Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 12.-13. 9. 2012 v Ostravě
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes182
mod_vvisit_counterVčera230
mod_vvisit_counterTento týden412
mod_vvisit_counterMinulý týden1173
mod_vvisit_counterTento měsíc4489
mod_vvisit_counterMinulý měsíc4779
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096132274
Zápis z 12.-13. 9. 2012 v Ostravě Tisk
Středa, 03 Říjen 2012 11:44

Zápis  z výjezdního  jednání  ÚORVO  konaného ve dnech  12.-13.9.2012  v  Ostravě.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Zapsala: Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:      1)   Společné jednání ÚORVO, KORVO, OORVO – KSH MSK a

OSH Ostrava

 

2) Zahájení, schválení programu jednání ÚORVO

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

4) Projednání návrhu na změny Statutu vyznamenání SH ČMS

5) Informace o činnosti Aktivu ZH SH ČMS

6) Informace z jednání pracovní skupiny pro přípravu Stanov SH ČMS

7) Různé a organizační záležitosti - informace z jednání orgánů
SH ČMS a další

8) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

K bodu 1) Výjezdní zasedání ÚORVO společné se zástupci KSH MSK, které se uskutečnilo v Ostravě, zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, přivítal hosty našeho zasedání, a to starostu KSH Moravskoslezského kraje Ing.Lea Kuběnu, starostu OSH Ostrava pana Richarda Dudka a pracovníka KSH MSK a OSH Ostrava pana Ladislava Čablu. V úvodu společného zasedání poděkoval p.Janeba Ing.Kuběnovi za doprovodný program výjezdního zasedání, který pro členy ÚORVO připravili, následně minutou ticha byla uctěna památka našeho zemřelého člena Ing.Petra Berana a starosty KSH Ústeckého kraje pana Pavla Doubravy.  Předal slovo Ing.Kuběnovi, který seznámil přítomné s úzkým vedením KSH MSK, kam kromě výše jmenovaných patří také dnes omluveni – starosta OSH Karviná pan Václav Helis a starosta OSH Nový Jičín pan Stanislav Kotrc. Dále hovořil o jednotlivých radách, jejich složení, zmínil také, že jejich prioritním zájmem je mít své zástupce v radách nejvyššího orgánu, aby i přenos informací byl rychlý a efektivní. Poté byl dán prostor k diskuzi, jako první vystupovali zástupci MSK – p.Dudek sdělil připomínky k vysvětlivkám Hlášení o činnosti, p.Čabla připomínkoval počty a účast na soutěžích, diskutovalo se také na téma Statut vyznamenání a  v závěru p.Dudek hovořil k financování krajských sdružení – problém dotace + vlastní zdroje, doporučuje do budoucna se problémem zabývat, přehodnotit stávající stav. Na vznesené připomínky či doporučení reagovali jak přítomní členové ÚORVO, tak i  vedoucí ÚORVO p.Janeba. Závěrem společného zasedání vedoucí rady p.Janeba objasnil hostům celkovou činnost ÚORVO,  konstatoval, že také ÚORVO má ve svých řadách zástupce všech KSH, nicméně prioritou složení rady zůstává, aby jejími členy byli ti, kteří mají zájem a vztah k předpisům a jejich kontrole. Kladně hodnotil přístup a práci stávajících členů ÚORVO, která si zaslouží uznání. V letošním roce provedli úpravu – legislativní čistotu u tří předpisů a to Organizačního, Volebního a Jednacího řádu, připravuje se Statut Aktivu ZH.  Zmínil také komisi pro přípravu novelizace Stanov SH ČMS a Ing.Aulického představil jako garanta programu „Evidence“. Po rozloučení se zástupci KSH MSK přistoupil k vlastnímu zasedání ÚORVO.

21/12 ÚORVO  bere na vědomí informace  ze  společného zasedání ÚORVO a  KSH

MSK v Ostravě.

 

 

K bodu 2 a 3) Jednání ÚORVO bylo zahájeno schválením rozšířeného programu o nový 7) bod týkající se Hlášení o činnosti za rok 2012, kontrolou zápisu a plnění usnesení, které provedl vedoucí rady p.Janeba s konstatováním, že usnesení byla splněna s výjimkou č .6/12 – trvá a č. 19/12 – přesouvá se na příští zasedání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

22/12 ÚORVO  schvaluje rozšířený program dnešního zasedání a bere na vědomí

kontrolu  plnění usnesení s konstatováním – splněno, mimo usnesení 6/12 –     trvá a 19/12 – přesouvá se na příští zasedání.

