akce, které budou k tomuto výročí pořádány v jejich působnosti.

Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  52/2012:  VV SH ČMS schvaluje záměry na publikaci navrženou ÚOR Historie a muzejnictví s připomínkami VV SH ČMS.

 

p. Pumprla stručně informoval o činnosti ÚORV. Poslední jednání se konalo 18. – 19. 10. 2012 v ÚHŠ Jánské Koupele. Na závěr uvedl, že VV SH ČMS bude předložen plán práce 2013 ÚORV.

Ing. Aulický ústně pozval všechny členy VV SH ČMS na Gala odpoledne hasičského sportu, které se bude konat v Divadle U Hasičů dne 24. listopadu 2012. Jedná se o ocenění nejlepších sportovců mužů a žen v oblasti požárního sportu. Dále stručně informoval o volbě Miss hasička, která se bude konat 2. listopadu v hotelu Praha. Požádal o rychlé sdělení všech členů VV SH ČMS, kteří mají zájem o lístky na Miss hasička 2012.

p. Bidmon ústně pozval všechny členy VV SH ČMS na kvalifikaci mladých hasičů na 19. Mezinárodní hasičskou soutěž Mulhouse 2013. Kvalifikace se koná 28. října ve Skutči. Dále uvedl, že 8. 12. se v ÚHŠ Jánské Koupele koná slavnostní posezení u příležitosti 40. Výročí založení hry Plamen. Stručně informoval o přípravách na tuto akci.

10) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 25 Červen 2013 07:36
 

plakat chp-2017