Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes185
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden566
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1773
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043978
Záznam z 4. 9. 2012 Tisk
Pondělí, 24 Září 2012 10:56

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 4. 9. 2012 v Praze.

 

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková, Doc. Ing. Václav Liška, Ing. Jan Karger, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota,  ředitel Kanceláře SH ČMS  Ing. Jan Aulický.

Jednání Vedení SH ČMS bylo svoláno v řádném termínu dle plánu práce SH ČMS.

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit.

• k usnesení 55/2007 se začíná jednat. Proběhl soud a čeká se na odvolání.

• k usnesení 59/2011 byly provedeny kroky ke společnosti Fire Edit, které se zatím zdají být

dobré. HVP,a.s. je v černých číslech i když stagnuje rozvoj přijatého pojistného.

 

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH

- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS přípravu nejbližších jednání Výkonných výborů SH ČMS a podzimního zasedání Shromáždění starostů OSH, včetně zabezpečení akcí, které budou probíhat v tomto období. Vzhledem k termínovým kolizím navrhuje přeložit a sloučit jednání následujících dvou Výkonných výborů SH ČMS a zároveň odsunout jednání Shromáždění starostů OSH. Výkonný výbor z 20. 9. 2012 (v uvedeném termínu od 19. – 21. 9. 2012 v Bratislavě jedná plenární zasedání CTIF – volba prezidenta CTIF) se sloučí s jednáním VV SH ČMS plánovaným na 19. 10. 2012 a přeloží se na termín 26. 10. 2012 den před jednáním Shromáždění starostů OSH, které z důvodu předpokládaných druhých kol voleb do Senátu Parlamentu ČR se přesune z 20. 10. 2012 na 27. 10. 2012 v Centru hasičského hnutí Přibyslav.

Programy jednání budou dodrženy a materiály budou doručeny k předběžnému prostudování.

 

■  Vedení schválilo návrh starosty

 

4) Hodnocení MČR dětí a dorostu 2012

- Ing. Němečková zhodnotila MČR v písemném materiálu. Z organizačního hlediska nezaznamenalo mistrovství žádných zásadních nedostatků. Akci lze hodnotit  jako velmi vydařenou. Zvláště poděkovala všem organizátorům jak z KSH Karlovarského kraje a OSH Sokolov, tak HZS Karlovarského kraje  za špičkovou spolupráci a HZS Moravskoslezského kraje za zapůjčení překážek a časomíry. Jediným negativem MČR bylo chování některých fanoušků.

 

- Ing. Němečková zhodnotila MČR v písemném materiálu jako velice povedené. Zvláště poděkovala všem organizátorům jak s KSH Karlovarského kraje, tak OSH Sokolov. Poděkování si zaslouží i HZS Karlovarského kraje za špičkovou součinnost. Negativum na MČR bylo především chování fanoušků.

 

- Ing. Aulický při této příležitosti pohovořil o právě skončeném MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v Uherském Hradišti. Akce dopadla dobře. Nebyly řešeny žádné závažné nedostatky. Do VV SH ČMS bude zpracováno písemné hodnocení. Na tomto MČR se dohadovalo i další společné MČR kdy spolupořadatel z HZS středočeského kraje navrhl termín konání 28. – 30. 6. 2013. K tomuto se velice intenzivně diskutovalo s výsledkem, že pro naše sdružení je tento termín velice brzký. Vedení navrhuje termín 23. – 25. 8. 2013

 

■  Vedení vzalo informace na vědomí. Schválilo termín MČR v PS na, 23. – 25. 8. 2013 a pověřilo starostu projednat termín s generálním ředitelem HZS ČR.

 

5) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2013 – návrhy plánů práce  včetně plánů kontrol na rok 2013

- Ing. Aulický předložil Vedení návrh plánu práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH.

■  Vedení návrh projednalo a doporučilo členům zasílat připomínky do 20. 9. 2012

- Ing. Aulický předložil Vedení návrh zaměření činnosti SH ČMS na rok 2013

■  Vedení návrh projednalo a doporučilo členům zasílat připomínky do 20. 9. 2012

 

- Ing. Aulický předložil Vedení návrh plánu kontrol na rok 2013

■  Vedení návrh projednalo a uložilo ekonomickému oddělení  Kanceláře SH ČMS do plánu kontrol zapracovat OSH, která nespolupracují s vedením účetnictví s Kanceláří SH ČMS a která nebyla v posledním období  kontrolována.

 

6. Ples SH ČMS 2013

- Ing. Aulický informoval že v roce 2013 bude Reprezentační ples SH ČMS v  Plzni (KSH Plzeňského kraje), pro ples jsou zablokované prostory na termín 2. března 2013 v Měšťanské Besedě v Plzni. Rok 2014 si zamluvilo OSH Benešov (KSH Středočeského kraje) rok 2015 si zamluvilo OSH Uherské Hradiště.