 

 

K bodu 4) Vedoucí rady.Janeba předložil členům písemný materiál, který vznikl na podkladu návrhu Ing. Lukše a  obsahoval názvy jednotlivých vyznamenání (státních, resortních a mezinárodních), pořadí jejich umístění. Diskuze se pak dále ubírala k platnému Statutu vyznamenání, kdy jednoznačně zazněla potřeba po jeho úpravě a upřesnění. Podněty k němu předložili písemně p.Janeba, p.Pazdera, p.Černý a pí.Steinerová, ostatní členové byli vyzváni k předložení svých připomínek a to na mail pí.Hladíkové nejpozději do 15.října 2012. Současně bylo schváleno mimořádné zasedání ÚORVO - 14.11.2012 v Praze, které se bude materiálem zabývat.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

23/12 ÚORVO  bere na vědomí předložené informace  a  ukládá všem členům rady

poslat své připomínky ke Statutu vyznamenání na mail pí.Hladíkové. T: do 15.10.2012

 

 

K bodu 5) Vedoucí rady  p.Janeba  předložil členům písemný návrh upraveného platného  Statutu aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS. V dokumentu byly zapracovány krajské články, které v něm scházely, bylo doporučeno vedoucímu AZH SH ČMS p.Netíkovi jeho projednání na zasedání Aktivu a výsledek sdělit na příštím zasedání rady – tj. 14.11.2012. Pro případ, že se toto nestihne byl navržen náhradní termín - první zasedání ÚORVO v roce 2013.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

24/12 ÚORVO bere na vědomí návrh nového Statutu AZH a doporučuje

vedoucímu   AZH   p.Netíkovi  jeho  projednání  na  AZH, informaci  podá na

dalším zasedání rady.

T: 14.11.2012 nebo první zasedání ÚORVO v roce 2013

 

 

K bodu 6) S informace z činnosti pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov SH ČMS seznámil přítomné její člen Ing.Hanák. konstatoval, že je zpracována  III. část Stanov včetně právních úprav, stále pokračuje diskuze a práce komise je v souladu s harmonogramem. Mezi členy se následně rozvinula diskuze, která byla místy velmi kritická. Výsledkem byl pak návrh  připravit na 1. čtvrtletí 2013 společné zasedání ÚORVO a pracovní skupiny pro přípravu Stanov.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

25/12 ÚORVO  schvaluje připravit na 1.čtvrtletí 2013 společné zasedání rady

s  pracovní skupinou pro přípravu nový Stanov SH ČMS  a  ukládá všem

členům rady, aby sledovali na webových stránkách diskuzi ke Stanovám SH

ČMS.                                                                                         T:      úkol trvalý

 

 

K bodu 7) Písemný materiál „Hlášení o činnosti za rok 2012“ pro SDH a OSH připravil Ing.Aulický, který jej doplnil o všechny došlé připomínky, tiskopis byl konzultován s p.Studníkem – autorem programu „Evidence“, aby byly eliminovány všechny dřívější nedostatky právě při sumarizaci na OSH. V diskuzi se však vyskytly další připomínky a drobné nesrovnalosti, které bude nutno znovu zapracovat. K tiskopisu byly vytvořeny „Vysvětlivky, které by měly pomoci našim členům s vyplňováním, také zde byly provedeny určité úpravy a upřesnění, aby byl materiál co nejsrozumitelnější široké členské základně.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

26/12 ÚORVO  doporučuje diskutované připomínky a vysvětlení Ing.  Aulickému

zapracovat do textu a tabulek a  schvaluje materiál ke zveřejnění.

 

 

K bodu 8) V různém informoval vedoucí rady p.Janeba o materiálu k VVH pro rok 2012, schváleném VV SH ČMS dne 14.6.2012 a který je umístěn na webových stránkách SH ČMS.

 

Dále vedoucí rady pokračoval v podávání informací ze zasedání VV SH ČMS, které se týkaly mimo jiné  schválení OŘ, JŘ VŘ SH ČMS, přípravy metodického pokynu pro přípravu odborností ochrany obyvatelstva, zvolením p.Nitry do funkce tajemníka redakční rady Alarmrevue, projektu pro vzdělávání ochrany obyvatelstva, vzniku publikace ke 150. výročí prvního Českého dobrovolného sboru hasičů. Další informace pocházely z jednání vedení – 4.9.2012 – týkaly se mimo jiné přípravy říjnového zasedání VV SH ČMS a potažmo SS OSH (změna termínu kvůli volbám), hodnocení MČR hry Plamen a dorostu v Sokolově, MČR v Ps v Uherském Hradišti – obě akce hodnoceny jako velmi zdařilé, dále se jednalo o zaměření činnosti na rok 2013 včetně plánu práce, pořádání plesu SH ČMS  – 2.3.2013 v Plzni, plnění rozpočtu za rok 2012 a návrh nového rozpočtu na rok 2013, delegování zástupců SH ČMS na výjezdní akce – Polsko – sjezd  (pp.Páv a Vovsík), Bratislava – CTIF (p.Janeba), byl schválen termín pro konání akce SH ČMS PYROCAR – 29.8 – 31.8.2014, zajištění mezinárodní soutěže mládeže (dorostu) v roce 2014 v ČR.

 

Ing.Aulický v závěru informoval o školení funkcionářů – starostů a jednatelů sborů MSH Praha – sobota 6.10.2012, od 9.00 hodin - školení provedou Ing.Aulický a pí.Hladíková

OSH Benešov rovněž požádal o proškolení svých funkcionářů – 2.10.2012 od 14.00 hodin – proškolí Ing.Aulický.

 

 

K bodu 9) Na závěr dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady p.Janeba přítomným členům za účast a jejich aktivitu, popřál všem šťastnou cestu domů, požádal o nabídku na výjezdní zasedání ÚORVO a připomenul termín mimořádného zasedání rady – 14.11.2012 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017