Ing. Richter informoval že do přípravy plesu je zapotřebí zapojit všechna OSH v plzeňském kraji a že je nutné oslovit zástupce města Plzeň o podporu.

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí a schvaluje OSH Uherské Hradiště termín plesu na rok 2015.

7) Návrh rozpočtu na rok 2013

-  Ing. Jirota přednesl přítomným návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2013 a plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2012. Oba materiály byly předloženy v písemné podobě. V podstatě se plněn rozpočtu daří dle navrženého plánu. Návrh rozpočtu je plánován s přebytkem.

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí

 

8) Informace členů vedení – různé

- Ing. Richter informoval o pozvánce na Sjezd polských hasičů, který se bude konat 14. – 16. 9. 2012.

 

■ Po diskusi byl na sjezd vyslán člen VV SH ČMS a Starosta KSH středočeského kraje p. Páv s členem ÚKRR p. Vovsíkem

 

- Ing. Richter přednesl návrh na udělení stuhy III. stupně k historickému praporu pro SDH Zdice. Tento návrh by vzhledem k posunutí termínu jednání VV SH ČMS už nemohl VV SH ČMS projednat  a proto navrhuje udělení.

 

■  Vedení schvaluje udělení stuhy pro SDH Zdice a doporučuje VV SH ČMS dodatečné schválení udělení.

 

- Ing. Richter otevřel přípravu zajištění Slavnostního odpoledne hasičských sportů. Na společném jednání vedení s vedením HZS ČR byla HZS ČR nabídnuta spolupráce na tomto projektu a dodnes nebyla žádná reakce. Termín byl již stanoven na 24. 11. 2012 do Divadla U Hasičů se začátkem v 16:00 hod.

 

■  Vedení schvaluje konání Slavnostního odpoledne hasičských sportů a pověřuje starostu projednat s generálním ředitelem HZS ČR jejich účast na této akci.

- Ing. Aulický informoval o žádosti OSH Pardubice na uspořádání V. sjezdu SH ČMS. OSH Pardubice zaslalo žádost a návrh objektu kde by se V. sjezd SH ČMS konal. Na OSH Pardubice byly dále  vzneseny doplňující otázky k cenám stravy a ubytování.

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí a pověřilo starostu žádost projednat se starostou KSH Pardubického kraje a návštěvu navrženého místa.

 

- Ing. Karger informovala vedení o záměru zateplení ÚHŠ JK a vybudování výtahu. Předložil smlouvu o úvěru na financování projektu. Smlouva je již projednána a může se realizovat. Firmy jsou též připraveny na zahájení prací. Není pouze podepsán projekt z Ministerstva životního prostředí. Toto je ale v příslibu a údajně není jenom podpis ministra.

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí a nemá námitek projekt realizovat ovšem pouze v tom případě dokud nebudou všechny materiály pohromadě a řádně podepsané. Smlouva o úvěru se podepíše až po obdržení schváleného projektu od ministerstva. Poslední stanovisko před podpisem  musí dát náměstek pro ekonomiku v SH ČMS Ing. Stržínková.

 

- Ing. Aulický předložil vedení návrh na zpracování „Velké knihy o dobrovolných hasičích“ návrh zpracovalo vydavatelství Mladé fronty a.s. divize knihy. Byla by to další kniha do ucelené řady. Jako poslední byla vydána Velká kniha o skautech. Kniha by byla i ve volném prodeji.

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí a uložila náměstkovi p. Janebovi aby Ústřední odborná rada historie urychleně projednala tento návh.

 

- Ing. Aulický předložil Vedení SH ČMS návrh konceptu spolupráce s Hasičskou televizí Hasiči150TV na rok 2013. Návrh zpracován pro přenosy všech významných akcí pořádaných SH ČMS a je velice finančně ponížen oproti loňskému roku, a to na základě spolupráce která nastal v tomto roce mezi televizí a kanceláří SH ČMS.

 

■  Vedení schválilo koncept spolupráce na rok 2013 s tím že do konce roku 2012 musí být podepsána smlouva.

 

- Ing. Aulický předložil Vedení SH ČMS návrh na uspořádání IV. ročníku akce Pyrocar 2014 v termínu 29. – 31. 8. 2014. Navrhuje aby tento ročník byl vyvrcholením 150. výročí vzniku prvního českého sboru dobrovolných hasičů na území českého království.

 

■  Vedení nemá připomínek k návrhu  a doporučilo návrh projednat na VV SH ČMS

 

- Ing. Němečková informovala že v termínu 14. – 16. 9. 2012 proběhne  87. zasedání MKVM CTIF na které byl delegován za SH ČMS p. Muška a Mgr. Cápová.

 

-Ing. Richter a Ing. Němečková informovali Vedení SH ČMS o neoficiální žádosti SFPS o uspořádání MS dorostu na území ČR, která byla vznesena na MS ve Valmiere.

 

■  Vedení žádost projednalo a doporučilo zahájit jednání o konání MS v roce 2014

 

 

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne  4. 9. 2012  Ing. Jan Aulický

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017